Haku

VKL 677/03

Tulosta

Asianumero: VKL 677/03 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2004

Julkisyhteisön vastuu Asiakas liukastunut uimahallissa

Vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjä oli 15.4.2003 uimassa vakuutuksenottajana olevan kaupungin omistamassa uimahallissa. Lausunnonpyytäjä oli hypännyt altaaseen lähtökorokkeiden välistä, jolloin hän oli liukastunut ja vasemman jalan nivelsiteet revähtivät.

Korvausta lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta henkilövahingosta haettiin kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään toiselle vahingon. Tässä tapauksessa ei yhtiölle toimitettujen asiakirjojen mukaan voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen kaupungin tai sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Lausunnonpyytäjä oli hypännyt altaaseen lähtökorokkeiden välistä, jota paikkaa ei ole tarkoitettu lähtöpaikaksi. Uimahallissa on myös allasportaat, joita pitkin altaaseen pääsee hyppäämättä.
 
Vakuutuksenottajalta saadun tiedon mukaan lähtökorokkeiden välissä on laattaa, jossa on liukkautta estävä pinta. Uimahallissa tehdään vuosittain turvallisuustarkastus, jossa allastila on todettu turvalliseksi ja määräykset täyttäväksi. Allastila pestään joka maanantai liukkautta ehkäisevällä aineella. Kun tässä tapauksessa vahinko sattui tiistaina, liukastumispaikka oli pesty juuri edellisenä päivänä.
 
Edellä mainituilla perusteella vakuutusyhtiö katsoi, että lausunnonpyytäjän liukastuminen ei ole aiheutunet vakuutuksenottajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä eikä vakuutuksenottajalle näin ollen voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Korvausvelvollisuuden puuttuessa korvausta ei voida suorittaa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Vahinkoa kärsinyt on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa.
 
Lausunnonpyytäjä toteaa, että uimahallin lattia oli liukas ja limainen eikä missään ole kielletty menemästä altaaseen sen syvästä päädystä. Siitä paikasta, josta lausunnonpyytäjä meni uimaan, mennään yleisesti uimaan. Lausunnonpyytäjä katsoo vahingon aiheutuneen uimahallin huonosta huollosta tai väärästä materiaalista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että kyseisen uimahallin allastila on saneerattu vuonna 1996. Saneerauksen jälkeen lattialaattojen pinta on nystyräinen ja liukkautta estävä. Samaa laattaa on koko allastilassa.
 
Vakuutuksenottajan antaman selvityksen mukaan uimahal­lissa on siivoukseen laadittu viikko-ohjelma. Allastila pestään kerran viikossa aina maanantaisin liukkautta ehkäisevällä aineella. Nyt kyseessä oleva vahinko sattui tiistaina, joten allastilan lattiat oli pesty juuri edellisenä päivänä. Vuorossa on aamulla vähintään kaksi siivoojaa ja illalla yksi.
 
Terveysviranomainen käy ottamassa 2 – 3 viikon välein näytteen uimahallin lattian limaisuudesta sattumanvaraisesti eri puolilta hallia. Kyseinen uimahalli on toiminut 29 vuotta eikä sinä aikana ole kertaakaan todettu, että lattia olisi ollut limainen.
 
Edellä mainittujen seikkojen perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että uimahallin siisteydestä, lattioiden liukkauden torjunnasta sekä turvallisuudesta on riittävästi huolehdittu.
 
Huolellisesta siivouksesta huolimatta on selvää, että uimahallin allastilan lattialla on jonkin verran vettä. Allastilan lattialle vettä kulkeutuu uimareiden mukana eikä kosteutta ja sen aiheuttamaa liukkautta pystytä kokonaan poistamaan huolellisellakaan toiminnalla. Tämä ei kuitenkaan aiheuta uimahallin ylläpitäjälle vahingonkorvausvastuuta. Yleisen elämänkokemuksen perusteella uimahallin allastilan lattialla on aina kosteutta, mikä aiheuttaa liukkautta. Tämän vuoksi uimahallin asiakkaiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta ja varovaisuutta.
 
Lausunnonpyytäjä hyppäsi altaaseen lähtökorokkeiden välistä. Lähtökorokkeiden käyttö tai altaaseen hyppääminen ei ole välttämätöntä, vaan altaaseen voi mennä myös allasportaita. Tältäkin osin uimahallin käyttäjien turvallisuudesta on huolehdittu.
 
Edellä olevan perusteella vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko ei ole syntynyt kaupungin huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä eikä vahinkoa siksi voida korvata vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajana olevan kaupungin puolesta lautakunnalle on puhelimitse ilmoitettu, ettei sillä ole muuta lisättävää kuin se, että terveysviranomaisten näytteidenotto koskee yleensä hygieniaa, ei limaisuutta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Oikeuskäytännössä on palvelujen tarjoajalla katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että palvelua voidaan turvallisesti käyttää.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että lausunnonpyytäjä on uimahallissa ollessaan liukastunut hypätessään altaaseen lähtökorokkeiden välistä. Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan uimahallissa on siivoukseen laadittu viikko-ohjelma, minkä mukaisesti allashallin pesu on vahinkoa edeltävän päivän aamuna suoritettu hallin ollessa suljettu yleiskäytöltä. Lattia on tällöin puhdistettu yhdistelmäkoneella ja pesuaineena on käytetty vastaaviin tiloihin tarkoitettua pesuainetta. Pesun jälkeen lattia on huuhdeltu huolellisesti. Illalla yleisön poistuttua hallitiloista lattia on huuhdeltu uudelleen, minkä jälkeen lattiapinnat ovat yön aikana kuivuneet. Vuorossa on aamulla vähintään kaksi siivoojaa ja illalla yksi. Uimahalli on saneerattu 1996 ja hallin lattia on nystyräistä, liukkauden poistamiseen tähtäävää materiaalia.
 
Lautakunta toteaa, että uimahalleissa lattia on olosuhteista johtuen hallin käytön aikana aina jossain määrin kostea. Kosteana kaikki lattiamateriaalit ovat liukkaampia kuin kuivina. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että tässä tapauksessa uimahallin lattiamateriaalina on käytetty kyseisentyyppisiin tiloihin tarkoitettua laattaa. Vakuutuksenantajan toimittamasta selvityksestä ilmenee lisäksi, että uimahallin siivouksesta on asianmukaisesti huolehdittu. Lautakunta toteaa, että asianmukaisestikaan toimien ei pystytä täysin poistamaan liukastumisen riskiä tiloista, joissa lattiat ovat jatkuvasti märkiä.
 
Koska uimahallissa on käytetty asianmukaista lattiamateriaalia ja siivouksesta on riittävästi huolehdittu, ei lausunnonpyytäjän liukastumisen voida katsoa aiheutuneen vakuutuksenottajan syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja ei ole korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta eikä sitä voida korvata vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.
 
Lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asiamukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta