Haku

VKL 676/13

Tulosta

Asianumero: VKL 676/13 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Lakipykälät: 5, 12, 16

Hemförsäkring. Läckageskada. Ny försäkring. Information innan försäkringsavtal ingås. Omfattning av skadan. Återställande- eller förbättringskostnader? Ungefärlig prisuppgift eller fast pris? Bevisning.

Uppgifter om händelseförloppet            

Kunden E:s egnahemshus har drabbats av omfattande fuktskador som har märkts i november 2012. Skadorna har orsakats av att avloppet har läckt i isoleringsutrymmet under köket. Bolaget K Oy har utfört en skadegranskning på skadeplatsen 6.11.2012. Enligt skadegranskningsrapporten har det funnits fukt i golvet i köket och i vardagsrummet samt i tamburen. Enligt rapporten är läget i sovrummet antagligen detsamma. Kundens egnahemshus har varit försäkrat med en fullvärdesförsäkring som har omfattat även läckageskador.

Försäkringsbolagets beslut 23.1.2013, 26.2.2013 och 7.5.2013

Försäkringsbolaget har fattat tre skilda ersättningsbeslut i ärendet. Enligt besluten är skadorna som orsakats av ett avloppsrörs läckage ersättningsbar från kundens försäkring. Bolaget har konstaterat att kundens hus och rörnätet härstammar från år 1961. Således har försäkringsbolaget hänvisat till punkt 25.3.8 i försäkringsvillkoren och ansett att bolaget är berättigat till att göra ett åldersavdrag på 50 % på reparations-, uppbrytnings- och igenläggningskostnader.

Försäkringsbolaget har även ansett att skadebeloppet gränsar sig till de belopp som ingår ur företagen HR och P Ab:s offert ("kostnadsförslag"). Enligt HR:s "kostnadsförslag för tillbakabyggande av vattenskada" är materialkostnaderna 16 747,80 euro (inkl. moms.) samt arbetskostnaderna 18 340,84 euro (inkl. moms.). Bolaget P Ab har uppskattat att elarbetena kostar 5 357,00 euro (inkl. moms.). Försäkringsbolaget har själv beställt ett kostnadsvärdering av bolaget NH Oy som har givit sitt 'sammanfattning' benämnd dokument 19.1.2013. Enligt NH Oy är reparationskostnaderna 38 831 euro, inkluderande arbete, material samt mervärdeskatt.

Försäkringsbolaget har även vägrat betala särskild ersättning för köksskåpskostnader samt kostnader av badrumsskåpen. Försäkringsbolaget har

ansett att köksskåpen har förorsakats skador endast i skåpstomme samt sockel. Försäkringen ersätter ingen nivåförbättring och den skada, om skåpen har gått sönder vid reparationsarbete. Försäkringsbolaget har även ansett att skadorna i köks- och badrumsskåpen ingår i ovannämnd HR:s kostnadsförslag (offert). I försäkringsbolagets beslut ingår även andra bestämmelser som inte direkt hänför sig till det aktuella fallet.

Besvär

I det aktuella fallet har kunden E bett Försäkringsnämnden om en rekommendation till avgörande. Kunden har egentligen tre huvudsaklika yrkanden:

1. Åldesavdraget skall inte gälla kostnader för uppbrytning och igenläggning av konstruktioner

Kunden har ingått det ursprungliga försäkringsavtalet med försäkringsbolaget V fr.o.m. 1.1.2002. Detta försäkringsavtal innehöll inga åldersavdrag på kostnader för rivning och återuppbyggande av de skadade konstruktionerna. I detta försäkringsavtal tillämpas ålderavdraget endast på vatten- och avloppsrören samt sådana anläggningar.

Kunden är medveten om försäkringsbolagets syn på saken att de ursprungliga försäkringsavtalen har sagt upp och kunderna har haft möjlighet att skaffa en ny försäkring där åldersavdraget tillämpas även på uppbrytnings- och igenläggningskostnader. Detta har skett i samband med att ifrågavarande försäkringsbolag har övertagit bolaget V:s skadeförsäkringsverksamhet. Enligt försäkringsbolaget har förändringen skett fr.o.m. 1.1.2010 och kunderna har informerats om förändringen. Kunden nekar att han skulle ha fått någon information om sådan förändring. Enligt kunden kan försäkringsbolaget inte påvisa att det har skickat kunden tillräcklig information om den här väsentliga förändringen i försäkringsvillkor.

2. Ersättning för återuppbyggnadskostnader skall räknas i enlighet med de verkliga kostnaderna och entreprenörernas fakturor

Kunden har skaffat kostnadsuppskattningar av entreprenörer före själva återuppbyggandet har inletts. Enligt HR:s "kostnadsförslag" som enligt kunden är kostnadsuppskattning, har återuppbyggnadskostnaderna (arbete) uppskattats uppgå till 18 340,84 euro och materialkostnaderna har uppskattats uppgå till 16 748,80 euro. De verkliga arbetskostnaderna har uppgått ändå till 26 915 euro och de verkliga materialkostnaderna har uppgått till 17 067 euro. Kostnaderna för arbete har blivit större med anledning av att mellanväggarna måste öppnas så att en effektiv torkningsprocess kunde säkerställas, vilket entreprenören inte räknat med i den riktningsgivande offerten.

Elarbetena utfördes av bolaget P Ab, vars kostnadsuppskattning från 18.1.2013 uppgick till 5 357 euro. De verkliga kostnaderna uppgick till 6 852 euro, dvs. 1 495 euro högre än de uppskattade kostnaderna.

Försäkringsbolaget har ersatt dessa återuppbyggnadskostnader endast enligt de ursprungliga kostnadsuppskattningar, vilket kunden inte accepterar. Kunden kräver att ersättningen skall erläggas enligt med de verkliga kostnaderna och att bolaget således ersätter ytterligare 10 390 euro. Försäkringsbolaget har inga grunder att begränsa ersättningen till den riktningsgivande offertens belopp. Dessutom är försäkringsbolagets beslut i strid med de muntliga instruktioner som kunden har fått från försäkringsbolaget. Att den preliminära kostnadsuppskattningen har överskridits beror inte på några grundförbättringar vid återuppbyggandet.

3. Försäkringsbolaget skall erlägga särskild ersättning för köks- och badrumsinredning

Kunden yrkar på att försäkringsbolaget ersätter för köks- och badrumsinrednigen 9 544 euro. Kunden har valt sådan badrums- och köksinredning som närmast motsvarade den gamla standarden. Badrumsskåpen var direkt monterade på väggarna och alla väggar måste rivas, således måste badrumsskåpen bytas vid återuppbyggandet. Enligt kunden gick köksskåpen även sönder vid återuppbyggandet, vilket inte kunde hindras.

Kunden konstaterar vidare att försäkringsbolagets representanter har givit muntliga löften och information att köks- och badrumsinredningen ersätts. Kunden åberopar vidare till punkt 27.4.2 i försäkringsvillkor. Enligt villkorspunkten utgör skadeersättningen det värde vad de kostar att inköpa en likvärdig egendom i det skick den har varit vid skadetillfället, då egendomen inte kan repareras.

Försäkringsbolagets bemötanden

Kunden och försäkringsbolaget har givit flera bemötanden i fallet. Försäkringsnämnden har givit vardera parter möjlighet att framföra sin uppfattning med anledning av den andra partens utlåtande.

Försäkringsbolaget motsätter sig till kundens yrkanden. I sitt bemötanden upprepar försäkringsbolaget de synpunkter som framgår i bolagets tidigare beslut. Därtill lyfter bolaget fram följande synpunkter:

1. Information om den nya försäkringen och de nya försäkringsvillkoren

Kundens försäkringsperiod är 1.1.–31.12. Försäkringsbolaget har skickat kunden 30.11.2009 premiefakturan och infobrevet, det nya försäkringsbrevet och de nya försäkringsvillkoren. Av dessa handlingar finns kopior bifogade till ett av försäkringsbolagets bemötanden. Alla dessa dokument har skickats i samma kuvert till kundens address. Enligt infobrevet har försäkringen upphört om försäkringstagaren inte har accepterat de nya villkoren med att betala den bifogade försäkringsfakturan. Dessutom har bolaget informerat om ändringarna som hänför sig till bl.a. åldersavdrag angående ledningar, rörnät och anordningar.

Kunden E har betalat fakturan 4.1.2010. Således måste han ha fått infobrevet där det berättas om förändringar i försäkringsvillkoren.

I fall kunden inte anses ha fått "uppsägningspaketet" i tid, har bolaget hänvisat till 19 § i lagen om försäkringsavtal. Lagrummet gäller förändringar i försäkringsvillkor. Enligt lagrummet träder ändringarna i försäkringsvillkoren i kraft vid utgången av den första försäkringsperiod som infaller efter att en månad förflutit efter de att försäkringsgivaren sände meddelandet om förändring. Således har de nya försäkringsvillkoren trätt i kraft gentemot kunden senast 1.1.2011, medan skadan har skett 2012.

2. Kostnader som inte har godkänts av försäkringsbolaget

Försäkringsbolaget anser att kunden har låtit utföra grundförbättringar i samband med reparationen. Enligt försäkringsbolaget lades tilläggsisolering in och förbättring av el-armatur. I och med dessa förändringar kom kostnaderna för husets reparation att bli betydligt högre än vad kostnaderna skulle ha blivit om endast läckageskadan hade reparerats. Därtill har kunden låtit förnya värme-, vatten- och avloppsrören i huset.

Det är dock ostridigt att kunden inte yrkar på ersättning för byte av värme-, vatten- och avloppsrören.

Därtill hänvisar försäkringsbolaget till ovannämnd NH Oy:s kostnadsberäkning som är enligt bolaget en offert som innehåller både material- och arbetskostnaderna. Sammanfattningsvis konstaterar bolaget att kostnader som kunden kräver ersättning för beror antingen på tilläggsarbete som kunden beställt utanför skadan eller/och att byggentreprenören fakturerat för många timmar i förhållande till sin offert.

3. Köks- och badrumsinredning

Försäkringsbolaget har hänvisat till etablerad praxis inom försäkringsbranschen och ansett att försäkringen ersätter endast egendomsskador till den del som egendomen skadats av den direkta skadan. Enligt de uppgifter, som försäkringsbolaget fått, har köksskåpen skadats endast i nedre delar som består av sockel och i viss mån nedre skåpstomme. Denna skadekostnader bör ingå i HR:s uppskattning/offert. Försäkringsbolaget anser vidare att köksskåpsfakturan  är orealistisk i förhållande till köksskåpsstandarden på kundens gamla köksskåp.

För badrumskåpens del finns det inga skäl till ersättning eftersom dessa inte skadats av läckaget. I NH Oy:s offert/beräkning, som försäkringsbolaget har beställt, ingår återuppbyggnadskostnader även för badrums del så att utrymmena återställs till den nivå som de hade innan skadan inträffade. Försäkringsbolaget anser således att kundens yrkande är obefogat även till köks- och badrumsskåpens del.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Avgörande

I det aktuella fallet är det ostridigt att det har skett en ersättningsbar läckageskada i kunden E:s egnahemshus i november 2012. Det är också ostridigt att själva rörbytet inte ersätts från försäkringen. Därtill är parterna eniga om ersättningen för extra boendekostnader och för extra elförbrukningen. Själva rivningskostnaderna är även ostridiga.

I det aktuella fallet finns det tre huvudsakliga tvistefrågor:

1. Den första tvistefrågan gäller, om försäkringsbolaget är berättigat till att göra ett åldersavdrag på uppbrytnings- och igenläggningskostnader för konstruktioner. För att ta ställning till den här frågan måste Försäkringsnämnden först avgöra om den nya försäkringen och de nya försäkringsvillkoren har blivit bindande mellan kunden E och försäkringsbolaget.

2. Därtill är det stridigt om försäkringsbolaget är berättigat till att begränsa skadebeloppet och ersättningen för återuppbyggnadskostnader till de belopp som framgår ur av kunden skaffade uppskattningar eller offerter (HR och P Ab).

3. Den sista tvistefrågan gäller om försäkringsbolaget är skyldig att erlägga någon särskild ersättning för köks- och badrumsskåpen.

Kunden har även ansett att försäkringsbolagets representanter har givit motstridig eller vilseledande information angående kommande ersättningsbeslut. Försäkringsnämnen hänvisar ändå till 9 § i lagen om försäkringsavtal och anser att försäkringsavtalet inte får ett mera omfattande innehåll om försäkringsgivaren har givit felaktig information om försäkringens innehåll efter ett försäkringsfall. I vissa fall kan felaktig information dock medföra skadeståndsansvaret i enlighet med avtalsrättens allmänna läror. Försäkringsnämnden konstaterar ändå att nämnden inte kan ta emot någon muntlig bevisning i det aktuella fallet. Nämnden kan inte heller ta närmare ställning till de diskussioner som kunden och försäkringsbolagets representanter har haft efter försäkringsfallet. Således ger Försäkringsnämnden sitt avgörande enbart på grundval av den dokumentation som har varit tillgänglig i det aktuella fallet.

1. Tillämpliga försäkringsvillkor samt åldersavdrag på uppbrytnings- och igenläggningskostnader

Kunden har ansett att han inte har fått någon information om att försäkringen och försäkringsvillkoren har förändrats sedan den ursprungliga försäkringen.

Försäkringsbolaget har åberopat på att kundens gamla försäkringsavtal har sagts upp med ett brev som har skickats kunden 30.11.2009. I detta sammanhang har kunden haft möjlighet att skaffa en ny försäkring i stället genom att betala fakturan som har varit bifogad till sk. infobrevet. I sk. infobrevet har försäkringsbolaget informerat sina kunder att åldersavdraget gäller i fortsättningen även uppbrytnings- och igenläggningskostnader av konstruktioner på grund av lokalisering och reparation av fel.

Det är ostridigt att kunden har fått själva fakturan, då han har betalat försäkringspremien 4.1.2010. Försäkringsbolagets förfarande - uppsägning av den ursprungliga försäkringen - har omfattat flera kunder. Flera försäkringstagare har således fått precis samma slags information. Försäkringsbolaget har givit Försäkringsnämnden en detaljerad utredning av vilka slags handlingar som har skickats till kunden E. I det aktuella fallet har det inte kommit fram att försäkringsbolaget hade haft svårigheter att hantera sin stora mängd av kundpost.

På grund av ovan nämnda synpunkter uppskattar Försäkringsnämnden att försäkringsbolaget sannoliken har skickat nedan nämnd "uppsägningspaket" även till kunden E. En naturlig möjlighet är att kunden har noterat själva räkningen men inte har lagt så stort märke till medföljande andra handlingar.

Försäkringsnämnden anser även att försäkringsbolaget har informerat kunden E tillräckligt om att åldersavdraget kommer att tillämpas även på uppbrytnings- och igenläggningskostnader på konstruktioner innan man har ingått ett nytt försäkringsavtal. Till den del uppfyller försäkringsbolagets förfarande den lagstadgade informationsskyldighet (5 § i lagen om försäkringsavtal 543/1994).

Enligt 16 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) har försäkringsgivaren rätt att säga upp en fortlöpande skadeförsäkring att upphöra i slutet av försäkringsperioden. Uppsägningsmeddelandet skall sändas till försäkringstagaren senast en månad före försäkringsperiodens utgång. Om försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen stadgas i 12 §.

I det aktuella fallet har uppsägningsbrevet skickats 30.11.2009 medan försäkringsperioden har tagit slut 31.12.2009. Enligt införbrevet har kunden givits möjlighet att uppsäga försäkringen eller låta bli att fortsätta den. Försäkringsnämnden anser att uppsägning av den ursprungliga försäkringen har varit giltig och förenlig med lagen om försäkringsavtal. Således tillämpas den nya försäkringens försäkringsvillkor i det aktuella fallet.

I det aktuella fallet tillämpas hemförsäkringsvillkor 88 G som har tagits i bruk i försäkringsbolaget från och med 1.1.2012. Vad beträffar det aktuella läckagefallet är de här villkoren förenliga med bolagets tidigare villkoren 88 D som har tagits i bruk fr.o.m 1.1.2010 och som har skickats till kunden 30.11.2009.

Enligt villkorspunkt 25.3 förutsätter ersättning för läckageskada att läckageförsäkringen ingår i försäkringen. Försäkringen ersätter skada förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från bl.a. byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar.

Enligt villkorspunkt 25.3.8 görs ett åldersavdrag på kostnader för uppbrytning och igenläggning av konstruktioner på grund av lokalisering och reparation av fel samt kostnader för grävning och fyllning av jord.  I villkorspunkten ingår en tabell enligt vilken avdraget görs. Enligt tabellen är åldersavdraget 50 % om ledningens, rörnätets eller anordningens ålder är 41-50 år.

I det aktuella fallet härstammar rörnätet från år 1961. Försäkringsnämnden hänvisar till ovannämnd villkorspunkt 25.3.8 och anser att försäkringbolaget har varit berättigat att avdra 50 procent som åldersavdrag på kostnader för uppbrytning och igenläggning av konstruktioner på grund av lokalisering och reparation av skadan.

2. Är kunden berättigad till ersättning för de återuppbyggnadskostnader som överskrider de tidigare anmälda kostnaderna?

I det aktuella fallet är parterna eniga att läckageskadan i sig är ersättningsbar från försäkringen. Däremot är det stridigt om de kostnader, som överskrider de ursprungliga kostnadsuppskattningarna eller offerter, tillhör själva skadan.

På försäkringsbranschen har det även varit en etablerad praxis att den som ansöker om ersättning skall visa att försäkringsfallet har skett under den tid då försäkringen har varit i kraft. Enligt 69 § i lagen om försäkringsavtal skall den, som söker ersättning, överlämna till försäkringsgivaren de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsgivarens ansvar och som skäligen kan krävas av honom med beaktande även av försäkringsgivarens möjligheter att skaffa utredning.

I det aktuella fallet har det blivit stridigt och också delvis oklart om dessa tilläggskostnader är direkt förorsakade av själva läckageskadan. Först och främst är det försäkringstagaren som skall påvisa att alla kostnader har föranletts på själva skadan.

Därtill hänvisar Försäkringsbolaget till 9 kap 23 § i konsumentskyddslagen som gäller ungefärlig prisuppgift vid en byggentreprenad. Enligt lagrummet skall uppdragstagaren innan entreprenadsavtalet ingås lämna beställaren en ungefärlig prisuppgift om entreprenaden inte kan utföras med fast pris. Priset för prestationen får då överstiga den ungefärliga prisuppgiften med högst 15 procent. I konsumentskyddslagens 9 kap. 24 § ingår vissa undantag från den här regeln (bl.a lagändring och dröjsmål på beställarens sida). I det aktuella fallet är det inte fråga om sådana undantag.

I det aktuella fallet är det ostridigt att det har inträffat en omfattande läckageskada som är i och för sig ersättlig. Från de prisförslag eller offerter som kunden har fått framgår det inte tydligt om det är fråga om ett fast pris eller en ungefärlig prisuppgift. Kunden själv har fattat saken så att prisuppgiften är ungefärlig. Entreprenadsavtalet har också ingåtts mellan kunden E och ifrågavarande bolag. På grundval av den erfarenhet, som Försäkringsnämnden har av motsvarande fall, anser nämnden att det inte alltid är möjligt eller ändamålsenligt att beställa sådana här renoveringsentreprenader med fast pris. I sådana här fallet är det ändå huvudsakligen befogat att kunden tar kontakt med försäkringsbolaget innan han binder sig till avsevärt högre renoveringskostnader än det har tidigare förutspåtts.

Med tanke på de synpunkter, som har lyfts fram ovan, godkänner Försäkringsnämnden att de ursprungliga prisuppgifterna kan överskridas med 15 procent. Således anser nämnden att ersättning för återuppbyggnadskostnader skall erläggas på basis av följande kostnader:

- återuppbyggnadskostnader/arbete: 21.091,97 euro (uppskattats uppgå till 18 340,84 euro)
- materialkostnader 17 067 euro (uppskattats uppgå till 16 748,80 euro)
- elarbete 6 160,55  (uppskattats uppgå till 5 357 euro).

3. Är kunden berättigad till särskild ersättning för köks- och badrumsskåp?

Såsom det har tidigare konstaterats skall den, som söker ersättning, påvisa att det har inträffat ett ersättligt försäkringsfall. Denna fördelning av bevisbördan gäller även frågan om vissa kostnader har förorsakats av ett ersättligt försäkringsfall.

Ur varken K Oy:s skadegranskningsrapport eller någon annan dokumentation i fallet framgår att själva läckageskadan hade direkt förorsakat behovet att förnya helt köks- och badrumsinredningen. En annan sak är att sådana åtgärder ofta är ändamålsenligt i en situation, då omfattande renoveringsarbete utförs i huset i varje fall.

Försäkringsnämnden anser att kunden E är berättigad till ersättning endast för de skador som har förorsakats av försäkringsfallet. I det aktuella fallet har det framgått att det är endast köksskåpens nedre delar - sockel och i viss mån skåpstomme - som har blivit utsatta för skador. Däremot har man inte kunnat framställa någon utredning av att sådana reparationskostnader inte ingår i HR Oy:s kostnadsuppskattning. Det har inte heller visat någon annan specifierad utredning av de kostnader som riktar sig mot den skadade köksindredningen. Enligt den information, som Försäkringsnämnden har fått, har badrumsmöblerna inte alls blivit skadade med anledning av läckaget. Därför rekommenderar Försäkringsnämnden inte att erlägga tilläggsersättning för köks- eller badrumsinredningen.

4. Slutsatser

På grundval av ovannämnda synpunkter rekommenderar Försäkringsnämnden, att försäkringsbolaget ersätter den stridiga delen av skadorna enligt följande: för återuppbyggnadskostnader (arbete) 21 091,97 euro, för materialkostnader 17 067,00 euro samt för elarbete 6 160,55 euro. Av dessa skadebelopp samt av rivningskostnaderna får avdras åldersavdraget på 50 procent och normal självrisk. Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget ger ett nytt ersättningsbeslut i ärendet och erlägger kunden ersättningen till den del ersättningen inte ännu har erlagts. För det resterande beloppet skall betalas laglig ränta.

Försäkringsnämnden var enhälligt.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDE

Ordförande Melander
Sekreterare Tala

Ledamöterna:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta