Haku

VKL 674/14

Tulosta

Asianumero: VKL 674/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Ammatinharjoittajan vastuu. Syy-yhteys laiminlyöntiin. Autokorjaamon vastuu korjaustyön jälkeen ilmenneistä vioista.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsineen A:n auton jakohihna vaihdettiin vakuutuksenottajana olevassa autokorjaamossa 3.7.2014. Auton moottori sammui vauhdissa seuraavalla viikolla eikä ajoneuvo enää käynnistynyt. Korjaaja purki moottorin, jolloin selvisi, että venttiili oli rikkoutunut ja mäntä oli haljennut. Korvausta on haettu autokorjaamon vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 5.8.2014 korvauspäätöksessään, ettei vahinko ole johtunut vakuutuksenottajan toiminnasta. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan moottorin todennäköinen rikkoutumissyy on ollut venttiilin keinuvivussa ollut vika. Vaurioituneiden osien tutkimuksessa on havaittu, että keinuvivun rullan laakerointi on ollut rikki ja tämän takia nokka-akseli on painanut keinuvipua suoraan kuluttaen siihen kolon. Lopulta nokka-akseli ei ollut enää osunut kuluttamaansa koloon. Tällöin venttiili on jäänyt auki ja mäntä on osunut venttiiliin katkaisten sen. Keinuvivun rullan laakerointi voi vaurioitua esimerkiksi öljynvaihtojen ja huoltojen laiminlyönnin seurauksena. Keinuvipua tai sen rullaa ei käsitellä jakohihnan vaihdon yhteydessä. Keinuvivun vaurio ei voi olla syy-yhteydessä vakuutuksenottajan suorittamaan työhön.

Asiakkaan valitus

A on kertonut 11.11.2014 päivätyssä valituksessaan korjaajan arvelleen, että jako olisi ollut noin puolen hampaan verran väärässä kohdassa. Korjaaja myönsi, ettei hän ollut käyttänyt hihnan-vaihtotyössä kampi- ja nokka-akselin lukitustyökaluja, vaan oli merkinnyt hihnapyörään kohdistusmerkit tussilla ja näin ollen hän oli jättänyt noudattamatta valmistajan ohjeita.

Vahingonkärsinyt A kertoo, että autoliikkeen asiantuntijan mukaan on tunnettu tosiasia, että vastaavia moottoririkkoja on tapahtunut korjaajan käyttämän toimintatavan seurauksena. Lievä ajoitusvirhe ei ilmene heti autoa käynnistettäessä vaan vasta sitten kun venttiili lopulta katkeaa osuttuaan ensin mäntään.

A on lausunut lisävastineessaan, ettei keinuvivun laakerin jumiutuminen ollut tapahtunut vähitellen, koska laakerin pinta oli kulunut vain hankauskohdasta, joka oli keinuvivun yläpuolella ja hieman nostajan puolella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 2.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että jakohihnan irrotusta ja asennusta koskevassa valmistajan ohjeessa on mainittu ainoastaan suositellut työkalut, mutta työn voi yhtiön mukaan suorittaa myös muulla tavoin, eikä pelkkää erikoistyökalujen käyttämättä jättämistä voida pitää osoituksena moitittavasta menettelystä. Kokoamisen jälkeen havaitut virheet johtuvat yhtiön mukaan kokoamisesta, eikä niiden perusteella voida vetää johtopäätöksiä siitä, miten jaotus oli tehty ennen moottorin purkamista.

Jakopään ajoitusvirheen aiheuttama rasitus kohdistuu tasaisesti kaikkiin sylintereihin vaurioittaen kaikkia venttiileitä ja mäntiä. Ajoneuvossa oli nelisylinterinen moottori, jonka kaikissa sylintereissä on kaksi pakoventtiiliä. Tässä tapauksessa vain yhden sylinterin yksittäinen pakoventtiili oli vaurioitunut, eikä moottorin muissa venttiileissä tai männissä ollut havaittu iskemäjälkiä. Lisäksi kyseisessä moottorityypissä oli se erityispiirre, että virhesäätö katkaisee yläkerran keinuvivun ennen venttiiliä. Tässä tapauksessa keinuvipu ei ollut katkennut. Vakuutusyhtiö katsoo näin ollen näytetyn, etteivät moottorin vauriot voineet aiheutua jakohihnan ajoitusvirheen seurauksena.

Merkityksellinen ajoitusvirhe ilmenee välittömästi vaihtotyön jälkeen moottorin käynnistyksen yhteydessä siten, ettei moottori käynnisty tai sen toiminnassa esiintyy käyntihäiriöitä. Jos jakohihnassa olisi ollut yhden hampaan virhesäätö, ei moottori olisi käynnistynyt. Tässä tapauksessa ajoneuvolla oli ajettu noin 200 kilometriä ennen moottorin sammumista ja moottori kävi normaalisti. Moottorin normaali käynnistyminen ja käyminen vakuutuksenottajan suorittaman työn jälkeen osoittavat, ettei moottori ollut rikkoutunut ajoitusvirheen seurauksena.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden lausua asiassa.

Asiantuntijalausunto

Vakuutuslautakunta on pyytänyt asiantuntijalausuntoa insinööri Velipekka Salolta. Salo on katsonut lausunnossaan, että moottorivaurio syntyi yhden pakoventtiilin katketessa äkillisesti kesken ajon. Venttiili katkesi kun se ei voinut liikkua normaalisti ja sen liikerata oli hallitsematon, mikä oli seurausta keinuvivun jumiutumisesta. Jumiutuminen aiheutti keinuvipuun epäsymmetristä hankaantumista. Männän halkeaminen johtui venttiilin katkeamisesta ja venttiililautasen tunkeutumisesta sylinterin palotilaan.

Vaurio ei ole Salon mukaan johtunut asentajan virheestä tai huolimattomuudesta. Se mahdollisuus, että vahinko olisi johtunut venttiilien ajoitusvirheestä asennuksessa, voidaan sulkea pois sillä perusteella, ettei saman sylinterin muissa venttiileissä havaittu vaurioita katkenneen venttiilin lautasen aiheuttamien kolhujen lisäksi. Muissa sylinterien venttiileissä ei myöskään havaittu vaurioita, vaikka moottorin koneisto oli pyörinyt useita kierroksia venttiilin katkeamisen jälkeenkin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko ajoneuvon moottorin vahinko aiheutunut vakuutuksenottajan toiminnasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavaa materiaalia eikä toisin ole sovittu, materiaalin tulee olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua.

Jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Esillä olevassa asiassa on kyse ajoneuvon moottorin vauriosta ja sen syy-yhteydestä korjaamon toimintaan. Vakuutuksenottajan mukaan moottori oli rikkoutunut korjaajan tekemän ajoitusvirheen seurauksena.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palvelun on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelu on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palvelun tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palvelun yhteydessä aihetta olettaa. Todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla. Jos palvelu poikkeaa siitä, mitä siitä edellä todetun mukaisesti on säädetty, on palvelussa virhe. Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palvelussa olevan virheen vuoksi.

Vakuutuslautakunnan käyttämä tekninen asiantuntija, insinööri Velipekka Salo on lausunut, että se mahdollisuus, että vahinko olisi johtunut venttiilien ajoitusvirheestä, voidaan sulkea pois, koska saman sylinterin muissa venttiileissä ei havaittu vaurioita katkenneen venttiilin lautasen aiheuttamien kolhujen lisäksi. Muiden sylinterien venttiileissä ei myöskään havaittu vaurioita, vaikka moottorin koneisto oli pyörinyt useita kierroksia venttiilin katkeamisen jälkeenkin.

Koska vahinko ei teknisen asiantuntijalausunnon mukaan johtunut korjaamon tekemästä mahdollisesta ajoitusvirheestä, eikä vahinko ole näin ollen ole syy-yhteydessä korjaajan toimintaan, ei Vakuutuslautakunta lausu vakuutuksenottajan mahdollisesta virheestä suorituksessa. Korjaamolla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta vahingosta, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Korpiola

Rusanen

Eskuri

Karimäki

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia