Haku

VKL 672/14

Tulosta

Asianumero: VKL 672/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2015

Lakipykälät: 5, 9

Kilpapyörän rikkoutuminen. Vahingon syy. Korvattava vakuutustapahtuma.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli huomannut 20.7.2014, että hänen kilpapyöränsä runko oli haljennut. Pyörää oli kuljetettu edellisenä päivänä triathlonkisoista auton katolla olevassa telineessä ja rungon halkeamat olivat lähellä tätä kiinnityskohtaa. Vakuutuksenottajan mukaan halkeaminen on voinut tapahtua matkan aikana tai kun hän on ottanut pyörää pois telineestä, eikä hän tiedä mikä vääntö tai isku aiheutti vahingon.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 1.9.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Yhtiön mukaan vakuutuksenottaja ei ollut esittänyt täsmällistä tietoa siitä, miten ja missä polkupyörän rungon murtumavahinko oli tapahtunut, eikä korvausta voitu tämän vuoksi suorittaa.

Vakuutuksenottaja oli pyytänyt yhtiötä käsittelemään asian uudelleen. Vakuutuksenottaja oli kertonut 4.9.2014 päivätyssä kirjeessään, että pyöräliikkeiden edustajan mukaan vahinko oli aiheutunut kuljetuksen aikana. Vakuutuksenottaja kertoo, että on vaikeaa selvittää, miten vahinko on sattunut matkan aikana. Vakuutuksenottajan mukaan pyörän tulisi kestää matkan aikana pyörään kohdistuvat ilmavirrat ja ilmanpyörteet. Vakuutusyhtiö on katsonut 5.9.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei selvitystä mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, joka olisi voinut aiheuttaa vahingon, ollut esitetty. Matkan aikana pyörään kohdistuneet ilmavirrat ja väännöt ovat normaaleja kuljetukseen liittyviä tapahtumia, jotka asianmukaisesti kiinnitetyn pyörän tulisi kestää. Jos runko on vaurioitunut niiden vuoksi, ei kyseessä ollut ennalta arvaamaton ja äkillinen syy.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut 6.11.2014 päivätyssä valituksessaan vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen uudesta pyörästä, joka maksaa noin 6000 euroa. Vakuutuksenottaja kertoi saaneensa myönteisen korvauspäätöksen puhelimitse. Vakuutuksenottajan mukaan hänelle kerrottiin myyntitilanteessa, ettei epäselvyyksiä korvaustilanteissa tulisi ja hän oli toimittanut yhtiölle kaiken hallussaan olevan selvityksen, kuten vakuutusyhtiön pyytämän lausunnon vahingon syystä. Vakuutuksenottaja oli kertonut valituksessaan, että vakuutussopimusta tehtäessä vakuutusyhtiölle oli erikseen kerrottu, että vakuutuksen tulee kattaa ”miehen ja välineiden vakuutus kotimaassa ja ulkomailla, matkoilla kilpailuihin/tapahtumiin ja pois kilpailuista/tapahtumista, sekä kilpailun/tapahtuman aikana”. Vakuutuksenottajan mukaan näin hänelle myytiin kattava tapaturma- ja välinevakuutus urheilulaajennuksella.

Vakuutuksenottaja on lausunut 14.4.2015 päivätyssä lisävastineessaan, ettei hiilikuitupyörän runko mene rikki nyt kuvatunlaisella tavalla muutoin kuin äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 1.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että jos vahinko on johtunut vakuutuksenottajan kuvaamista normaaleista kuljetusolosuhteista, ei kyseessä ole ollut korvattava äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama rikkoutuminen, eikä muutakaan ehtojen edellyttämää syytä halkeamalla ollut esitetty. Korvausta ei voida edellä mainituin perustein suorittaa.

Vakuutusyhtiö on lausunut 27.3.2015 päivätyssä lisävastineessaan, että vakuutuksenottajalle tehtiin 11.8.2011 kotivakuutusehdotus, josta ilmeni vakuutuksen sisältö ja se seikka, ettei vakuutus sisältänyt urheilulaajennusta. Vakuutuksenottaja hyväksyi ehdotuksen allekirjoituksellaan 16.8.2011 ja ilmoitti samalla, että hänelle oli selostettu vakuutusten keskeinen sisältö olennaisine rajoituksineen, ja että hänelle oli annettu tuote-esitteet. Tuote-esitteen sivulla kuusi on kerrottu kotivakuutuksen rajoituksista. Kotivakuutukset eivät korvaa vahinkoa, kun urheiluväline on rikkoutunut käytettäessä sitä tarkoitukseensa. Vakuutuksenottaja otti yhteyttä vakuutusyhtiöön 27.2.2013 ja ilmoitti, että hän harrastaa triathlonia ja haluaa muuttaa vakuutusturvaansa tämän mukaiseksi. Vakuutuksenottajalle toimitettiin muutosvahvistus, jonka hän allekirjoitti 7.5.2013. Muutosvahvistuksen mukaan vapaa-ajan tapaturmavakuutukseen ja matkustajavakuutukseen oli lisätty urheilulaajennukset, jotka koskivat triathlonia.

Vakuutuksenottajalle ei ollut myyty kotivakuutusta urheilulaajennuksella eikä kotivakuutusta myöhemminkään muutettu siten, että se kattaisi urheilukilpailuja ja –tapahtumia. Vuosittain postitetussa vakuutuskirjassa ilmeni vakuutuksen sisältö ja se seikka, että urheilulaajennus kohdistui nimenomaan henkilövakuutuksiin. Vakuutuksenottaja ei ollut esittänyt selvitystä siitä, milloin hänelle olisi myyty erillinen polkupyörän välinevakuutus, jonka ehdot poikkeaisivat kotivakuutuksen ehdoista. Vakuutusyhtiö on todennut, ettei sen tuotevalikoimassa ole kyseisenlaista vakuutusta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko kilpapyörä vahingoittunut ehdoissa tarkoitetulla tavalla äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena. Lisäksi kyse on sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottaja voinut olla perustellusti siinä käsityksessä, että vakuutus korvaisi vahingot myös silloin, kun polkupyörää käytetään pyöräkilpailussa tai niihin harjoittelussa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 11.1 (Korvauksen hakijan velvollisuudet (69 § ja 72 § ja 70 §)) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Vahinkovakuutuksessa korvauksen hakijan on myös varattava vakuutusyhtiölle viipymättä vahingon havaitsemisesta vahingon tarkastusmahdollisuus ennen kuin ryhdytään raivaus-, purku-, korjaus- tai muihin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat estää vakuutusyhtiön tarkastukseen perustuvan selvityksen vahingon syystä ja sen määrästä. Vakuutettu on kuitenkin velvollinen ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joita tarkoitetaan yleisten sopimusehtojen kohdassa 6.2 (Pelastamisvelvollisuus).


Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Ehtojen kohdan 21.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Kohdan 21.2.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa urheilu- ja harrastusvälineelle, kun niitä käytetään tarkoitukseensa. Polkupyörien osalta rajoitus koskee pyöräkilpailuja ja niiden harjoittelua.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on kertonut pyytäneensä vakuutusyhtiöltä vakuutusta joka kattaisi sekä kuljettajan että polkupyörän vahingot kilpailujen aikana ja matkalla kilpailuihin. Vakuutuksenottaja oli esitetyn selvityksen perusteella tutustunut vakuutusta tehtäessä tuoteselosteeseen, jossa oli kerrottu kotivakuutukseen sisältyvästä rajoitusehdosta, jonka perusteella vakuutuksesta ei korvata vahinkoa urheilu- ja harrastusvälineelle, kun niitä käytetään tarkoitukseensa. Vakuutuksenottaja on myöhemmin ottanut laajennukset tapaturma- ja matkustajavakuutuksiin, mutta kotivakuutukseen ei ollut tehty muutoksia. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole voinut perustellusti olla siinä käsityksessä, että vakuutus korvaisi vahingot, jotka aiheutuvat pyörälle kilpailun aikana.

Vakuutuksenottaja oli kertonut saaneensa myönteisen korvauspäätöksen puhelimitse. Vakuutuslautakunta toteaa, etteivät tulevasta korvauksesta annetut tiedot sido vakuutusyhtiötä vakuutussopimuslain 9 §:n perusteella.

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa urheilu- ja harrastusvälineelle, kun niitä käytetään tarkoitukseensa. Polkupyörien osalta rajoitus koskee pyöräkilpailuja ja niiden harjoittelua.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Esinevahinkojen osalta tämä tarkoittaa sitä, että vakuutuksenottajan tulee esittää selvitys siitä, mikä yksittäinen tapahtuma oli aiheuttanut vahingon. Vakuutuksenottaja oli kertonut, ettei hän tiennyt, missä vaiheessa pyörä oli vahingoittunut. Hän oli arvellut, että vahingoittuminen on voinut tapahtua polkupyörää kuljetettaessa.

Ottaen huomioon, ettei polkupyöriä esitetyn selvityksen perusteella ollut tarkistettu kisan jälkeen, eikä kuljetuksen aikana ollut kerrottu tapahtuneen mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, ei vakuutuksenottaja ole Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan esittänyt riittävää selvitystä siitä, että kyse olisi ollut korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia