Haku

VKL 669/14

Tulosta

Asianumero: VKL 669/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2015

Lakipykälät: 73

Korvausvaatimuksen esittämisajankohta ja vanhentuminen. Regressi. Oliko vahinkoilmoitus tehty vakuutusehtojen mukaisessa määräajassa?

Tapahtumatiedot

A Oy suoritti 28.3.2012 putken korjaustyön yksityishenkilön hallinnassa olevassa huoneistossa. Myöhemmin huoneistossa havaittiin laaja vuotovahinko, jonka johdosta huoneiston asukas haki korvausta kotivakuutuksestaan. Kotivakuutusyhtiön vahinkotarkastaja otti 17.1.2013 sähköpostitse yhteyttä A Oy:öön ja ilmoitti käsityksenään, että vuodon syy oli ollut A Oy:n huolimattomuus 28.3.2012 suoritetussa korjaustyössä. Viestin liitteenä oli vahingon kosteuskartoitusraportti. A Oy:n edustaja ilmoitti 8.2.2013 sähköpostitse kotivakuutusyhtiön vahinkotarkastajalle, että A Oy selvittää asiaa ja on yhteydessä vuotovahingon kartoittaneeseen yritykseen. Kotivakuutusyhtiö esitti 8.4.2014 A Oy:lle 46.750,15 euron takautumisvaatimuksen. A Oy teki 17.4.2014 asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen.

Vastuuvakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään vakuutuksen yleisiin sopimusehtoihin, joiden mukaan korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vahinkotapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta ja joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta ja vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Yhtiö katsoi, että A Oy:n oli täytynyt ymmärtää viimeistään 8.2.2013, että siihen tullaan kohdistamaan korvausvaatimus vahingon johdosta ja että vahingosta tulee ilmoittaa vastuuvakuutusyhtiölle. Näin ollen 17.4.2014 tehty vahinkoilmoitus oli tehty myöhässä ja oikeus korvaukseen menetetty.

Asiakkaan valitus

A Oy ilmoittaa tyytymättömyytensä vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja katsoo saaneensa vakuutusehdoissa tarkoitetun tiedon vahinkoseuraamuksesta vasta, kun kotivakuutusyhtiö on kohdistanut siihen takautumisvaatimuksen. Ennen 8.4.2014 esitettyä takautumisvaatimusta A Oy:llä ei ole ollut tietoa siihen kohdistettavasta vaatimuksesta, tosiasiallista mahdollisuutta saada korvausta vastuuvahingon perusteella eikä tietoa vahingon määrästä sillä tarkkuudella, että korvauksen maksaminen olisi ollut mahdollista. Vastuuvakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden, ei esinevahingon varalta. Vahingonkorvauksen maksuvelvollisuus syntyy korkolain 7.1 §:n mukaan, kun velkoja on esittänyt vaatimuksensa sekä riittävän selvityksen korkolain perusteesta. Ennen vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä ei myöskään korvausvaatimusta vastuuvakuutusyhtiölle voida esittää. A Oy viittaa Vakuutuslautakunnan aiempaan käytäntöön vanhentumiskysymyksissä sekä siihen, että korvauksen hakijan on vastuuvakuutusyhtiön yleisten sopimusehtojen mukaan esitettävä selvitys vahingon määrästä, mikä ei ennen kotivakuutusyhtiön esittämää takautumisvaatimusta ole ollut mahdollista.

Siltä osin, kuin vastuuvakuutusyhtiö on Vakuutuslautakunnalle antamassaan vastineessa ottanut kantaa A Oy:n korvausvastuuseen vahingosta sekä vakuutuksen rajoitusehdon soveltuvuuteen tapauksessa, A Oy on ilmoittanut lautakunnalle, että ratkaisusuosituspyyntö koskee ainoastaan vanhentumiskysymystä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastuuvakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa. Yhtiö katsoo, että vahinkotapahtuma, vahinkoseuraus ja vahingon syy ovat tulleet A Oy:n tietoon tammi-helmikuun aikana vuonna 2013. Yhtiö katsoo, että A Oy:n on täytynyt kotivakuutusyhtiön viestit ja kosteuskartoitusraportin saatuaan käsittää, että se voi joutua vastuuseen vahingosta. Vanhentumisaika on alkanut kulua, kun kotivakuutusyhtiö on ilmoittanut vahingosta, tarkastusmahdollisuudesta ja siitä, että vahingon syynä pidetään A Oy:n tekemää työtä. 17.4.2014 päivätty vahinkoilmoitus on siten tehty myöhässä ja oikeus korvaukseen menetetty.

Yhtiö on lisäksi katsonut, ettei A Oy ole korvausvastuussa vahingosta ja että vahinko joka tapauksessa kuuluisi vakuutuksen kosteudesta aiheutuneita vahinkoja koskevan rajoitusehdon piiriin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A Oy:n vahinkoilmoitus tammikuussa 2013 havaitusta vuotovahingosta tehty vakuutusehtojen mukaisessa määräajassa.

Sovellettavat vakuutusehdot

Yrityksen vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4 mukaan vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Yrityksen vastuuvakuutuksen korvaussääntöjen kohdan 2.1 (Vahingonkorvaus) mukaan vakuutus korvaa sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan. (…)

Yleisten sopimusehtojen kohdan 13.3 mukaan vakuutuskorvausta on haettava [vakuutusyhtiöltä] vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vahinkotapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen (10) vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Asian arviointi

A Oy:n vastuuvakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen korvausvaatimuksen esittämisaikaa ja vanhentumista koskeva ehtokohta vastaa sisällöltään vakuutussopimuslain 73 §:ää. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa on arvioitava, onko korvausvaatimus vanhentunut suhteessa vastuuvakuutusyhtiöön niiden tulkintaperiaatteiden mukaan, jotka ovat vakiintuneet vakuutussopimuslain 73 §:ää sovellettaessa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vastuuvakuutus otetaan vakuutetun vahingonkorvausvastuun, eikä esimerkiksi esine- tai henkilövahingon varalta. Lautakunta toteaa edelleen, ettei vakuutetulla tai muulla vakuutuskorvaukseen oikeutetulla voi olla vakuutussopimuslain 73 §:n kannalta merkityksellistä tietoa vahingosta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta, ennen kuin hänelle on esitetty riittävän yksilöity selvitys siitä, millainen vahinko on ollut kysymyksessä ja millainen korvausvastuu siitä hänelle on mahdollisesti aiheutumassa. Mitään erityistä velvollisuutta tehdä vahinkoilmoitus ei 73 §:n mukaan ole olemassa.

Vakuutuslautakunnan käytössä on kotivakuutusyhtiön vahinkotarkastajan ja A Oy:n edustajan välinen sähköpostiviestiketju. Viesteistä ilmenevien tietojen mukaan vahinkotarkastaja on 17.1.2013 lähettänyt A Oy:n edustajalle viestin, jossa ilmoittaa sattuneesta vahingosta sekä vahinkokartoitusyrityksen näkemyksestä, jonka mukaan vahingon syynä on ollut A Oy:n maaliskuussa 2012 korjaaman putkiliitoksen vuoto. A Oy:n edustaja on 8.2.2013 vastannut viestiin ja tiedustellut mahdollisuutta tarkastaa vahinko. Vahinkotarkastaja on samana päivänä lähettämässään vastauksessa antanut vahinkokartoitusyrityksen edustajan yhteystiedot ja A Oy:n edustaja ilmoittanut olevansa tähän yhteydessä. Vahinkotarkastaja on 14.2.2013 ilmoittanut A Oy:n edustajalle, että pettänyt liitos on jo korjattu sekä lähettänyt saman viestin mukana kosteuskartoitusraportin. Vahinkotarkastajan viesteissä ei ilmoiteta, että kotivakuutusyhtiö tulee esittämään A Oy:lle takautumisvaatimuksen asiassa. Takautumisvaatimus on lähetetty A Oy:lle 8.4.2014.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei kotivakuutusyhtiö ole ilmoittanut tulevasta takautumisvaatimuksestaan A Oy:lle ennen kuin 8.4.2014. Aiheutuneen vahingon seurauksena syntyneitä, mahdollisesti A Oy:n vahingonkorvausvastuun piiriin kuuluvia kustannuksia ei myöskään lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan ole riittävästi yksilöity ennen takautumisvaatimuksen esittämistä. Korvausta nyt sattuneen kaltaisista vahingoista voidaan vastuuvakuutuksen lisäksi hakea myös vahingonkärsineen omasta esinevakuutuksesta, kuten nytkin on toimittu. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A Oy:n ole ilman kotivakuutusyhtiön nimenomaista ilmoitusta tullut ymmärtää, että kotivakuutusyhtiö tulee esittämään sille takautumisvaatimuksen. Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta katsoo, ettei korvauksen hakemisen määräaika ole alkanut kulua ennen kuin kotivakuutusyhtiö on esittänyt A Oy:lle takautumisvaatimuksen.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta katsoo, että korvausvaatimus on tehty vakuutuksen yleisten sopimusehtojen mukaisessa määräajassa. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään vahingon A Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia