Haku

VKL 669/13

Tulosta

Asianumero: VKL 669/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2014

Vakuutetulle aiheutunut vahinko. Metsäyhtymä.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan15-vuotias poika heitti paperia sisältävän pussin talven paperipolttopaikalle, josta tuli levisi metsään ja traktoritalliin aiheuttaen tallin palon ja metsävaurion. Korvausta on haettu vahingonaiheuttajan isän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta 28.6.2013, 15.8.2013 ja 11.11.2013 päivätyillä päätöksillä traktoritallista 2222,13 euron päivänarvon mukaan. Korvaukseen on tehty vahingonaiheuttaneen yhtymän osakkaan A:n omistusosuuden mukainen 50 prosentin vähennys.

Valitus

Vakuutettu on tyytymätön suoritettuun korvaukseen. Hänen mukaansa tallin nykyarvo on noin 10 000 euroa. Metsäyhtymä on erillinen yksikkö, joka vastaa omista velvoitteistaan. Vakuutetulla A:lla ei ole yksin määräysvaltaa yhtymään, joten ei ole oikeudenmukaista, että yhtymälle aiheutuneesta vahingosta korvataan vain puolet.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 23.12.2013 päivätyssä vastineessaan, että rakennuksen ja varaston arvo perustuu Finanssialan keskusliiton rakennuksen hinnan arviointiohjeisiin ja vahinkotarkastajan tekemään laskelmaan. Kyseessä on 1960-luvulla rakennettu, noin 42 neliömetrin kokoinen lautarakenteiden rakennus. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt näyttöä siitä, että vahinko ylittäisi suoritetun korvauksen. Lainhuutotietojen mukaan vahingoittunutta kiinteistöä ei omista metsäyhtymä vaan henkilöt A ja B puoliksi. Koska A:n osuus kiinteistöstä on puolet, ei korvausta voida rajoitusehdon perusteella suorittaa hänen osuudestaan.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kotivakuutuksen sisältyvän vastuuvakuutuksen kohdan 2 (Vakuutetut) mukaan vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja sekä hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt, ellei heillä ole omaa vakuutusta. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään pääsääntöisesti väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

Kohdan 4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Ehtokohdan 4.2 (Itselle aiheutunut vahinko) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen tai muulle vakuutetulle.

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, voidaanko metsäyhtymänä verotettavalle, sen jäsenten A:n ja B:n puoliksi omistaman traktoritallin korvauksesta tehdä 50 prosentin vähennystä sen perusteella, että toinen omistajista on vastuuvakuutuksen vakuutettu. Lisäksi kyse on sen arvioimisesta, onko vakuutettu esittänyt näyttöä siitä, että vahinko ylittäisi suoritetun korvauksen.

Metsäyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä yhdessä omistaa metsää. Verohallinto muodostaa tällaisesta metsäkiinteistön omistuksesta metsäyhtymän. Metsäyhtymä ei ole erillinen verovelvollinen. Metsäyhtymälle laskettu tulo tai tappio jaetaan osakkaiden tuloksi heidän osuuksiensa mukaisessa suhteessa. Yhtymän tulosta vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ennen kuin tulo jaetaan osakkaille. Osakkaan osuus metsäyhtymän tuloon tai tappioon määräytyy omistusosuuden mukaan.

Yhtymä ei hanki itselleen oikeuksia eikä velvollisuuksia eikä muutoinkaan esiinny itsenäisenä suhteessa ulkopuolisiin henkilöihin. Yhtymällä ei ole omaa omaisuutta, vaan yhtymän omaisuus muodostuu osakkaiden yksityisestä omaisuudesta, jonka he ovat luovuttaneet yhtymässä käytettäväksi, tai omaisuudesta, jonka osakkaat omistavat yhdessä määräosin.

Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen tai muulle vakuutetulle. Vakuutuslautakunta katsoo, että vahingonkärsijöitä ovat tilan puoliksi omistavat vakuutettu A sekä hänen veljensä B. Näin ollen vahinko on aiheutunut myös vakuutetulle A:lle. A:n mukaan tallin nykyarvo on noin 10 000 euroa. Vakuutuslautakunta toteaa, että näyttötaakka vahingon määrästä on korvauksen hakijalla. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A ole esittänyt selvitystä siitä, että tallin arvo ylittäisi vakuutusyhtiön tekemän arvion. Vakuutuslautakunta pitää edellä mainituin perustein vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia