Haku

VKL 667/14

Tulosta

Asianumero: VKL 667/14 (2015)

Vakuutuslaji: Muu vahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2015

Rakennusvirhevakuutus. Vakuutusehtojen tulkinta. Omavastuun vähentäminen. Oliko kyse yhdestä vai useammasta vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevassa taloyhtiössä oli ensin havaittu runkoääneen liittyvä eristysongelma syksyllä 2013. Sittemmin huhtikuussa 2014 samassa rakennuksessa olleiden asuntojen laatoituksessa havaittiin halkeamia. Asunto-osakeyhtiöllä oli rakennusvirhevakuutus. Halkeamista oli ilmoitettu vakuutusyhtiölle huhtikuussa 2014 ja äänieristysongelmista syyskuussa 2013.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 29.8.2014 suorittanut vikojen johdosta korvausta, mutta on samalla vähentänyt korvaussummista kaksi omavastuuta. Tavarantarkastuskertomuksessa oli mainittu virhe pesuhuoneiden laatoituksessa sekä runkoääni huoneistojen välisessä seinässä. Vakuutusyhtiön mukaan halkeamat ja runkoääni oli tulkittavissa kahdeksi eri rakennusvirheeksi.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajan mukaan samassa rakennuksessa havaitut virheet tuli katsoa yhdeksi vahingoksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 17.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että jotta rakennuksessa ilmeneviä puutteita voidaan pitää yhtenä rakennusvirheenä, tulee niiden johtua rakentajan tekemästä samasta tai samankaltaisesta virheestä tai laiminlyönnistä. Kaikkia rakennuksessa huomattuja erilaisia virheitä ei voida tulkita yhdeksi rakennusvirheeksi, josta perittäisiin vain yksi omavastuu.

Rakennusvirhevakuutuksen mukaan vahingolla tarkoitetaan rakennusvirheestä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa. Yhden vahingon perusteella maksettavasta korvauksesta vähennetään omavastuu. Vakuutusehtojen mukaan rakennusvirhettä selvitettäessä tai korjattaessa havaitusta virheestä aiheutuneet ja vastuuaikana ilmoitetut vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi, jos virheet kohdistuvat samaan rakennukseen. Vakuutusyhtiö pitää korvauspäätöstä rakennusvirhevakuutuksen ehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, miten omavastuu rakennusvirheistä tulee vakuutusehtojen mukaan vähentää.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Vahinko) mukaan vahingolla tarkoitetaan rakennusvirheestä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutusehtokohdan 12.1 (Omavastuun määrä) mukaan yhden vahingon perusteella maksettavasta korvauksesta vähennetään vakuutuskirjaan merkitty osakeyhtiön ja osakkeenostajan omavastuu. Korvauksen maksaminen edellyttää, että kiinteistön omistaja tai muu vahingonkärsijä on maksanut omavastuunsa määrän.

Korvauksesta vähennetään osakeyhtiön omavastuu, jos rakennusvirhe ilmenee yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvissa rakennuksen osissa. Jos rakennusvirhe ilmenee osakkeenostajan kunnossapitovastuulle kuuluvissa rakennuksen osassa, vähennetään osakkeenostajan omavastuu. Omavastuuta vähennettäessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevassa asunto-osakeyhtiölaissa säädettyä vastuunjakoa siitä poikkeavasta yhtiöjärjestysmääräyksestä huolimatta.

Rakennusvirhettä selvitettäessä tai korjattaessa havaitusta virheestä aiheutuneet ja vastuuaikana ilmoitetut vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi, jos virheet kohdistuvat samaan rakennukseen. Jos tällaiset virheet ilmenevät osittain osakeyhtiön ja osittain osakkeenostajan kunnossapitovastuulle kuuluvissa rakennuksen osissa, korvauksesta vähennetään vain osakeyhtiön omavastuu.

Asian arviointi

Vakuutusehtokohdan 12.1 mukaan rakennusvirhettä selvitettäessä tai korjattaessa havaitusta virheestä aiheutuneet ja vastuuaikana ilmoitetut vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi, jos virheet kohdistuvat samaan rakennukseen. Runkoääni oli havaittu syksyllä 2013 ja siitä ilmoitettiin vakuutusyhtiölle marraskuussa 2013. Halkeamat oli havaittu huhtikuussa 2014, ja niistä oli ilmoitettu vakuutusyhtiölle 25.4.2014. Huhtikuussa 2014 löydettyä rakennusvirhettä ei siis havaittu syksyllä 2013 löydetyn rakennusvirheen selvittelyn tai korjauksen yhteydessä. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä oli kaksi eri vahinkoa ja vakuutusyhtiöllä oli vakuutusehtojen perusteella oikeus vähentää kaksi omavastuuta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia