Haku

VKL 666/96

Tulosta

Asianumero: VKL 666/96 (1996)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.1996

Rajoitusehto. Asennettavana, käsiteltävänä tai huolehdittavana ollut omaisuus. Elementtejä nostettaessa oli kaksi aiemmin paikalleen laitettua elementtiä myös vaurioitunut.

Tapahtumatiedot

Maatilalle rakennettiin uutta sikalarakennusta. Rakennuspaketin toimittaja oli K Oy ja ulkoseinäelementtien valmistaja ja asentaja Y Oy. Elementtien asentaja Y Oy oli tilannut vakuutuksenottajan, nosturiliikkeen N Oy:n ajoneuvonosturin kuljettajineen nostamaan elementtejä konevuokrasopimuksella tuntityönä asennusliikkeen työnjohdon alaisuudessa. Nosturinkuljettaja oli valinnut nostopaikan ja hän oli myös suorittanut nosturin niin sanotun "petaamisen" eli levittänyt koneen tukijalat ja asennuttanut tukijalan alle tarvittavat tukirakenteet hirsistä ja metallilevyistä.

Nosturinkuljettaja oli 27.11.1995 nostanut kaksi seinäelementtiä paikoilleen. Kun hän oli ollut nostamassa kolmatta elementtiä, oli nosturi tukien alla ollut "petaus" pettänyt ja melkein paikoillaan ollut elementti oli heilahtanut oikealta paikaltaan, jolloin kaksi jo paikalle laitettua elementtiä oli myös vaurioitunut. Nostettavana ollut elementti oli korvattu nosturin taakkavakuutuksesta. Kahden jo paikoilleen laitetun elementin vahingoista haettiin korvausta nosturin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö oli päätöksessään viitannut vakuutusehtojen kohtaan 3.2.10 ja katsonut, että kyseessä oli selvästi kyseessä olevaan rakennushankkeeseen liittyen Y Oy:n toimittamien elementtien sellainen nostourakka, jossa vakuutuksenottaja on nimenomaisesti ottanut urakkaan liittyvät elementit nostaakseen ja huolehtiakseen yhdeksi urakkakokonaisuudeksi katsottavissa puitteissa. Vahinko on myös tapahtunut yhden yhtäläisen mainittuihin elementteihin kohdistuvan työsuorituksen kuluessa, joten rajoitusehtokohdan mukaisten edellytysten täyttyminen on kiistatonta.

Ehtokohdan nykyisen sanamuodon mukaan "on tai oli" ei enää ole erityistä merkitystä ajankohdalla, milloin yksittäinen urakan osa on muodollisesti luovutettu. Ratkaisevaa on, onko vakuutuksenottaja ottanut yleensä omaisuuden jollain tavoin käsitelläkseen tai huolehtiakseen. Elementtien nostotyössä urakka koskee kaikkia nostettavaksi otettuja elementtejä, joten tältä osin vastuuvakuutuksen rajoitusehto täyttyy kaikkien elementtien osalta.

Edellä mainitun lisäksi on huomattava, joudutaanko jo paikalleen nostettua elementtiä työn kuluessa väistämättömästi käsittelemään työn kestäessä tai sen suorittamiseksi. Esimerkiksi betonielementtien asennusehdoissa todetaan "asennustyö sisältää suunnitelman mukaisten betonielementtien asentamisen niiden lopulliselle paikoilleen toisiinsa kiinnitettynä..". Kun elementti on nostettu paikalleen, ei sen käsittely ole vielä lakannut. Seuraava elementti joka tapauksessa nostetaan edelliseen elementtiin kiinni tai sen päälle, joten jo nostettu elementti on väistämättä koko kehikon rakentamisen ajan nostajan huolehdittavana. Niin myös tässä tapauksessa kaatuneet elementit, jotka vielä olivat kunnolla kiinnittämättä (olivat vain lankuilla tuettuina ja odottivat kattoristikoiden asennusta niiden päälle).

Jos jo paikalleen nostetut elementit ei olisi vastuuvakuutuksen työkohderajoitusten piirissä, tapahtuisivat elementtien toisiinsa kiinnittämiset ja niissä sattuvat epäonnistumiset vakuutuksenantajan laskuun, eikä urakan toteuttamistavassa olisi enää liikeriskiä. Vakuutusyhtiö on tulkintansa tueksi viitannut Vahinko- ja henkilövakuutuslautakunnan lausuntoihin numerot 93072/V27 ja 8422/V1.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, ovatko vaurioituneet elementit omaisuutta, jota kohdannutta vahinkoa ei vakuutusehtojen kohdan 3.2.10 mukaan korvata.

Vakuutuksenottajan vastine

Esillä olevassa tapauksessa on kysymys vastuuvakuutuksen haltuun uskottua omaisuutta koskevan rajoitusehdon tulkinnasta. Asiassa on riidatonta, että kyseistä ehtoa on yleisten oikeudellisten periaatteiden ja Vakuutuslautakunnan käytännön mukaisesti tulkittava suppeasti. Esillä olevassa tapauksessa nosturinkuljettaja oli jo nostanut kaksi aikaisempaa seinäelementtiä, mitkä oli kiinnitetty paikoilleen. Kyseiset seinäelementit vahingoittuivat sen johdosta, että todennäköisesti hirsiarinat katkesivat, jonka johdosta ajoneuvonosturi heilahti voimakkaasti ja ajoneuvonosturin koukussa ollut seinäelementti osui jo kiinnitettyihin seinäelementteihin. Työn kohteena eivät olleet jo asennetut seinäelementit vaan ajoneuvonosturin koukussa ollut seinäelementti. Vahingonvaara jo asennetuissa seinäelementeistä oli siirtynyt Y Oy:lle eivätkä kyseiset elementit enää olleet työn kohteena tai N Oy:n käsiteltävänä tai huolehdittavana. Vastuuvakuutuksen tarkoituksen mukaisesti aiheutunut vahinko tulee korvata yrityksen vastuuvakuutuksesta.

N Oy katsoo vielä lisäselvityksessään, että vakuutusyhtiö katsoo virheellisesti, että N Oy:n nostotyö olisi ollut urakka. Näin ei ollut asian laita, vaan kysymyksessä oli konevuokraussopimus, jossa nostotyötä tehtiin tilaajan työnjohdon antamien ohjeiden mukaisesti tuntityönä. Nostotyössä ei ollut sovittu siitä, että siinä noudatetaan betonielementtien asennusehtoja. Kyseisiä ehtoja muutenkin käytetään ainoastaan elementtiurakoinnissa, jossa työnjohto on nosturiliikkeellä.

Konevuokraussopimuksen mukaisessa nostotyössä ei ole sovittu siitä, että työ luovutetaan erikseen kuten esimerkiksi urakassa, jossa pidetään erillinen vastaanottotarkastus, jossa tilaaja ottaa työn vastaan. Nostotyössä elementti nostetaan paikalleen ja tämän jälkeen siirrytään nostamaan toista elementtiä. Nyt esillä olevassa tapauksessa nostokoukussa ollut elementti vahingoitti jo nostettuja ja paikoilleen kiinnitettyä kahta seinäelementtiä.

Vakuutusyhtiö on viitannut kahteen Vahinkolautakunnan lausuntoon. Kyseisissä lausunnoissa on kysymys erilaisista tapauksista. Nyt vahingoittuneet seinäelementit eivät enää olleet työn kohteena eikä nosturiurakoitsija enää niitä käsitellyt tai huolehtinut niistä. Seinäelementithän oli jo kiinnitetty.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Rajoitusehtojen kohdan 3.2.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.

Ratkaisusuositus

Puheena olevassa ehtokohdassa on rajoitettu vakuutuksen korvauspiiristä paitsi itse asennuksen tai työn kohteelle aiheutetut vahingot myös sellaiset vahingot, jotka kohtaavat vakuutuksenottajan käsiteltäväkseen tai huolehdittavakseen ottamaa omaisuutta. Vakuutuksen rajoitusehtoa on kuitenkin tulkittava suppeasti.

Vakuutuksenottajan, N Oy:n työnä on ollut seinäelementtien nostaminen paikoillaan. Itse elementtien asennuksen on tehnyt Y Oy, joka on myös koko ajan valvonut työn suorittamista. N Oy on käsitellyt aina yhtä elementtiä kerrallaan ja sen tehtävänä on ollut huolehtia, että elementti nostetaan aina paikoilleen. Kun elementti on saatu paikoilleen, on käsittelyn ja huolehtimisen kohteeksi tullut aina uusi elementti. Elementin paikoilleen laiton jälkeen on siitä huolehtinut asennuksen suorittanut Y Oy.

Vakuutusehtojen mukaan vahinkoa ei korvata omaisuudelle, joka teon tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana. Kun kyseessä on epäselvä rajoitusehto, jota tulkitaan suppeasti, Vakuutuslautakunta katsoo, etteivät kaksi jo paikoilleen laitettua elementtiä olleet vakuutuksenottajan N Oy:n käsiteltävänä tai muutoinkaan huolehdittavana silloin, kun nostettavana ollut elementti on vahingoittanut niitä. Vakuutusyhtiön tulee täten korvata kahdelle vahingoittuneelle elementille aiheutuneet vahingot vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo sekä jäsenet Henriksson, af Hällström, Vanhanen ja Nyyssölä sekä varajäsen Eilittä. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Routamo                  
Sihteeri Snellman

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia