Haku

VKL 666/13

Tulosta

Asianumero: VKL 666/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2014

Lainassa olleen auton tuulilasiin tullut halkeama.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu on ajanut 17.6.2013 veljeltään lainaamallaan autolla moottoritiellä. Auton tuulilasiin on iskeytynyt jokin esine, joka on aiheuttanut tuulilasiin halkeaman. Vakuutettu on hakenut vastuuvakuutuksestaan korvausta tuulilasin vahingoittumisesta 26.6.2013.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen 2.7.2013. Korvauspäätöksessä viitataan vastuuvakuutuksen rajoitusehtoon 4.2.7, jonka mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneita vahinkoja ei korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutettu on lähettänyt vakuutusyhtiöön 2.7.2013 verkkoviestin, jossa hän kiistää vahingon aiheutuneen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä, koska vahinko on aiheutunut ulkopuolisen esineen iskeytyessä tuulilasiin, ilman että vakuutettu olisi voinut vaikuttaa asiaan.

Vakuutusyhtiö on antanut uuden korvauspäätöksen 5.8.2013. Vakuutusyhtiö on vedonnut päätöksessään edelleen moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä koskevaan rajoitusehtoon. Lisäksi yhtiö on vedonnut siihen, että auto on ollut vakuutetulla vastuuvakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla lainassa ja hyödyksi käytettävänä vahingon sattuessa. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ole vastuuvakuutuksesta korvattava.

Lausuntopyyntö

Vakuutettu katsoo vahingon kuuluvan kodin vakuutuksen / vastuuvakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutettu vetoaa siihen, että vahinko on sattunut hänestä riippumattomasta syystä. Vakuutetun näkemyksen mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä koskeva ehtokohta on tulkinnanvarainen ja viitta siihen, että vakuutettu olisi itse omalla toiminnallaan aiheuttanut ajoneuvon vahingoittumisen. Vakuutettu vetoaa myös siihen, että ehtokohta 4.2.4 ei sovellu käsillä olevaan vahinkotapahtumaan. Vakuutetun mukaan ehtokohta edellyttäisi, että hän on aiheuttanut vahinkoon johtaneen teon tai että hänen laiminlyöntinsä olisi aiheuttanut vahingoittumisen. Lisäksi vakuutettu pitää sopimusehtojen epäselvyyden ja tulkinnanvaraisuuden vuoksi soveltuvana ehtokohtana kodin vakuutuksen ehdon 3.5 kohtaa 7, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata polttomoottorille tai polttomoottorikäyttöiselle laitteelle aiheutunutta vahinkoa lukuun ottamatta ulkoapäin äkillisesti vaikuttaneen tekijän tai irtipäässeen tulen aiheuttamaa vahinkoa. Vakuutetun näkemyksen mukaan vakuutusyhtiö ei ole alkuperäisessä päätöksessään perustellut päätöstään eritellyillä kohdilla tai vedonnut ehtoon 4.2.4. Kyseiseen ehtoon on viitattu vasta asiakkaan lähettämän verkkoviestin jälkeisessä kirjallisessa päätöksessä.

Vakuutettu katsoo, että rajoitusehdot edellyttäisivät tilannetta, jossa vakuutettu olisi itse syyllistynyt auton tietoiseen, tahalliseen tai välinpitämättömyydestä johtuvaan vahingoittamiseen, mikä ei pidä paikkaansa. Vakuutettu katsoo tapahtumiin soveltuvan kodin vakuutuksen ehtojen kohdan 3.5 alakohdan 7. Asiakas pitää vakuutusyhtiön jälkikäteistä perusteluiden muuttamista epäsovinnaisena.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vakuutetun korvaushakemuksen. Yhtiö vetoaa siihen, että vahingoittunut omaisuus on ollut vahinkohetkellä vakuutetun hyödykseen käytettävänä. Lisäksi vakuutetun korvausvastuu vahingosta voi perustua ainoastaan sopimukseen tai muuhun sitoumukseen. Tämän vuoksi vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö vetoaa perusteluissaan vakuutusehtojen kohtaan 4.2.4, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikaan oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä. Koska vahinko on sattunut vakuutetulla lainassa olleelle autolle, vahinkoa ei korvata.

Vakuutusyhtiö tuo esiin vakuutetun esittämän perustelun, jonka mukaan vakuutettu ei ole syyllistynyt vahingon aiheuttaneeseen tekoon tai laiminlyöntiin, jonka vuoksi ehtokohtaa 4.2.4 ei voi soveltaa tapaukseen. Vastuuvakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Suomen vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaan jokaisen tulee lähtökohtaisesti kärsiä kohtaamansa vahingot itse. Mikäli voidaan osoittaa taho, jonka tahallinen tai tuottamuksellinen teko on aiheuttanut vahingon, voi joku muu joutua vahingosta korvausvastuuseen. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingon aiheuttajan virheellistä menettelyä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kauppakaaren 11 luvun 1 §:n mukaan lainaesine tulee palauttaa samassa kunnossa kuin se oli lainattaessa. Lainaaja ei ole kuitenkaan tuottamuksesta riippumattomassa korvausvastuussa lainaesineen vahingoittumisesta. Vakuutusyhtiö viittaa esimerkkinä korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen KKO:1934-I-53. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan käsillä oleva vahinko ei ole aiheutunut vakuutetun virheellisestä menettelystä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutettu ei siksi ole tuottamuksen perusteella korvausvastuussa vahingosta. Korvausvastuu voi perustua vakuutusyhtiön mukaan vain vakuutetun ja hänen veljensä tekemään sopimukseen tai muuhun sitoumukseen. Vastuuvakuutuksen rajoitusehdon 4.2.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen. Tästä syystä vaikka katsottaisiin, että rajoitusehto 4.2.4 hyödyksi käytettävänä olevasta omaisuudesta ei soveltuisi kyseiseen vahinkoon, ei vahinko tulisi siltikään korvattavaksi vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiö on myös pahoitellut sitä, että korvauspäätösten perustelut ovat muuttuneet. Vakuutusyhtiö toteaa myös, ettei vakuutuksen rajoitusehto 4.2.7 sovellu kyseessä olevaan vahinkoon. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan päätöksen asiallinen lopputulos on kuitenkin ollut koko ajan oikea, koska vahinko ei ole korvattavissa vastuuvakuutuksen ehtojen perusteella. Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutetun viittaama kodin vakuutukseen sisältyvän esinevakuutuksen ehtoja sovelletaan vain esinevakuutuksella vakuutettuun omaisuuteen. Esinevakuutuksella on vakuutettu vakuutuskirjassa merkityssä paikassa oleva, vakuutetun omistama omaisuus ehdoissa mainituin poikkeuksin. Vahingoittunut auto ei ole vakuutettuna vakuutetun esinevakuutuksella, joten esinevakuutuksen ehtoja ei voida soveltaa kyseessä olevaan vahinkoon. Vakuutusyhtiö toteaa selvyyden vuoksi myös, että esinevakuutuksella ei voida vakuuttaa moottoriajoneuvoja.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

4.1. Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

4.2.2 Sopimusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sitoumusta.

4.2.4 Käytettävänä oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli jonkun tällä vakuutuksella vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko lainassa olleen auton tuulilasin rikkoutuminen vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko.

Vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan sellainen esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain mukaan vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää vahingon aiheuttajan menettelyn tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta. Kauppakaaren 11 luvun 1 §:n mukaan lainaesine tulee palauttaa yhtä hyvänä kuin sen on saanut. Lautakunnan käsityksen mukaan kauppakaaren säännös ei kuitenkaan perusta tuottamuksesta riippumatonta vastuuta vahingosta.

Vahinko on sattunut vakuutetun ajaessa Jyväskylän moottoritietä, kun jokin esine on iskeytynyt auton tuulilasiin. Lautakunta katsoo, että vahingon aiheutuminen ei ole ollut seurausta vakuutetun tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä, eikä vakuutetulla siksi ole korvausvelvollisuutta vahingonkorvauslain mukaan. Vakuutettu on myös itse kiistänyt toimineensa vahingon aiheutumisen suhteen tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei tuulilasin rikkoutumisesta aiheutunut vahinko täytä vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisia korvattavan vahingon edellytyksiä.

Vaikka vahinko olisi aiheutunut vakuutetun tuottamuksellisen menettelyn seurauksena, on auto kuitenkin ollut vakuutetulla vastuuvakuutuksen rajoitusehdon 4.2.4 tarkoittamalla tavalla lainassa vahingon aiheuttaneen teon aikana, eikä vahinko siten olisi tässäkään tapauksessa vastuuvakuutuksesta korvattava.

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön tekemää hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola, Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Koskinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia