Haku

VKL 665/04

Tulosta

Asianumero: VKL 665/04 (2005)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.01.2005

Kuolinpesän osakkuus Riita asuinhuoneiston osakkeista Rajoitusehdon soveltaminen

Vakuutettu T.H. oli yhdessä sisarustensa kanssa 1.10.2002 kuolleen äitinsä M.P:n kuolinpesän osakkaana. Pesässä suoritettiin 22.5.2003 perinnönjako sopimusjakona. Jaon ulkopuolelle jäivät asunto-osakeyhtiö P:n osakkeet, jotka oikeuttavat yksiön hallintaan yhtiössä. Osakkeiden omistuksesta oli tullut riitaa pesänosakas Y.P:n väitettyä osakkeiden kuuluvan hänelle. Muut pesän osakkaat panivat haastehakemuksella 17.2.2004 vireille omistusoikeuden vahvistamista koskevan kanteen I:n käräjäoikeudessa.

Vakuutetun asiamies asianajaja T.P. haki kirjeellään 9.8.2004 päämiehelleen oikeusturvaetua asiassa.

 
Vakuutusyhtiön päätös

Kirjeessään 2.9.2004 vakuutusyhtiö toteaa vakuutettu T.H:lle haetun oikeusturvaetua omistusoikeuden vahvistamista koskevassa asiassa.
 
M.P:n kuolinpesässä on 22.5.2003 suoritettu perinnönjako osakkaiden kesken sopimusjakona, jossa ulkopuolelle on jätetty asunto-osakeyhtiön osakkeet. Asunto-osakkeiden omistus on tullut riitaiseksi vastaaja Y.P:n esitettyä, että osakekirjojen omistus kuuluu hänelle.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutetun yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma, jolla tarkoitetaan riita- ja hakemusasioissa perusteeltaan tai määrältään kiistettyä vaatimusta. Vakuutustapahtuma on sattunut, kun riita on syntynyt.
 
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulla aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.
 
Koska kysymyksessä ei ole vakuutuksenottajan vakinaista asuntoa tai omassa käytössä oleva vapaa-ajan asuntoa koskeva riita-asia, ei oikeusturvaetua myönnetä.

Jatkokäsittely

Kirjeessään vakuutusyhtiölle 7.9.2004 asiamies T.P. viittaa käytyyn puhelinneuvotteluun ja pyytää asian uudelleenarvioimista.
 
Oikeusturva-asiassa on kysymys kuolinpesän puolesta ajettavasta kanteesta. Kysymys on M.P:n kuolinpesään kuuluvien asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistusoikeuden vahvistamisesta. Kysymys ei siis ole vakuutuksenottajan suorassa omistuksessa olevien asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistuksesta taikka siihen liittyvästä riidasta. Kannetta ajetaan siis kuolinpesän puolesta perintökaaren 18 luvun 2 §:n perusteella. Kuolinpesän osakkaat eivät siis ole kantajina yksittäisinä henkilöinä.
 
Vakuutusyhtiön vakuutusehdot eivät puolestaan sulje pois käräjäoikeudessa käsiteltävää perinnönjakoon tai kuolinpesään liittyvää asiaa. Vakuutuksenottajan ei näin ollen voida katsoa omistavan taikka hallitsevan välittömästi taikka edes välillisesti kyseisestä asuntoa. Näin ollen vakuutusehtojen 5.6 ‑kohdan mukainen rajoitustilanne ei ole kysymyksessä.
 
Asiamies T.P. pyytää pikaisesti ilmoitusta/kannanottoa esittämiensä näkemysten johdosta. Asian ratkaisu käräjäoikeudessa odottaa lopul­lista kannanottoa oikeusturvaetuuden myöntämisen suhteen. Mainittakoon vielä, että kaksi muuta vakuutusyhtiötä on myöntänyt oikeusturvaetuuden muiden kuolinpesän osakkaiden osalta. Asia tullaan jättämään Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi, mikäli em. oikeusturva-asian päätös ei muuttuisi.
 
Kirjeessään 13.9.2004 asiamies T.P:lle vakuutusyhtiö toteaa, että sen korvauspäätös 2.9.2004 on perustunut oikeusturvavakuutuksen ehtoihin. Kotivakuutuksen oikeusturvaehdoissa ei ole merkitystä sillä, mistä riidasta on kysymys, vaan riita-asiat, jotka liittyvät muuhun osakehuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon, on rajoitusehdolla suljettu pois. Näin ollen korvauspäätös ei muutu.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössä 28.9.2004 asiamies T.P. toteaa asiassa olevan kysymys siitä, kuuluuko vakuutusyhtiön myöntää oikeusturvaetuus kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen perusteella. Asia koskee omistusoikeuden vahvistamista, jota kuolinpesän osakkaat ajavat yksittäisinä henkilöinä kuolinpesän nimissä yhtä kuolinpesän osakasta vastaan.
 
Asiassa on otettu kanne käräjäoikeuteen sen johdosta, että sitä ei oltu saatu riitaisena kuolinpesän osakkaiden kesken ratkaistua. Kyseisessä kuolinpesässä oli tehty aikaisemmin perinnönjakosopimus, jossa oli jätetty sopimuksen ulkopuolelle erään asunto-osakeyhtiön osakkeet niiden omistuskysymyksen oltua riitainen. Yksi osakkaista oli väittänyt osakkeiden omistusoikeuden kuuluneen hänelle.
 
T.H:n asiamiehenä asiamies T.P. katsoo, että kysymyksessä on perinnönjakoon liittyvä riita, jota ei ole voitu vahvistaa sovinnollisessa perinnönjaossa. Tuolloin vaihtoehdoksi on jäänyt pesänselvittäjän hakeminen tai omistusoikeusasian riitauttaminen käräjäoikeudessa. Osakkaat ovat päätyneet jälkimmäiseen vaihtoehtoon.
 
Vaikka omistusoikeusriita koskeekin asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistusta, ei asiamiehen käsityksen mukaan ole kysymys vakuutusyhtiön vakuutusehtojen mukaisesta osakehuoneistoon liittyvästä riidasta, vaan puhtaasti kuolinpesän selvittämiseen liittyvästä omistusoikeusriidasta. Tällöin ei merkitystä ole sillä, minkä laatuisen omaisuuden omistusoikeudesta kuolinpesässä on riitaa. Edellä mainitun vakuutusehdon ei voida siten katsoa tarkoittavan tämäntyyppistä liittymää asunto-osakkeisiin.
 
Toisaalta kuolinpesään taikka perinnönjakoon liittyvää käräjäoikeudessa käsiteltävää riita-asiaa ei ole suljettu pois vakuutusehdoissa oikeusturvaetuutta arvioitaessa.
 
Mainittakoon lisäksi, että kuolinpesän osakkaista kahdella muulla henkilöllä on ollut käytännössä vastaavilla ehdoilla oleva oikeusturvavakuutus muissa yhtiöissä. Nämä yhtiöt ovat myöntäneet samassa asiassa oikeusturvaetuuden vakuutuksenottajille.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 15.11.2004 vakuutusyhtiö uudistaa kaiken päätöksissään lausutun, ja katsoo, että päätös on oikea ja valitus tulee hylätä.
 
Vakuutusyhtiö toteaa vielä, että kysymyksessä on riita siitä, kuuluvatko kyseiset asunto-osakeyhtiön osakkeet M.P:n kuolinpesään. Yksittäisellä osakkaalla on oikeus nostaa kanne kuolinpesän hyväksi asiassa. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan on kuitenkin täysin riidatonta, että kysymys on muuhun kuin vakuutetun omassa käytössä olevaan asuinhuoneistoon liittyvästä riidasta, ja sitä ei muuksi muuta se, että kannetta ajetaan kuolinpesän puolesta.
 
Vakuutuksenottajalla olisi ollut mahdollisuus hakea kuolinpesään pesänselvittäjä, jolloin pesänselvittäjällä olisi ollut mahdollisuus ajaa kannetta pesän puolesta. Vakuutusyhtiö toteaa, että oikeusturvaa ei osakkaan vakuutuksesta olisi myönnetty myöskään pesänselvittäjän nostamaan kanteeseen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot, voimassa 11.2.2002 alkaen
 
Kohta 5, Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa
6.      joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.
  
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse vakuutetusta kuolinpesän osakkaana ja siitä, kuuluvatko riidan kohteena olevat osakehuoneiston osakkeet kuolinpesälle, sekä rajoitusehdon soveltamisesta.
 
Vakuutettu T.H. on äitinsä kuolinpesän osakkaana yhdessä muina osakkaina olevien sisarustensa kanssa nostanut haastehakemuksella 17.2.2004 kanteen yhtä osakasta vastaan. Kanteen tarkoituksena on ollut osoittaa asunto-osakeyhtiö P:ssä olevaan yksiöön oikeuttavien osakkeiden kuuluvan kuolinpesään. Vakuutettu T.H. on hakenut asiaan oikeusturvaetua.
 
Vakuutetun kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu asiat, jotka liittyvät muuhun osakehuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon.
 
Lautakunta toteaa riidan tarkoituksena olevan selvittää, mitä omaisuutta kuolinpesään kuuluu. Tämän johdosta lautakunta katsoo riidan koskevan kuolinpesän omaisuutta, joka tässä tapauksessa on asunto-osakeyhtiön osakkeet.
 
Kotivakuutuksen oikeusturvaetu on tarkoitettu yksityiselämään liittyviin asioihin. Oikeusturvaedun piiriin kuuluvat mm. kuolinpesän osakkaiden oikeudessa käsiteltävät riidat, jotka koskevat pesään kuuluvaa omaisuutta. Lautakunta katsoo, että riidan kohteena on tässä tapauksessa ollut pelkästään pesän omaisuuden määrittely, eikä se seikka, että omaisuus on ollut asunto-osakeyhtiön osakkeita merkitse, että riita liittyisi ehtorajoituksen tarkoittamin tavoin muuhun osakehuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön tulee myöntää vakuutetulle oikeusturvaetu.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta