Haku

VKL 664/12

Tulosta

Asianumero: VKL 664/12 (2013)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2013

Veneen uppoamisvahingon korvattavuus Vahingon syy Todistelu Johtuiko vahinko ilkivallasta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan moottorivene oli uponnut laiturissa. Vahinko oli huomattu 29.8.2012 klo 9.30. Veneellä oli viimeksi käyty 26.8.2012. Vahinkoilmoituksen mukaan vahingon syy ei ole tiedossa. Veneen välipohjassa ei ole koskaan ollut vettä. Vakuutuksenottajan tuttava käy omalla veneellään päivittäin, viimeksi 28.8. klo 17.00, jolloin hän oli todennut kaiken olevan kunnossa. Seuraavana aamuna 29.8. tuttava oli huomannut vakuutuksenottajan veneen uponneen. Veneessä on itsetyhjentyvä avotila, ja poistoreikien tulpat olivat irti kuten pitääkin. Roskat vakuutuksenottaja on poistanut aina veneellä käydessään estääkseen poistoreikien tukkeutumisen. Ilkivaltaakaan ei voi poissulkea.

Tuulitietojen mukaan suurin keskituulen nopeus on vahinkoseudulla ollut tuona aikana 8,1 m/s eli alle vakuutusehtojen mukaisen rajan 15 m/s. Sademäärä on vahinkoaikana ollut 12 mm., mikä vakuutuksenottajan mukaan ei riitä upottamaan venettä.

Vahinkotarkastaja tarkasti veneen korjaamolla. Hänen mukaansa veneessä ei ollut nähtävissä mitään ulkoisia jälkiä uppoamisen syystä tai ilkivallasta. Todennäköinen syy on avotilan tyhjennysreikien tukkeutuminen, mistä on alkanut välipohjan täyttyminen ja lopuksi lappo takakaivon läpivienneistä. Veneeseen on jälkikäteen asennettu painavampi nelitahtimoottori, jonka painopiste on kauempana perälaidasta. Tämä edesauttaa veneen uppoamista, jos esim. sadevesi täyttää välipohjaa avotilan kautta.

Asiakkaan mukaan pari henkilöä veneeseen sopivasti asettumalla saa painettua veneen perää niin alas, että vettä alkaa tulla sisään avotilan poistoaukoista ja vene uppoaa muutamassa tunnissa. Tästä ei jää jälkiä veneeseen, mutta kyse on silti tahallisesta vahingon aiheuttamisesta.

 

Vakuutusyhtiön päätökset

Yhtiö ei korvaa korjauskustannuksia. Korvauksen hakijan on osoitettava, että vahinko johtuu vakuutuskorvaukseen oikeuttavasta syystä. Uppoaminen itsessään ei ole korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Asiakkaan pitäisi voida osoittaa vahingon johtuvan nimenomaan ilkivallasta. Pelkkä arvio tai väite tapahtuneesta ei tähän riitä.

Vakuutusyhtiön mukaan veneen upottaminen käsin vettä sisään lappomalla ei ole tyypillistä ilkivaltaa, eikä veneessä ole mitään ulkoisia ilkivallan jälkiä. Ilkivalta on yleensä hetken mielijohteesta tapahtunutta potkimista, vääntämistä, naarmuttamista tms.. Lisäksi kyseistä venettä säilytetään alueella, jossa on paljon veneitä ja siellä liikkuu siksi muitakin ihmisiä, mm. vakuutuksenottajan tuttava. Yhtiö ei pidä uskottavana, että vakuutuksenottajan veneessä olisi kenenkään huomaamatta istunut useita henkilöitä upottamassa venettä. Lisäksi valmistajan mukaan veneen kantavuus on kuusi henkilöä. Veneen merikelpoisuus on kyseenalainen, jos vettä alkaa lappoa jo kahden ihmisen painosta. Vakuutusyhtiö katsoo, että ilkivallasta ei ole näyttöä.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo omistaneensa veneen jo monen vuoden ajan, eikä hänellä ole koskaan ollut ongelmaa veden kanssa. 26.8.2012 hän oli pilssipumpulla tarkastanut, ettei veneen välipohjassa ole vettä, ja aina veneellä käydessään hän tarkastaa poistoaukkojen puhtauden ja poistaa roskat. Sademäärä oli tuona aikana niin vähäinen, ettei se olisi venettä upottanut, vaikka poistoaukot olisivatkin olleet tukossa. Veneessä ei ole todettu vuotoja, eikä kyse ole myrskystä. Kyse on ilkivallasta, jota on tehty yöaikaan, jolloin kiinnijäämisriski on pieni.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Venevakuutuksesta korvataan vain ehdoissa määriteltyjen tapahtumien aiheuttamat vahingot. Korvauksenhakijan jälkikäteinen päättely vahingon syystä ei riitä osoitukseksi siitä, mitä omaisuudelle on tapahtunut. Se, että vahingon syytä ei ole löytynyt, ei tarkoita, että vakuutusyhtiön pitäisi se selvittää tai korvata vahinko venevakuutuksen perusteella. Veneen uppoamisen ei voida osoittaa johtuneen korvaukseen oikeuttavasta syystä, minkä vuoksi yhtiö ei korvaa vahinkoa.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi mm., että kyseisessä venemallissa on ollut tapauksia, joissa veneen pohja on rakenteensa vuoksi rikkoutunut avotilan istuinten ja takapenkin välistä ja aihettanut vuotoa. Veneen sadeveden tyhjennysjärjestelmä on varsin herkkä uppoamiselle. Kuten vakuutuksenottajakin on todennut, poistoaukot ovat lähellä vedenpintaa, ja paino veneessä aiheuttaa veden virtaamista sisälle veneeseen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien venevakuutusehtojen kohdan 20.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen kohteelle karilleajosta, pohjakosketuksesta, yhteentörmäyksestä veneen ollessa kulussa, ehdoissa tarkemmin määritellystä myrskystä, ilkivallasta tai varkaudesta taikka irtipäässeestä tulesta, räjähdyksestä tai salamaniskusta.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 21.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat veneen uppoamisesta tai kaatumisesta, ellei vahinko ole aiheutunut kohdassa 20 mainitusta syystä. Lisäksi ehtojen kohdan 21.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vesisateesta aiheutuneita vahinkoja.

Ratkaisu

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteista, kuten siitä, että korvattavaksi vaadittu vahinko johtuu jostakin vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttavasta syystä. Veneen uppoaminen tulee tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi vain silloin, kun se johtuu jostakin ehtojen kohdan 20.1 mukaisesta syystä. Tässä asiassa on riitaa siitä, johtuuko veneen uppoaminen ilkivallasta. Näyttötaakka tästä on vakuutuksenottajalla.

Veneessä ei ole todettu ulkoisia merkkejä ilkivallasta. Myös ulkoisia jälkiä jättämätön ilkivalta on korvaukseen oikeuttava tapahtuma, mutta tällöinkin on jollain tavalla voitava todeta vahingon johtuvan nimenomaan ilkivallasta.

Tässä tapauksessa asiakas on vahinkoilmoituksessaan todennut vahingon syyn olevan epäselvä. Asiakkaan käsitys vahingon ilkivaltaisuudesta perustuu jälkikäteiseen päättelyyn. On mahdollista, että joku on ilkivaltaisesti painanut asiakkaan veneen perää alas siten, että vettä on alkanut virrata veneeseen sisään, mutta tämän tueksi ei ole mitään selvää näyttöä. Selvityksestä ei esimerkiksi ilmene, että samaan aikaan olisi uponnut muitakin veneitä. Tällainen perän painuminen voi johtua muistakin syistä kuten sadeveden kertymisestä ja aallokon aiheuttamasta vedentulosta etenkin, kun asiakkaan veneeseen oli selvityksen mukaan asennettu jälkikäteen raskaampi nelitahtimoottori.

Yhteenvetona Vakuutuslautakunta katsoo, että veneen uppoaminen voi sinänsä johtua ilkivallasta, mutta tämän tueksi ei ole sellaista näyttöä, että ilkivaltaa olisi pidettävä todennäköisenä vahingon syynä. Sen vuoksi lautakunnalla ei ole perusteita suosittaa vahingon korvaamista.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia