Haku

VKL 664/08

Tulosta

Asianumero: VKL 664/08 (2009)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 05.03.2009

Vakuutuksenottajan yritystoimintaan kohdistunut vahingonkorvaus- ja velkomusriita Riidan kuuluminen vakuutuksenottajan kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksen piiriin

Vakuutuksenottaja R Oy:n omistajan R.L:n vahinkoilmoituksen 6.11.2006 ja sitä täydentävien tietojen mukaan vakuutuksenottajayhtiö oli suorittanut kevään ja kesän 2003 aikana Asunto Oy V:n teräskaiteiden pintakäsittelyn HTR Oy:n tilauksesta. HTR Oy oli reklamoinut ensimmäisen kerran vakuutuksenottajaa 18.7.2005 päivätyllä kirjeellä maalipinnoissa esiintyvän hilseilyn vuoksi. Tämän jälkeen kohteessa suoritettiin korjaustöitä. HTR Oy reklamoi asiasta uudestaan kesällä 2006 ja vaati 5.10.2006 päivätyllä haastehakemuksella vakuutuksenottajalta vahingonkorvauksia. Vakuutuksenottajayhtiö oli kiistänyt vaatimukset.

Vakuutuksenottaja R Oy haki oikeusturvaetua vakuutusyhtiössä olleesta oikeusturvavakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 15.3.2007 vakuutusyhtiö toteaa vakuutuksenottaja R Oy:n hakeman oikeusturvaedun. Oikeusturvaetua on haettu vakuutuksenottajan oikeusturvavakuutuksen perusteella. Oikeusturvavakuutus on päättynyt vakuutusyhtiössä 31.3.2005.
 
Tämän jälkeen vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Riita-asiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.
 
Asia on tullut riitaiseksi viimeistään 8.12.2006 vakuutuksenottajan vastauksella kanteeseen. Vaatimukset on voitu kiistää ensimmäisen kerran aikaisintaan vastapuolen heinäkuussa 2005 esittämän reklamaation jälkeen. Koska vakuutuksenottajan vakuutus on päättynyt vakuutusyhtiössä ennen vahinkotapahtuman sattumista, ei yhtiö voi myöntää vakuutuksenottajalle oikeusturvaetua.
 
Jatkokäsittely
Vakuutuksenottaja R Oy:n omistajan R.L:n kirjeessä 22.3.2007 vakuutusyhtiölle todetaan vakuutusyhtiön tekemä päätös. Se on kirjeen laatijan mukaan vakuutusehtojen kohtien 322.3 ja 322.4 mukaan ehtojen vastainen
 
Vakuutuksenottajan nykyisen omaisuusvakuutuksen sisältöön kuuluu:
 
Teollisuusrakennus
·        palo, rikos; luonnonilmiö, LVIS,
kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva,
toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutusturva
sekä kiinteistönomistajan oikeusturva.
 
Vakuutusehtojen kohdan 322.4 mukaan oikeusturvavakuutuksen kohteena on kiinteistön hallintaan liittyvä toiminta tai olosuhde. Vahinkotapahtuma / oikeusturva-asia kohdistuu vakuutuksenottaja R Oy:hyn, jonka toiminta on nimenomaan kiinteistön hallintaa.
 
Kyseessä on riitautettu vaade, joka on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Tämä vaade on kiistetty sekä perusteiltaan että määrältään. Vaade ei perustu annettuihin takuisiin, tehtyihin sopimuksiin, sitoumuksiin tai annettuihin lupauksiin.
 
Vahingonkorvausvaade on vaatijan yritys rahastaa vakuutuksenottajalta omaan vahinkoonsa liittyvät kustannukset korkoineen vastoin mitään vakuutuksenottajan antamaa perustetta. Vaade / velkomus ei liity aiemmin tehtyihin korjauksiin. Vaatijan vaade kohdistuu samassa paikassa oleviin muihin rakenteisiin, jotka on erikseen eritelty. Erittelystäkin on erikseen selvästi luettavissa normaalia kulumaa, hankaumia, asennusvaurioita yms., jotka eivät mitenkään kuulu vakuutuksenottajalle tai eivät kirjeen laatijan käsityksen mukaan olisi kuuluneet edes kanteen vakuutuksenottajaa vastaan oikeusteitse nostaneelle yritykselle.
 
Korjaustyö syksyllä 2005: Kirjeen laatija on henkilökohtaisesti ollut yhden päivän auttamassa kyseisen kohteen paikkamaalauksessa. Hän ei ole tehnyt työtä vakuutuksenottaja R Oy:n nimissä tai nostanut työstä palkkaa tai korvauksia tai laskuttanut työstä ketään. Kirjeen laatija omistaa vakuutuksenottajayrityksestä 91 % ja hänellä on rekisteröity velvoite lunastaa loput 9 %. Laatija on myös vakuutuksenottajayrityksen hallituksen ainut varsinainen jäsen sekä puheenjohtaja. Yrityksen toiminta on viimeiset liki pari vuotta ollut vain kiinteistön hallintaa eikä sillä ole yhtään palkattua työntekijää.
 
Vahingonkorvausvaade oikeusteitse kohdistuu vakuutuksenottaja R Oy:hyn. Käytännön tasolla vaade kohdistuu kuitenkin kirjeen laatijan omaisuuteen ja sen hallintaan eli häneen suoraan. Kirjeen laatijalla on erikseen yhtiössä oikeusturva- ja vastuuvakuutus omalla nimellään. Myös tätä vakuutusta voidaan käyttää asian ratkaisuun.
 
Kirjeessään 28.5.2007 vakuutusyhtiö toteaa vakuutuksenottajan uudelleenkäsittelypyynnön sisältöineen.
Kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 322.3 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistuksen, hallinnan tai hoidon osalta vakuutuksenottaja, vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt; sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa; vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vakuutusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistukseen, hallintaan tai hoitoon liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.
 
Vakuutuksenottajan omistajan R.L:n henkilökohtaisen oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdassa 230.1 todetaan, että vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt. Ehtokohdan 230.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta.
 
Kyseessä oleva vahingonkorvausta ja velkomusta koskeva asia perustuu HTR Oy:n ja vakuutuksenottaja R Oy:n välillä sovittuun Asunto Oy V:n teräskaiteiden pintakäsittelyä koskevaan urakkaan.
 
Asia ei siten liity kiinteistövakuutuksen vakuutuskirjaan merkityn vakuutuspaikan M-tie 4:ssä sijaitsevan kiinteistön omistukseen, hallintaan tai hoitoon. Oikeusturvaetua ei voida myöntää kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksen perusteella.
 
Riidan perusteena olevassa sopimuksessa osapuolina ovat HTR Oy ja vakuutuksenottaja. HTR Oy ei ole kohdistanut eikä voisikaan kohdistaa urakkasopimukseen perustuvia vaatimuksia vakuutuksenottajayrityksen omistajaan R.L:ään henkilökohtaisesti, joten R.L. ei ole tässä asiassa asianosaisena. Lisäksi riita liittyy elinkeinotoimintaan. Oikeusturvaetua ei näin ollen voida myöntää R.L:n oikeusturvavakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuksenottajan yritystoimintaa koskeva toiminnan oikeusturvavakuutus on päättynyt vakuutusyhtiössä 31.3.2005, eikä oikeusturvaetua voida myöntää tästä vakuutuksesta vakuutusyhtiön aiemmassa kirjeessä 15.3.2007 mainituilla perusteilla.
 
Kirjeessään 1.6.2007 vakuutusyhtiölle vakuutuksenottaja R Oy:n omistaja R.L. toteaa, että vakuutusyhtiön uusi päätös 28.5.2007 on edelleen vakuutussopimuksen ehtojen 322.3 ja 322.4 vastainen.
Vakuutusehtojen kohdan 322,3 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja R Oy ja vakuutuksenottajan palveluksessa olevat satunnaiset palkattomat työnsuorittajat eli omistaja R.L., sekä vakuutettu kiinteistö. Kyseessä on kiinteistön hallintaan kohdistuva kanne ja kiinteistön hallinta kuuluu vakuutuksen sisältöön, kuten vakuutusyhtiö on todennut päätöksessään 28.5.2007. Vakuutuksenottajan ainut toteutunut liiketoiminta yli kahden viime vuoden aikana on nimenomaan kiinteistön omistusta, huoltoa ja hallintaa.
 
Vakuutusehtojen kohdan 322.4 mukaan oikeusturvavakuutuksen kohde on tarkennettu koskemaan kiinteistön omistukseen, hallintaan ja hoitoon liittyvää toimintaa tai olosuhdetta. Vahinkotapahtuma / oikeusturva-asia kohdistuu vakuutuksenottaja R Oy:hyn, jonka toiminta on nimenomaan ehdoissa mainittua toimintaa. Haaste on vain ehtojen määrittelemää toimintaa harjoittavalle yhtiölle nimenomaisesti kiinteistön hallitaan kohdistuva toiminnan olosuhde. Vakuutuksenottajan toimintaa koskevat asiat kohdistuvat vain ja ainoastaan kiinteistön omistukseen, hallintaan ja hoitoon, koska muuta toimintaa ei ole, riippumatta asian tai olosuhteen sisällöstä. Vakuutussopimuksen mukaisesti vakuutuksenottaja vaatii vakuutusyhtiön korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.
 
Vakuutuksenottajan vaade täyttää vakuutuksen ehdot. Kyseessä on riitautettu vaade, joka on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Tämä vaade on kiistetty sekä perusteeltaan että määrältään. Vaade ei perustu annettuihin takuihin, tehtyihin sopimuksiin, sitoumuksiin tai annettuihin lupauksiin, koska vahinkotapahtuman syntyessä ei sellaisia ole voimassa eikä ole myöskään erikseen tehty. Riita-asia ja asiaan liittyvä riita-aihe, josta HTR Oy on kanteensa nostanut, ovat syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana.
 
Itse vahinkotapahtuma on syntynyt, kun haastaja HTR Oy on haastanut vakuutuksenottaja R Oy:n oikeuteen, kuten vakuutusyhtiö päätöksessään 15.3.2007 on todennut. Vakuutuksenottajalla ei ole elinkeinotoimintaa kuten vakuutusyhtiö on päätöksessään 28.5.2007 todennut. Yrityksen toiminta on kiinteistöomaisuuden hallintaa ja hoitoa, joka on vakuutettuna yhtiön, kiinteistön, oikeusturvan ja vastuun puolesta vakuutusyhtiössä. Ehdoista ei ole edelleenkään löytynyt mitään, mikä kumoaisi vakuutuksenottajan oikeuden myytyyn vakuutukseen perustuvaan korvaukseen.
 
Vakuutuksenottaja R Oy ja vakuutusyhtiö ovat tämän jälkeen puolin ja toisin käyneet kirjeenvaihtoa, jossa ne ovat toistaneet edellä todetut näkemyksensä.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 17.9.2008 vakuutuksenottaja R Oy:n asiamies asianajaja T.E. pyytää lausuntoa siitä, onko vakuutusyhtiö menetellyt asiassa lain ja vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla.
 
Tämän jälkeen asiamies kertaa tapahtumien taustan sekä HTR Oy:n ja vakuutuksenottaja R Oy:n välisen oikeudenkäynnin lopputuloksen.
 
Vakuutusyhtiö on kiistänyt, että vakuutuksenottajan oikeusturvaetua koskeva vakuutus soveltuisi edellä selvitetyn riita-asian kulujen korvaamiseen.
Oikeusturvaedun epäämisen perusteena on pääasiallisesti todettu, että kyseinen riita-asia ei liity vakuutuksenottajan maalaamorakennuksen omistukseen, hallintaan tai hoitoon, joita koskeva oikeusturvaetusopimus oli vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välillä voimassa..
 
Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan kyseinen työtehtävä liittyi nimenomaan rakennuksen omistukseen ja hallintaan, sillä kyseisessä rakennuksessa ei tehdä muita työsuoritteita, kuin nyt käsiteltävän kaltaisia maalaustöitä. Maalaustöiden tekeminen liittyy näin ollen välittömästi rakennuksen omistukseen ja hallintaan.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 17.11.2008 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja kiinteistön oikeusturvavakuutuksen ehdot.
 
Vakuutuskirjaan merkittynä vakuutuspaikkana on teollisuuskiinteistö Nummelassa osoitteessa M-tie 4. Kyseessä oleva riita ei kuitenkaan liity vakuutusehdoissa tarkoitetun vakuutuskirjaan merkityn kiinteistöön omistukseen ja hallintaan, vaan Helsingissä sijaitsevan Asunto Oy V:n kaiteiden maalaamiseen.
 
Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää vakuutuksenottajan valituksen aiheettomana.
 
Vakuutuksenottajan lisäkirjelmä
 
Lisäkirjelmässään 21.11.2008 Vakuutuslautakunnalle vakuutuksenottaja R Oy:n omistaja R.L. kertaa kirjelmänsä 1.6.2007 sisällön.
 
Vakuutusyhtiön lisävastine
 
Lisävastineessaan 11.12.2008 vakuutusyhtiö kertaa vastineensa 17.11.2008 sisällön.
 
Vakuutusyhtiön kannan mukaan sillä ei ole merkitystä asiassa, että M-tie 4:ssä harjoitetaan vain maalaustyöhön liittyvää toimintaa, vaan tähän toimintaan tulisi olla erillinen voimassa oleva toiminnan oikeusturvavakuutus. Toisessa kiinteistössä tehty maalaustyö ei liity maalaamorakennuksen omistukseen ja hallintaan, vaikka yrityksellä ei olisi muuta toimintaa. Lisäksi pelkkä vakuutuksen voimassaolo ei riitä oikeusturvaedun saamiseksi, vaan vahingon tulee olla voimassa olevan vakuutuksen ehtojen mukaan korvattava.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Omaisuuserityisehto 322: Kiinteistönomistajan, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva, ehto voimassa 1.1.2005 alkaen
 
 
Kohta 322.3, Kiinteistönomistajan oikeusturva
 
Vakuutetut
 
Vakuutettuina ovat vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistuksen, hallinnan tai hoidon osalta
        vakuutuksenottaja
        vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt…
 
Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistukseen, hallintaan tai hoitoon liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa asiassa on kyse vakuutuksenottajan yritystoimintaan kohdistuneesta vahingonkorvaus- ja velkomusriidasta sekä riidan kuulumisesta vakuutuksenottajan kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksen piiriin.
 
Vakuutuksenottaja R Oy:lle on syntynyt vahingonkorvausta ja velkomusta koskeva riita HTR Oy:n kanssa. Riita on johtunut vakuutuksenottajan vuonna 2003 suorittamasta teräskaiteiden pintakäsittelystä, josta HTR Oy on reklamoinut ensimmäisen kerran 18.7.2005 ja uudestaan vuonna 2006 vaatien tuolloin haastehakemuksella korvauksia. Vakuutuksenottaja on kiistänyt vaatimukset ja hakenut oikeusturvaetua vakuutusyhtiössä olleen oikeusturvavakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuksenottajan yritystoimintaa koskenut oikeusturvavakuutus on päättynyt vakuutusyhtiössä 31.3.2005, joten tuo vakuutus ei ole ollut voimassa riidan syntyessä ja vakuutustapahtuman sattuessa. Vakuutuksenottaja on katsonut riidan kuuluvan yhtiön kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin.
 
Kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutettuina ovat kiinteistön omistuksen, hallinnan tai hoidon osalta mm. vakuutuksenottaja ja vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet mm. vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistukseen, hallintaan tai hoitoon liittyvissä riita-asioissa.
 
Vakuutuksenottajan mukaan yhtiön liiketoiminta on yli kahden viime vuoden aikana ollut vain kiinteistön omistusta, hoitoa ja hallintaa. Vakuutetussa kiinteistössä ei lausuntopyynnön mukaan tehdä muita työsuoritteita kuin maalaustöitä. Niiden tekeminen liittyy näin ollen rakennuksen omistukseen ja hallintaan.
 
Lautakunta toteaa kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksen antavan turvaa vakuutetuille siinä eli kiinteistönomistajan ominaisuudessa. Riidassa HTR Oy:n kanssa vakuutuksenottaja R Oy ei ole ollut mukana kiinteistönomistajana, vaan yritystoiminnan harjoittajana. Näin ollen riita ei ole aiheutunut ehtojen tarkoittamin tavoin vakuutetun kiinteistön omistuksesta, hallinnasta tai hoidosta. Se, että vakuutuksenottajalla on maalaustoimintaa omistamassaan vakuutetussa kiinteistössä, ei merkitse sitä, että maalaustoiminnasta aiheutunut riita olisi kiinteistön omistamisesta aiheutunut riita.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen ja Nyyssölä sekä varajäsen Paakkanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta