Haku

VKL 663/96

Tulosta

Asianumero: VKL 663/96 (1997)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.1997

Lakipykälät: 19

Autostereoista maksettava korvaus. Vakuutusehtojen muutos. Vähäinen muutos.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjän Nissan 2D Cherry GL -merkkinen ja vuonna 1983 käyttöönotettu auto anastettiin 14.8.1996. Vakuutusyhtiö lunasti ajoneuvon käyväksi arvoksi katsomallaan 10.000 markalla. Radionauhurista vakuutusyhtiö maksoi vakuutusehtojen mukaisen enimmäismäärän 3.000 mk.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä toteaa, että lunastetussa ajoneuvossa oli äänentoistolaitteita 16.500 markan arvosta. Radiolaitteiden korvausmäärää rajoitettiin 1.1.1996 3.000 markkaan. Lausunnonpyytäjä pyytää Vakuutuslautakunnan kannanottoa kyseisen ehtokohdan soveltamisesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutussopimuslain 19 §:n mukaan jatkuvan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Vakuutuksenantajan on lähetettävä maksulipun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Asiakastiedotteen 13.6.1996 mukaan vakuutukseen on tehty seuraavansisältöiset muutokset: - henkilö- ja pakettiautojen osakaskoon sisältyy ajoneuvoon kiinteästi asennetut radio-, kasetti- ja CD-soittimet ja niihin liittyvät oheislaitteet yhteensä enintään 3.000 markan arvosta.

Ennen 1.8.1996 voimassa olleen, osakaskovakuutukseen sovellettavan ehtokohdan 292.2.2 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu moottoriajoneuvo varusteineen. Henkilö-, paketti-, ja matkailuautoihin ja perävaunuihin katsotaan kuuluvaksi myös niihin asennetut, ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetut tavanomaiset varusteet lukuun ottamatta vakuutuskelvottomia kohteita.

Vakuutusyhtiö toteaa, että sillä on vakuutussopimuslain 19 §:n mukaan oikeus tehdä ehtoihin ns. vähäisiä muutoksia, joilla ei ole merkitystä vakuutuksen keskeiseen sisältöön.

Osakaskovakuutuksen korvauspiirissä ei ole muutoksia tapahtunut. Osakaskovakuutuksen korvausperusteet on yksityiskohtaisesti määritelty asiakkaan vakuutuskirjassa. Osakaskovakuutuksesta tyypillisesti korvattavia vahinkotapahtumia ovat hirvivahingot, varkaus ja irtipäässeen tulen aiheuttama palovahinko. Auto- ja osakaskovakuutuksen kohteena on auto. Varusteet tulevat liitännäisinä mukaan.

Stereolaitteistot ovat muutoksen jälkeenkin vakuutuksen kohteena. Yhtiö on uusissa vakuutusehdoissa vain täsmentänyt ja rajoittanut vakuutusehtojaan aikaisemman "tavanomaiset varusteet" sijasta autostereolaitteiston osalta kiinteäksi markkamääräksi 3.000 markkaan. Muita varusteita muutos ei koske.

Muutoksen vähäisyyttä tulee tarkastella ensinnäkin objektiivisesti puhtaasti ehtotasolla. Ehtomuutosta on pidettävä jo aikaisempaan ehtoon verrattuna vähäisenä. Sanomalehti-ilmoittelua seuratessa voidaan todeta, että yleisimmät uudet tarjotut autostereolaitteistot ovat hinnaltaan noin 1.500 - 3.000 mk. Kun mainittujen laitteiden arvo putoaa pääsääntöisesti 20 - 30 % vuodessa, kattaa osakaskovakuutuksen yläraja vakuutuksenottajan kärsimän vahingon pääsääntöisesti kokonaan. Koska ehtomuutoksen vähäisyyttä on kuitenkin tarkasteltava suhteessa sopimuksen keskeiseen sisältöön ja kun korvausperusteissa tai korvauspiirissä ei ole muita muutoksia tapahtunut, on muutos katsottava vähäiseksi.

Se, mihin ehtomuutos ja ehdon soveltaminen mahdollisesti käytännön tilanteessa johtaa, arvioidaan oikeustoimilain 36 pykälän mukaan jälkikäteen. Tässä tapauksessa ehto on katsottava selväksi ja yksiselitteiseksi eikä sen soveltamisen voida katsoa johtavan kohtuuttomuuteen. Lunastustapauksissa omistajalla on myös mahdollisuus pitää laitteisto itsellään.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutussopimuslain (543/94) 19 §:n mukaan jatkuvan vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Vakuutuksenantajan on lähetettävä maksulipun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Lausunnonpyytäjällä on autossaan osakaskovakuutus, jonka ehtoja on 1.1.1996 alkaen muutettu siten, että henkilö- ja pakettiautojen osakaskoon sisältyy ajoneuvoon kiinteästi asennetut radio-, kasetti-ja CD-soittimet sekä niihin liittyvät oheislaitteet yhteensä enintään 3.000 markan arvosta. Aikaisemmissa ehdoissa kyseisten laitteiden korvausmäärää ei ollut rajattu.

Lausunnonpyytäjän auto anastettiin ja vakuutusyhtiö lunasti auton korvaten autosta sen käyvänä hintana 10.000 mk ja autostereolaitteistosta ehtojen mukaisen maksimimäärän 3.000 mk. Lausunnonpyytäjän mukaan autossa oli äänentoistolaitteita 16.500 mk:n arvosta.

Osakaskovakuutuksella on vakuutettu ajoneuvo varusteineen. Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö on korvata autolle aiheutuneet, vakuutusehdoissa korvattaviksi luetellut vahingot. Auton varusteet ovat vakuutuksessa liitännäisinä ja niiden arvo on yleensä vähäinen verrattuna auton arvoon. Tilanne, jossa auton arvo on varusteiden arvoa pienempi, on poikkeuksellinen. Autostereolaitteistojen arvo jää yleensä alle 3.000 markan.

Lautakunnan käsityksen mukaan sopimusehtojen muutoksen merkitystä tulee arvioida vakuutusehtoja kokonaisuutena tarkastellen ja ottaen huomioon muutoksen merkityksen kaikille kyseisen vakuutuksen ottaneille. Näin arvioiden kyseisellä ehtomuutoksella, joka rajaa autostereolaitteiden korvausmäärän enintään 3.000 mk:ksi on vakuutuksenottajille vähäinen merkitys.

Edellä olevan vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Pellikka, Peltola ja Sario sekä varajäsen Alho. Sihteerinä toimi Haapasaari.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia