Haku

VKL 663/13

Tulosta

Asianumero: VKL 663/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Ehtojen tulkinta. Viemärin tarkastusluukun puuttuvasta tiivisteestä aiheutunut vuotovahinko. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkokartoitusraportin 6.2.2013 mukaan vakuutettu A:n vuonna 1997 rakennetussa omakotitalossa oli havaittu muutoksia rakenteissa. Ovenkarmit ja ovi olivat turvonneet eteisen ja keittiön välillä. Listoista oli lähtenyt pintoja. Lisäksi oli havaittu outoa hajua. Kartoituksessa havaittiin, että vuotokohta oli pakastimen takana/vieressä, yläkerrasta tulevan viemärin tarkistuskannesta. Kannesta puuttui tiiviste. Vesitestissä laskettiin yläkerran viemäriin vettä, jolloin todettiin kannen vuotavan.

A haki vahingosta korvausta laajasta kotivakuutuksesta.

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Korvauspäätöksessään 19.2.2013 vakuutusyhtiö viittasi laajan kotivakuutuksen ehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. Vahinkokartoituksessa oli todettu vahingon johtuvan tiivistämättömästä tarkistusluukusta. Äkillistä rikkoutumisvahinkoa ei ollut todettu. Vahinko ei ollut syntynyt ehtojen edellyttämällä tavalla äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta johtuen, vaan sen syynä oli veden vuotaminen rakenteisiin tiivistämättömästä tarkastusluukusta pitkän ajan kuluessa. Näin ollen korvaushakemus hylättiin.

A:n reklamaation johdosta asia käsiteltiin vielä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä, joka antoi lausuntonsa 8.3.2013. Sisäinen muutoksenhakuelin katsoi, että vahingon aiheutuminen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta oli jäänyt näyttämättä. Vahingon syynä oli asennusvirhe.

Valitus

Valituksessaan Vakuutuslautakunnalle A katso, että vahinko ei ole voinut olla pitkäaikainen eikä johtua asennusviasta. Reilua vuotta ennen vahingon havaitsemista talossa tehtiin keittiöremontti, jolloin myös lattiat ja seinät uusittiin. Tuolloin ei havaittu vesivahinkoa eikä tarkistusluukusta vuotanut vettä. Vahingon on katsottava aiheutuneen äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Tarkistusluukun tiivisteen on täytynyt rikkoutua keittiöremontin ja sattuneen vahingon välillä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että vahingon on tullakseen korvattavaksi aiheuduttava äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä. Äkillisyydellä tarkoitetaan, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on myös suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamattomuudella tarkoitetaan, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta tarkasteltuna odottamaton ja ennakoimaton. Vahingonkärsijän oma yllättyminen vahingosta ei ole ratkaisevaa, vaan ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Vahingon ilmeneminen äkillisesti tiettynä hetkenä ei ratkaise korvattavuutta, vaan itse vahingon syyn on oltava äkillinen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahinko on vahinkokartoituksen mukaan syntynyt, kun vettä on vuotanut tiivistämättömästä viemärin tarkistusluukusta pidemmän ajan kuluessa. Kyseessä ei ole äkillinen eikä ennalta arvaamaton vahinko. Vahingon syy on vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitettu asennustyövirhe, kun tiivisterengas on jätetty asentamatta.

Osapuolten lisäkirjelmöinti asiassa

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan lisäkirjelmässä A kertoo selvittäneensä, että tiivisteen puuttuminen johtuu keittiöremontin yhteydessä tapahtuneesta asennusvirheestä. Lisäksi A mainitsee, että vahinko on hänen kannaltaan ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton, koska tarkistusluukku tulee yläkerran viemäristä ja yläkerran kylpyhuonetta käytetään vain harvoin. Kun yläkerran kylpyhuonetta on sattumalta käytetty, on vahinko aiheutunut.

Lisävastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että asennusvirheestä johtuneet vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. A on itsekin todennut lisäkirjelmässään, että kyseessä on ollut asennusvirhe. Kyseessä ei ole äkillinen eikä ennalta arvaamaton vahinko.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Laajan kotivakuutuksen ehtojen kohdan 1 (korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

Ehtokohdan 2.24 mukaan rakennuksen vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko A:n omakotitalossa havaittu viemärin tarkistusluukun vuodosta aiheutunut vahinko vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillinen ja ennalta arvaamaton ja siten korvattavissa vakuutuksesta.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Mikäli tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö sen jälkeen haluaa vedota vakuutuksen rajoitusehtoon, on näyttötaakka rajoitusehdon soveltuvuudesta tapaukseen vakuutusyhtiöllä.

Laajasta kotivakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Vahinkotapahtuman äkillisyyttä arvioitaessa tarkastellaan vahingon syntytapahtuman ajallista kestoa. Vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuneet vahingot rajautuvat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vahinkotapahtuman ennalta arvaamattomuutta tarkastellaan yleisestä, objektiivisesta näkökulmasta. Vakuutusehtoihin on otettu muun muassa asennusvirheistä johtuneita vahinkoja koskeva korvausrajoitus.

Vakuutuslautakunta toteaa, että havaittu vahinko on vahinkokartoitusraportin mukaan syntynyt, koska A:n omakotitalon yläkerran viemärin tarkistusluukusta on puuttunut tiiviste ja luukusta on tämän vuoksi päässyt valumaan vettä talon rakenteisiin, kun yläkerran kylpyhuonetta on käytetty. A:n ilmoituksen mukaan tiivisteen puuttumisen syyksi on sittemmin paljastunut keittiöremontin yhteydessä tehty asennusvirhe. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vahinkoa voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisenä, kun vettä on päässyt talon rakenteisiin vähitellen kylpyhuoneen käytön yhteydessä. Vahinko ei myöskään ole objektiivisesti arvioiden ennalta arvaamaton, koska vesi on päässyt vuotamaan tarkistusluukun puuttuvan tiivisteen takia. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta yhtiön päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta