Haku

VKL 662/14

Tulosta

Asianumero: VKL 662/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 04.03.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Rakennusvirhe. Selvitykset. Tuliko astianpesukonetta irrotettaessa syntynyt vuotovahinko korvata kotivakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Verkkopalvelussa tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu A perheineen muutti 27.2.2014. Muuton yhteydessä ryhdyttiin irrottamaan astianpesukonetta. Tulovesikytkintä ei saatu kunnolla suljettua, koska laitteet olivat jo vanhoja. Kun kone irrotettiin, kuumaa vettä alkoi suihkuta. Vesi katkaistiin noin tunnin kuluttua, kun huoltoyhtiön edustaja saapui paikalle. Vaurioita aiheutui vakuutettujen irtaimistolle ja rakennukselle. Vahingosta haettiin korvausta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään isännöitsijältä ja huoltoyhtiöstä saatuihin tietoihin, joiden mukaan vakuutetut olivat irrottamassa astianpesukonetta ja hana oli auki, minkä vuoksi kuumaa vettä suihkusi asuntoon lattioille ja tuhosi irtaimiston. Vakuutusyhtiö katsoi, että koska astianpesukone oli irrotettu sulkematta hanaa, kyse oli vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetusta työvirheestä. Kyseessä ei myöskään ollut ennalta arvaamaton vahinko. Näillä perusteilla korvaushakemus hylättiin.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja katsoo, että vahinko tulee korvata kotivakuutuksesta. Vahinko johtui siitä, että hana ei mennyt kunnolla kiinni. Kyseessä oli jo vanha hana; muuttokin johtui siitä, että asunto oli menossa remonttiin. Hana oli oikeassa asennossa, mutta ei toiminut ollenkaan, koska oli jumissa ruosteen takia. Työvirheestä vahinko ei johtunut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu työvirheestä. Veden valuminen huoneistoon ei ole ennalta arvaamatonta, jos astianpesukoneen hana on auki kun konetta irrotetaan, eikä letkuja ole tulpattu. Lisäksi astianpesukoneen irrottaminen hanaa sulkematta on selkeä työvirhe. Hana olisi tullut sulkea siksi, ettei vettä pääsisi asuntoon. Vakuutusyhtiö viittaa A:lta, isännöitsijältä ja huoltoyhtiöltä saatuihin tietoihin ja katsoo, että astianpesukone on irrotettu, vaikka hana ei ole sulkeutunut kunnolla. Vahinko ei täytä vakuutusehtojen korvattavan vahinkotapahtuman määritelmää, minkä lisäksi se kuuluu vakuutuksen rajoitusehdon piiriin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko astianpesukonetta irrotettaessa syntynyt vuotovahinko korvata kotivakuutuksesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Ehtojen kohdan 3.5 (Vuototurva) mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

1) Omaisuudelle tai esineelle
- suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä (…).

Asian arviointi

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutuksen rajoitusehtoon, tulee yhtiön osoittaa rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen.

Vakuutuslautakunnan käytössä on A:n vahinkoilmoitus ja lautakunnalle tehty valitus sekä vakuutusyhtiön vahinkomuistio, joka sisältää mm. muistiinpanot yhtiön virkailijan puhelinkeskusteluista isännöitsijän ja huoltomiehen kanssa. Vahinkoilmoituksen mukaan tulovesihanan sulkeminen ennen astianpesukoneen irrottamista ei ole onnistunut, koska laitteet ovat olleet vanhoja. A:n valituksen mukaan hana on ollut jumissa ruosteen takia. Vakuutusyhtiön virkailijan ja huoltomiehen välistä puhelinkeskustelua koskevan muistion 7.8.2014 mukaan huoneistossa on ollut vettä 1–2 cm ja tavarat jo viety asunnosta, kun huoltomies on saapunut paikalle. Asukkaat kavereineen olivat irrottaneet astianpesukonetta ja hana oli auki. Isännöitsijän kanssa käytyä puhelinkeskustelua koskevan muistion 7.8.2014 mukaan asukkaat olivat irrottaneet astianpesukonetta ja hana oli ollut auki. Asukkailta on peritty takuuvuokra. Kosteuskartoitusta ei ole tehty, koska koko talo meni perussaneeraukseen.

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta toteaa, että sen käytettävissä olevat selvitykset vahingon syystä ovat ristiriitaisia. Vettä on suihkunnut huoneistoon irrotettaessa astianpesukonetta joko siksi, että tulovesihana on ollut kokonaan tai osittain auki-asennossa tai siksi, että hana on ollut rikki. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahinkoa voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomana, mikäli astianpesukone irrotetaan tulovesihanan ollessa auki. Mikäli astianpesukone irrotetaan ilman, että hana sitä ennen suljetaan, on lautakunnan käsityksen mukaan kysymyksessä lisäksi vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitettu työvirhe. Ainoa selvitys hanan mahdollisesta rikkoutumisesta on A:n oma ilmoitus. Näyttötaakka siitä, että vahinko olisi johtunut hanan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä on korvauksen hakijalla eli A:lla. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että vahinko olisi johtunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä vahinkotapahtumasta.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Rantala
Sario
Siirala
Uimonen

Tulosta