Haku

VKL 661/03

Tulosta

Asianumero: VKL 661/03 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.01.2004

Vakuutusehdon tulkinta Viemärin tulviminen Laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute

Vakuutuksenottajana olevan kaupungin ylläpitämä viemäri tukkeutui 15.4.2003 aiheuttaen jäteveden tulvimisen kolmen kiinteistön pohjakerroksiin. 

Korvausta aiheutuneesta vahingosta haettiin kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi vastuuvakuutuksen ehtojen kohtaan 203.2 ja totesi, että tässä tapauksessa viemärin tukkeutumisen syytä ei ole voitu selvittää. Viemärin tukkeutuminen ei kuitenkaan ole äkillistä eikä odottamatonta. Koska vakuutusehtojen mukaan vesivahingon korvaamisen edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta, ei vahinkoa voida korvata vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Uusintakäsittely

Vakuutuksenottaja pyysi yhtiötä käsittelemään asian uudelleen arvellen viemärin tukkeutuneen kaivonkannesta työnnetystä kepistä.
 
Vakuutusyhtiö totesi, että keppi yksinään ei kuitenkaan ole voinut aiheuttaa tukosta, vaan tukos on syntynyt, kun kaivoon mahdollisesti pudonneen kepin ympärille on kerääntynyt lehtiä ja muuta roskaa. Kepin joutuminen viemäriverkostoon on ollut äkillinen tapahtuma, mutta tukkeuma ei ole äkillisesti syntynyt. Viemäreihin saattaa esim. sadevesien mukana kulkeutua roskaa ja vieraita esineitä, jotka saattavat pitkän ajan kuluessa aiheuttaa tukoksen. Vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen mukaan viemärin tulvimisesta aiheutunut vahinko korvataan vain mikäli tulvimisen syynä on putkistoon äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Vika tai puute edellyttää yleensä jonkinlaisia korjaustoimenpiteitä. Kyseisen viemäritukoksen jälkeen ei viemärissä ole suoritettu mitään korjauksia, sillä tukoksen poistaminen ei sinällään ole korjausta, vaan enemmänkin välttämätön huoltotoimenpide.
 
Antamaansa päätökseen viitaten vakuutusyhtiö katsoi edelleen, ettei vahinkoa voida korvata vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutuksenottaja on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta.
 
Vakuutuksenottajan mukaan Vattuvuorenkatu 81:ssä asuva henkilö teki illalla 15.4.2003 il­moituksen kellariin tulvivasta viemärivedestä. Vesi- ja viemärilaitoksen työntekijät löysivät tukoksen heti tontin alapuolella olevasta kaivosta jossa tukoksen oli luultavimmin aiheuttanut kaivoon kannen reiästä työnnetty keppi ja mahdollisesti muu roska. Vesi oli kaivossa niin korkealla, että tilannetta oli mahdotonta nähdä tarkasti. Kun tukos aukaistiin, lähti patoutunut viemärivesi liikkeelle, mutta töhkä tarttui uudestaan kiinni alempana Kalastajankadulla. Sen seurauksena viemärivesi tulvi kolmeen kiinteistöön, joissa kahdessa vahingot olivat huomattavan suuria.
 
Vakuutuksenottajan mukaan viemäri ei ole aiemmin tukkeutunut em. kaivossa ja ehkä lasten kaivoon työntämä keppi ja muu roina on tukkeutuman syynä äkillinen ja odottamaton. Vakuutusyhtiön toisessa päätöksessä mainitut perustelut ovat olettamuksia eivätkä perustu tosiasioihin. Vakuutusyhtiö väittää, että tukkeuma ei ole äkillisesti syntynyt, vaan viemäreihin on sadevesien mukana saattanut kulkeutua roskaa ja vieraita esineitä. Kyseessä on jätevesiviemäri, johon ei johdeta sadevesiä, alueella on avo-ojat. Viemäri on vahingon jälkeen kuvattu; varsinainen tukkeumakohta on kaikin puolin kunnossa. Putkessa on myös riittävästi kaltevuutta ja tukkeuma ei ole voinut syntyä ilman ulkopuolista syytä esim. juuri kaivoon työnnettyä roinaa. Voimalla liikkeelle lähtenyt iso vesimäärä tukkeaa helposti viemärin uudestaan ja padotuksen takia vesi nousi nopeasti em. kolmeen kiinteistöön.
 
Kalastajankadun viemäri kuvattiin heti tapahtuman jälkeen ja siinä todettiin olevan jonkin verran painumia. Viemäriä on huuhdeltu tapahtuman jälkeen kahden viikon välein. Kaupungin talousarvioon on tarkoitus varata putkiosuuden korjaamiseen määrärahat. Vakuutusyhtiö väittää päätöksessään, ettei viemäritukoksen jälkeen ole asian hyväksi tehty mitään, mikä ei siis lainkaan pidä paikkaansa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtoihin ja antamiinsa päätöksiin. Yhtiö katsoo edelleen, ettei asiassa ole näytetty, että tulvimisen olisi aiheuttanut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute.
 
Vahingon syy on tässä tapauksessa jäänyt jossain määrin epäselväksi. Viemärin tukkeutumisen syytä ei ole voitu varmuudella selvittää, mutta kaupunki on ilmoittanut, että ensimmäisestä tukkeumakohdasta löytyi keppi. Vakuutusyhtiö katsoo, että kaivon kannen reiästä sisään työnnetty keppi ei yksinään voi aiheuttaa viemärin tukkeutumista, vaan viemärin tukkeutumisen pääasiallinen syy on ollut muu kuin kaivoon työnnetty keppi, esim. viemäriin ajan kuluessa kertynyt jäte. Kaupunkikin on omassa lausuntopyynnössään arvellut, että kaivossa on kepin lisäksi ollut muuta roskaa.
 
Jotta vakuutusyhtiölle syntyisi vakuutussopimukseen perustuva korvausvelvollisuus vahingosta, tulee korvauksenhakijan näyttää, että kysymyksessä on vakuutusehtojen perusteella korvattava vahinko. Tässä tapauksessa kaupunki ei ole näyttänyt, että vahinko olisi johtunut vakuutusehtojen mukaisesta rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoo, ettei sen antamaa kielteistä korvauspäätöstä ole aihetta muuttaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ehtokohdan 203.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa seuraavia vahinkoja:

Kosteus- ja tulvavahingot
 
Vahinko aiheutuu
-         kosteudesta tai
-         sadeveden, sulamisvesien tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.
 
Vakuutusturva korvaa kuitenkin vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta viasta tai puutteesta.
 
Kyseisessä ehtokohdassa viitataan ympäristövahinkoja koskevaan ehtokohtaan, jossa todetaan, että tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esim.
-         hitaasti tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
-         toistuviin tapahtumiin,
-         jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutuksenottajana olevan kaupungin ylläpitämässä viemäriverkostossa todettiin 15.4.2003 tukkeuma, joka aiheutti jäteveden tulvimisen kolmeen kiinteistöön. Ensimmäinen tukos löytyi viemärikaivosta, jossa vakuutuksenottajan arvion mukaan tukoksen oli aiheuttanut kaivoon kannen reiästä työnnetty keppi ja mahdollisesti muu roska. Kun tukos aukaistiin, lähti patoutunut viemärivesi liikkeelle, mutta tukoksen aiheuttanut roska tarttui uudestaan kiinni alempana runkoviemärissä ja aiheutti uuden tulvan. Vahingon jälkeen viemäri kuvattiin ja varsinaisen tukkeumakohdan todettiin olevan kaikin puolin kunnossa. Putkessa oli myös riittävästi kaltevuutta. Viemärissä, johon jälkimmäinen tukkeuma kehittyi, todettiin olevan jonkin verran painumia.
 
Vastuuvakuutuksesta ei ehtojen mukaan pääsääntöisesti korvata kosteus- ja tulvavahinkoa, joka on aiheutunut mm. viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta. Ehdoissa on kuitenkin laajennus, jonka mukaan sellainen vahinko, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasta syntynyt vika tai puute, korvataan.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei ole mahdollista kiistattomasti todeta, mikä aiheutti ensimmäisen tukkeuman viemärikaivoon. Vakuutuksenottajan käsityksen mukaan tukoksen aiheutti kaivoon kannen reiästä työnnetty keppi ja mahdollinen muu roska. Keppi, joka mahtuu viemärikaivon kannen raosta, ei yksinään voi aiheuttaa viemärin tukkeutumista. Jätevesiviemärissä kulkee aina jonkin verran puolikiinteää jätettä ja vaikka kiinteän jätteen laittaminen viemäriverkostoon on kielletty, käytännössä jätevesiviemäriin päätyy aina myös kiinteää jätettä. Lautakunta pitää todennäköisenä, että tukkeuma on tässä tapauksessa aiheutunut siitä, että viemärikaivoon työnnetyn kepin ympärille on vähitellen alkanut kerääntyä muuta, viemäriverkostossa liikkuvaa jätettä ja tämä vähitellen kertynyt tukkeuma on sittemmin aiheuttanut viemärin tulvimisen.
 
Koska kyseessä ei näin ollen todennäköisesti ole ollut laitteeseen äkillisesti syntyneestä viasta, lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen.
Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta