Haku

VKL 660/13

Tulosta

Asianumero: VKL 660/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.04.2014

Huoneiston virhettä ja asunto-osakeyhtiön hallituksen toimintaa koskeva riita-asia. Yksi tai useampi vakuutustapahtuma.

Tapahtumatiedot

Valittaja omistaa As Oy H:n huoneiston A 1 hallintaan oikeuttavat osakkeet. Syksyllä 2011 taloyhtiössä havaittiin ongelmia muun muassa kattovesien viemäröinnissä. Tämän selvittämisen yhteydessä A-talossa paljastui rakenteellisia virheitä, joista oli seurannut vakavia kosteus-, mikrobi-, home- sekä asumis- ja terveyshaittoja. Edellä mainituista haitoista valittaja on reklamoinut osakkeiden myyjille ja kohdistanut heihin vaatimuksia.

Vuoden 2011 loppupuolelta lähtien taloyhtiössä on riidelty A- ja B-talojen osakkeenomistajien kesken korjaustarpeiden selvittämisestä sekä korjauksiin ryhtymisestä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4.9.2012 tehtiin B-talon osakkaiden enemmistöllä päätöksiä, jotka eivät vastanneet asunto-osake­yhtiölakia eivätkä voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muun muassa korjaus- ja kustannusvastuun osalta siten, että ne kohdistuivat rakenteellisten virheiden osalta pelkästään A-talon osakkaille. Valittajan esittämää erimielisyyttä ei huomioitu. Valittaja nosti asunto-osakeyhtiötä vastaan päätösten moitekanteen.

A-talon virheiden ja puutteiden korjaamiseksi taloyhtiö aloitti sekä A- että B-talojen salaojakorjaukset marraskuussa 2012. Joulukuun 2012 alussa melko pitkälle viedyt työt jäivät kesken. Koska korjaukset eivät edenneet A-talossa sen enempää ulko- kuin sisäpuolellakaan, valittaja ryhtyi jälleen oikeudellisiin toimenpiteisiin asiassa taloyhtiötä ja sen hallituksen jäseniä vastaan. Valittaja on pannut kanteen vireille 1.7.2013.

Oikeusturvaetua haetaan näihin riitoihin.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on myöntänyt asiassa oikeusturvaedun, mutta katsonut, että kyseessä on yksi vakuutustapahtuma ja käytettävissä on siksi yksi vakuutusmäärä.

Valitus

Valittaja omistaa As Oy H:n huoneiston A 1 hallintaan oikeuttavat osakkeet. Vuonna 1976 valmistuneessa asunto-osakeyhtiössä on kaksi paritaloa ja yhteensä neljä huoneistoa. Valittaja osti huoneistonsa osakkeet 31.8.2009 ja hän sai huoneiston hallintaansa 30.12.2009.

Syksyllä 2011 taloyhtiössä havaittiin ongelmia muun muassa kattovesien viemäröinnissä. Tämän selvittämisen yhteydessä A-talossa paljastui rakenteellisia virheitä, joista oli seurannut vakavia kosteus-, mikrobi-, home- sekä asumis- ja terveyshaittoja. Edellä mainituista haitoista valittaja on reklamoinut osakkeiden myyjille ja kohdistanut heihin vaatimuksia, joiden määrät tarkentuvat myöhemmin, kun asunto-osakeyhtiö saa virheet ja puutteet korjautettua ja sisäilmaongelmat poistettua. Tähän asiaan vakuutusyhtiö on myöntänyt oikeusturvan.

Vuoden 2011 loppupuolelta lähtien taloyhtiössä on riidelty A- ja B-talojen osakkeenomistajien kesken korjaustarpeiden selvittämisestä sekä korjauksiin ryhtymisestä. Riidoista huolimatta ja edistääkseen korjausten etenemistä, valittaja on vastannut pintarakenteiden purkutoimenpiteiden teettämisestä, kuivaamisesta ja desinfioimisesta asuntonsa alimmassa kerroksessa. Mainitut korjaustoimenpiteet tehtiin heinäkuussa 2012 eikä valittajan perheellä ole sen jälkeen ollut peseytymismahdollisuuksia.

Taloyhtiö ei ole suostunut poistamaan valittajan huoneistosta asumis- ja terveyshaittoja korjaamalla pintarakenteiden alla olevia, sen korjausvastuun piiriin kuuluvia rakenteellisia virheitä ja puutteita eikä niiden seurauksena syntyneitä vaurioita.

Valittajan ja A-talon toisen osakkeenomistajan vaatimuksesta 4.9.2012 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin korjauksiin ryhtymisestä yhtiöjärjestyksessä myöhemmin kirjoitusvirheeksi todetun osakemäärän turvin. B-talon yksi osakas moitti päätöstä käräjäoikeudessa. Kanne jäi oikeudellisten virheiden johdosta tutkimatta.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4.9.2012 tehtiin B-talon osakkaiden enemmistöllä päätöksiä, jotka eivät vastanneet asunto-osakeyhtiölakia eivätkä voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muun muassa korjaus- ja kustannusvastuun osalta siten, että ne kohdistuivat rakenteellisten virheiden osalta pelkästään A-talon osakkaille. Valittajan esittämää erimielisyyttä ei huomioitu. Valittajalle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin nostaa asunto-osakeyhtiötä vastaan yhtiökokouksen päätösten moitekanne. Edellä mainitun yhtiökokouksen pöytäkirjan mukaisia päätöksiä, jotka eivät myöskään vastaa kokouksen kulkua, on moitittu käräjäoikeudessa 4.12.2012 vireille tulleella kanteella.

A-talon ulkopuolen virheiden ja puutteiden, jotka A-talon osakkeenomistajat olivat joutuneet selvityttämään, korjaamiseksi taloyhtiö aloitti sekä A- että B-talojen salaojakorjaukset marraskuussa 2012. Joulukuun 2012 alussa melko pitkälle viedyt työt jäivät kesken. Taloyhtiön hallinnon, joka koostuu pelkästään B-talon osakkaista ja heidän sukulaisistaan, mukaan syynä tähän oli alkanut lumisade. Vaikka taloyhtiön hallinto vakuutti töiden jatkuvan lumien sulettua, näin ei tapahtunut. Taloyhtiön hallinto ei tiedottanut A-talon osakkaita salaojatöiden valmistumisasteesta, töiden loppuunsaattamisen aikataulusta tai A-talon huoneistojen sisäpuolella olevien asumis- ja terveyshaittojen poistamisesta useista kirjallisista vaatimuksista huolimatta.

Loppukeväällä 2013 salaojaurakointia tehnyt yritys paljasti töiden keskeytymisen todellisen syyn. Urakka olikin keskeytynyt urakoitsijan toimesta taloyhtiön maksamattomien laskujen takia. Asiaa koskeva riita oli saatettu vireille käräjäoikeudessa jo 6.3.2013. Tästäkään taloyhtiön hallinto ei informoinut A-talon osakkaita millään tavalla. Kun korjaukset eivät edenneet A-talossa sen enempää ulko- kuin sisäpuolellakaan, valittaja ryhtyi jälleen oikeudellisiin toimenpiteisiin asiassa taloyhtiötä ja sen hallituksen jäseniä vastaan

Valittaja on pannut kanteen vireille 1.7.2013. Haasteessa valittaja vaatii taloyhtiötä velvoitettavaksi korjauttamaan omistamansa asuinrakennuksen rakenteet ja poistamaan huoneistonsa sisäpuolen kosteusvauriot sekä asumis- ja terveyshaitat. Taloyhtiön hallinto on tiennyt huoneistossa olevista asumis- ja terveyshaitoista jo ennen vuodenvaihdetta 2011–2012, mutta ei ole ryhtynyt korjaustoimenpiteisiin. Valittajalle on syntynyt huomattavat määrät taloudellisia vahinkoja taloyhtiön ja sen hallituksen jäsenten laiminlyöntien ja huolimattomuuden johdosta.

Vahingonkorvausvaatimukset valittaja on kohdistanut hallituksen jäseniin yhteisvastuullisesti. Jälkimmäiseen riita-asiaan valittaja on hakenut oikeusturvaa, jota ei ole myönnetty. Valittajan vaatii, että hänelle myönnetään erillinen oikeusturva myös jälkimmäiseen asiaan. Asiat eroavat perusteiltaan toisistaan. Yhtiökokouksen moiteasia koskee lain ja yhtiöjärjestyksen vastaisia päätöksiä eli yritystä muun muassa siirtää taloyhtiön vastuulla olevia asioita osakkaille. Jälkimmäinen asia koskee valittajan huoneistossa olevien taloyhtiön omistamien virheellisten ja puutteellisten rakenteiden korjaamista sekä hallinnon jäsenten vahingonkorvausvelvollisuutta.

Ensimmäisessä asiassa on kysymys lain ja yhtiöjärjestyksen vastaisten päätösten kumoamisesta ja toisessa velvoite- ja vahingonkorvauskanteesta yhtiötä ja sen hallintoa vastaan.

Taloyhtiön passiivisuuteen on reagoinut myös kaupungin terveysvalvonta, joka on 19.9.2013 alustavalla päätöksellään asettamassa huoneiston asumiskieltoon ja määräämässä sakon uhalla taloyhtiön hallinnon ryhtymään asianmukaisiin korjaustoimenpiteisiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Valittaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö myöntää kaksi erillistä vakuutusmäärä käräjäoikeudessa käsiteltäviin asioihin. Lausunnonpyytäjä on perustellut vaatimustaan sillä, että asiat eroavat perusteiltaan toisistaan. Lausunnonpyyläjän mukaan toinen asia on lain ja yhtiöjärjestyksen vastaisen päätöksen kumoamisasia ja toinen velvoite- ja vahingonkorvauskanne taloyhtiötä ja sen hallintoa vastaan.

Kyse on siitä, ovatko asiat oikeusturvavakuutusehtojen mukaan samanperusteiset. Oikeusturvavakuutusehtojen mukaan asiat katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Oikeusturvaetu on myönnetty yhtiökokouksen moitetta koskevaan asiaan. Yhtiökokouksen päätös on koskenut syksyllä 2011 havaittujen ongelmien, muun muassa A-talon rakenteelliset virheet ja niitä seuranneet kosteus-, asumis- ja terveyshaitat, korvaamista.

Sittemmin oikeusturvaetua on haettu toiseen asiaan, joka perustuu haastehakemuksen (29.6.2013) mukaan samoihin syksyllä 2011 havaittuihin ongelmiin kuin aiempi yllä mainittu asia. Ensimmäisessä asiassa on nostettu yhtiökokouksen päätöksen moitekanne ja myöhemmässä asiassa velvoite- ja vahingonkorvausta koskeva kanne.

Vakuutusyhtiö toteaa, että sillä, ovatko asiat viety eteenpäin lajiltaan erilaisina kanteina, ei ole merkitystä arvioitaessa samanperusteisuutta vakuutusehtojen mukaisesti.

Kodin vakuutukseen sisältyvien oikeusturvavakuutusehtojen mukaan asiat katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Molemmat asiat perustuvat syksyllä 2011 havaittuihin ongelmiin lausunnonpyytäjän asunnossa. Asioissa on siten kyse samaan tapahtumaan ja olosuhteeseen perustuvista asioista. Koska asiat ovat samanperusteisia, vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on yksi oikeusturvavahinko ja lausunnonpyytäjän käytettävissä on siten yksi vakuutusmäärä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaan asiat katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi silloin, kun

• kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella; tai

• vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutetun kahta eri riita-asiaa käsitellä yhtenä vai kahtena eri vakuutustapahtumana.

Vakuutusehtojen mukaan asiat katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat saamaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetulla ei ole huoneistonsa ongelmiin liittyviä rikos- tai hakemusasioita. Vakuutusehtojen mukaan kahta riita-asiaa ei siten voida katsoa yhdeksi vakuutustapahtumaksi.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää vakuutetulle oikeusturvaedun omana vakuutustapahtumanaan myös jälkimmäiseen riitaan.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenet Hirviniemi ja Rantala. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia