Haku

VKL 660/02

Tulosta

Asianumero: VKL 660/02 (2003)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.03.2003

Rajoitusehdon tulkinta Toiminta tulon hankkimiseksi Sijoitustoiminta

Vakuutettu teki vuonna 1997 100.000 dollarin (507.220 mk) suuruisen sijoituksen Monacossa toimineen varainhoitoa harjoittaneen yhtiön rahastoihin. 22.8.2000 päivätyn tiliotteen mukaan vakuutetulla oli saatavaa kyseiseltä yhtiöltä 286.034,70 dollaria. Vakuutetun, kuten muidenkin kyseiseen yhtiöön sijoittaneiden henkilöiden varat katosivat yhtiöön omistajien mukana. Tapauksen johdosta on Monacossa vireillä rikosoikeudenkäynti, johon vakuutettu osallistuu asianomistajana esittäen vahingonkorvausvaatimuksia.

Vakuutettu haki asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. 

Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Vakuutusyhdistys eväsi oikeusturvaedun viitaten ansiotoimintaa koskevaan rajoitusehtoon. Yhdistyksen mukaan sijoitustoiminta tässä mittakaavassa katsotaan ansiotoiminnaksi.
 
Lausuntopyyntö               

Vakuutettu on tyytymätön vakuutusyhdistyksen päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Vakuutettu viittaa Vakuutuslautakunnan vastaavan kaltaisessa tilanteessa antamiin kahteen lausuntoon ja katsoo, että hänenkään tapauksessaan ei ole kyse sellaisesta vakuutusehdoissa mainitusta tulon hankinnasta, mikä estäisi oikeusturvaedun myöntämisen. Vakuutettu ei ole harjoittanut tulonhankkimistoimintaa vakuutusehtojen tarkoittamassa merkityksessä, vaan kyse on ennemminkin tavanomaisesta kotitalouden varojen säästämisestä. Vakuutettu on pitänyt elinikäisiä säästöön kertyneitä varojaan eri kohteissa. Nyt puheena oleva summa ei ole niin suuri, että sen sijoittaminen nyt käytettyyn tarkoitukseen olisi katsottava tulonhankkimistoiminnaksi.
 
Kaikki muut vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset, joita asia koskee, ovat myöntäneet vakuutetun kanssa vastaavassa asemassa oleville vakuutetuille oikeusturvaedun, kun on ollut kyse samansuuruisesta sijoituksesta ja sijoituksesta samaan yhtiöön, vaikka muillakin on vastaavansisältöisiä rajoituslausekkeita tulonhankkimistoiminnan osalta. Monet yhtiöt ovat myöntäneet oikeusturvaedun siinäkin tapauksessa, että sijoitetut summat ovat olleet vielä huomattavasti korkeampia.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhdistys toteaa, että lausunnossaan VKL 297/01 Vakuutuslautakunta suositti oikeusturvaedun myöntämistä, koska vakuutusyhdistys ei ollut tapauksessa osoittanut, että vakuutettu harjoittaisi sijoittamista niin aktiivisesti tai siinä laajuudessa, että kyseessä voitaisiin katsoa olevan vakuutusehdoissa tarkoitettu toiminta tulon hankkimiseksi.
 
Nyt käsiteltävänä olevassa oikeusturva-asiassa samansuuruisen sijoituksen katsominen tulon hankkimiseksi on kuitenkin perusteltua nimenomaan sillä perusteella, että vakuutetun kohdalla sijoittaminen on aktiivista ja jatkuvaa ja vakuutettu toimii erittäin aktiivisesti sijoittajana.
 
Osoituksena vakuutetun aktiivisesta toiminnasta sijoittajana ovat mm. vuoden 1997 verotiedot, joiden mukaan vakuutetun pääomatulot olivat verovuonna 1997 1.036.000 mk ja verotettava varallisuus 2.431.800 mk. Vuonna 1998 vastaavat pääomatulot ovat 105.000 mk ja varallisuus 602.700 mk, vuonna 1999 pääomatulot olivat 7.492.502 mk ja varallisuus 9.060.718 mk sekä vuonna 2000 pääomatulot olivat 3.231.949 mk ja varallisuus 16.321.933 mk. Lisäksi vakuutetun yhdistykselle toimittamista tiliotteista sekä arvopaperiluetteloista käy ilmi, että vakuutettu on mm. vuonna 1997 aktiivisesti käynyt kauppaa eri yhtiöiden osakkeilla. Osakkeiden hankinta- ja luovutusaikojen välillä on saattanut olla vain muutamia kuukausia (mm. 29.11.1996 hankittu 2000 kpl Nokia A osakkeita, jotka myyty 26.5.1997 jne.).
 
Vakuutusyhdistys katsoo, että vakuutetun toiminta sijoittajana on aktiivista ja jatkuvaa ja täyttää oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdon tunnusmerkit ollen elinkeino- tai ansiotoimintaan tai pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi liittyvää.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen tai aiempaan työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteentai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutettu on sijoittanut helmikuussa 1997 100.000 dollaria Monacosta käsin toimivan varainhoitoyhtiön rahastoihin. Kyseessä on ollut korkean tuotto-odotuksen sijoitus ja vakuutetun sijoituksen arvoksi ilmoitettiin heinäkuussa 2000 lähes 300.000 dollaria. Varainhoitoyhtiön omistajat kuitenkin katosivat yhtiöön sijoitetut varat mukanaan ja vakuutettu on hakenut oikeusturvaetua Monacossa vireillä olevaan rikos- ja vahingonkorvausjuttuun. 
 
Vakuutusehdoissa on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle mm. asiat, jotka liittyvät vakuutetun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi. Ehtokohdan sanamuoto viittaa lautakunnan käsityksen mukaan tilanteeseen, jossa vakuutetun toiminta tulon hankkimiseksi on ollut aktiivista. Osake- tai rahastosijoitusten ollessa kyseessä tällaisena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että vakuutettu tekee toistuvia sijoituksia eri kohteisiin, seuraa markkinatilannetta ja siirtää sen mukaisesti sijoituksia kohteesta toiseen paremman tuoton saadakseen tai toimii lainapääomalla. Yksittäistä sijoitusta osakkeisiin tai rahastoihin, vaikka se olisi suurikin, ei pääsääntöisesti voida pitää vakuutusehtojen mukaisena toimintana. Jo olemassa olevan omaisuuden hoitamista sijoittamalla se johonkin kohteeseen ei voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamana toimintana tulon hankkimiseksi, vaikka sijoitus kasvattaisikin vakuutetun omaisuutta, ellei vakuutetun toiminta sijoittajana ole aktiivista ja jatkuvaa.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutetun pääomatulot vuonna 1997 olivat 1.036.000 mk, vuonna 1998 105.000 mk, vuonna 1999 7.492.502 mk ja vuonna 2000 3.231.949 mk. vakuutetun verotettava varallisuus oli vuonna 1997 2.431.800 mk, vuonna 1998 602.700 mk, vuonna 1999 9.060.718 mk ja vuonna 2000 16.321.933 mk. Vakuutetun tiliotteista vuodelta 1997 ilmenee, että vakuutettu on antanut pankille toimeksiantoja osakkeiden ostamiseen yhteensä lähes 4 Mmk:lla ja osakkeiden myymiseen yhteensä 4,6 Mmk:lla. Sekä osto- että myyntitoimeksiantoja on ollut useita. Vuoden 1997 verotukseen liittyvästä luovutusvoittolaskelmasta ilmenee, että huomattava osa kyseisenä vuonna myydyistä osakkeista on hankittu vain muutamaa kuukautta ennen myyntiä. Vakuutetun asiamiehen tuomioistuimelle lähettämissä kirjelmissä todetaan vakuutetun olevan kokenut osakesijoittaja.
 
Asiakirjoista ilmenevä vakuutetun sijoitustoiminnan laajuus ja aktiivisuus huomioon ottaen lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa on ollut kyseessä vakuutusehtojen tarkoittama toiminta tulon hankkimiseksi. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhdistyksen hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Rusanen ja Savonen sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia