Haku

VKL 658/15

Tulosta

Asianumero: VKL 658/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 09.06.2016

Yksityishenkilöltä ostettujen jääkiekkomailojen ja luistinten korvausperuste. Korvataanko tuoteväärennökset vastaavien ns. merkkituotteiden hinnasta? Rikastumiskielto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan asunnon kellarikomeron oven lukko on rikottu maaliskuussa 2014. Komerosta on anastettu 10 Easton Stealth RS P19 –merkkistä jääkiekkomailaa avaamattomissa pakkauksissa ja Easton EQ 50 NHL -luistimet.

Lisäksi on anastettu golfmaila ja auton renkaat sekä alumiinivanteet.

Vakuutusyhtiö on 26.6.2014 antamassaan korvauspäätöksessä ilmoittanut, ettei se korvaa varastettua irtaimistoa, koska vahinkotapahtumasta ei ole saatu riittävästi tietoja vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi.

Asian selvittelyn yhteydessä on käynyt ilmi, että vakuutuksenottajan yksityishenkilöltä ostamat jääkiekkomailat ja luistimet ovat olleet ”ns. Kiinassa valmistettuja kopiotuotteita”. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, että mailat ”on hankittu käteisellä maahantuojalta joka ilmeisesti on yksityishenkilö.” Hankinta-ajankohdaksi vakuutuksenottaja on ilmoittanut joulukuun 2013. Luistimet vakuutuksenottaja on ilmoittanut ostaneensa samalta yksityishenkilöltä marraskuussa 2013.

Vakuutusyhtiö on 25.2.2016 tekemällään uudella päätöksellä korvannut jääkiekkomailoista ja luistimista kohtuulliseksi katsomansa 700 euroa, joka yhtiön mielestä vastaa vakuutuksenottajalle aiheutuneen vahingon määrää.  Ajoneuvon varusteita ei ole korvattu kotivakuutuksesta, koska ne eivät ole vakuutettuina. Golf-mailasta on korvattu 300 euroa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön korvausratkaisuun. Hän on valituksessaan vaatinut korvauksena 4.000 euroa, joka on kotivakuutuksen korvaussumman yläraja, tai muutoin koko anastetun omaisuuden arvon.

Asian uudelleenkäsittelyn aikana vakuutuksenottaja on 15.3.2016 ilmoittanut vaativansa 10 mailasta yhteensä 2690 euroa (269 euroa kappaleelta), luistimista 699 euroa ja golfmailasta 314 euroa, eli yhteensä 3.703 euroa, josta vähennetään 150 euron omavastuu. Auton renkaista ja vanteista hän on vaatinut yhteensä 6.000 euroa.

Vakuutuksenottaja on myös kritisoinut vakuutusyhtiön menettelyä, koska asia on kestänyt niin pitkään ja vahingon käsittely keskeytettiin virheellisesti. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvauksen maksamisesta vakuutuksenottajan mielestä arvottomin ja kehitellyin perustein.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö on 27.1.2016 todennut, ettei se ole korvannut vahinkoa, koska riittävää näyttöä omaisuudesta ei ole ollut. Vakuutuksenottajan vahingon jälkeiseltä ajalta esittämiä ostokuitteja ei vakuutusyhtiön mielestä voida pitää riittävänä selvityksenä vahingon kohteeksi joutuneesta omaisuudesta. Koska ajoneuvon renkaat ja vanteet eivät ole kotivakuutuksen kohteina, vakuutusyhtiö ei korvaa niitä.

Vakuutusyhtiö on 26.2.2016 päivätyssä uudessa vastineessaan todennut, että kiistaa on esinevahingon määrästä, ei siitä, onko vahinko sattunut. Vakuutusyhtiö on korvannut golfmailasta vaaditut 300 euroa. Mailoista ja luistimista vakuutusyhtiö on korvannut 700 euroa, joka vastaa niiden arvoa ottaen huomioon sen, etteivät ne ole aitoja Eastonin tuotteita.

Vakuutusyhtiö viittaa 29.3.2016 päivätyssä vastineessaan myös siihen, että vakuutuksenottaja on kirjeessään 4.2.2016 todennut, että mailat ja luistimet ovat olleet ”ns. Kiinassa valmistettuja kopiotuotteita”.  Ne eivät vakuutusyhtiön käsityksen mukaan vastaa jälleenmyyjien tuotteita, eikä korvauksen perusteena sen vuoksi voida käyttää jälleenmyyjän hintaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutuslautakunta toteaa, että sen tehtäviin ei kuulu yleisten menettelytapasuositusten antaminen vaan korvausriitojen arviointi. Tämän vuoksi lautakunta antaa asiassa lausunnon vain siitä, mikä on yhtiön korvausvelvollisuus vakuutuksen perusteella.

Tapauksessa on erityisesti kysymys siitä, mikä on jääkiekkomailojen ja luistinten vakuutuskorvauksen pohjana oleva arvo, eli ehtojen mukainen uudishinta, kun ne ovat ”ns. Kiinassa valmistettuja kopiotuotteita”.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 (Korvauksen hakijan velvollisuudet) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Vakuutusehdon mukaan vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1.2 (Irtaimistoon kuulumaton omaisuus) mukaan moottoriajoneuvojen osat ja varusteet eivät ole vakuutettuina irtaimistovakuutuksessa.

Vakuutusehtojen kohdan 6.2 (Vahinkojen korvaaminen; korvauksen enimmäismäärä) mukaan vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan omaisuudesta enintään sen uudishinnan tai nykyhinnan.  Ehtojen kohdan 6.3 (Vahingon määrän laskeminen) mukaan vakuutus korvaa vain todellisen menetyksen.

Vakuutusehtojen johdanto-osassa todetaan, että irtaimen esineen uudishinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen. Nykyhinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka saadaan, kun uudishinnasta vähennetään iän, käytön, huollon tai hoidon laiminlyönnin, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn aiheuttama arvonalennus. Nykyhinta ei yleensä riitä korvaamaan uuden vastaavanlaisen omaisuuden hankkimista vahingoittuneen tilalle.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottaja on myöntänyt anastettujen jääkiekkomailojen ja luistinten olleen ”ns. Kiinassa valmistettuja kopiotuotteita”.  Tällöin on kyse tuoteväärennöksistä tai -jäljitelmistä, jotka loukkaavat alkuperäisen valmistajan tavaramerkkioikeutta. Vakuutuksenottaja on kertonut, että mailoissa on ollut täydelliseen yksilöintiin kuuluva hologrammi eli tuotetunnus, joka vastasi alkuperäistä. Vakuutuslautakunta toteaa, että tuoteväärennös saattaa logoa ja pakkausta myöten vaikuttaa aivan aidolta. Asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, ettei kopiotuotteita ole pystynyt helposti erottamaan alkuperäisistä tuotteista. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut ostaneensa tavarat henkilöltä, joka oli markkinoinut niitä esimerkiksi jäähallien ilmoitustauluilla. Henkilöä ei ole tavoitettu vahinkoasian selvittelyn yhteydessä.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ns. piraattituotteiden tai tuoteväärennösten korvausperusteena voida lähtökohtaisesti pitää alkuperäistuotteiden hintaa jälleenmyyjäliikkeessä.

Vakuutusyhtiölle 4.6.2014 toimittamassaan selvityksessä vakuutuksenottaja kertoo maksaneensa niitä myyneelle henkilölle luistimista 500 euroa. Hän on vaatinut niistä korvausta 699 euroa. Jääkiekkomailoista maksamaansa hintaa vakuutuksenottaja ei ole kertonut.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vain todellisen menetyksen. Vakuutuslautakunta toteaa, että hyvään vakuutustapaan sisältyvä ns. rikastumiskielto lähtee siitä, että korvauksena maksetaan se määrä, joka kattaa vahingon kärsineelle aiheutuneen menetyksen.

Vahingon määrää laskettaessa vähennetään omaisuuden uudishinnasta vuotuiset poistot ikäpoistotaulukon mukaan.  Urheilu- ja harrastusvälineiden ikäpoistoprosentti on taulukon mukaan 20. Ikäpoistoa ei tehdä käyttöönottovuodelta eikä sitä seuraavalta vuodelta. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut hankkineensa jääkiekkomailat ja –luistimet vahinkovuotta edeltäneenä vuonna. Tämän vuoksi niistä ei tehdä ehtojen mukaan ikäpoistoa.

Kun anastettua omaisuutta ei voida korjata, vahingon määrä on ehtojen mukaan enintään uudishinta. Uudishinta vastaa rahamäärää, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen. Vakuutuslautakunta katsoo, että kopiotuotteiden uudishintaa määriteltäessä lähtökohtana ei voida pitää samanlaisten tai lähinnä vastaavien alkuperäistuotteiden jälleenmyyntihintaa. Vakuutusyhtiön mailoista ja luistimista maksamaa 700 euroa voidaan pitää esineiden vakuutusehtojen mukaisena uudishintana.

Lahjaksi saamansa golf-mailan arvoksi vakuutuksenottaja on ilmoittanut 299 euroa. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö on korvannut golf-mailasta 300 euroa. Vakuutuksenottajan myöhemmin esittämälle 15 euron (314 euroa – 299 euroa) lisäkorvaukselle ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ole perusteita.

Koska ajoneuvon renkaat ja vanteet eivät ole kotivakuutuksen kohteina, Vakuutuslautakunta katsoo vakuutusyhtiön päätöksen olevan vakuutusehtojen mukaisen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös ja sen maksamat korvaukset ovat vakuutusehtojen mukaiset. Vakuutuslautakunta ei suosita vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia