Haku

VKL 656/15

Tulosta

Asianumero: VKL 656/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2016

Oikeusturvaedun myöntäminen. Vakuutuksen päättyminen. Oliko vakuutustapahtuma sattunut vakuutusaikana?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja B Oy oli hakenut vakuutusyhtiölle 1.9.2014 lähettämällään sähköpostilla oikeusturvaetua asiaan, jossa se vaati vahingonkorvausta C Oy:ltä.  Korvausvaatimus liittyi käräjäoikeudessa 3.6.2014 vireille tulleeseen rikosasiaan, jossa C Oy:n tapahtumien aikaisena hallituksen puheenjohtajana ja omistajana ollut A oli syytettynä törkeästä petoksesta. Syytteen mukaan A oli, hankkiakseen itselleen ja puoliksi omistamalleen C Oy:lle oikeudetonta taloudellista hyötyä, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saanut B Oy:n tilaamaan 18.1.2004 ja 30.6.2005 välisenä aikana C Oy:ltä palveluja muun muassa A:n toimittamana, vaikka A:lla ei ollut kysymyksessä olleisiin tehtäviin oikeuttanutta koulutusta.

Oikeusturvahakemuksen ja siihen liitettyjen asiakirjojen mukaan B Oy oli esittänyt poliisille toimittamassaan 13.1.2014 päivätyssä kirjelmässä ja 3.3.2014 päivätyssä lisäselvityksessä vaativansa A:lta yhteensä 25 000 euron korvausta. B Oy:n asiamies oli 18.11.2015 lähettämällään sähköpostilla tiedustelut C Oy:n asiamieheltä mahdollisuutta korvaussopimuksen tekemiseen B Oy:n ja C Oy:n välisen palvelusopimuksen rikkomisesta. C Oy:n asiamies oli 15.12.2015 lähettämässään sähköpostivastauksessa kiistänyt vaatimukset.

Vakuutusyhtiö on 17.12.2015 päivätyllä korvauspäätöksellään kieltäytynyt myöntämästä asiaan oikeusturvaetua todeten, että B Oy:n oikeusturvavakuutus oli päättynyt 27.5.2014. Vakuutusyhtiö on lausunut, että asiakirjojen mukaan vahingonkorvausvaatimus oli esitetty C Oy:lle 18.11.2015 ja C Oy asiamies oli sen kiistänyt 15.12.2015 päivätyllä vastauksellaan. Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattiin sen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma. Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitettiin riidan syntymistä. Riita oli syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus oli todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Vakuutustapahtuma oli sattunut C Oy:n kiistettyä B Oy:n vaatimuksen 15.12.2015. Koska B Oy:n vakuutus oli päättynyt ennen vakuutustapahtuman sattumista, oikeusturvaetua ei voitu myöntää.

Asiakkaan valitus

B Oy on pyytänyt vakuutusyhtiön päätöksestä lautakunnan ratkaisusuositusta. 

B Oy on lausunut, että päätöksen mukaan vakuutustapahtuma oli sattunut 15.12.2015, kun C Oy:n asiamies oli kirjoittanut sähköpostin. B Oy on kuitenkin vedonnut toimitusjohtajansa D:n kirjeisiin saatavien perusteista poliisille asian esitutkintaan. Kirjeet oli laadittu tammi- ja maaliskuussa 2014 eli ennen vakuutuksen päättymistä. Syynä oli ollut se, että A, joka oli allekirjoittanut riidanalaisen sopimuksen ja on myös toiminut C Oy:n hallituksen puheenjohtajana, oli kiistänyt kaikki asianomistajien vaatimukset. Näin hän oli tehnyt myös B Oy:n osalta. B Oy katsookin A:n silloin kiistäneen vaatimukset myös edustamansa yhtiön osalta. Lisäksi 13.1.2014 päivätystä kirjeestä ilmeni, että B Oy:n ja C Oy:n välille oli jo tuolloin syntynyt erimielisyys siitä, kuinka paljon A oli tehnyt palveluja. B Oy:n mielestä vakuutustapahtuma oli syntynyt jo tuolloin. Samaan asiaan oli haettu oikeusturvaetua myös A:ta vastaan ajettuun rikosjuttuun liittyneenä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lautakunnalle toimittamassaan 28.1.2016 päivätyssä vastineessa vedonnut oikeusturvavakuutuksen 1.1.2014 voimaan tulleisiin vakuutusehtoihin ja lausunut, ettei sen tiedossa ole, että B Oy olisi pannut vireille siviilikannetta C Oy:tä vastaan saatavansa perimiseksi. B Oy:n oikeusturvavakuutus oli päättynyt 27.5.2014.

Vakuutusyhtiön mukaan B Oy:n edustaja oli 18.5.2015 lähettänyt C Oy:n asiamiehelle sähköpostitse tiedustelun siitä, oliko C Oy halukas tekemään B Oy:n kanssa jonkin sopimuksen jostakin korvauksesta siitä, että C Oy oli rikkonut sopimusta. Lisäksi viestissä oli tiedusteltu C Oy:n suhtautumista korvausvaatimukseen ja mahdollisen kiistämisen perusteita. C Oy:n asiamies oli 15.12.2015 vastannut tiedusteluun kiistäen sopimusrikkomuksen ja korvausvaatimuksen.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että B Oy:n edellä mainitun tiedustelun ja siihen saadun vastauksen nojalla vakuutusehtojen kohdassa 4.1 määriteltyä vakuutustapahtumaa ei ollut sattunut. Lisäksi vaatimus ja sen kiistäminen olivat tapahtuneen oikeusturvavakuutuksen päättymisen jälkeen. B Oy ei ollut esittänyt selvitystä siitä, että ehtokohdan 4.1 mukainen vakuutustapahtuma olisi sattunut ennen vakuutuksen päättymistä 27.5.2014. Tämän vuoksi yksityisoikeudellisen korvausvaatimuksen ajamiseen C Oy:tä vastaan ei ollut mahdollista myöntää oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiö on huomauttanut, että vakuutusehtojen kohdan 4.2 nojalla samaan asiakokonaisuuteen kuuluviin asioihin voitiin myöntää vain yksi oikeusturvaetu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön tullut myöntää vakuutusehtojen nojalla B Oy:lle oikeusturvaetu asiaan, jossa B Oy on vaatinut vahingonkorvausta C Oy:ltä yhtiöiden välisen palvelusopimuksen rikkomisesta. B Oy:n oikeusturvavakuutuksen voimassaolo oli päättynyt 27.5.2014.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yrityksen oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1, Vakuutustapahtuman määritelmä, mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Rikosasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan (ensimmäisen alakohdan mukaan) syytteen nostamista vakuutetun ollessa asianomistajana.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma.

Vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma (muiden kohdassa mainittujen tilanteiden ohella) silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

Vakuutusehtojen kohdan 7.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata muiden muassa rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja.

Asian arviointi

B Oy ja vakuutusyhtiö eivät ole erimieltä siitä, että B Oy:n oikeusturvavakuutus oli päättynyt 27.5.2014. Vakuutukseen sovellettujen vakuutusehtojen kohdan 4.1 perusteella vakuutuksesta korvataan vain sen voimassaoloaikana sattuneita vakuutustapahtumia.

Asiassa on ollut kyse siitä, että B Oy oli vaatinut C Oy:ltä vahingonkorvausta B Oy:n ja C Oy:n välisen palvelusopimuksen rikkomiseen perusteella. Lautakunnalle toimitetuista asiakirjoista ei ilmene, että B Oy olisi esittänyt nimenomaan C Oy:öön kohdistuneita vaatimuksia ennen B Oy:n asiamiehen C Oy:n asiamiehelle 18.11.2015 lähettämää sähköpostia, jossa asiamies oli tiedustellut mahdollisuutta korvaussopimuksen tekemiseen B Oy:n ja C Oy:n välillä. Tämän vaatimuksen C Oy on kiistänyt 15.12.2015 lähettämässään vastauksessa. B Oy:n oikeusturvahakemuksensa perusteeksi esittämät toimitusjohtaja D:n poliisille A:han kohdistuneen esitutkinnan yhteydessä lähettämät kirjelmät ja niissä esitetyt epäiltyyn rikokseen perustuneet vaatimukset olivat koskeneet kirjelmien perusteella sittemmin syytteeseen asetetun A:n menettelyä eivätkä C Oy:tä. Lautakunta katsoo, ettei viimeksi mainittua seikkaa muuta se, että A oli ollut B Oy kertoman mukaan toimintansa aikana myös C Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja osakas.

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, ettei B Oy ole osoittanut, että sen ja C Oy:n välillä olisi syntynyt vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaisella tavalla riita ennen kuin 15.12.2015. Näin ollen oikeusturvavakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaista vakuutustapahtumaa ei ollut tältä osin sattunut ennen vakuutuksen päättymistä 27.5.2014.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Partanen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia