Haku

VKL 656/13

Tulosta

Asianumero: VKL 656/13 (2014)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2014

Keskeytysvakuutus. Korvattava vakuutustapahtuma. Oliko keskeytysvahinko seurausta yritysvakuutuksen kohteena olleeseen omaisuuteen kohdistuneesta esinevahingosta? Mönkijän palovahingon aiheuttamat ylimääräiset kulut.

Tapahtumatiedot

Vakuutusyhtiön yritysvakuutuksesta antamaan 29.3.2013 päivättyyn vakuutuskirjaan oli merkitty vakuutuksenottajana olevan avoimen yhtiön toimialaksi tapahtuma- ja elämyspalvelut, elintarvikkeiden valmistus ja porojen hoito / porotalous. Vakuutusyhtiössä 6.8.2013 kirjatun vahingon haltuunottoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan mönkijä oli palanut 2.7.2013 ja vahinko oli jo korvattu vakuutusyhtiön autovakuutusosastolta. Vakuutuksenottaja hakee korvausta keskeytysvakuutuksesta siltä osin kuin mönkijän palon vuoksi oli jouduttu käyttämään toista mönkijää sekä muista ylimääräisistä kustannuksista.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt 18.8.2013 päiväämällään päätöksellä maksamasta korvausta mönkijän palovahingon aiheuttamasta liiketoiminnan keskeytyksestä, koska palanut mönkijä ei ollut vakuutettuna yritystoiminnan vakuutuksella vaan kaskovakuutuksella. Vakuutusyhtiön mukaan yritystoiminnan vakuutuksen palokeskeytysvakuutuksen perusteella korvattiin liiketoiminnan keskeytyminen vain silloin, kun vahinkoa kärsinyt omaisuus oli ollut tämän vakuutuksen kohteena. Koska mönkijä oli vakuutettu kaskovakuutuksella, se ei kuulunut yritystoiminnan vakuutukseen eikä sitä yritystoiminnan vakuutuksella voitu vakuuttaakaan. Vakuutusyhtiö on vedonnut palokeskeytysvakuutuksen ehtojen kohtaan 21.1.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö oli maksanut korvausta suurpetojen katselu- ja kuvaustoimintaa harjoittavalle vakuutuksenottajayritykselle mönkijän palovahingosta 2.7.2013. Mönkijä oli ostettu yritykselle nimenomaan petojen katselupaikan huoltotöitä varten; muun muassa ruuan kuljetusta sekä ympäristön siivousta varten. Mönkijä oli ollut pois käytöstä 3.7. - 2.8.2013, koska varaosien toimitus kesti kuukauden. Ruuan kuljetukseen oli otettava tilan traktori, jolla oli hoidettu huolto katselu- ja kuvauspaikalle.

Tästä oli aiheutunut vakuutuksenottajalle ylimääräisinä kustannuksina traktorin kustannukset: käynti ruokintapaikalla kaksi kertaa joka päivä: illalla ruokien vienti sekä aamulla ympäristön puhdistus 1 tunti päivässä 31 päivän ajan 45,00 euroa päivältä eli yhteensä 1.395,00 euroa. Ilman traktoria yrityksen liiketoiminta olisi loppunut kuukaudeksi. Mönkijä kuului oleellisena osana yritystoimintaan, joten traktorin tilapäinen käyttö tulisi korvata keskeytysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on edelleen vedonnut palokeskeytysvakuutuksen vakuutusehtojen kohtaan 21.1 ja on katsonut päätöksensä lain, vakuutusehtojen ja niiden vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaiseksi.

Palokeskeytysvakuutuksen ehtojen mukaan liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneen vahingon korvaamisen edellytyksenä on, että liiketoiminnan keskeytyminen on suoranainen seuraus kyseiseen vakuutussopimukseen sisältyvästä palovakuutuksesta tai luonnonilmiövakuutuksesta korvattavasta, vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen kohdistuneesta esinevahingosta tai vakuutetun liiketoimintaan käytettävään toimitilaan kohdistuneesta esinevahingosta, joka olisi korvattavissa palovakuutuksen tai luonnonilmiövakuutuksen perusteella, jos toimitila olisi vakuutuksen kohteena.

Koska mönkijä ei ole ollut vakuutuksen kohteena yritystoiminnan vakuutuksessa, ei mönkijän palovahingon seurauksena aiheutuneesta liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutunutta vahinkoa korvata palokeskeytysvakuutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Nyt riidanalaisena oleva keskeytysvahinko olisi lähinnä voinut tulla korvattavaksi vakuutuksenottajalla voimassa olleesta palokeskeytysvakuutuksesta.

Asiaan sovellettavien 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden yritysvakuutusehtojen kohdan 21.1 mukaan vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutunut vahinko, kun liiketoiminnan keskeytyminen on suoranainen seuraus

- tähän sopimukseen sisältyvästä palovakuutuksesta (kohta 11) tai luonnonilmiövakuutuksesta (kohta 12) korvattavasta, vakuutuksen kohteena olevaan omaisuu­teen kohdistuneesta esinevahingosta tai

- vakuutettuun liiketoimintaan käytettävään toimitilaan kohdistuneesta esinevahingosta, kun esinevahinko oi­keuttaisi korvaukseen palovakuutuksen (kohta 11) tai luonnonilmiövakuutuksen (kohta 12) perusteella, jos toimitila olisi vakuutuksen kohteena.

Korvauksen edellytyksenä on, että esinevahinko on tapahtunut vakuutuskirjaan merkityssä palokeskeytysvakuutuksen sijainti paikassa.

Asian arviointi

Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan keskeytysvakuutuksesta korvattavaksi hakemat yritystoiminnalle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset olivat aiheutuneet vakuutuksenottajan yritystoimintaansa varten hankkimaa mönkijää kohdanneesta palovahingosta.

Vakuutuksenottajan yritysvakuutukseen sisältyneestä palokeskeytysvakuutuksesta korvataan vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvia vahinkoja, jotka ovat suoranainen seuraus kyseisen yritysvakuutuksen kohteena olleeseen omaisuu­teen kohdistuneesta esinevahingosta. Koska nyt palovahingon kohteena ollut mönkijä ei ole ollut vakuutettuna kyseisellä yritysvakuutuksella, jolla sen vakuuttaminen ei ole ollut yritysvakuutusehtojen mukaan mahdollistakaan, vaan erillisellä kaskovakuutuksella, mönkijän palovahinko ei ole kohdistunut yritysvakuutuksen kohteena olleeseen omaisuuteen niin kuin palokeskeytysvakuutuksen ehtojen kohdassa 21.1 on edellytetty. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan vakuutuksenottajan hakemia kustannuksia keskeytysvakuutuksen perusteella. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia