Haku

VKL 656/12

Tulosta

Asianumero: VKL 656/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2013

Kysymys on siitä, ovatko lehmien kuolemat seurausta vakuutuksenottajan huolimattomasta menettelystä Kysymys vastuuvakuutuksen voimassaolosta

Tapahtumatiedot

Maanviljelijä X oli niittänyt kesällä 2006 säilörehua lähellä naapuritilan rajaa. Naapuritilan metallinen lammasaita oli talven aikana kaatunut ja jäänyt heinän joukkoon. Maanviljelijä oli niittänyt ruohoa tämän kaatuneen aidan päältä, jolloin aidan metalliosia oli mennyt niittokoneen murskaimeen. Maanviljelijä oli tämän jälkeen ajanut niittokoneen kotitilalle, jossa hän oli korjannut niittokoneen murskainta sekä teroittanut sen teriä. Seuraavana päivänä maanviljelijä oli mennyt niittämään rehua entiseen paikkaan. Seuraavana talvena osa säilörehua syöneistä lehmistä ei ollut enää noussut ylös eikä syönyt. Samaan aikaan ruokintapöydältä oli löytynyt 5 x 5 cm metalliverkon paloja, joita oli ollut rehupaalien sisässä. Maanviljelijä on ilmoittanut, että rehupaalit oli niitetty siltä pellolta, jossa oli ollut kaatunut metalliaita. Lehmät olivat syöneet metallikappaleita sisältävää rehua. Neljä lehmää jouduttiin teurastamaan tämän jälkeen kevään 2007 aikana. Maanviljelijä haki korvauksia naapurilta, joka toimitti vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiö B:hen.

 

Vakuutusyhtiön päätös 16.7.2010

Vakuutusyhtiö on päätöksessään selostanut vahinkoon johtaneet tapahtumat ja todennut, että jokaisen tuli lähtökohtaisesti kärsiä kohtaamansa vahingot itse. Jos joku taho oli tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttanut vahingon, saattoi se joutua vahingosta korvausvastuuseen. Lisäksi huolimattoman toiminnan tai teon ja aiheutuneen vahingon tuli olla syy-yhteydessä keskenään. Vahingon tuli lisäksi olla ennakoitava. Korvausta vaativan velvollisuus oli näyttää toteen vahingonaiheuttajan tuottamus, syy-yhteys sekä vahingon määrä. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei lehmille aiheutuneen vahingon syynä ollut naapurin eli vakuutuksenottajan mahdollinen laiminlyönti aidan kunnossapidossa. Maanviljelijä oli jatkanut rehuntekoa samalla pellolla, vaikka hän oli havainnut metallisen lammasverkon osia niittomurskaimessa. Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei lehmille aiheutunut vahinko ollut seurausta vakuutuksenottajan laiminlyönnistä, vaan syy-yhteys vakuutuksenottajan toimintaan oli katkennut, kun maanviljelijä oli huomannut lammasverkon osien joutumisen niittomurskaimeen ja tästä huolimatta jatkanut rehuntekoa.

 

Valitus

Maanviljelijä X on lausunut, ettei hän ollut syyllistynyt asiassa mihinkään moitittavaan menettelyyn, ja katsonut, että vahinko tuli korvata vakuutuksen­ottajan eli naapurin vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksessään lausumansa ja lisännyt, että oli jäänyt näyttämättä, että maanviljelijä X:n naapuri olisi toiminut sillä tavalla huolimattomasti, että siitä olisi seurannut korvausvastuu. Verkkoaita oli kaatunut talven aikana, eikä vakuutuksenottaja ollut laiminlyönyt aidan kunnossapitoa. Myöskään ei ollut näytetty, että vakuutuksenottajan väitetty huolimaton toiminta olisi syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon. Lisäksi vakuutusyhtiö on katsonut, ettei aiheutuneen vahingon voitu missään tilanteessa katsoa olleen vakuutuksenottajan toiminnan ennakoitava seuraus.

Vakuutusyhtiö on vielä lausunut, että vakuutuksesta korvattiin sen ehtojen mukaan toiselle aiheutettu vahinko, joka todettiin vakuutuskauden aikana. Alun perin oli ilmoitettu, että vahinko oli todettu vuodenvaihteessa 2006–2007. Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut saaneensa tiedon vahingosta alkuvuodesta 2007. Saadun selvityksen mukaan maanviljelijä X:n lehmät olivatkin alkaneet sairastella juuri tuohon aikaan ja lopulta kuolleet keväällä 2007. Vahinko oli siten todettu alkuvuodesta tai viimeistään huhti-toukokuussa 2007. Vakuutuksenottajan vakuutussopimus oli alkanut vakuutusyhtiö B:ssä vasta 9.8.2007. Vakuutuksenottajalla ei näin ollen ollut vahingon toteamishetkellä voimassa olevaa vastuuvakuutusta, eikä korvausta voitu senkään vuoksi maksaa.

 

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottaja on 9.4.2013 toimittanut Vakuutuslautakuntaan kirjallisen lausuman.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja vakuutuskirjan tiedot

Kotivakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka on vakuutuskauden aikana todettu ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

15.8.2007 päivätyn vakuutuskirjan mukaan kotivakuutuksen vakuutussopimuksen alkamispäivä on 9.8.2007. Sopimuksen mukaan se jatkuu vuosittain 1.8. alkaen. Vakuutukseen on sisältynyt myös vastuuvakuutus.

Ratkaisu

Maanviljelijä X:n lehmät ovat sairastuneet talvella 2007 ja neljä niistä on jouduttu lopettamaan kevään 2007 aikana. Lehmien sairastumisen syyksi on ilmoitettu rehussa olleet metalliaidan palaset, jotka olivat naapurin metallisen verkkoaidan kaatumisen jälkeen joutuneet heinästä tehtyjen rehupaalien sisään kesällä 2006. Vahingon toteaminen eli lehmien sairastumiset ja kuolemat ovat tapahtuneet talvella ja keväällä 2007.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan naapurin eli vakuutuksenottajan vastuuvakuutus on alkanut vakuutusyhtiö B:ssä 9.8.2007. Vastuuvakuutus ei täten ole ollut voimassa sanotussa yhtiössä vielä silloin, kun lehmät ovat sairastuneet ja kuolleet eli kun vahinko on todettu. Tämän vuoksi korvauksia ei voida myöskään maksaa vakuutusyhtiö B:ssä olevasta vastuuvakuutuksesta. Vakuutuslautakunta pitää korvauspäätöstä asianmukaisena.

Ratkaisun peruste huomioon ottaen ei ole tarvetta ottaa kantaa muihin mahdollisiin vakuutuskorvauksen epäysperusteisiin.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta