Haku

VKL 655/15

Tulosta

Asianumero: VKL 655/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2016

Auton kauppahintaa koskeva riita-asia. Välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu on ollut kantajana auton kauppahintaa koskevassa velkomusasiassa, joka on päättynyt käräjäoikeuden suullisessa valmistelussa pääasiassa tehtyyn sovintoon 13.5.2015. Riita on jatkunut oikeudenkäyntikulujen osalta ja käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan 22.6.2015, ettei vastaajalla ollut velvollisuutta korvata vakuutetun oikeudenkäyntikuluja.

Vakuutusyhtiö on 16.6.2014 myöntänyt asiaan oikeusturvaedun. Vakuutetun asiamies on toimittanut vakuutusyhtiöön 10 969,52 euron suuruisen laskun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista. Vakuutusyhtiö on korvannut tästä määrästä kohtuulliseksi katsomansa 5309,98 euroa omavastuulla vähennettynä.

Vakuutusyhtiön mukaan asia on koskenut oikeudellisesti yksinkertaista velkomusta, johon on liittynyt kuittausta koskevia kysymyksiä. Riidanalainen etuus on ollut arvoltaan 5 500,00 euroa. Asiassa ei myöskään ole esitetty, että käsillä oleva asia olisi erityisen vaikea tai laaja.

Asiamiehen käyttämä 200,00 euron (alv 0 %) tuntiveloitus on sinänsä tavanomainen, mutta asiassa laskutettujen työtuntien (43,74 h) määrä ei ole kohtuullisessa suhteessa asian luonteeseen. Asiassa ei ole käräjäoikeuden oikeudenkäyntikuluja koskevasta ratkaisusta ilmeten ole ollut kyse oikeudellisesti vaikeasta asiasta, vaan kyse on lähinnä ollut näyttökysymyksistä.

Vastaavanlaisissa oikeudellisesti yksinkertaisissa ja ennen pääkäsittelyä sovituissa riita-asioissa kohtuullinen laskutettavan työn määrä ei tavanomaisesti ylitä 40 tuntia. Tässä tilanteessa yksinomaan asiaan liittyvien lausumien ja haastehakemuksen laatimisesta on laskutettu noin 11 tunnin edestä. Samoin pelkästään asiaan liittyvästä kirjeenvaihdosta ja asiakirjojen tutkinnasta on laskutettu noin 12 tunnin edestä. Asiassa ei ole käyty pääkäsittelyä, vaan asia on ratkaistu sovinnolla käräjäoikeuden suullisessa valmisteluistunnossa. Kohtuullinen korvaus omavastuuosa sisältäen on arvioitu noin 21 tunnin laskutukseksi.

Asiakkaan valitus

Asiassa ei ole perusteita jättää asianajokustannuksia korvaamatta, sillä tehdyt toimenpiteet ovat olleet asiassa välttämättömiä vakuutetun oikeussuojan toteuttamiseksi. Korvauspäätöksessä ei ole yksilöity, mitä toimenpiteitä vakuutusyhtiö ei ole pitänyt välttämättöminä ja toisaalta miltä osin lasku on asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuuton. Päinvastoin päätöksessä vakuutusyhtiö on tuonut ilmi sen, ettei vastaavissa tapauksissa yleensä työn määrä ylitä 40 tuntia, mutta ei ole kuitenkaan tehnyt päätöstä 40 tunnin korvaamisesta.

Sillä seikalla, kohdistuvatko toimenpiteet näytön arviointiin vai oikean laintulkinnan selvittämiseen, ei ole merkitystä välttämättömyyttä arvioitaessa. Molemmat kysymykset ovat sellaisia, joita asian ajaminen välttämättä edellyttää. Käräjäoikeus ei ota tuomiossaan lainkaan kantaa laskussa eriteltyihin toimenpiteisiin tai laskun kohtuullisuuteen. Vastoin vakuutusyhtiön päätöksessä todettua, käräjäoikeus ei myöskään ota kantaa siihen, että kyse olisi yksinkertaisesta velkomusasiasta.

Käräjäoikeuden ratkaisun perusteluista on luettavissa, että asiaan liittyvä aineisto on suhteellisen laaja ja tilanne kokonaisuudessaan epätavallinen. Samoin asian poikkeuksellisuutta ja epätavallisuutta tavanomaisesta velkomusasiasta osoittaa käräjäoikeuden 7.4.2015 päivätty yhteenveto sekä valmisteluistunnon pöytäkirja. Näiden pohjalta käräjäoikeus on seikkaperäisesti arvioinut kysymystä, voidaanko vastapuoli velvoittaa korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja. Tämän kysymyksen ratkaisulla ei puolestaan ole merkitystä vakuutusehtojen kohdan 4.5 soveltamisen kannalta. Vakuutusyhtiön tekemä korvauspäätös ei perustu käräjäoikeuden asiassa antamaan tuomioon eikä näin ollen ole perusteltu vakuutusehtojen kohdan 4.5 mukaan. Kyse ei ole yksinkertaisesta velkomusasiasta vakuutusyhtiön väittämin tavoin eikä vakuutusyhtiön tekemälle ratkaisulle ole perusteita.

Toimenpiteiden osalta on huomioitava asian poikkeuksellinen luonne ja vastaajan menettely asiassa lukuisine väitteineen, joihin on tullut asianmukaisesti vastata oikeussuojan toteuttamiseksi. Haastehakemuksen laatiminen ja lausuma sekä asian tutkiminen vastausten ja esitettyjen asiakirjojen osalta sekä kirjeenvaihto päämiehen ja todistajien kanssa ovat asian ajamisen kannalta välttämättömiä ja tarpeellisia toimenpiteitä. Lisäksi pääasian sovintokeskusteluja on jatkettu myös valmisteluistunnon jälkeen eikä asian käsittely ole päättynyt valmisteluistunnossa. Asiassa on laadittu tältä osin erillinen sovintosopimus, minkä lisäksi on esitetty oikeudenkäyntikuluvaatimukset myöhemmin. Kokonaisuudessaan vakuutusyhtiön esittämä ratkaisu asiassa ei ole missään muodossa kohtuullinen eikä perustu vakuutusehtoihin ja vakuutussopimuslakiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutettu on ensinnäkin todennut, että sillä seikalla, kohdistuvatko asiamiehen toimenpiteet näytön arviointiin vai oikean laintulkinnan selvittämiseen, ei ole merkitystä toimenpiteiden välttämättömyyttä arvioitaessa. Vakuutusyhtiö katsoo, että tällä seikalla on vaikutusta arvioidessa asian laajuutta ja vaikeutta, joka taas on jo lain nojalla merkityksellistä arvioitaessa asianajopalkkion kohtuullisuutta.

Myös tuomioistuin on antamassaan tuomiossa todennut, että asiassa vahvistetussa sovinnossa ovat korostuneet muut kuin asian oikeudelliseen arviointiin tai oikeudellisesti oikeaan lopputulokseen liittyvät seikat. Tuomioistuin on katsonut sovinnon syntymiselle merkitykselliseksi erityisesti pääasian intressin pienuuden suhteessa oikeudenkäyntikuluihin ja niihin liittyvään korvaamisvelvollisuuden riskiin.

Vakuutusyhtiön viittaamalla 40 tunnin työmäärällä tarkoitetaan sitä, että asiamiehen esittämä 43,74 työtunnin kululasku ei ole tällaisessa asiassa tavanomainen, eikä suinkaan sitä, että tässä käsillä olevassa asiassa 40 tunnin laskutus olisi kohtuullinen.

Vakuutusyhtiö on laskua kohtuullistaessaan kiinnittänyt huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin: pelkästään haastehakemuksen ja lausuman laadintaan on ennen asian valmisteluistuntoa käytetty aikaa noin 11 tuntia. Myös jutun asiakirjojen tutkimiseen on ennen valmistelua käytetty aikaa noin 4 tuntia. Asiassa 7.4.2015 tehdyssä yhteenvedossa kantajalle ei ole listattu yhtään kirjallista todistetta asiassa ja tuomioistuin on myös tekemänsä yhteenvedon sivulla 6 todennut, että kumpikaan asianosainen ei ole erityisesti perustellut omia vaatimuksiaan tai kiistämisiään. Pelkästään oikeusturvahakemuksen laadinnasta, lähettämisestä ja tähän liittyneistä yhteydenotoista vakuutusyhtiöön on laskutettu 96,00 euroa (alv. 0 %). Kohtuullinen määrä oikeusturvahakemuksen laadinnasta ja lähettämisestä on lautakuntakäytännössä vakiintunut 50 euroon.

Vakuutetun asiaa on hoitanut yhteensä kolme avustajaa. Tätä on perusteltu vain sillä, että asiaa ensiksi hoitanut asiamies on poistunut asianajotoimiston palveluksesta.

Asian oikeudellinen yksinkertaisuus, kolmen asiamiehen käyttö ja asian sopiminen valmisteluvaiheessa pääosin muiden kuin oikeudellista arviointia edellyttävien seikkojen valossa, antavat vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan perusteen sille, että esitettyä asianajolaskua voidaan kohtuullistaa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että sen maksama korvaus kattaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäynti- ja asianajokulut tässä asiassa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys välttämättömien ja kohtuullisten asianajokulujen määrästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.5. mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määritetään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavia kustannuksia määriteltäessä otetaan huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.

Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisunsa perusteissa nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on pitänyt asiamiehen käyttämää tuntiveloitusta kohtuullisena, mutta katsonut asian hoitamisesta laskutetun ajan liialliseksi. Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiöllä on oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen perusteella oikeus arvioida asiamiehen laskuttamien palkkioiden kohtuullisuus oikeusturvavakuutuksesta maksettavaa korvausta määrätessään.

Asiassa oikeudenkäynnin kohteena oleva riita-asia on ollut oikeudellisesti yksinkertainen ja epäselvyys on koskenut lähinnä näyttökysymyksiä. Asian hoitaminen ei ole edellyttänyt asiamieheltä erityistä oikeudellista osaamista vaativia taikka muutoin erityisen aikaa vieviksi arvioitavissa olleita oikeudellisia toimenpiteitä ja asiakirjojen laatimista. Asiamiehen laskun mukaan toimenpiteet ovat kohdistuneet merkittäviltä osin neuvotteluihin päämiehen kanssa sekä tapahtumienkulun eli tosiseikkojen selvittämiseen asiakirjoihin perehtymällä ja päämiehen kanssa keskustelemalla. Lisäksi osa selvitystyöstä on mitä ilmeisimmin johtunut siitä, että vakuutetun asiamies on vaihtunut kahdesti kesken prosessin.

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa suorittama korvaus kattaa valittajan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia