Haku

VKL 653/15

Tulosta

Asianumero: VKL 653/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2016

Vakuutuksen voimassaolo. Oliko vahinko aiheutunut vakuutuksen voimassa ollessa?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy oli toiminut pääurakoitsijana asunto-osakeyhtiön rakennusurakassa, joka valmistui vuonna 2009. Urakan LVI-työt suoritti B Oy aliurakoitsijana. Vuonna 2015 asunto-osakeyhtiön asunnossa A 2 havaittiin, että viemärin tuuletusputken liitos oli irti yläpohjassa ja että radonin tuuletusputken liitos viemäriputkeen oli vuotanut, jolloin kosteutta oli kertynyt lattian rajaan. Korvausta kosteudesta aiheutuneista vahingoista oli haettu A Oy:n rakennus- ja asennustyövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 2.9.2015 evännyt korvauksen, koska vakuutus ei ollut voimassa vahingon sattuessa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että korvaus tulisi suorittaa, koska virheelliset asennukset tehtiin rakennusaikana. Kyse on kuitenkin B Oy:n aiheuttamasta vahingosta ja ensisijainen korvausvelvollinen on B Oy.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vakuutus on ollut voimassa enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutuksen päättymispäivään saakka. Vakuutus on ollut voimassa myös rakennuksen takuuajan, kuitenkin enintään kaksi vuotta siitä, kun rakennus oli hyväksytysti vastaanottotarkastettu. Vakuutuksen voimassaoloaika oli tässä tapauksessa päättynyt 31.10.2011. Vahingot oli havaittu huhtikuussa 2015 eli yli kolme vuotta vakuutuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutus ollut voimassa vahinkojen sattumishetkellä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

1.1 Rakennustyökohteissa vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityn työkohteen kokonaishintaan sisältyvät työsuoritukset, rakennukset, rakenteet, työkohteeseen asennettavat koneet ja laitteet sekä työkohteeseen tarkoitetut raaka-aineet ja tarvikkeet. Kokonaishinnalla tarkoitetaan työkohteen kokonaiskustannusarvion mukaista hintaa tai urakkasummaa.

2.1 Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan hyväksi, kun tämä on vakuutetun omaisuuden omistaja.

Vakuutus on voimassa myös vakuutuksenottajan hallussa olevan vuokratun omaisuuden omistajan hyväksi, kun vakuutuksenottaja on sopimuksen perusteella velvollinen kyseisen omaisuuden vakuuttamaan.

2.2 Vakuutus on voimassa myös tilaajan ja aliurakoitsijan hyväksi. Jos vakuutuksenottaja on sopimuksen perusteella velvollinen vakuuttamaan työnvalvojan työn tai sivu-urakoitsijan työkohteen, vakuutus on voimassa myös tältä osin.

4.1 Jos kysymyksessä on tilaajan laskuun tehty työ, joka saatetaan loppuun vakuutuskauden aikana, vakuutus on voimassa siihen asti, kun työkohde on osittain tai kokonaan luovutettu tilaajalle, kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutuksen päättymispäivään asti.

4.2 Jos kysymyksessä on vakuutuksenottajan omaan laskuun tehty työ, joka saatetaan loppuun vakuutuskauden aikana, vakuutus on voimassa siihen asti, kunnes työkohde on valmistunut ja käyttöönotto on alkanut, kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutuksen päättymispäivään asti.

4.3 Vakuutus on näiden ehtojen mukaisesti voimassa asennettavan koneen tai laitteen koekäytön ajan, enintään kuitenkin vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutuksen päättymispäivään asti. Korvauksen edellytyksenä on, että korvausta ei voida saada muun vakuutuksen perusteella.

4.4 Vakuutus on näiden ehtojen mukaisesti voimassa myös rakennuksen takuuajan, kuitenkin enintään kaksi vuotta siitä, kun rakennus on hyväksytysti vastaanottotarkastettu. Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutustapahtuman aiheuttajana on takuukorjaustoimenpide tai rakennusaikainen virhe. Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että korvausta ei voida saada jonkin muun vakuutuksen perusteella.

5.1 Vakuutuksen korvauspiiri sekä sovellettavat vakuutusehdot ja suojeluohjeet on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat työkohteen sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi suunnittelu-, laskenta- tai piirustusvirhe, virheelliset neuvot tai ohjeet. Kuitenkin korvataan tällaisen virheen seurauksena muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko, edellyttäen että kyseessä on sovellettavien Yritysturvan vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan korvattavia vakuutustapahtumia ovat rakennusvirheestä muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko, edellyttäen, että kyseessä on sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan rakennus- ja asennustyövakuutus on vakuutuskirjan mukaan ollut voimassa 31.12.2008 saakka. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus on voimassa myös rakennuksen takuuajan, kuitenkin enintään kaksi vuotta siitä, kun rakennus on hyväksytysti vastaanotettu. Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutustapahtuman aiheuttajana on takuukorjaustoimenpide tai rakennusaikainen virhe. Vakuutuksen kohteena oleva rakennus on luovutettu 31.10.2009, eli vakuutus on ollut voimassa 31.10.2011 saakka.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutus ole enää ollut voimassa silloin kun vahinkojen on katsottava tapahtuneen eli huhti- ja kesäkuussa 2015. Vakuutusyhtiöllä ei siten ole korvausvelvollisuutta puheena olevista rakennusaikaisista virheistä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta