Haku

VKL 653/12

Tulosta

Asianumero: VKL 653/12 (2013)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.09.2013

Lakipykälät: 31

Företagsförsäkring. Växthusförsäkring. Tolkning av villkor. Skada som orsakats av mögel. Berodde skadan på temperaturförändring? Säkerhetsföreskrifter.

Uppgifter om händelseförloppet

Enligt skadeanmälan havererade klimatstyrningen. Skadedatumet har uppgetts vara 30.8.2012. Enligt den ersättningssökandes skadevärdering skedde skadan under några dygn när ett växthus drabbades av fukt. På tomatfrukterna uppstod mögelfläckar, och 19 000 euro söks i ersättning för att den återstående höstskörden förstördes med anledning av detta.

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget har i sitt beslut av 1.11.2012 konstaterat att skadan orsakats av mögel och att försäkringen inte inbegriper skydd för händelse av mögelskador. I sitt beslut av 11.12.2012 konstaterar bolaget att det på skadeplatsen inte fanns en sådan larmanordning som förutsätts i säkerhetsföreskrifterna. Därför kan ersättning inte betalas, även om det skulle vara fråga om en med villkoren förenlig skada som beror på temperaturförändring.

Besvär

Försäkringstagaren konstaterar att skadan i första hand berodde på ett fel i värmesystemet. Odlingskonsulentens utlåtande stöder uppfattningen att skördebortfallet berodde på felaktig temperatur. Odlingskonsulenten har konstaterat att påföljden vid ett nedkylt klimat oftast är att det uppstår kondensbildning som leder till skador. För att temperaturförändringar i sig direkt ska orsaka skördebortfall krävs i det närmaste köldgrader eller temperaturer över 40°C. Under den normala odlingssäsongen april–oktober är det mycket sällan sådana situationer skulle kunna uppstå. Enligt odlingskonsulenten bör det därför anses att både fukt- och mögelskador orsakas av temperaturavvikelser.

Enligt ett utlåtande av ett installationsföretag upptäcktes det tekniska felet inte snabbt på grund av dess natur. Det kopplingsur som öppnar luckor/ökar värmen i växthuset fungerade inte. Det byttes ut efter det att skadan hade inträffat.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget konstaterar att de tidigare besluten är förenliga med försäkringsvillkoren. Det har inte framlagts någon ny utredning om att det är fråga om en skada som är ersättningsgill enligt villkoren.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Villkor och lagrum

Lagen om försäkringsavtal, 31 §

Säkerhetsföreskrifter vid skadeförsäkring

I ett försäkringsavtal kan tas in föreskrifter om anordningar, metoder och andra arrangemang som syftar till att förebygga eller begränsa skada, eller om att den som nyttjar eller sköter försäkringsobjektet skall ha en viss kompetens (säkerhetsföreskrifter).

Den försäkrade skall iaktta säkerhetsföreskrifterna.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin skyldighet enligt 2 mom., kan ersättningen till honom sänkas eller förvägras.

Växthusförsäkring

32. Temperaturförändringsskadeförsäkring

32.1 Försäkringen ersätter mot särskild tilläggspremie och därom i försäkringsbrevet gjord anteckning köld- eller värmeskada på växter till följd av avbrott eller störning i elströmtillförseln och alarmordning, i annan anordning eller verksamhetsstörning inom den försäkrade lägenheten.

Skada ersätts likväl inte till följd av elavbrott på riksnätet, ej heller skada som uppstår på grund av störningar i det lokala elverkets distributionsnät och anläggningar.

32.2 Avvikande från punkt 32.1 ersätter försäkringen också köld och värmeskada på växter till följd av elavbrott på riksnätet eller skada på grund av störningar i det lokala elverkets distributionsnät och anläggningar om tillförseln av elström säkerställts med hjälp av ett reservelverk. Reservelverket skall vara så dimensionerat att drift av växthusanläggningens samtliga maskiner säkerställts. Installation, underhållsservice och funktionsavbrott skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Provkörning skall ske varje månad. Anteckning om utförd service och provkörning skall göras i speciell driftsjournal, som vid behov skall tillställas försäkringsbolaget.

Säkerhetsföreskrifter

32.3 Automatisk larmutrustning

För att ersättning skall utbetalas enligt denna punkt förutsätts installation av temperaturlarm som vid störning ger en varningssignal till den som övervakar verksamheten. Signal skall också erhållas vid fel på larmutrustningen och bör således vara vilströmskontrollerad. Temperaturlarmet bör slå på då temperaturen förändras i växthus eller kylutrymmen samt vid störning i bränsletillförsel och av värmepannans funktion. Installation, underhållsservice och funktionskontroll av larmutrustning skall ske enligt tillverkarens anvisningar. Larmutrustningens funktion bör kontrolleras dagligen.

32.4 I övrigt tillämpas i punkterna 25 och 26 nämnda säkerhetsföreskrifter och värderings- och ersättningsbestämmelser.

25.8 Om underlåtande att följa säkerhetsföreskrifterna och myndigheternas bestämmelser företer orsakssamband med skadans uppkomst, kan ersättningen nedsättas eller avböjas.

Avgörande

Nämnden anser att det klarlagts att både uppkomsten av mögel och den skördeskada som drabbat odlingen p.g.a. möglet har följt av temperaturförändringen. Temperaturförändringen har berott på ett tekniskt fel i det automatiska ventilationssystemet i växthuset. Det vatten som kondenserats när temperaturen sjunkit har bildat mögel på tomaterna. Det är därmed fråga om en skada som orsakats av temperaturförändringen. Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolaget inte kan vägra att betala ersättning enbart på den grunden att den som begär utlåtande inte hade en giltig försäkring för mögelskador.

Försäkringsbolaget har konstaterat att skadan emellertid inte är ersättningsgill eftersom växthuset inte har varit försett med en sådan larmanordning som krävs i säkerhetsföreskrifterna och som varnar för temperaturförändring. Enligt punkt 32.3 i försäkringsvillkoren, vilken har formen av en säkerhetsföreskrift, är ett temperaturlarm en förutsättning för att ersättning för en skada som orsakats av temperaturförändringar ska utbetalas.

Enligt lagen om försäkringsavtal kan ersättningen sänkas eller förvägras, om säkerhetsföreskrifterna har åsidosatts på ett sätt som inte är ringa. En bestämmelse om följderna av underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna finns också i punkt 25.8 i försäkringsvillkoren.

När graden av oaktsamhet bedöms bör uppmärksamhet ägnas åt bl.a. hur säkerhetsföreskrifterna har formulerats. Om säkerhetsföreskrifterna har varit så allmänt hållna eller lämnat så mycket rum för tolkning att den försäkrade inte har kunnat veta hur han borde ha gått till väga för att undvika en skada, kan hans oaktsamhet anses vara ringa. I detta fall har säkerhetsföreskrifterna varit detaljerade. Det har inte lagts fram någon utredning om att en sådan larmanordning som avses i säkerhetsföreskrifterna skulle ha förekommit i växthuset. I detta fall har den omständigheten att inget larmsystem installerats bidragit till skadans uppkomst, eftersom skadan har uppkommit långsamt i och med att temperaturen kommit åt att sjunka. Avsikten med larmanordningar är att hindra skador av det slaget.

Försäkringsnämnden anser att den som begärt utlåtande inte har iakttagit säkerhetsföreskrifterna. För Försäkringsnämnden gäller således att bedöma vilken betydelse oaktsamheten har haft för skadans uppkomst, vilken oaktsamhetens art har varit och vilka omständigheterna varit i övrigt. Försäkringsnämnden anser att underlåtenheten att iaktta säkerhetsföreskrifterna i detta fall har varit så pass uppenbar och har haft ett sådant orsakssamband med skadans uppkomst att nämnden inte rekommenderar någon ändring av försäkringsbolagets beslut att helt och hållet förvägra ersättning.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Raulos, ledamöterna Löppönen, Makkula, Pesonen, Sarpakunnas och Sjögren samt suppleanten Mitts. Sekreterare var Nikunlassi.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia