Haku

VKL 652/15

Tulosta

Asianumero: VKL 652/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2016

Korvattavat kustannukset. Omavastuu. Asiamieskulut. Vahingon korjaamiseksi tehdyn rakennustyön valvonnasta aiheutuneet kustannukset.

Tapahtumatiedot

A Oy oli toiminut pääurakoitsijana asunto-osakeyhtiön rakennusurakassa, joka valmistui vuonna 2009. Urakan LVI-työt suoritti aliurakoitsijana B Oy. Vuonna 2015 asunto-osakeyhtiön asunnossa A 2 havaittiin kosteutta viemärin tuuletusputken ja radonputken pystykanaalin kohdalla. Viemärin tuuletusputki oli irronnut katon läpivientikappaleesta puutteellisen tuennan vuoksi ja radonputken liitos lattianrajassa oli tehty väärin. Korvausta kosteusvahingoista aiheutuneista korjauskustannuksista on haettu B Oy:n vastuuvakuutuksesta.

B Oy:n vastuuvakuutusyhtiö oli päätöksellään 17.5.2016 suorittanut korvausta vahingosta. Pääurakoitsija A Oy:lle maksetusta korvauksesta oli kuitenkin vähennetty B Oy:n vastuuvakuutuksen omavastuuosuus. Vaadituista asunto-osakeyhtiön korjaustöitä varten palkkaamasta valvojasta aiheutuneista valvontakuluista oli korvattu vain puolet. Korvausta ei ollut suoritettu asunto-osakeyhtiön asiaa hoitamaan palkatun lakimiehen kustannuksista.

Asiakkaan valitus

A Oy on vaatinut lisäkorvausta valvontakuluista 310 euroa. A Oy on lisäksi vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan asunto-osakeyhtiölle aiheutuneet asiamieskulut, asunnon A 2 asumishaitan sekä luopumaan omavastuun vähentämisestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että omavastuun vähentäminen perustui vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottaja B Oy:n väliseen sopimukseen. Asiamieskulujen osalta vakuutusyhtiölle ei ollut toimitettu valtakirjaa tai muuta selvitystä siitä, että oikeus asiamieskulujen vaatimiseen olisi siirtynyt A Oy:lle. Asumishaitasta ei ollut esitetty mitään selvitystä. Valvontakuluista oli korvattu vain huoneiston A 2 osuus.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus kaikista valvontakuluista, asiamieskuluista sekä asumishaitasta. Lisäksi kyse on omavastuun vähentämisestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 (Korvattavat vahingot) mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun

- vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta

- vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja

- vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

Henkilö- ja esinevahingon kärsineelle korvataan myös vahingosta välittömästi seuraava taloudellinen menetys tai kustannus.

Toiminnan vastuuvakuutusturvaa rajoittavat vakuutusmäärä, omavastuu sekä Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen VY1 kohdan 4 yhteiset korvausrajoitukset ja alla kohdassa 2 mainitut Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset ja mahdolliset erityisehdot.

Asian arviointi

Omavastuu

Vakuutuslautakunta toteaa, että omavastuun vähentäminen perustuu B Oy:n ja vakuutusyhtiön väliseen vakuutussopimukseen, joten vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää vastuuvakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta omavastuun mukainen rahamäärä.

Valvontakustannukset

A Oy on vaatinut lisäkorvausta valvontakuluista 310 euroa. Valvontakuluja on laskutettu yhteensä 620 euroa. Valvonta on koskenut useita taloyhtiön huoneistoja. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan radonputket tarkastettiin huoneiston A 2 lisäksi muissakin huoneistoissa. Koska osapuolten kesken on riidatonta, että B Oy oli tehnyt urakassaan asennusvirheen, lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan tässä tapauksessa korvauksen valvontakuluista myös muiden huoneistojen osalta vahingon laajuuden selvittämiseksi tarpeellisena kustannuksena.

Asiamieskulut

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että A Oy olisi suorittanut korvauksen vaadituista asiamieskuluista. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa A Oy:lle korvausta vaadituista asiamieskuluista.

Asumishaitta

A Oy on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen asumishaitasta. Korvauksenhakijalla on velvollisuus esittää näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. A Oy ei ole toimittanut selvitystä asumishaitasta aiheutuneesta vahingosta eikä siitä, että se olisi suorittanut asunto-osakeyhtiölle korvauksen näistä kuluista. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta suorittaa vaadittua korvausta asumishaitasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen valvontakuluista myös muiden huoneistojen osalta vahingon selvittelykuluina. Muilta osin Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia