Haku

VKL 652/14

Tulosta

Asianumero: VKL 652/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Vahingon tapahtumisajankohta. Lahovaurio. Rakennusmääräysten vastainen viemäriputken tukeminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajien vuonna 1950 rakennetun omakotitalon lattiassa havaittiin lahovaurio marraskuussa 2013. Vakuutuksenottajat huomasivat keittiöremontin yhteydessä kaappia siirtäessään, että kaapin alla ollut lattian osa jousti. Rakennukseen tehtiin vahinkokartoitukset 14.11.2013 ja 18.11.2013. Vakuutuksenottajat purkivat rakenteet tammikuun 2014 aikana. Vakuutuksenottaja oli kertonut löytäneensä wc:n käsienpesualtaan viemärin liitoksen vuodon. Jälkiä vuodosta oli nähtävissä, mutta rakenteista ei löytynyt kosteutta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 2.4.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. WC:n valurautaviemäriputket olivat ruostuneet ulkopinnaltaan, mutta niissä ei havaittu vuoto- tai rikkokohtia. Keittiön viemäriputken liitoksen oli todettu irronneen. Irtoaminen oli johtunut rakennusmääräysten vastaisesti tehdystä viemäriputken puutteellisesta kannakoinnista. Viemäriputki kulki eristeen päällä eikä sitä ollut tuettu rakenteisiin. Vahinkokartoituksessa vaurion syyksi oli kirjattu viemäriputken vuoto, joka oli voinut tyrehtyä tai vaihtoehtoisesti vuoto oli ollut jo poistetussa käyttövesiputkistossa. Kartoitushetkellä rakenteissa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja. Vakuutusyhtiön mukaan putkistossa oli saattanut olla joskus vuotoja, mutta koska rakenteet olivat tutkitulla alueella kuivia, ei vahinko ollut aiheutunut vakuutusyhtiön vastuun aikana, vaan ennen kuin vakuutus oli tullut voimaan 1.9.2008. Kuivalaho tarvitsee syntyäkseen ensin pitkään kosteutta ja sen jälkeen umpinaisen rakenteen sisällä itsekseen tapahtuneen kuivumisen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut 2.11.2014 päivätyssä valituksessaan vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen rakenteiden purkamisesta ja vahingon korjauskuluista. Vakuutuksenottaja on kertonut 22.5.2014 päivätyssä kirjeessään vakuutusyhtiölle, että kannakoinnin suorittanut LVI-asentaja ei pitänyt muovisen viemäriputken kannakointia rakennusmääräysten vastaisena, vaan hänen mukaansa riitti, että viemäriputki kulki betonirakenteiden välissä purun päällä. Näin ollen väite puutteellisesta kannakoinnista johtuneesta vahingosta ei pidä paikkaansa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 12.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että keittiön vuonna 1988 uusitussa muoviviemäriliitoksessa oli havaittavissa vuotojälkeä ja viemärin sisältä valunutta eritettä. Vuonna 1988 sovellettavan rakennusmääräyksen taulukossa 19 oli todettu, että ”kumirengastiiviste hyväksytään vaaka-asennuksissa, jos putket tuetaan siten, ettei tiiviste kuormitu niin että liitoksen tiiveys heikkenee”. Uusitut keittiön vaakaviemärit oli asennettu purun päälle ja niitä ei ollut tuettu rakenteisiin. Vakuutusyhtiön mukaan viemäreitä ei ollut asennettu hyvän rakennustavan mukaisesti, kun ne uusittiin vuonna 1988.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, ovatko vauriot johtuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta, joka on sattunut vakuutusyhtiön vastuun voimassaoloaikana eli tässä tapauksessa 1.9.2008 jälkeen, vai onko vahinko johtunut rajoitusehdon tarkoittamasta rakennusvirheestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Yleisten sopimusehtojen kohdan 3.1 (Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen (VSL 11 §)) mukaan vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on hyväksynyt toisen osapuolen tarjouksen. Hyväksymishetki on silloin, kun vastaus on annettu tai lähetetty. Alkamisajankohta voidaan sopia osapuolten kesken tätä myöhemmäksi, mutta ei aikaisemmaksi.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon.

Ehtokohdan 4.5.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimelle omaisuudelle itselleen hitaasti tapahtuvasta ilmiöstä, kuten homehtumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta tai hajusta.

Ehtokohdan 4.5.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen

- suunnittelu-, asennus-, käsittely- ,käyttö- ,toimitus- tai työvirheestä
- rakenne-, valmistus- tai aineviasta
- perustamis- tai rakennusvirheestä
- rakenteen tai asennuksen keskeneräisyydestä tai puutteellisuudesta.

Rakennusmääräyskokoelman D1 1979, kohdassa 3.4.2.2 (Viemärin tukeminen) on todettu, että viemärin asennuksessa on otettava huomioon ne mekaaniset ja muut voimat, joille putket tai niiden osat saattavat joutua alttiiksi. Em. koskee sekä viemärin sijoitusta että tuki-, ohjaus- ja kiintopisteiden etäisyyksien valintaa. Rakennusmääräyksen taulukossa 19 on todettu, että ”kumirengastiiviste hyväksytään vaaka-asennuksissa, jos putket tuetaan siten, ettei tiiviste kuormitu niin että liitoksen tiiveys heikkenee”.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja oli kertonut 22.5.2014 päivätyssä kirjeessään vakuutusyhtiölle, että kannakoinnin suorittanut LVI-asentaja ei pitänyt muovisen viemäriputken tukemista rakennusmääräysten vastaisena, vaan hänen mukaansa riitti, että viemäriputki kulki betonirakenteiden välissä purun päällä. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön soveltamassa vuoden 1979 rakennusmääräyksessä ei eritellä, miten kannakointi tulee tehdä vaan todetaan yleisluontoisesti, että viemärin asennuksessa on otettava huomioon ne mekaaniset ja muut voimat, joille putket tai niiden osat saattavat joutua alttiiksi. Rakennusmääräyksen taulukossa 19 oli todettu, että ”kumirengastiiviste hyväksytään vaaka-asennuksissa, jos putket tuetaan siten, ettei tiiviste kuormitu niin että liitoksen tiiveys heikkenee”. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, ettei keittiön viemäriputken liitoksen irtoamisen syyksi ole osoitettu rakennusmääräysten vastaista rakentamista, kun muoviset viemäriputket kulkivat betonirakenteiden välissä purun päällä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö vetoaa rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti esittää selvitys siitä, että vahinko on johtunut rajoitusehdon tarkoittamasta tilanteesta. Tässä tapauksessa omakotitalossa havaittiin lahovaurio. Vuoto ei ollut johtunut lahoamisesta. Vuoto oli mahdollisesti sijoittunut aikaan, jolloin vakuutuksenottajilla ei ollut vakuutusta. Vakuutus alkoi 1.9.2008, kun vakuutuksenottajat ostivat omakotitalon.

Vakuutuslautakunnalle toimitetussa vuonna 2008 tehdyssä kuntokartoituksessa, joka oli tosin tehty ilman rakenteiden avaamista, ei mainittu suuria poikkeamia lattioista mitatuissa kosteusarvoissa. Vakuutuksenottaja on kertonut, ettei asunnossa havaittu lattian joustamista asunnon ostamisen jälkeen. Lisäksi vahinkokartoituksessa oli löydetty liitosvuoto, joka oli voinut viiden vakuutuksen voimassaolovuoden aikana aiheuttaa havaitut lahovauriot. Vakuutuslautakunta katsoo vakuutuksenottajan esittäneen riittävän selvityksen korvattavasta vakuutustapahtumasta keittiön viemäriputken vuodon osalta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen keittiön viemäriputken irtoamisen aiheuttamasta vahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri  Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia