Haku

VKL 65/16

Tulosta

Asianumero: VKL 65/16 (2016)

Vakuutuslaji: Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 23.11.2016

Mikä merkitys vakuutusyhtiön antamalle vakuutussäästön siirtoa koskevalle vahvistukselle tuli antaa? Vahvistuksen sisältö. Sijoituskohteiden siirtäminen. Sijoitussidonnainen vakuutus.

Tapahtumatiedot

A Oy on sopinut sijoitussidonnaisesta vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, jossa B on vakuutettuna. Vakuutuksen säästöt olivat 5.8.2011 sidottuna K-rahastoon. B teki perjantaina 5.8.2011 A Oy:n puolesta toimeksiannon säästöjen sitomisesta L-rahastoon. Vakuutusyhtiö toteutti siirron maanantaina 8.8.2011 olleilla osuusarvoilla. K-rahaston yhden osuuden arvo oli 20,948 euroa 5.8.2011, kun 8.8.2011 yhden osuuden arvo oli 19,631 euroa. Vakuutusyhtiön A:lle lähettämän siirtoa koskevan vahvistuksen mukaan ”[s]ijoituskohteiden osuuksien arvot ovat 6.8.2011 käytettävissä olleiden noteerausten mukaiset”. Vahvistuksen mukaan K-rahaston yhden osuuden arvo siirrossa oli ollut 19,631 euroa.

A Oy vaati vakuutusyhtiöltä vahvistukseen viitaten, että siirto tulee tehdä lauantaina 6.8.2011 käytettävissä olleiden perjantain 5.8.2011 osuusarvojen mukaisesti. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan sen järjestelmässä ei ole lauantaille ja sunnuntaille osuusarvoja. Säästönsiirroissa rahasto-osuuksien arvopäivänä käytetään aikaisintaan siirtopäivää seuraavan pankkipäivän rahasto-osuuden arvoa. Tässä tapauksessa tekopäivää 5.8.2011 seuraavan pankkipäivän 8.8.2011 osuusarvojen käyttö siirroissa on pysyvä järjestelmän ominaisuus. Päätöksen mukaan vahvistuksen sanamuodossa olleen sanan "käytettävissä" voi tulkita A Oy:n esittämällä tavalla. Säästönsiirrossa, joka on tehty perjantaina 5.8.2011, on kuitenkin käytetty oikeaa seuraavan pankkipäivän eli maanantain 8.8.2011 arvoa.

Asiakkaan valitus

A vaatii säästönsiirron toteuttamista 6.8.2011 käytettävissä olleella päivän 5.8.2011 osuusarvolla. Sopimusehdot, joiden mukaan siirto toteutetaan viivytyksettä ja viimeistään viidentenä pankkipäivänä, antavat vakuutusyhtiölle mahdollisuuden valita heille edullisin päivä kuudesta eri noteerauspäivästä. Tämän takia on olennaista, että vahvistukset siirroille tulevat mahdollisimman nopeasti ja niissä oleva informaatio ei jätä sijaa tulkinnoille. Jos arvottaminen tapahtuu kaavamaisesti vakuutusyhtiön edellyttämällä tavalla, tulisi sopimusehdoissa lukea, että siirto toteutetaan tekopäivää seuraavana pankkipäivänä. Vastoin vakuutusyhtiön esittämää 6.8.2011 on ollut käytettävissä osuusarvo ja se on ollut 20,948 euroa. Vakuutusyhtiö on kirjallisesti vahvistanut, että sijoituskohteiden osuuksien arvot ovat 6.8.2011 käytettävissä olleiden noteerausten mukaiset. Kirjallinen vahvistus sitoo vakuutusyhtiötä eikä sen mukainen lopputulos ole ristiriidassa vakuutusehtojen kanssa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A Oy:n vaatimuksen. Vastineen mukaan rahasto-osuuksien säästönsiirto tehdään järjestelmässä aina automaattisesti aikaisintaan siirtoilmoitusta seuraavana pankkipäivänä. Osuusarvot tulevat vakuutusyhtiön järjestelmään eri rahastoyhtiöistä automaattisiirtoina pankkipäivien osalta. Järjestelmä on automaattinen eikä vakuutusyhtiö käytä hyväkseen asiakkaan vahingoksi sitä, että valitsisi siirtopäivän ehdoissa määritellyn viiden pankkipäivän sisällä. Vakuutusyhtiö ei voi myöskään valita siirtopäivää asiakkaan vaatimuksen mukaisesti aikaisempaan ajankohtaan.

Vakuutetun saaman automaattisen vahvistuksen osalta yhtiö kertoo, että siirtopäivää seuraavalle päivälle eli lauantaille 6.8.2011 ei ole ollut saatavilla osuusarvoja, minkä vuoksi 6.8.2011 käytettävissä olevat arvot viittaavat siten sellaiseen seuraavaan pankkipäivään, jolloin osuusarvot ovat saatavissa, eli tässä tapauksessa maanantain 8.8.2011 osuusarvoihin. Säästönsiirto on toteutettu ilman aiheetonta viivästystä heti siirtoilmoitusta koskevan ilmoituksen saapumista seuraavana pankkipäivänä. Säästönsiirto on tapahtunut sopimusehtojen mukaisesti viivytyksettä ja ehdoissa yksilöidyn määräajan sisällä. Vakuutusyhtiön mukaan säästönsiirto on toteutettu vakuutusehtojen mukaisilla rahasto-osuuksien arvoilla ilman aiheetonta viivytystä eikä vakuutetulle ole näin ollen aiheutunut tästä korvattavaa vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, mikä merkitys vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen sidottujen säästöjen siirtämistä koskevan vahvistuksen sisällölle tulee antaa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 17 ”Vakuutussäästön siirto” mukaan vakuutuksenottaja voi sopia sijoitussidonnaisiin kohteisiin liitettyjen vakuutussäästöjen siirtämisestä takuutuottoiseen vakuutussäästöön tai toisiin sijoitussidonnaisiin kohteisiin. --

Siirto toteutetaan viivytyksettä ja viimeistään viidentenä pankkipäivänä sen jälkeen, kun siirtoilmoitus on saapunut [vakuutusyhtiöön]. Jos tämän määräajan kuluessa ei ole saatavissa siirtoon liittyvien sijoituskohteiden noteerausta, käytetään ensimmäistä määräajan jälkeen saatavaa noteerausta.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottaja voi sopia sijoitussidonnaisiin kohteisiin liitettyjen vakuutussäästöjen siirtämisestä toisiin sijoitussidonnaisiin kohteisiin. Ehtojen mukaan siirto toteutetaan viivytyksettä ja viimeistään viidentenä pankkipäivänä sen jälkeen, kun siirtoilmoitus on saapunut vakuutusyhtiöön.

A Oy on tehnyt vakuutussäästön siirtämistä koskevan toimeksiannon perjantaina 5.8.2011. Vakuutusyhtiö on toteuttanut siirron maanantain 8.8.2011 osuusarvoilla. Vakuutusyhtiön menettely siirron toteuttamisessa on ollut sopimusehtojen mukainen.

A Oy perustaa valituksensa vakuutusyhtiön lähettämään vahvistukseen, jonka mukaan sijoituskohteiden osuuksien arvot ovat 6.8.2011 käytettävissä olleiden noteerausten mukaiset. Ennen siirtoa vakuutussäästön arvon kehittyminen oli sidottu K-rahastoon. Vahvistuksessa mainittu 6.8.2011 on ollut lauantai, jona päivänä K-rahaston arvoa ei ole laskettu. Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että säästön siirtoa koskevassa vahvistuksessa on ilmoitettu K-rahaston osuuksien määrä, yhden K-rahaston osuuden arvo sekä siirrettävän vakuutussäästön euromäärä. Vahvistukseen kokonaisuudessaan normaalilla huolellisuudella tutustuttaessa ei voi jäädä perustellusti siihen käsitykseen, että säästöjen siirto olisi toteutettu jollakin muulla kuin vahvistuksesta ilmenevällä osuusarvolla. Siirretyt säästöt muodostavan K-rahaston osuuksien määrän, yhden K-rahaston osuuden arvon sekä siirrettävän vakuutussäästön euromäärän ilmetessä vahvistuksesta, ei edellä mainittuun lopputulemaan voi päätyä yksinomaan sillä perusteella, että ilmoituksessa viitataan 6.8.2011 käytettävissä olleisiin noteerauksiin.

Lisäksi lautakunta toteaa, että vahvistus on lähetetty A Oy:lle sen jälkeen, kun A Oy on tehnyt siirtoilmoituksen. A Oy ei ole väittänyt, että vahvistuksen sisältö olisi vaikuttanut sen menettelyyn siirron toteuttamisen jälkeen.

Vakuutusyhtiön menettely vakuutussäästön siirrossa on ollut vakuutusehtojen mukainen. Tapauksessa ei ole myöskään ilmennyt perustetta, jonka nojalla vakuutuksen säästön määrä tulisi laskea siirtoa koskevan vahvistuksen euromäärästä poikkeavalla tavalla.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Korkeamäki

 

Jäsenet:

Kummoinen

Niklander

Sario

Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia