Haku

VKL 65/15

Tulosta

Asianumero: VKL 65/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2015

Vahinkokartoituskustannusten korvaaminen. Korvattavien korjauskustannusten määrä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan omakotitalon lattiarakenteissa oli elokuussa 2012 todettu remontin yhteydessä kosteusvaurioita. Asiakkaiden ja vakuutusyhtiön välille syntyi riitaa vaurioiden syystä ja vahingon korvattavuudesta. Vakuutuslautakunta suositti 2.4.2014 antamassaan ratkaisussa VKL 525/13, että vakuutusyhtiö korvaa kotivakuutuksesta kosteuskartoitusraportista aiheutuneet kulut sekä talon pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen lattiarakenteissa olleen vuodon aiheuttamat vauriot kotivakuutuksesta. Sitä vastoin talon takkahuoneen ja olohuoneen seinä- ja lattiarakenteiden kosteusvaurioituminen ei ollut johtunut todetusta putkivuodosta, eikä lautakunta suosittanut niiden osalta korvausta.

Asiakkaat toimittivat vakuutusyhtiölle 3.9.2014 päivätyn selvityksen kuluista, jotka he vaativat yhtiötä korvaamaan. Vaatimus oli määrältään 56.647,75 euroa (sis. alv) koostuen

1) pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen korjauskuluista 47.510,01 euroa

2) kosteuskartoituksesta aiheutuneista kuluista 7.042,74 euroa ja

3) tilapäisasunnosta sekä irtaimiston varastoinnista 2.095,00 euroa.

Asiakkaat vaativat näille korvauksille viivästyskorkoa 31.10.2012 lukien.

Korvauskäsittelyn yhteydessä valvoja pyysi kolmelta urakoitsijalta tarjouksen pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen lattian vesivahingon korjaamisesta. Saadut tarjoukset olivat loppusummaltaan keskenään samantasoisia. Vakuutusyhtiö teki tarjousten pohjalta 26.9.2014 päivätyn korvauspäätöksen, jossa se korvasi kartoituskustannukset 325 euroa, rakennusteknisistä töistä 10.565 euroa, LVI-töistä 1.095 euroa, kuivatussähköstä (1000 kWh) 150 euroa, tavaroiden siirroista 320 euroa ja asumisen keskeytyksestä 1.260 euroa. Omavastuun vähentämisen jälkeen yhtiö maksoi yhteensä 13.565 euron korvauksen.

Asiakkaan valitus

Asiakkaat vaativat edelleen 56.647,75 euron suuruista kokonaiskorvausta viivästyskorkoineen.

Tarjoukset antaneet urakoitsijat eivät ole edes käyneet kohteessa. Korvauspäätöksen pohjana oleva laskelma mahdollisista korjauskuluista on tehty ilman riskivarauksia.

Asiakkaat ovat pyynnöstä toimittaneet vakuutusyhtiölle kaikki asiaan liittyvät korjauslaskut ja -kuitit. Niiden loppusumma ylittää asiakkaiden vaatiman määrän, koska laskuissa on mukana myös WC:n ja saunan korjauskuluja sekä sadevesijärjestelmien ja salaojien uusimiskustannuksia, joista asiakkaat eivät vaadi vakuutusyhtiöltä korvausta. Heidän korvausvaatimuksensa ilmenee 3.9.2014 päivätystä selvityksestä.

Pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen korjauskulut, 47.510,01 euroa

Asiakkaiden laskelmassa on eritelty korvattavaksi vaaditut toteutuneet kulut. Kuluista on vähennetty korvausalueeseen kuulumattomat osuudet (sauna ja WC).

Vaade koostuu 31.848,40 euron työveloituksista pois lukien saunan ja WC:n osuus 6.000 euroa, 5.912,96 euron materiaalikustannuksista, joista on vähennetty WC- ja saunamateriaalit ja 8.543,73 euron LVI-kustannuksista, josta on vähennetty 20 % saunan ja WC:n osuutena. Lisäksi on eritelty pienempiä korjausmateriaali-, sähköasennus- ja jätteenkäsittelykuluja, 312,35 euron osuus sähkölaskusta, 358,26 euron siivouslasku, 1.860 euron lasku insinööritoimiston työnjohtotyöstä sekä vaatimus asiakkaiden oman työn korvaamisesta 1.000 eurolla.

Kosteuskartoituksesta aiheutuneet kulut, 7.042,74 euroa

Vakuutusyhtiö on korvannut kosteuskartoitusraportista aiheutuneen kustannuksen 325 euroa. Kuitenkaan kosteuskartoitukseen sisältyvää vahingon syyn etsimistä ei ole korvattu, vaikka syytä etsittiin yhtiön vahinkotarkastajan ohjeistuksen mukaisesti. Epäillyn kattovuodon selvittämiseksi oli avattu pesuhuoneen sisäkatto ja sisäseinä, lisäksi takka- ja olohuoneen sisäseinää. Maakosteusepäilyn vuoksi oli kaivettu sokkeli esiin ja avattu lattiarakenteet pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen sekä takka- ja olohuoneen osalta. Suihkusekoittajan läpiviennin ja lattiakaivon epätiiveysepäilyn vuoksi oli avattu pesuhuoneen suihkuseinä ja lattia. Lisäksi oli tehty kosteusmittaukset ja putkiston koeponnistus. Näiden kaikkien toimenpiteiden tuloksena oli laadittu yhtiön korvaama kosteuskartoitusraportti.

Asiakkaiden vaatimus koostuu sokkeleiden vierustojen kaivamiseen liittyvästä kaivinkonetyöstä, kosteusmittauksista, desinfioinnista ja kuivaimien vuokrasta, tapettitarvikkeista ja uudesta parketista.

Tilapäisasunnosta sekä irtaimiston varastoinnista aiheutuneet kulut, 2.095 euroa

Huonekaluja oli säilytetty muualla lisävahinkojen välttämiseksi, mistä aiheutui 250 euron kustannus. Lisäksi asiakkaat olivat asuneet tilapäisasunnossa kiivaimpien korjaustöiden aikana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että tähän mennessä korvattu määrä riittää kattamaan pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen vahingon osuuden kokonaiskustannuksista.

Yhtiö katsoo, että sille toimitettujen laskujen perusteella taloon on tehty kokonaisvaltainen perusparannusremontti. Laskuissa on mukana mm. rakennuksen ulkopuolisen sadevesijärjestelmän ja salaojien uusimiskustannukset, eikä laskuja siten voi pitää vakuutuskorvausten maksuperusteena.

Laajamittainen korjausrakentaminen on aiheuttanut paljon sellaisia kuluja, jotka eivät ole vuotovahingosta aiheutunutta suoranaista esinevahinkoa. Esimerkiksi muualla asumisen tarve on pidentynyt remontin laajuuden vuoksi, ja huonekaluja on samasta syystä täytynyt varastoida muualle, kun taas vuotovahinko on ollut vain pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen alueella. Vastaavasti remontin aikainen muiden asuintilojen siivoaminen ja loppusiivous eivät johdu vuotovahingosta, vaan huonetilojen osiointi olisi riittänyt estämään pölyn leviämisen pesutiloista.

Tapauksessa valvoja oli pyytänyt kolmelta urakoitsijalta vakuutusyhtiön oheistaman työselityksen mukaiset hinta-arviot. Työselityksen mukaiset työt olisivat riittäneet vuotovahingon korjaamiseksi, ja urakoitsijoita sitovilla korjaustarjouksilla on selvitetty näiden töiden markkinahinta. Asiassa ei ole esitetty perusteita, joiden vuoksi urakoitsijoiden tarjouksia ei voitaisi ottaa huomioon sellaisinaan. Yritykset ovat huomioineet katteen, riskivaran ym. tekijät tarjouksissaan.

Yhtiön korvaama määrä sisältää pesu- ja kodinhoitohuoneen lattioiden rakennustekniset työt tarvikkeineen, LVI-työt ilman ikävähennystä sekä kuivatussähköä enemmänkin kuin urakoitsija oli arvioinut. Kosteuskartoitusraportista on korvattu 325 euroa.

Näiden lisäksi on maksettu korvaus tavaroiden siirroista ja asumisen keskeytyksestä, mutta tältä osin vakuutusyhtiön käsityksen mukaan ei ole riitaa.

Selvitykset

Lautakunnalle on toimitettu asiakkaiden 3.9.2014 päivätty selvitys korvattavista kuluista sekä excel-muotoinen laskelma ja laskut, joihin asiakkaiden vaatimus perustuu.

Näiden lisäksi on toimitettu valvojan syksyllä 2014 lähettämä korjausarviopyyntö työselityksineen ja kolmen urakoitsijan tarjoukset.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan lisäkorvausta vesivahingon kartoitus- ja korjauskustannuksista ja muista vahinkoon liittyvistä kustannuksista.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen korvausta koskevien ehtojen kohdan 27.2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinkotapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Lisäksi korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan tämän vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

Ehtojen kohdan 27.2.3 mukaan suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan asumisen keskeytymiseen liittyvät kohtuulliset, ylimääräiset asumis- ja kuljetuskustannukset ja vastaavat muut menot, jotka vakuutetulle aiheutuvat vakinaiseen asuntoon kohdistuneesta esinevahingosta enintään vuoden pituiselta ajalta.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta vaativalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteista. Tässä tapauksessa asiakkaiden tulisi voida osoittaa, että vakuutusyhtiön jo maksama korvaus ei riitä kattamaan pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen lattiarakenteissa todetusta putkivuodosta aiheutuneita kustannuksia.

Pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen korjauskulut

Lautakunta katsoo, että tarjouspyynnön pohjana olleen valvojan työselityksen mukaiset toimet olisivat lähtökohtaisesti riittäneet korjaamaan ne vauriot, jotka pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen lattiarakenteessa oleva vuoto oli aiheuttanut. Rakennuksessa samassa yhteydessä tehdyt muut korjaukset ja kunnostukset tai talon ulkopuolella tehdyt työt eivät ole vakuutuksesta korvattavaa vuodosta johtuvaa suoranaista esinevahinkoa. Lautakunnalle toimitettujen laskujen mukaan kohteessa oli tehty purkutöitä yhteensä 164 tuntia ja korjaustöitä 669 tuntia. Talossa on siten teetetty laaja remontti.

Lautakunnalle toimitetuista työ- ja materiaalilaskuista ei ilmene, mikä osuus töistä ja materiaaleista on kohdistunut työselityksen mukaisiin töihin pesuhuoneessa ja kodinhoitohuoneessa. Kolmen eri urakoitsijan antamat loppusummiltaan samantasoiset tarjoukset tukevat vakuutusyhtiön korvauspäätöstä. Toisaalta yleisesti tiedetään, että saneeraustöiden yhteydessä voi ilmetä, että vahinko onkin aluksi arvioitua laajempi tai ettei esimerkiksi vanhoja kalusteita pystytäkään käyttämään uudestaan, kuten työselityksessä oli edellytetty. Lopullinen korjauskustannus voi siten perustellusti olla alkuperäistä arviota suurempi.

Lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei voi tarkkaan yksilöidä korvattavaksi tulevia pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen korjauskustannuksia, vaan niiden kohtuullinen määrä täytyy arvioida oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:n sisältämän oikeusohjeen mukaisesti.

Kosteuskartoituksesta aiheutuneet kulut

Vakuutuslautakunta on tätä vahinkoa koskevassa aiemmassa ratkaisussaan pitänyt kosteuskartoitusta korvattavana, koska se on ollut tarpeen vahingon selvittämiseksi. Vakuutusyhtiö on jo korvannut kosteuskartoitusraportin. Tämän vaatimuskohdan osalta lautakunta pitää korvattavana lisäksi kuivausliikkeen laskuista ilmeneviä kosteusmittauksia ja painekoekustannuksia ja kohtuullisia kustannuksia niistä rakenteiden avaamisista ja sulkemisista, joita on tehty vahinkotarkastajan ohjauksen mukaisesti. Sitä vastoin lattia- ja seinärakenteiden laajamittainen uusiminen tai talon ulkopuoliset kosteudenhallinnan parantamiseksi tehdyt työt eivät tule korvattavaksi kosteuskartoituskuluina.

Lautakunnalle esitetyistä laskuista ei voi tarkkaan yksilöidä korvattavaksi tulevia kartoituskustannuksia. Myös niiden kohtuullinen määrä täytyy arvioida oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:n sisältämän oikeusohjeen mukaisesti. Arviointiin vaikuttaa se, että tässä tapauksessa selvitystä vaatineita mahdollisia vahingon syitä on ollut useita.

Tilapäisasunnosta sekä irtaimiston varastoinnista aiheutuneet kulut

Vakuutuksesta korvattavaksi tulee asumisen keskeytys ja irtaimiston siirtäminen vain siltä osin, kuin se johtuu todetusta putkivuodosta. Esitetty selvitys ei osoita, että huonekaluja olisi ollut tarpeen varastoida muualla pelkästään putkivuodon johdosta. Lisäksi ei ole osoitettu, että putkivuodon korjaamisesta olisi aiheutunut pidempi asumisen keskeytyminen kuin mitä yhtiö on jo korvannut. Lautakunta ei suosita tältä osin lisäkorvausta.

Lopputulos

Vakuutusyhtiö on korvannut vuodosta johtuvaa suoranaista esinevahinkoa yhteensä 11.660 eurolla. Tältä osin lautakunta arvioi kohtuulliseksi, että vakuutusyhtiö maksaa 3.000 euron lisäkorvauksen.

Vakuutusyhtiö on korvannut kosteuskartoitusraportin hinnan 325 eurolla. Kosteuskartoitukseen liittyvien muiden kulujen osalta lautakunta arvioi kohtuulliseksi, että vakuutusyhtiö maksaa 2.000 euron lisäkorvauksen.

Lautakunta suosittaa lisäkorvauksille viivästyskorkoa alkaen kuukauden kuluttua siitä, kun asiakkaat olivat toimittaneet 3.9.2014 päivätyn korjauskustannuksia koskevan selostuksensa liitteineen vakuutusyhtiölle.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia