Haku

VKL 651/15

Tulosta

Asianumero: VKL 651/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2016

Tuotevastuuvakuutus. Tuotteen takaisinvetoa koskeva rajoitusehto. Oliko lehti-ilmoitus- ja testaamiskuluissa kyse välittömästi uhanneen vahingon torjuntakustannuksista?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli hakenut tuotevastuuvakuutuksesta korvausta häkävaroittimien takaisinvedosta ja testaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta lehti-ilmoituksista 9 753,41 euroa ja testaamisesta 4 416,70 euroa.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksissään 6.7. ja 14.10.2015, että kustannuksissa oli ollut kysymys takaisinvetorajoitusehdon tarkoittamista kustannuksista, jotka eivät kuuluneet vakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutus ei korvaa kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai markkinoilta poistamisesta, ellei kyseessä ole välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannukset.

Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut muutoksenhakukirjeessään, että vakuutuksenottajan entinen vakuutusyhtiö oli suorittanut korvauksen latauslaitetta koskevasta takaisinvedosta. Vakuutuksia vakuutusyhtiöön siirrettäessä ehtona oli, että uusi vakuutusyhtiö korvaisi tämänkaltaiset takaisinvedosta aiheutuneet kustannukset.

Vakuutusyhtiö on lausunut 14.10.2015 päivätyssä muutoksenhakuun annetussa vastineessaan, ettei myyntitilanteessa ollut annettu ymmärtää, että tuotteen takaisinvetokulut korvattaisiin siinäkin tapauksessa, että niissä ei olisi kyse välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakuluista. Vakuutusyhtiöllä ei ole myöskään yksityiskohtaisia tietoja siitä vahingosta, joka vakuutuksenottajan mukaan korvattiin vakuutuksenottajan edellisestä vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että kyse oli välittömästi uhanneen vahingon torjuntakuluista. Häkävaroitinta ei voitu verrata palovaroittimeen, joka reagoi aisteilla havaittavaan savukaasuun.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei kyseessä ollut välittömästi uhkaavan vahingon torjunnasta aiheutunut kulu. Vahinko ei aiheutunut suoranaisesti häkävaroittimesta. Häkävaroittimeen luottaen ei voitu laiminlyödä hiilimonoksidia tuottavien lähteiden huolellista käsittelyä. Kyseessä oli lisäksi vakuutuksenottajan liikeriskiin kuuluva vahinko, jota ei voitu korvata vakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko takaisinvetokustannuksissa kyse välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannuksista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tuotevastuuvakuutus korvaa ehtokohdan 3 mukaan vakuutuskirjassa mainitun toiselle luovutetun tuotteen tai sen kirjallisen valmistus-, käyttö- tai säilytysohjeen virheellisyydestä toiselle aiheutuneen, vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todetun henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa. Tuote katsotaan luovutetuksi, kun vakuutuksenottajan hallinta vakuutuksen tarkoittamaan tuotteeseen on toimitus-, kauppa- tai vaihtoehtosopimuksen tai niihin verrattavan omistusoikeuden siirtämistä tarkoittavan oikeustoimen johdosta päättynyt.

Vakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutus ei korvaa kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai markkinoilta poistamisesta, ellei kyseessä ole välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannukset.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan viallisen tuotteen aiheuttama henkilövahinko. Häkä eli hiilimonoksidi on hengenvaarallinen kaasu, ja häkävaroittimen ainoa tarkoitus on varoittaa tämän hajuttoman ja näkymättömän kaasun olemassaolosta.

Asiassa on riidatonta, että häkävaroitin ei ollut viranomaisen testissä reagoinut hiilimonoksidiin. Vakuutuslautakunta katsoo, että tuotteen takaisinvedosta aiheutunut kustannus on tässä tapauksessa välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannus, ottaen huomioon sen seikan, että viallisen varoittimen aiheuttama henkilövahinko korvattaisiin vakuutuksesta. Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa välittömästi uhkaava vahinko on ollut torjuttavissa ilmoittamalla tuotteen takaisinvedosta sanomalehdessä. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on korvausvelvollisuus lehti-ilmoituksista aiheutuneista kustannuksista.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei testaamisesta aiheutunut kustannus ollut välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannus, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa korvausta siitä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen lehti-ilmoituksista aiheutuneista kustannuksista. Muilta osin lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Partanen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta