Haku

VKL 650/12

Tulosta

Asianumero: VKL 650/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2013

Toiminnanharjoittajan vastuu. Työharjoittelu. Laaja vastuu. Ajoneuvonosturin kaatuminen painavaa saksilavanostinta nostettaessa. Johtuiko kaatuminen kuljettajan huolimattomasta menettelystä vai nosturin tukijalan jo aiemmin alkaneesta ruostumisesta ja rasitusmurtumasta. Syy-yhteys.

Tapahtumatiedot

Työharjoittelussa ollut opiskelija/harjoittelija oli 3.2.2011 nostamassa ajoneuvonosturilla 7,8 tonnia painavaa saksinostinta, kun nosturin vasemman tukijalan tukikotelo oli repeytynyt ja tukipalkki oli vaurioitunut, jolloin nosturin etupää oli kohonnut äkillisesti ylös, alavaunu kääntynyt sivuttain ja taakka vajonnut maahan.

Ajoneuvonostimen omistaja haki ensin korvauksia ajoneuvonostimen vaurioista omasta kaskovakuutuksestaan. Kun korvausta ei kaskovakuutuksesta maksettu, ajoneuvon omistaja vaati korvausta opiskelija / harjoittelijan oppilaitokselta. Oppilaitos haki tällöin korvausta työharjoittelun laajasta vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös 22.8.2011

Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei vahingon voitu sille toimitetun selvityksen mukaan katsoa aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan tuottamuksesta. Vahingon syyksi oli todettu rakenteellinen heikkous, joka oli johtanut tukijalan pettämiseen ja koneen heilahtamiseen. Vakuutuksenottajalle ei ollut syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Sen vuoksi vahinkoa ei voitu korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Valitus

Koneen omistanut vahinkoa kärsinyt K Oy on esittänyt, että vahingon syynä olivat kuljettajan toimet ennen nostoon ryhtymistä ja hänen suorittamansa äkilliset korjausliikkeet, kun nosturi oli yllättäen ja äkillisesti heilahtanut. K Oy:n mukaan takatukikotelossa ollut ruoste ei ollut vaikuttanut kotelon repeämiseen. Repeäminen johtui yksinomaan tukivarteen kohdistuneesta voimakkaasta kiertoliikkeestä, jota kestämään tukivartta ei ollut suunniteltu. Vaikka vauriotarkastuspöytäkirjassa oli selvinnyt, että tukijaloissa oli mitä ilmeisimmin ollut alkavaa säröä ruostepinnan vuoksi, ei tämä ruostevika ollut voinut aiheuttaa rakenteiden pettämistä.

K Oy on hankkimansa asiantuntijalausunnon perusteella pitänyt erittäin todennäköisenä, että nosturin saamat vahingot johtuivat liukkaasta petauksesta ja nosturin puomin äkillisestä liikkeestä, jotka olivat aiheuttaneet nosturin luistamisen alustaltaan. Tällöin nosturin tukivarsiin oli kohdistunut äkillinen ja voimakas kiertoliike, joka oli johtanut tukivarren väsymiseen. Äkillisen kiertoliikkeen oli aiheuttanut kokematon työharjoittelija liian äkillisillä liikkeillään.

K Oy on vaatinut, että ajoneuvonosturin korjauskustannukset seisontakorvauksineen, yhteensä 51 951,51 euroa korkoineen laskettuna 19.8.2011 alkaen korvataan vahinkoa aiheuttaneen vastuuvakuutuksesta. Lisäksi vakuutusyhtiön tulee korvata asianajokulut, yhteensä 1 706,63 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että nosturinkuljettaja oli työharjoittelussa ollut oppilas, joka oli 3.2.2011 nostamassa 7,8 tonnin taakkaa noin kahden metrin korkeudessa olevalle tasanteelle. Hän oli tehnyt nostosuunnitelman ja pystytyspöytäkirjan sekä pyytänyt siirtämään nostettavan saksilavan nosturin oikean tukijalan läheisyyteen. Kuljettaja oli tehnyt petaukset ja laittanut aluslevyt tukijalkojen alle. Alusta oli hyvin vakaa ja hieman viistossa. Kone oli saatu erittäin hyvin tasapainoon. Vakuutettu oli tarkastanut taulukosta parhaan puomin pituuden, nostosäteen ja puomin nostokulman. Apumiehet olivat kiinnittäneet taakan ja kuljettaja oli tehnyt tämän jälkeen koenoston, jolloin nosturin rajat tulivat vastaan. K Oy:n asiantuntija, jolle kuljettaja oli soittanut, oli neuvonut lisäämään yhden köysikerran, jotta noston pystyi suorittamaan. Kuljettaja kertoi kääntäneensä taakkaa erittäin rauhallisesti oikean tukijalan yli samalla nostaen taakkaa. Taakan ollessa oikeassa etuviistossa vasen tukijalka taittui, jolloin taakka heilahti eteenpäin nostaen nosturin keulan ylös, taakka putosi maahan ja nosturin keula jäi vaijerin varaan.

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko aiheutui nosturin rakenteellisesta heikkoudesta. Tukijalka oli pettänyt, jolloin kone oli heilahtanut, taakka siirtynyt eteenpäin ja nosturi kaatunut. Vakuutusyhtiö on viitannut vauriotarkastusasiakirjaan, jonka mukaan nosturin nostokyky oli riittämätön. Lausunnon mukaan nosturin valvontalaite oli ollut poiskytkettynä. Tällöin koneella olisi voitu toimia ylikuormatilanteessa. Nosturinkuljettaja oli kiistänyt käyttäneensä valvontalaitteen poiskytkevää avainta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että ainoa syy vahinkoon oli nosturin rakenteellinen heikkous, joka oli johtanut tukijalan pettämisen. Tämä oli aiheutunut väsymismurtumasta, joten kuljettaja ei ollut aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan eikä hänelle syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Valituksessa oli väitetty, että kuljettajan toimet ennen nostoon ryhtymistä ja hänen suorittamansa äkilliset korjausliikkeet olisivat aiheuttaneet vahingon. Mikäli näin olisi, niin silloin vahinko tulisi käsitellä vielä uudelleen omaisuusvakuutuksesta, koska laajennettu työharjoitteluvakuutus kattoi vahingonkorvauksen vain siltä osin, kuin lausunnonpyytäjän omaisuusvakuutus ei vahinkoa korvannut.

Valituksentekijän lisävastine

Ajoneuvon nosturin tukijalka ei pettänyt taakan ollessa oikealla etuviistossa, kuten vakuutusyhtiö väitti, vaan tukijalka pääsi luistamaan vasemmalle pois aluslevyltä, jolloin nosturin tukivarsiin kohdistui äkillinen ja voimakas kiertoliike. Tämä johti tukivarren vääntymiseen. Vastineessa on viitattu vahingonkärsineen itse hankkimaan lausuntoon asiasta. Lisäksi on todettu, etteivät nosturin tuki- ja runkorakenteet yleensä petä. Säännölliset tarkastukset estävät sen. Ammattimaisesti harjoitetussa nosturitoiminnassa töitä ei tehdä vaarallisessa ja puutteellisessa kunnossa olevalla kalustolla. Kyseessä olevan vahingon aiheutti äkillinen kiertoliike, joka johtui kokemattoman työharjoittelijan tuottamuksellisista toimista, kun hän ei ollut huolehtinut nosturin tukemisesta pakkasolosuhteet huomioiden riittävän hyvin ja kun hän suoritti äkkinäisiä korjaavia liikkeitä nosturin alkaessa liikkua sivusuunnassa. Vahinko oli ollut kaksi kertaa vahinkovakuutusyhtiön käsittelyssä.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottaja ei ole antanut asiaan vastinetta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut vakuutusyhtiön käsittelyssä olleet 7.2.2011 päivätty vauriotarkastuspöytäkirja, johon on tehty lisäys 22.4.2011. Tämä sama tarkastusinsinööri on antanut vielä lausunnon, joka on päivätty 5.11.2011.

Omaisuusvakuutusyhtiön käyttämä vahinkotarkastaja on vielä arvioinut vahingon syytä 3.5.2011 päivätyssä lausunnossaan.

Vahinkoa kärsinyt on lähettänyt hankkimansa lausunnon mahdollisesta ajoneuvonosturin kaatumisen ja vaurioitumisen syystä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Laajan työharjoitteluerityisehdon 355 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan oppilaitoksen oppilaan työharjoittelusopimukseen / työssäoppimissopimukseen perustuvassa työharjoittelussa työharjoitteluun liittyvässä työtehtävässä tuottamuksellisella toiminnallaan aiheuttamat seuraavat vahingot:

b) esinevahinko, kun se kohdistuu työharjoittelusopimukseen / työssäoppimissopimuksen tehneen työnantajan omaisuuteen, siltä osin kuin työnantajan ottama omaisuuden vahinkovakuutus ei vahinkoa korvaa.

Jos oppilas aiheuttaa vahingon lievää suuremmalla tuottamuksella ja on vastuussa vahingon korvaamisesta henkilökohtaisesti ei b-kohdan säännöksiä työnantajan vakuutusten ensisijaisuudesta sovelleta.

Ratkaisu

Työharjoittelussa ollut opiskelija / harjoittelija on nosturinkuljettajana ollut nostamassa noin 7,8 tonnin taakkaa noin kahden metrin korkeuteen. Opiskelija / harjoittelija on tehnyt nostosuunnitelman, pystytyspöytäkirjan, nostopaikan petauksen ja laittanut aluslevyt tukijalkojen alle ja todennut paikan olleen hyvin vakaan, mutta hiukan viiston. Vahinkohetkellä on ollut pakkasta noin ‑3 - -4oC. Vahingon syytä etsittäessä on ensin arveltu taakan olleen liian painava, mikä on ollut mahdollista, jos nosturin valvontalaite on ollut poiskytkettynä. Tällöin nosturin nostokyky ei ole ollut riittävä. Tätä olettamusta vastaan puhuu se, että kuljettajaopiskelija on kieltänyt ohittaneensa valvontalaitteen. Toiseksi syyksi on esitetty sitä, ettei kokematon kuljettaja ole kyennyt nostamaan painavaa taakka pakkasolosuhteissa, vaan on toiminut liian nopeasti pakkasen liukastuttamalla petauksella. Tällöin syy nosturin kaatumiselle olisi ollut kokemattoman kuljettajan huolimattomassa menettelyssä. On myös esitetty, että vahinko on aiheutunut tukijalassa olleesta rasitusmurtumasta ja rakenteen ruosteisuudesta. Tällöin tukijalan pettämiseen olisi vaikuttanut tukijalkakotelon rakenteellinen heikkous. Tällainen murtuma olisi alkanut jo paljon vahinkohetkeä aiemmin.

Ajoneuvonosturin vahinko korvataan kyseessä olevassa vastuuvakuutuksesta, jos vahinko on aiheutunut kuljettajana toimineen opiskelijan / harjoittelijan tuottamuksesta.

Vahingoittuneen nosturin kaatumiseen on esitetty usea syy, jotka kaikki ovat yhtä mahdollisia. Yhtä todennäköistä syytä vahingon aiheutumiseen ei ole ollut. Vakuutuslautakunta katsoo kaiken saamansa selvityksen perusteella, ettei vahinkoa kärsinyt K Oy ole näyttänyt, että nosturin kaatuminen olisi ollut seurausta opiskelija / harjoittelijan toiminnasta. Sen vuoksi vahinkoa ei ole korvattava oppilaitoksen vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula ja Sarpakunnas sekä varajäsen Rantasalo. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia