Haku

VKL 648/14

Tulosta

Asianumero: VKL 648/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Henkilövahinko. Palveluntarjoajan vastuu. Tuottamus. Vahinkojenhoitosopimus.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A oli asioidessaan X myymälässä liukastunut lattialle tippuneeseen mainoslehtiseen. Kaatumisen seurauksen A loukkasi polvensa ja hän joutui jäämään sairauslomalle. Korvausta A:n kärsimästä henkilövahingosta haettiin kauppaliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Ensisijaisesti vakuutusyhtiö ilmoitti A:lle, ettei kysymyksessä ole kauppaliikkeen vastuuvakuutuksesta korvattavasta vahingosta, koska kysymyksessä on lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta korvattava vahinko, koska A oli kaatunut ollessaan matkalla töistä kotiin. Tämän jälkeen yhtiö antoi vielä lausunnon vakuutuksenottajansa mahdollisesta vahingonkorvausoikeudellisesta korvausvastuusta. Lausuman mukaan liike oli siivottu edellisen kerran klo 14:00 ja vahinko oli tapahtunut 15:40. Yhtiön mukaan tätä on pidettävä riittävänä puhtaanapitona, eikä jatkuvaa siivoamista voida edes palveluntarjoajalta edellyttää.  Lausunnon mukaan kauppaliike X ei ole korvausvastuussa A:lle sattuneesta vahingosta, koska vahingon ei voida katsoa laiminlyöneen huolellisuusvelvoitettaan.

Asiakkaan valitus

A loi tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Valituksessaan A toistaa vaatimuksensa perusteineen. Hän katsoo edelleen, että hänen henkilövahinkonsa on aiheutunut kauppaliikkeen tuottamuksesta. A:n näkemyksen mukaan kauppaliike on laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteensa, kun lattialla ollutta mainoslehtistä ei ollut poistettu. Valituksen mukaan A:B:n kärsimä vahinko on korvattava kauppaliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineen antamisen sijaan vakuutusyhtiö on ilmoittanut lautakunnalle, että käsillä olevaa vahinkoa ei ole käsitelty kauppaliikkeen vastuuvakuutuksesta, vaan kysymyksessä vahinkojenhoitosopimukseen perustuva lausunto korvausvastuusta. Näin ollen asiassa ei ole annettu valituskelpoista korvauspäätöstä.

Ratkaisu

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko A:lle sattunut kaatumisvahinko vastuuvakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan ohjesäännön mukaan lautakunnan tehtävänä on käsitellä vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä, jotka vakuutuksenottaja, vakuutettu, vahingonkärsinyt, edunsaaja tai asianomainen vakuutusyhtiö on sille esittänyt, ja antaa niistä perustellut ratkaisusuosituksensa.

Vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan kyseistä vahinkoasiaa ei ole käsitelty vastuuvakuutuksen perusteella, vaan kyseisen yrityksen ja vakuutusyhtiön välisen vahinkojenhoitosopimuksen nojalla. Vahinkojenhoitosopimuksella tarkoitetaan järjestelyä, jossa vakuutusyhtiö selvittää vahinkotapahtuman, maksaa mahdolliset korvaukset ja perii sopimuskumppaniltaan maksamansa määrät takaisin.

Nyt käsillä oleva korvauserimielisyys ei siten perustu vakuutussuhteeseen vaan vakuutusyhtiön ja yrityksen väliseen vahinkojenhoitosopimukseen. Vakuutuslautakunta ei näin ollen ohjesääntönsä mukaisesti ole toimivaltainen käsittelemään sitä. Kyseessä ei ole vakuutusasia, vaan vahinkoa kärsineen ja kaupan välinen vahingonkorvausta koskeva riita-asia. Tämän tyyppisiä riita-asioita voidaan käsitellä tuomioistuimessa tai kuluttajariitalautakunnassa

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein, ei Vakuutuslautakunta anna ratkaisusuositusta asiassa.

Tämän ratkaisun antoi puheenjohtaja Norros sihteerin esittelystä

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Tulosta