Haku

VKL 648/11

Tulosta

Asianumero: VKL 648/11 (2012)

Vakuutuslaji: Sairauskassat

Ratkaisu annettu: 24.10.2012

Sairauskassa-asia. Sairauskassan jäsenmaksu. Toimintapiiri ja jäsenyys. Työsuhde ja lomakorvaus.

Tapahtumatiedot

A:n työsuhde sairauskassan osakkaaseen päättyi 26.4.2011. Palkkakautta 25.4.2011–8.5.2011 koskevan palkkalaskelman erittelyn mukaan A:lle suoritettiin 16.5.2011 palkkaa kahdeksan tunnin työajasta [25.4.2011]. Lisäksi hänelle suori-tettiin tasauskorvaus ja vuosilomakorvauksia. Muiden pidätysten ohella A:lle maksetusta summasta vähennettiin 44,68 euron suuruinen sairauskassan jäsen-maksu. Sairauskassa pyysi A:ta palauttamaan kassan lisäetuuskortin ja ilmoitti, että lisäetuuksia ei enää korvata 26.4.2011 jälkeen, koska A:n työsuhde on päät-tynyt.

A:n kirjelmä sairauskassalle

A:n kirjelmän mukaan sairauskassan jäsenmaksua on laskutettu 30 päivältä 27.4.2011 lukien, vaikka lisäetuuskortin voimassaolo on päättynyt 26.4.2011. Kun kesäloman ajankohtaa ei ole määrätty, tulisi lisäetuuskortin olla voimassa työsuhteen päätyttyä jäljelle jääneiden lomapäivien ajan eli tässä tapauksessa 30 arkipäivää. Toinen vaihtoehto olisi, että tällaisessa tilanteessa ei perittäisi jäsenmaksua.

Sairauskassan päätös

Sairauskassa viittasi päätöksessään kassan sääntöjen 4 §:ään, jonka mukaan kassan jäsenyys on pakollinen ja jäsen eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin. Tämä tapahtuu työsuhteen päättymispäivänä. Kassan sääntöjen 7 §:n mukaan kassan jäsenmaksu on 1,10 % jäsenen työantajalta tai kassalta saamasta ennakkoperintälain (1188/1996) alaisesta palkasta. A:n vaatimusta ei hyväksytä.

Valitus

A toistaa valituksessaan sairauskassalle toimittamassaan kirjelmässä esittämäänsä ja kertoo, etteivät muut sairauskassat peri jäsenmaksua tilanteissa, joissa lisäetuuskortti on sairauskassan pyynnöstä palautettu. Sairauskassan menettelyä voidaan verrata tilanteeseen, jossa luoton takaisinmaksamisen jälkeen luotonantaja perisi vielä yhden kuukauden ylimääräisen lyhennyksen.

Sairauskassan vastine

Sairauskassan vastineen mukaan kassan sääntöjen 7 §:n mukaan jäsenmaksu peritään ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, jolla tarkoitetaan bruttopalkkaa. Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus on ennakonpidätyksen alaista palk-kaa, joka on ansaittu työsuhteen aikana ja perustuu työsuhteessa tehtyyn työhön, ja kohdistuu siten työssäoloaikaan huolimatta siitä, milloin se on maksettu. Siten jäsenmaksu peritään myös lomakorvauksesta ja lomarahasta.

Vastineen mukaan kyseessä on myös sääntöjen pohjalta muotoutunut vakiintunut käytäntö kassassa. A:lle ei voida palauttaa hänen vaatimaansa jäsenmaksu¬osuutta lomakorvauksesta. Kyse on myös tasapuolisesta kohtelusta kassan jäsenten välillä. Jotta kassa voisi jättää perimättä jäsenmaksun lomarahasta ja lomakorvauksesta, tästä tulisi säännöissä olla erillinen maininta, mikä joissain kassoissa onkin käytäntönä.

Sairauskassan sääntöjen 5 §:n mukaan jäsen eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin. Jäsen lakkaa kuulumasta kassan säännöissä 4 §:n mukaiseen toimintapiiriin työsuhteen päättyessä. A:n työsuhde on päättynyt 26.4.2011, jolloin hänen jäsenyytensä on päättynyt. Jäsenyys ei jatku työsuhteen päättymisen jälkeen. Työsuhteen ja jäsenyyden päättymisen jälkeen kassa ei enää suorita henkilölle sääntöjen mukaisia lisäetuuksia, joten A:n vaatimus jatkaa jäsenyyttä 30 päivällä on aiheeton.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sairauskassan säännöt

Toimintapiiri ja jäsenyys

4 §
Kassan toimintapiirin muodostavat [yhtiöitä] nimisiin yhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt, jotka työskentelevät [erään kaupungin] tehtailla. Lisäksi toimintapii-riin kuuluvat kassan palveluksessa olevat työntekijät. Edellä mainittuja yhtiöitä ja muita yhteisöjä kutsutaan näissä säännöissä työnantajiksi. Toimintapiiriin kuulu-minen edellyttää, että henkilö saa työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa. Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoi-tettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi.

Kassan jäseniä ovat, toimihenkilöitä lukuun ottamatta, kaikki kassan toimintapii-riin kuuluvien työnantajien työntekijät, ja jäsenyys on pakollinen.

Kassan hallituksen tehtävänä on todeta jäsenyyden edellytysten olemassaolo.

Kassasta eroaminen ja erottaminen

5 §
Jäsen eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin. Jäsentä ei voida erottaa kassasta. 4 §:n 4 momentissa mainittu henkilö, joka on eronnut kassasta, ei ole oikeutettu uudelleen liittymään kassan jäseneksi.

Vakuutusmaksut

Kassan jäsenmaksu on 1,10 prosenttia jäsenen työnantajalta tai kassalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta.

Palkattomalla lomalla olevalta jäseneltä peritään 20 euroa neljän viikon pituiselta ajalta. Jos palkaton loma alkaa tai päättyy kesken neljän viikon ajanjaksoa, peri-tään suhteellinen osuus neljän viikon maksusta.

Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta palkattoman loman ajalta. Jäsenellä ei maksuvapauden ajalta ole oikeutta näiden sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin eikä myöskään ajalta, jolloin hän laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.

8 §
Työnantaja pidättää jäsenmaksun jäsenen palkasta palkanmaksun yhteydessä. Jä-senmaksun tilitys kassalle tapahtuu ainakin kerran kuukaudessa. 7 §:ssä 2 momentissa tarkoitettu jäsenmaksu maksetaan hallituksen määräämällä tavalla.

Lisäetuudet

13 §
Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon.

17 §
Kassan vastuu lisäetuuksien osalta alkaa jäsenyyden alkamisesta lukien ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Sairaalahoidon korvaaminen lakkaa kuitenkin 13 §:n 2 momentin 2 kohdassa mainitun enimmäisajan päättyessä taikka, jos jäsen siirtyy sitä ennen vanhuuseläkkeelle, vanhuuseläkkeen alkaessa, mikäli sairaalahoito on alkanut ennen jäsenyyden päättymistä.

Lainsäädäntö

Ennakkoperintälain 13.1 §:n (Palkka) mukaan palkalla tarkoitetaan:
1) kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa;
2) kokouspalkkiota, henkilökohtaista luento- ja esitelmäpalkkiota, hallintoelimen jäsenyydestä saatua palkkiota, toimitusjohtajan palkkiota, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamaa palkkaa sekä luottamustoimesta saatua korvausta.

Asetelma ja käsittelyratkaisu

A:n ja sairauskassan välillä on riitaa siitä, onko kassalla oikeus A:n lopputilistä pidätettyyn jäsenmaksuun. A on vaatinut, että häneltä pidätetty 44,68 euron va-kuutusmaksu palautetaan tai vaihtoehtoisesti hänen jäsenyytensä pysytetään voi-massa 30 arkipäivän ajan 27.4.2011 lukien. Sairauskassa on kiistänyt A:n mo-lemmat vaatimukset.

Vakuutuslautakunnan toimialueeseen kuuluvat kassan ja sen jäsenen väliset va-kuutuskassa-asiat eikä toimialue koske vakuutuskassojen harjoittamaa sairausvakuutuslain mukaista toimintaa. Lautakunnan toimialueeseen eivät myöskään kuulu työsuhteen ehtoja koskevat asiat. Tässä tapauksessa on kysymys lisäetuuk-sien kattamista koskevasta vakuutusmaksusta ja A:n kuulumisesta sairauskassan lisäetuustoiminnan piiriin. Asia kuuluu Vakuutuslautakunnan toimivaltaan ja lautakunta antaa asiassa ratkaisusuosituksen.

Ratkaisu

Oikeus lisäetuuskorvauksiin on sairauskassan jäsenillä siten kuin kassan säännöissä tarkemmin määrätään. Sairauskassan sääntöjen mukaan kassan jäseniä ovat toimintapiiriin kuuluvien työnantajien työntekijät lukuun ottamatta eräitä säännöissä mainittuja poikkeuksia. Jäsen eroaa sääntöjen mukaan kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin. Sääntöjen mukaan kassan vastuu lisäetuuksien osalta alkaa jäsenyyden alkamisesta lukien ja päättyy jäsenyyden päättyessä.

Tässä tapauksessa A:n työsuhde kassan osakkaaseen on päättynyt 26.4.2011. Sääntöjen perusteella A ei ole työsuhteen päättymisen jälkeen kuulunut enää kas-san toimintapiiriin, jolloin hänet katsotaan sääntöjen mukaan eronneeksi kassasta. A:n jäsenyys on päättynyt 26.4.2011 ja samalla on päättynyt hänen oikeutensa li-säetuuksiin.

Sääntöjen mukaan kassan jäsenmaksu on 1,10 prosenttia jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta. Ennakkoperintälain mukaan pal-kalla tarkoitetaan muun muassa kaikenlaatuista palkkaa ja korvausta. Työsuhteen päättyessä viimeinen palkka voi tulla maksettavaksi työsuhteen päättymispäivän jälkeen. A ei ole sääntöjen mukaan ollut enää kassan jäsen, kun hänelle 16.5.2011 on tilitetty 26.4.2011 päättynyttä työsuhdetta koskevaa kassan sääntöjen tarkoittamaa palkkaa. Kassan osakkaan A:lle maksama palkka perustuu A:n jäsenyysaikaiseen työsuhteeseen, ja kassan sääntöjen mukaan jäsenmaksun perusteena on työnantajan maksama palkka. Tämän takia jäsenmaksun sääntöjen mukaista määräytymistä arvioitaessa ei palkan tilityspäivälle tule antaa merkitystä, vaan jäsenmaksu lasketaan kassan jäsenenä olleen henkilön kassan työnantajalta saamasta palkasta. Sairauskassalla on oikeus jäsenmaksuun kassan osakkaan A:lle 16.5.2011 suorittamasta palkasta.

Kassan sääntöjen perusteella oikeus lisäetuuksiin päättyy työsuhteen päättyessä, eikä säännöistä ilmene perustetta, jonka nojalla A:n jäsenyyttä tässä tapauksessa tulisi jatkaa työsuhteen päättymispäivästä. Sairauskassan menettely on ollut sääntöjen mukainen. Asiassa ei ole merkitystä sillä, miten jäsenmaksuvelvollisuudesta on määrätty jonkun toisen sairauskassan säännöissä. Vakuutuslautakunta ei suosita jäsenmaksun palautusta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Ahlroth, Kauppila, Korpiola, Lehti ja Åsnabrygg. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia