Haku

VKL 647/15

Tulosta

Asianumero: VKL 647/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2016

Vakuutusehtojen soveltaminen. Oikeusturvaedun myöntäminen. Rikosasian yhteydessä käsiteltävä vahingonkorvausvaatimus. Vakuutuksen päättyminen. Oliko vakuutustapahtuma sattunut vakuutusaikana?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja B Oy oli hakenut asianomistajana 1.9.2014 päivätyllä oikeusturvailmoituksella oikeusturvaetua käräjäoikeudessa 3.6.2014 vireille tulleeseen rikosasiaan, jossa A oli syytettynä törkeästä petoksesta. Syytteen mukaan A oli, hankkiakseen itselleen ja puoliksi omistamalleen C Oy:lle oikeudetonta taloudellista hyötyä, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saanut B Oy:n tilaamaan 18.1.2004 ja 30.6.2005 välisenä aikana C Oy:ltä palveluja muun muassa A:n toimittamana, vaikka A:lla ei ollut ollut kysymyksessä olleisiin tehtäviin oikeuttanutta koulutusta. Menettelyllään A oli syytekirjelmän mukaan aiheuttanut B Oy:lle 17 000 euron vahingon. Oikeusturvailmoituksen mukaan B Oy tulisi vaatimaan korvausta A:lta ja asiakokonaisuus huomioon ottaen oli todennäköistä, että A kiistäisi vaatimuksen ainakin määrältään.

Vakuutusyhtiö on 4.9.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään todennut, että B Oy:n oikeusturvavakuutus oli päättynyt 27.5.2014. Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan vakuutus oli päättynyt B Oy:n irtisanottua sen. Vakuutusyhtiö on vedonnut oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohtaan 4.1, jonka mukaan rikosasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitettiin syytteen nostamista vakuutetun ollessa asianomistajana. Koska vakuutuksesta korvattiin sen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat ja syyte oli nostettu eli juttu tullut vireille vakuutuksen päättymisen jälkeen, vakuutusyhtiö ei myöntänyt oikeusturvaetua.

B Oy:n asiamies oli vakuutusyhtiölle muiden muassa 29.10.2015 lähettämässään sähköpostiviestissä vaatinut päätöksen muuttamista vedoten sen kohtuuttomuuteen sekä siihen, että asiassa olisi voitu nostaa myös siviilikanne, jolloin oikeusturvaetu olisi myönnetty. Korvausvaatimus oli esitetty ja A sen kiistänyt jo ennen vakuutuksen päättymistä. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt muuttamasta ratkaisuaan lausuen 10.11.2015 ja 11.11.2015 päivätyissä sähköposteissaan muun muassa, ettei erillistä kannetta ollut nostettu, vaan käräjäoikeuden ilmoituksen mukaan korvausvaatimus käsiteltiin normaalisti rikosasian yhteydessä.

Asiakkaan valitus

B Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta siitä, olisiko oikeusturvaetu tullut myöntää. B Oy on lausunut, että vakuutusyhtiö oli ilmoittanut vakuutustapahtumaksi syytteen nostamisen vakuutetun ollessa asianomistajana. Kun B Oy oli sittemmin ilmoittanut tekevänsä asiassa erillisen vaatimuksen riita-asiana, vakuutusyhtiö oli ilmoittanut, ettei oikeusturvaa ehkä silloinkaan myönnetä. Peruste oli se, että korvattavia olivat vain kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut ja se, että kustannuksia ei korvata, jos vakuutettu tai asiamies on aloittanut oikeudenkäynnin ilman vastapuolen antamaa aihetta, tai muutoin tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin.

B Oy:n mukaan asiassa oli ilmeisesti riidatonta, että syytetty oli kiistäessään epäilyn törkeästä petoksesta kiistänyt myös korvausvaatimukset hyvissä ajoin, ennen kuin B Oy:n vakuutus oli päättynyt. Asiaa oli tutkittu pitkään ennen syytteen nostamista. B Oy:n toiminta oli päättynyt keväällä 2014 kannattavuusvaikeuksien vuoksi ja toimitusjohtaja-omistaja D:n tultua eläkeikään. Kun yhtiön toiminta oli päättynyt, D oli päättänyt myös vakuutuksen. Koska D oli jo paljon aikaisemmin eli 25.9.2012 asianomistajana kuulustelussa kertonut B Oy:n vaativan korvauksia syytetyltä, ei hänen mieleensä tullut, että vakuutus olisi tullut pitää edelleen voimassa, vaan vakuutus oli päätetty 27.5.2014. Syytekirjelmä oli päivätty 2.6.2014, joten tapahtumien välillä oli vain yksi viikko.

Vakuutusyhtiön päätös oli kohtuuton D:n erehtymisen takia, ja koska asia olisi voinut olla myös riita-asia. B Oy:n vakuutus oli ollut voimassa pitkään. B Oy on huomauttanut, että erillisen riita-asian ajamisesta olisi aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia verrattuna siihen, että oikeusturvaetu asianomistajana olisi myönnetty.

B Oy:n lautakunnalle 22.6.2016 toimittaman kuulustelupöytäkirjan otteen mukaan A oli asian esitutkinnassa 30.11.2012 kuultuna kiistänyt B Oy:n korvausvaatimuksen pitäen sitä täysin kohtuuttomana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vedonnut oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtoihin ja lausunut, että B Oy oli hakenut oikeusturvaetua rikosperusteisten vaatimusten esittämiseen A:ta kohtaan. B Oy:n oikeusturvavakuutus oli päättynyt 27.5.2014. Rikosasia oli tullut vireille käräjäoikeudessa 3.6.2014, jolloin syyte oli nostettu. Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukainen vakuutustapahtuma oli sattunut vakuutuksen päättymisen jälkeen. Tämän vuoksi kyseisen ehtokohdan nojalla ei ollut mahdollista myöntää oikeusturvaetua korvausvaatimuksen ajamiseen.

Vakuutusyhtiön mukaan oikeusturvavakuutuksen ehdot olivat muuttuneet 1.1.2014 alkaen. Vanhojen ehtojen kohdan 4.1.2 mukaan vakuutuksesta korvattava tapahtuma rikosasiassa oli vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

B Oy on tuonut esiin, että se oli vuonna 2012 rikosasian esitutkinnassa ilmoittanut esittävänsä vaatimuksia rikosasian johdosta A:ta kohtaan ja että A oli esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Lisäksi B Oy oli 13.1.2014 tarkentanut vaatimuksiaan poliisille osoitetulla kirjeellä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että B Oy olisi vakuutuksen voimassa ollessa voinut tehdä oikeusturvailmoituksen ja esittää selvityksen edellä mainituista seikoista. Oikeusturva-asiaa ei kuitenkaan olisi voitu käsitellä vakuutusehtojen kohdan 7.5 vuoksi ennen kuin vakuutusyhtiölle olisi toimitettu haasteasiakirjat. Asiaa ei olisi voitu ratkaista ennen kuin olisi tiedetty, tultiinko syyte nostamaan ja tuliko vakuutuksesta korvattavia kuluja ylipäätään muodostumaan. Tällaisia korvattavia kuluja ei ollut syntynyt oikeusturvavakuutuksen voimassa ollessa.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että oikeusturvaetua ei tule myöntää, koska oikeusturvavakuutusehtojen mukaan asiassa oli sattunut vakuutustapahtuma vakuutuksen päättymisen jälkeen. Mikäli asiaan olisi haettu oikeusturvaetua ennen ehtomuutoksen voimaantuloa, vanhojenkaan oikeusturvavakuutusehtojen nojalla asiaan ei olisi voitu myöntää oikeusturvaetua ennen syytteen nostamista käräjäoikeudessa A:ta vastaan. Vakuutus oli päättynyt ennen syytteen nostamista eikä oikeusturvaedun myöntämiselle ollut perustetta. Vakuutusyhtiö on myös huomauttanut, että vakuutusehtojen kohdan 4.2 nojalla samaan asiakokonaisuuteen voitiin myöntää vain yksi oikeusturvaetu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön tullut myöntää vakuutusehtojen nojalla B Oy:lle oikeusturvaetu rikokseen perustunutta vahingonkorvausvaatimusta koskeneeseen asiaan tilanteessa, jossa asia oli tullut vireille käräjäoikeudessa 3.6.2014 ja B Oy:n oikeusturvavakuutus päättynyt 27.5.2014.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yrityksen oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1, Vakuutustapahtuman määritelmä, mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Rikosasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan (ensimmäisen alakohdan mukaan) syytteen nostamista vakuutetun ollessa asianomistajana.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma.

Vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma (muiden kohdassa mainittujen tilanteiden ohella) silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

Vakuutusehtojen kohdan 7.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata muiden muassa rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja.

Oikeusturvavakuutukseen ennen 1.1.2014 sovellettujen 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden yrityksen oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma rikosasiassa on ollut vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

Edellä selostetut vakuutusehtojen kohdat 4.2 ja 7.5 ovat sisältyneet myös 1.1.2011 alkaen voimassa olleisiin vakuutusehtoihin.

Asian arviointi

B Oy ja vakuutusyhtiö eivät ole erimieltä siitä, että B Oy:n oikeusturvavakuutus oli päättynyt 27.5.2014 B Oy:n irtisanottua vakuutuksen. Vakuutukseen sovellettujen vakuutusehtojen kohdan 4.1 perusteella vakuutuksesta korvataan vain sen voimassaoloaikana sattuneita vakuutustapahtumia.

B Oy:n A:ta kohtaan esittämä vahingonkorvausvaatimus on perustunut käräjäoikeudessa 3.6.2014 vireille tulleeseen rikosasiaan, jossa asianomainen kihlakunnansyyttäjä on ajanut A:ta vastaan syytettä törkeästä petoksesta. Asiakirjojen mukaan B Oy:n vahingonkorvausvaatimus on ollut määrä käsitellä mainitun rikosasian yhteydessä.

Lautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutukseen sen päättyessä sovellettujen 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4.1. mukaan rikosasiassa vakuutustapahtumalla on tarkoitettu syytteen nostamista vakuutetun ollessa asianomistajana. Lisäksi vakuutuksen rajoitusehtojen kohdassa 7.5 rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuneet kulut on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Näin ollen kyseisten vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma eli syytteen nostaminen oli tapahtunut vasta vakuutuksen voimassaolon päätyttyä, joten vakuutusyhtiö ei ole ollut velvollinen myöntämään asiaan oikeusturvaetua kyseisten vakuutusehtojen perusteella.

Lautakunta on kiinnittänyt asiassa huomiota siihen, että vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan vakuutusyhtiö oli muuttanut B Oy:n oikeusturvavakuutukseen sovellettavia vakuutusehtoja 1.1.2014 alkaneen vakuutuskauden alusta lukien. Vakuutukseen on sovellettu tätä edeltäneenä aikana 1.1.2011 alkaen voimassa olleita yrityksen oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtoja, joiden kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma rikosasiassa on ollut vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

B Oy on valituksessaan vedonnut muun muassa siihen seikkaan, että B Oy:n kertoman mukaan syytteeseen asetettu A oli asian esitutkinnan aikana kiistänyt kaikki häneen jo vuonna 2012 kohdistetut korvausvaatimukset. B Oy:n lautakunnalle toimittaman kuulustelupöytäkirjan otteen mukaan A oli asian esitutkinnassa 30.11.2012 kuultuna kiistänyt B Oy:n korvausvaatimuksen pitäen sitä täysin kohtuuttomana. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 7.5 ja lausunut lautakunnassa, ettei asiaan olisi voitu myöntää oikeusturvaetua vanhojenkaan vakuutusehtojen nojalla ennen syytteen nostamista A:ta vastaan.

Lautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiön viimeksi mainitsema edellytys oikeusturvaedun myöntämiselle ilmene vakuutukseen 31.12.2013 saakka sovelletuista 1.1.2011 alkaen voimassa olleista vakuutusehdoista. Mainittujen vakuutusehtojen kohdan 4.1. mukaan rikosasiassa vakuutustapahtumaksi, jonka nojalla oikeusturvaetu tulee myöntää, on ollut määriteltynä vakuutetun yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen. Vakuutusehdosta ei ilmene, että vasta syytteen nostamisen jälkeinen kiistäminen olisi merkitsevä. Myöskään se seikka, että vakuutusehtojen kohdan 7.5 mukaan vakuutuksen ulkopuolelle on rajoitettu kustannukset, jotka ovat aiheutuneet muun muassa asian esitutkinnan aikana ennen syytteen nostamista, ei merkitse sitä, että asiaan ei tulisi myöntää oikeusturvaetua vakuutusehtojen mukaisen vakuutustapahtuman satuttua.

Selostamillaan perusteilla ja kun asiassa ei ole muuta esitetty lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön tulee myöntää asiaan oikeusturvaetu vakuutussopimukseen 31.12.2013 saakka sovellettujen vakuutusehtojen perusteella.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää asiaan oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Partanen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia