Haku

VKL 647/12

Tulosta

Asianumero: VKL 647/12 (2013)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.09.2013

Lakipykälät: 9, 69

Oliko vakuutusyhtiön maksama vakuutuskorvaus maatilan palovahingosta vakuutusehtojen mukainen? Vahinkotarkastajan antamien tietojen sitovuus.

Tapahtumatiedot

S:n maatilalla oli tulipalo 9.5.2011, jossa tuhoutui hevostalli-, varasto- ja lämpökeskusrakennus sekä lämpökeskus. Vakuutusyhtiö maksoi vakuutuskorvauksia tuhoutuneen omaisuuden vakuutuksista yhteensä 105 195,41 euroa.

Tapauksessa on riitaa siitä, ovatko vakuutusyhtiön rakennuksen ja lämpökeskuksen tuhoutumisesta suorittamat vakuutuskorvaukset olleet vakuutusehtojen mukaiset.

Vakuutuksenottaja on katsonut saaneensa virheellistä tietoa vakuutustarkastajalta, minkä vuoksi vakuutuskorvaus oli jäänyt liian pieneksi.

Vakuutusyhtiö on katsonut suorittaneensa korvaukset vakuutusehtojen mukaisesti ja oikean suuruisina.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on 1.6.2011 antamallaan korvauspäätöksellä maksanut piharakennuksen palovahingosta vakuutusmäärän mukaisena korvauksena omavastuun vähentämisen jälkeen 70 880 euroa. Lisäksi 20.6.2011 annetulla päätöksellä vakuutusyhtiö on maksanut lisäkorvausta palovahingon raivauskuluista sille toimitettujen laskujen mukaan yhteensä 13 802,37 euroa. Korvauspäätöksellä 16.12.2011 on suoritettu vakuutuksenottajalle 1 249 euron suuruinen indeksikorjaus, lämpökeskuksesta 30 000 euron lisäkorvaus sekä lämpökeskuksen raivauskuluja 3 000 euroa ja 63,41 euron suuruinen korvaus putkiliikkeen laskun mukaisesti. Kyseisessä korvauspäätöksessä on tehty 13 802,37 euron suuruinen vähennys aiemmin maksettujen rakennusten raivauskulujen perusteella.

Vakuutusyhtiö on 16.12.2011 antamassaan korvauspäätöksessä viitannut sekä palossa tuhoutuneen hevostalli-, varasto- ja lämpökeskusrakennuksen että lämpökeskuksen vakuutusten vakuutusehtoihin. Vakuutusyhtiö on todennut rakennuksen olleen vakuutettuna vakuutusmäärältään 70 180 euron arvosta ja lämpökeskuksen täydestä arvostaan. Vakuutusyhtiö on samalla ilmoittanut maksaneensa virheellisesti myös rakennuksen raivauskulut 20.6.2011 päivätyllä korvauspäätöksellään ja oikaisevansa kyseisen virheen. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, ettei se maksanut korvausta sähköliikkeen laskusta, joka koski mittakeskusta, asennustarvikkeita ja työkustannuksia, koska kyseiset kustannukset olivat sisältyneet rakennuksen vakuutusmäärään. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut maksavansa rakennuksen vakuutusmäärään indeksikorotusta 1 249 euroa. Lämpökeskuksen purkukustannuksiksi vakuutusyhtiö on arvioinut 3 000 euroa ja jälleenrakennuskustannuksiksi 30 000 euroa, kun arvioinnissa otettiin huomioon viranomaismääräysten kustannusvaikutukset ja muut siirrosta aiheutuneet kustannukset sekä tason parannukset.

Muutoksenhakukirjelmässään vakuutusyhtiölle vakuutuksenottaja on kertonut keskustelleensa vahinkotarkastajan kanssa palopaikan raivaustöiden aikana useaan otteeseen puhelimessa. Korvaukset palopaikan raivaustöistä oli maksettu vahinkotarkastajan antamien ennakkotietojen mukaisesti. Vasta marraskuussa 2011 vahinkotarkastaja ilmoitti lopputarkastuksen yhteydessä, että raivauskulut oli korvattu virheellisesti ja että ne tultaisiin perimään takaisin. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiön 30 000 euron korvaus lämpökeskuksesta ei ollut riittävä.

Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin on päätöksessään 15.6.2012 lausunut, että vakuutusmäärällä vakuutettu rakennus oli korvattu vakuutusehtojen mukaisesti indeksikorotuksella korotettuna eivätkä rakennuksen raivauskulut olleet vakuutusehtojen mukaan korvattavia. Lisäksi päätöksessä on viitattu vakuutussopimuslain 9 §:ään, jonka mukaan vahingon jälkeen annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät sido vakuutuksenantajaa. Mikäli vakuutuksenottaja pystyy osoittamaan kärsineensä vahinkoa virheellisistä tiedoista, vakuutuksenantaja voi olla aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen vahingonkorvauslain mukaisesti. Vakuutusyhtiön mukaan nyt käsiteltävässä asiassa ei ollut osoitettu, että vakuutusyhtiön virheellisestä korvauslupauksesta olisi syntynyt ylimääräisiä raivauskuluja.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan hän ei ollut saanut vakuutusyhtiöltä korvauksia uuden lämpökeskuksen rakentamisen työkustannuksista eikä muitakaan kustannuksia ollut sisällytetty vakuutuskorvauksiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan viitannut antamiinsa korvauspäätöksiin perusteluineen ja sovellettaviin vakuutusehtoihin. Vakuutusyhtiö on katsonut maksaneensa S:lle vakuutuskorvaukset oikean määräisinä ja vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. Korvauskäsittelyssä oli tapahtunut inhimillinen virhe, mutta virheestä ei ollut osoitettu aiheutuneen S:lle sellaista vahingonkorvaus-lain mukaista korvattavaa vahinkoa, josta vakuutusyhtiön voitaisiin katsoa olevan vastuussa. Lisäksi vakuutusyhtiö on katsonut, että yhtiön arviot vanhan lämpökeskuksen raivauskustannuksista, uudesta lämpökeskuksesta ja rakentamisesta vastasivat lämpökeskuksen täysarvovakuutuksen vakuutusehtojen mukaista vakuutuskorvausta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Maatilavakuutus

Omaisuusvakuutus

Kohteen määritelmä

1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuskirjassa kunkin vakuutuskohteen kohdalla ilmoitetussa laajuudessa suoranainen esinevahinko. Lisäksi korvataan vakuutusehdoissa mainitut muut kustannukset.

4 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu omaisuus seuraavasti

4.1 Rakennukset

Vakuutuskirjassa mainitut rakennukset

Palovahinko

1 Korvattavat vahinkotapahtumat ja niiden rajoitukset

1.1 Palo

Vakuutus korvaa tulipalon, savun ja noen äkillisesti ja arvaamatta aiheuttaman vahingon.

Korvaussäännöt

1 Käsitteet

Omaisuuden arvon ja vahingon määrän laskemisen perusteena ovat uudelleenhankinta-arvo, nykyarvo, vakuutusmäärä ja jäännösarvo.

1.3 Vakuutusmäärä

Vakuutusmäärällä tarkoitetaan vakuutuksen kohteelle merkittyä tai indeksi­ehdon mukaan tarkistettua rahamäärää.

1.4 Täysarvovakuutus

Vakuutusmäärän sijaan vakuutuskohteen suuruus voidaan määritellä pinta-alatiedoilla tai joillain muilla sovituilla tunnusluvuilla. Korvausperusteena voi olla nykyarvo tai uudelleenhankinta-arvo omaisuuden vahinkohetken arvon mukaan.

2 Korvauksen laajuus

Vakuutuksesta korvataan vahinkotapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Korvaus on enintään indeksillä tarkistettu vakuutusmäärä. Arvonalennusta tai välillisiä kustannuksia ei korvata. Seuraavat lisäkustannukset kuitenkin maksetaan vaikka vakuutusmäärä ylittyisi:

- kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

- vakuutettua irtaimistoa suojaavan säilytyspaikan oven lukon sarjoituskustannus korvataan välittömästi uhkaavassa tilanteessa, kun avain on joutunut asiattoman henkilön haltuun murron, ryöstön tai viekkauden johdosta.

Viranomaisen määräyksistä aiheutuvat rakennuksen korjaamisen lisäkustannukset enintään 10 % rakennuksen arvosta.

Vakuutuskirja

Hevostalli-, varasto- ja lämpökeskusrakennus on vakuutettuna omaisuusvakuutuksella ja vakuutusmääränä on 71 180 euroa (vakuutuskirjan sivu 3/13).

Lämpökeskus on vakuutettuna laajalla omaisuusvakuutuksella ja täydestä arvostaan, maksuperusteeksi on merkitty rakennuksen tiedot (vakuutuskirjan sivu 9/13).

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslaki

9 § Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

69 § Korvauksen hakijan velvollisuudet

Korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Tarkastusmuistio 9.5.2011

Vakuutusyhtiön palovahingon tarkastusmuistion mukaan yhdistetty hevostalli-, varasto- ja lämpökeskusrakennus tuhoutui tulipalossa täysin. Rakennus oli vakuutettu omaisuustasolla 71 180 euron määrävakuutuksella. Rakennuksen sisään jälkikäteen rakennettu kivirakenteinen lämpökeskus oli vakuutettu laajalla turvalla täydestä arvosta. Lisäksi muistossa todettiin, että lämpökeskuksen laitteet näyttivät silmämääräisesti tarkastettuina olevan toimintakuntoisia lukuun ottamatta ohjauskeskuksen ja sähköjohtojen sulamista.

Ratkaisu

Palossa tuhoutuneen varastorakennuksen vakuutusmäärä oli 71 180 euroa. Maatilan omaisuusvakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan enintään indeksillä tarkistettu vakuutusmäärä. Vakuutusmäärä voi ylittyä vain, jos kysymyksessä ovat vahingon rajoittamis- tai torjumiskustannukset tai rikottujen ovien lukkojen sarjoituskulut.

Lämpövoimala oli vakuutettuna täysarvovakuutuksella. Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta maksettavan korvauksen korvausperusteena voi olla nykyarvo tai uudelleenhankinta-arvo omaisuuden vahinkohetken arvion mukaan.

Vakuutusyhtiö on maksanut vakuutuksenottajalle ensimmäisellä korvauspäätöksellä vakuutuskirjassa mainitun vakuutusmäärän mukaisen korvauksen tuhoutuneesta rakennuksesta. Toisella korvauspäätöksellä on korvattu raivauskuluja. Kolmannella korvauspäätöksellä on suoritettu rakennusvakuutuksen indeksikorotus sekä korvattu lämpökeskus ja siihen liittyneet raivauskustannukset sekä vähennetty aiemmin virheellisesti suoritetut raivauskulut. Vakuutusyhtiö on arvioinut lämpökeskuksen raivauskuluiksi 3 000 euroa ja rakennuskuluiksi 30 000 euroa. Korvauksen hakijalla on velvollisuus osoittaa vakuutuksenantajalle sellainen selvitys, joka on tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi. Vakuutuskorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt vahinkoa edeltäneeseen asemaan eikä hän siten saa hyötyä vahingosta.

Vakuutuslautakunta katsoo vakuutusyhtiön maksaneen varastorakennusta koskevan vakuutuskorvauksen vakuutusehtojen mukaisesti suorittaessaan vakuutuskirjassa mainitun vakuutusmäärän tarkistettuna indeksikorotuksella.

Vakuutusyhtiön mukaan tulipalossa vaurioituneen lämpökeskuksen tilalle oli rakennettu pinta-alaltaan suurempi ja tehokkaampi lämpökeskus, joka oli viranomaisten määräysten vuoksi sijoitettu eri paikkaan kuin vanha. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut huomioineensa kyseiset seikat määritellessään palossa vaurioituneen lämpökeskuksen vakuutusehtojen mukaista arvoa.

Vakuutuslautakunta katsoo selvitetyksi, että vakuutusyhtiö on suorittanut lämpövoimalasta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen, joka on vastannut vakuutuksenottajan kärsimän kokonaisvahingon suuruutta. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt selvitystä, jonka perusteella hänen voitaisiin arvioida kärsineen vakuutusyhtiön virheellisestä päätöksestä johtuen korvattavaa vahinkoa.

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Löppönen, Makkula, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsen Mitts. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia