Haku

VKL 644/13

Tulosta

Asianumero: VKL 644/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Uhkaavan vahingon torjuntakulut. Lukkojen sarjoitus- tai uusimiskulut.

Tapahtumatiedot

27.12.2011 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan isännöitsijätoimistoon oli murtauduttu 22.‑ 27.12.2011 ja avainkaapista oli varastettu isännöitävien taloyhtiöiden yleisavaimet. Avaimissa oli numerokoodi, mutta koodilistaa ei tiettävästi viety. Muita tunnisteita avaimissa ei ollut. Isännöitsijä teetti taloyhtiöihin pikaiset yleisavaimen poistosarjoitukset 28.12.2011. Korvausta sarjoituksista on haettu kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 6.2.2012 päivätyssä korvauspäätöksessä, että lukkojen sarjoituskustannusten korvaaminen ehtojen kohdan 5.2.2 mukaan edellyttäisi välitöntä, konkreettisesti uhkaavaa vahingon vaaraa. Pelkkä abstrakti mahdollisuus vahingon sattumisesta ei ole riittävä peruste korvaukselle.

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo, että muille asunto-osakeyhtiöille oli suoritettu korvauksia. Toinen vakuutusyhtiö oli suorittanut korvauksen, vaikka etäisyyksien oli arvioitu olevan siinä määrin suuret, että vahingontorjunnalle ei ollut tarvetta koska murrosta oli ollut lehtijuttu paikallisessa sanomalehdessä.

Maaliskuun lopussa 2012 saatiin tieto, että avaimet olivat löytyneet pahvilaatikosta erään kerrostalon kellarikäytävässä. Vakuutuksenottaja katsoo, että avaimet todennäköisesti menettivät arvonsa varkaiden käsissä lukkojen uusimisen ja lehtitietojen vuoksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 5.3.2014 päivätyssä vastineessaan, että yhtiön korvausvelvollisuutta arvioitaessa sillä, ovatko toiset vakuutusyhtiöt suorittaneet korvauksen, ei ole merkitystä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että vakuutussopimuslain sekä vakuutusehtojen mukaisien torjuntakulujen korvaamisen edellytyksenä on välitön, konkreettinen vaara. Pelkkä abstraktinen, mahdollinen vahingonvaara ei lautakunnan mukaan ole ollut riittävä peruste vahingon torjuntakulujen korvaamiselle vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että avaimet eivät ole olleet yhdistettävissä nyt kyseessä olevaan taloyhtiöön, koska avaimissa ei ollut tunnistetietoja.

Vakuutuksenottajan lisävastine

Vakuutuksenottajan on katsonut, että avainten katoamishetkellä suuri osa asunto-osakeyhtiön asukkaista oli joululomilla ja oli kiistatonta, että avaimet olivat varkaiden hallussa. Isännöitsijä- ja huoltoyhtiöihin varkauksia tekevillä on usein tietoa isännöitsijätoimiston asiakkaista. Jos vahingontorjuntatoimenpiteet olisi jätetty tekemättä ja varkaat olisivat päässeet asuntoihin sisään, olisi vahingoista tehty varmasti vähennykset suojeluohjeiden laiminlyönnin perusteella.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kiinteistövakuutuksen ehtokohdan 1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvaamaan kohdassa ES3 määritellyistä äkillisistä, ennalta arvaamattomista vahingoista vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

Ehtokohdan 3.1.5 (Murtautumisen yhteydessä tapahtunut varkaus ja vahingonteko) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut anastaminen tai vahingonteko, kun vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon on

- murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen

- tunkeuduttu avaimelle, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla.

Jos edellä mainitunlaisella, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvalla murrolla tai ryöstöllä on anastettu vakuutuksenottajan hallussa olevia yleisavaimia tai asuntojen avaimia, vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen lukkojen tarpeelliset uusimis- tai sarjoituskustannukset (ks. kohta 5.2.2 Muut korvattavat kustannukset).

Kiinteistövakuutuksen ehtojen kohdan 5.2.2 (Muut korvattavat kustannukset) alakohdan ”Uhkaavan vahingon torjuntakulut” mukaan suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan Yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 (YL) mukaisesti kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan, vakuutuksesta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

Alakohdan ”Lukkojen sarjoitus- tai uusimiskulut” mukaan vakuutuksesta korvataan vaaran torjumiseksi tarpeelliset lukkojen sarjoitus- tai uusimiskustannukset kohdassa 3.1.5 (ES) määritellyissä tapauksissa.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 (Vahingon torjunta- ja rajoittamisvelvollisuus eli pelastamisvelvollisuus) mukaan vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tai tähän samastettavan tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

Ratkaisu

27.12.2011 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan isännöitsijätoimistoon oli murtauduttu 22.‑ 27.12.2011 ja avainkaapista oli varastettu isännöitävien taloyhtiöiden yleisavaimet. Avaimissa oli numerokoodi, mutta koodilistaa ei tiettävästi viety. Muita tunnisteita avaimissa ei ollut. Isännöitsijä teetti taloyhtiöihin pikaiset yleisavaimen poistosarjoitukset 28.12.2011. Korvausta sarjoituksista on haettu kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että koska avaimet ovat olleet isännöintiyhtiön hallussa, voidaan avainten katsoa olleen vakuutuksenottajan hallussa. Näin ollen murtovahinko täyttää ehtokohdan 3.1.5 määritelmän. Kyseisessä ehtokohdassa lukkojen uusimiskulujen korvaamisen edellytykseksi on asetettu, että kyseessä ovat olleet tarpeelliset kustannukset ja siinä viitataan ehtokohtaan 5.2.2, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan, vakuutuksesta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

Tunnistetietoja ei asiassa esitetyn selvityksen mukaan ollut viety murron yhteydessä. Vakuutuslautakunta katsoo, että koska kyse oli murrosta isännöintitoimistoon, on mahdollista, että avainten varastaneilla on ollut tieto siitä, mihin asuntoyhtiöön avaimet kuuluvat. Tämä tieto on myös vaikeuksitta saatavilla. Ottaen lisäksi huomioon, että avaimet on varastettu kiinteistön lähialueelta, on uusimiskustannuksia pidettävä ehtokohdan 3.1.5 mukaisina tarpeellisina uusimis- tai sarjoituskuluina ja välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluina. Näin ollen Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen poistosarjoituskuluista.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia