Haku

VKL 643/15

Tulosta

Asianumero: VKL 643/15 (2016)

Vakuutuslaji: Lainaturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.11.2016

Lakipykälät: 45

Vakuutuksen voimassaolo. Luottosopimuksen mukaisen velan maksaminen pankille. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vakuutetulle oli 18.5.2007 myönnetty lainaturvavakuutus 57 000 euron suuruiselle lainamäärälle. Vakuutettu oli 25.2.2011 maksanut jäljellä olevan lainan pois.

Vakuutusyhtiön huhtikuussa 2015 vakuutetulle lähettämästä vuosi-ilmoituksesta oli selvinnyt, että vakuutus oli edelleen voimassa. Vakuutusmaksut oli veloitettu vakuutetun tililtä suoraveloituksina, ja myöhemmin vakuutettu oli maksanut vakuutusmaksuja vakuutusyhtiön lähettämien maksumuistutusten perusteella.

Vakuutettu oli vaatinut vakuutusyhtiötä palauttamaan liikaa maksetut vakuutusmaksut.

Vakuutusyhtiö on 11.5.2015 päivätyssä päättymisvahvistuksessaan kertonut saaneensa pankilta ilmoituksen, jonka mukaan vakuutettu oli maksanut luoton pois 3.11.2014 ja että yhtiö on päättänyt lainaturvavakuutuksen samasta päivästä. Lisäksi yhtiö on ilmoittanut maksavansa vakuutusmaksupalautuksena 190,24 euroa ajalta 3.11.2014 – 17.4.2015.

Asiakkaan valitus

Vakuutettu on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii yhtiötä palauttamaan turhaan veloitetut vakuutusmaksut, yhteensä 1 769,19 euroa.

Vakuutettu kertoo ottaneensa pankista lainan sijoitusasuntoa varten, ja lainaan lainaturvavakuutuksen. Kuukausittainen vakuutusmaksu 34,69 euroa oli veloitettu suoraveloituksena vakuutetun tililtä. Vakuutettu oli maksanut lainan pois 25.2.2011, jolloin pankin olisi pitänyt irtisanoa vakuutus ja lähettää tästä ilmoitus vakuutusyhtiölle. Näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut, vaan vakuutusmaksut oli edelleen veloitettu vakuutetun tililtä joka kuukausi 51 kuukauden ajan.  Vakuutusyhtiön huhtikuussa 2015 toimittamasta vuosi-ilmoituksesta, jossa tietoja oli pyydetty tarkistamaan, vakuutetulle oli selvinnyt, ettei kyseistä lainaa ollut enää vuosiin ollut.

Vakuutusehdoissa todetaan vakuutuksen päättyvän, kun luottosopimuksen mukainen velka on maksettu pankille. Kun vakuutettu oli ottanut pankkiin yhteyttä, ei vakuutuksen irtisanomisilmoitusta ollut löytynyt. Pankista oli kerrottu, ettei turhaan veloitettuja vakuutusmaksuja korvata täysin, vaan että pankki ja vakuutusyhtiö hyvittävät molemmat kuuden kuukauden maksun 208,14 euroa. Toukokuussa 2015 vakuutettu oli saanut vakuutusyhtiöltä vakuutuksen päättymisvahvistuksen, jossa oli kerrottu, että luotto oli maksettu pois 3.11.2014 ja vakuutus päätetty samasta päivästä. Todellisuudessa luotonmaksu oli tapahtunut jo 25.2.2011. Vakuutusyhtiö oli maksanut vakuutusmaksun palautusta 190,24 euroa ja pankki 208,14 euroa. Pankin mukaan koko summaa ei maksettu takaisin, koska vakuutetun olisi itse pitänyt seurata asiaa ja huolehtia, ettei maksuja veloiteta turhaan.

Vakuutettu toteaa vielä, että perheeseen oli vuonna 2010 syntynyt kaksi lasta ja samaan aikaan hän oli rakentanut uutta omakotitaloa, joka oli valmistunut loppuvuonna 2013. Näistä syistä kiirettä oli riittänyt eikä hän ollut ollut tietoinen vakuutuksen voimassaolosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vaatimukset ja katsoo, ettei vakuutetulla ole oikeutta saada vakuutusmaksujen palautusta enempää. Yhtiö toteaa saaneensa pankilta 4.5.2015 ilmoituksen, jonka mukaan asiakkaan vakuutus tulee päättää, koska luotto on maksettu pois jo 25.2.2011. Yhtiö on päättänyt vakuutuksen ja vakiokäytäntönsä mukaisesti palauttanut asiakkaalle ylimääräiset kuuden kuukauden vakuutusmaksut takautuvasti irtisanomispäivästä päättymispäivälle 3.11.2014. Vakuutusturva ei ole lainan poismaksun vuoksi alentunut tai poistunut, vaan turva on ollut täysimääräisesti voimassa koko ajan. Vakuutettu olisi siten saanut vakuutustapahtumasta korvauksen ehtojen mukaisesti riippumatta lainan poismaksusta. Kuuden kuukauden vakuutusmaksujen palautus on siten ollut vakuutusyhtiön puolesta vapaaehtoista ja hyvän tahdon ele asiakasta kohtaan. Vakuutusehtojen 3.3.3 mukaan vakuutus päättyy vasta vakuutusyhtiölle saapuneesta ilmoituksesta, joka on siis saapunut yhtiöön 4.5.2015. Vakuutusyhtiö on palauttanut vakuutusmaksuista 190,24 euroa ja 34,69 euroa eli yhteensä 224,93 euroa, minkä lisäksi pankki on palauttanut vakuutetulle kuuden kuukauden vakuutusmaksut yhteensä 208,14 euroa. Kaikkiaan vakuutetulle on siis palautettu 433,07 euroa eli yhden vuoden vakuutusmaksut.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutus on vakuutusehtojen mukaan mahdollista jättää voimaan vielä lainan takaisinmaksun jälkeen, minkä vuoksi vakuutuksen päättyminen on sidottu siihen, että pankki asiakkaan puolesta ilmoittaa vakuutuksen päättymisestä vakuutusyhtiölle. Lainaturvavakuutuksen korvausten määrä on sidottu alkuperäiseen luottoon, mutta korvausten saamisen edellytyksenä ei ole, että luotto olisi voimassa. Vakuutusturva on aina voimassa alkuperäisen maksusuunnitelman sisältöisenä riippumatta lainan poismaksusta. Vakuutettu on esimerkiksi ollut oikeutettu poismaksetun lainan maksusuunnitelman mukaiseen kuukausierään työttömyyden varalta ja hänen omaisensa maksusuunnitelman mukaiseen henkivakuutuskorvaukseen vakuutuksen irtisanomisilmoitukseen saakka.

Yhtiö toteaa lisäksi, ettei sille ollut aikanaan tullut ilmoitusta lainan maksamisesta. Syy tähän ei ole selvinnyt eikä myöskään se, onko vakuutettu halunnut pitää vakuutuksen voimassa esimerkiksi sen sisältämän työttömyysturvan vuoksi. Vakuutettu ei ole reagoinut vakuutusmaksujen jatkumiseen eikä useana vuonna saamiinsa vuosi-ilmoituksiin. Vuosi-ilmoituksissa on ilmoitettu muun muassa vakuutuksen kuukausimaksu sekä tulevat maksut seuraavan vuoden ajalle. Näin ollen vakuutettu on ollut tietoinen, että vuosi-ilmoitus koskee nimenomaan kuukausimaksuista vakuutusta, ja että se on edelleen voimassa. Vakuutettu on myös itse maksanut hänelle lähetettyjä laskuja useamman vuoden ajan.

Yhtiö vetoaa vielä siihen, että vakuutettu on ottanut toiseen luottoon kertamaksuisen vakuutuksen ja maksanut sitä koskevat vakuutusmaksut kerralla. Tämän vuoksi hänen olisi pitänyt kuukausimaksuisen vakuutuksen vuosi-ilmoituksen saatuaan huomata eroavaisuus ja ottaa yhteys pankkiin, mikäli ei ole halunnut pitää tätä vakuutusta enää voimassa. Maksaessaan itse aktiivisesti laskujaan vakuutetun olisi pitänyt ymmärtää, että vakuutus on voimassa. Yhtiö on vastaavasti käsittänyt asiakkaan haluavan pitää vakuutuksensa voimassa. Yhtiö ei voi olla vastuussa vakuutetun omasta huolimattomuudesta.

Yhtiö katsoo, että vakuutettu on ollut tietoinen vakuutuksen voimassaolosta ja hyväksynyt tämän.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään muun ohella 18.5.2007 päivätty lainaturvahakemus, vakuutusyhtiön päättymisvahvistus 11.5.2015, pankin selvitys 21.5.2015, tosite luoton maksusta 25.2.2011, vakuutusyhtiön vakuutetulle lähettämiä maksumuistutuskirjeitä ajalta 18.8.2012 – 17.12.2014, vuosi-ilmoitukset ajalta 7.5.2012 - 21.4.2015 sekä vakuutussopimus.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutus päättynyt, kun luottosopimuksen mukainen velka oli maksettu pankille ja onko vakuutusyhtiön palautettava vakuutetulle luoton maksamisen jälkeen maksetut vakuutusmaksut.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 45 §:n 1 momentin mukaan, jos vahinkovakuutus tai sellainen henkilövakuutus, jossa vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta saada 13 §:n 1 momentissa tarkoitettua takaisinostoarvoa, päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutuksenantajalla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa, jollei 23 §:n 1 momentista tai 24 §:n 1 momentista muuta johdu. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta on palautettava vakuutuksenottajalle. Vakuutusehdoissa on määrättävä, miten palautettava vakuutusmaksu lasketaan. Eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan kuitenkin määrätä, ettei maksua palauteta.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.3 mukaan vakuutus päättyy molempien vakuutettujen osata varhaisimpana seuraavista ajankohdista:

3.3.1 kun vakuutettu tai kanssavakuutettu täyttää 65 vuotta; tai

3.3.2 kun vakuutus vakuutussopimuksen mukaan päättyy; tai

3.3.3 kun koko luottosopimuksen mukainen velka on maksettu pankille ja pankki on siitä ilmoittanut vakuutusyhtiölle; tai

3.3.4 kun oikeus henkivakuutuskorvaukseen tai korvaukseen tapaturmaisesta pysyvästä haitasta syntyy; tai

3.3.5 kun luottosopimus irtisanotaan sen vuoksi, että vakuutettu on laiminlyönyt luottosopimuksen mukaiset velvollisuutensa; tai

3.3.6 kun vakuutettu irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti; tai

3.3.7 irtisanomisajan jälkeen, kun vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen vakuutusmaksun tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vakuutussopimuksen mukaan vakuutus on alkanut 18.5.2007 ja vakuutettu lainamäärä vakuutuksen ottohetkellä on ollut 57 000 euroa. Sopimuksen mukaan vakuutus päättyy, kun luottosopimuksen mukainen velka on maksettu pankille tai muissa vakuutusehdoissa kohdissa 3, 12.2 ja 13.5 mainituissa tapauksissa.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt palauttamasta vakuutetulle luoton takaisinmaksun jälkeen maksettuja vakuutusmaksuja kuutta kuukautta pidemmältä ajalta ja vedonnut asiassa siihen, ettei se ollut saanut tietoa lainan maksamisesta takaisin pankille, minkä vuoksi vakuutus on ollut voimassa lainan maksusta huolimatta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että lainaturvavakuutuksen tarkoituksena on kattaa lainanmaksuvelvoitteet esimerkiksi työttömyyden tai työkyvyttömyyden varalta. Kun laina on maksettu pois, ei tarvetta vakuutusturvalle lähtökohtaisesti enää ole.

Vakuutussopimuksen mukaan vakuutus päättyy, kun luottosopimuksen mukainen velka on maksettu pankille tai muissa vakuutusehdoissa kohdissa 3, 12.2 ja 13.5 mainituissa tapauksissa. Vakuutusyhtiö on viitannut ehtojen kohtaan 3.3.3 ja todennut vakuutuksen päättyvän vasta vakuutusyhtiölle saapuneesta ilmoituksesta, jonka yhtiö on kertonut saaneensa 4.5.2015. Kuitenkin vakuutusehtojen kohdan 3.3.2 mukaan vakuutus päättyy, kun vakuutus vakuutussopimuksen mukaan päättyy. Vakuutussopimuksessa taas vakuutuksen päättymistä ei ole sidottu vakuutusyhtiön saamaan ilmoitukseen, vaan ainoastaan velan maksamiseen pankille. Tämän perusteella vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutus on päättynyt, kun vakuutettu on 25.2.2011 maksanut luoton takaisin pankille.

Vakuutussopimuslain 45 §:n perusteella vakuutuksenantajalla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta on palautettava vakuutuksenottajalle. Vaikka vakuutus oli virheellisesti jätetty voimaan vakuutetun maksettua luoton takaisin pankille, on vakuutus joka tapauksessa päättynyt luoton takaisinmaksun seurauksena. Vakuutusyhtiön vastuu ei ole enää tämän jälkeen ollut voimassa eikä sillä siten ole ollut oikeutta vakuutusmaksuun kyseisen ajankohdan jälkeen.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö palauttaa vakuutetulle luoton maksamisen jälkeen maksetut vakuutusmaksut kokonaisuudessaan.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Östervik

 

Jäsenet:

Kummoinen

Niklander

Sario

Sibakov

Tulosta