Haku

VKL 641/13

Tulosta

Asianumero: VKL 641/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 25.04.2014

Tulipalo. Rakennusmääräysten vastaisesta rakentamisesta aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Valittajan asunnossa syttyi tulipalo 8.11.2012. Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan palo on syttynyt saunan paneeliverhouksen koolauspuusta, joka oli kiinnitetty muovipropulla tiilihormiin. Onnettomuusselosteen mukaan syttymissyy on savuhormi- tai nokipalo.

Korvausta vahingosta haetaan kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutuksesta on korvattu muuripalon vahingot eli muurin purkaminen, sen uudelleen muuraus sekä aiheutuneet palo- ja savuvahingot. Vakuutuksesta ei ole korvattu saunaosaston savu- ja nokivahinkoja, koska ne ovat vakuutusyhtiön mukaan johtuneet rakennus- ja asennusvirheestä.

Valitus

Valittajien kotona oli edellinen omistaja tehnyt vuonna 2009 saunaremontin, jossa uusittiin saunaan seinäpaneelit, kattopaneelit, lauteet sekä kiuas. Lisäksi saunaremontissa urakoitsija oli yhdessä edellisen omistajan kanssa laatoittanut saunan lattiaa. Saunaremontti on toteutettu edellisen omistajan toiveiden mukaisesti ja edellinen omistaja toimitti osan materiaaleista urakoitsijalle. Urakoitsija on tehnyt saunaremontin työt yksin työntekijöidensä kanssa.

Valittajat ostivat talon keväällä 2012 ja tulipalo syttyi 8.11.2012 kello 22.12 illalla. Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteessa on kuvattu, miten palo on saanut alkunsa. Onnettomuusselosteen mukaan syttymiskohta saunassa on ollut saunan paneeliverhouksen koolauspuu, joka oli kiinnitetty muovipropulla tiilihormiin. Onnettomuusselosteessa lausutaan alkuperäiseksi syttymissyyksi savuhormi- tai nokipalo.

Onnettomuusselosteen mukaan talon omistaja oli lämmittänyt uunia polttopuilla. Hormi muodosti osaltaan väliseinän saunaan. Lämmittämisen johdosta kohteeseen oli syntynyt hormipalo, jonka seurauksena hormi oli ylikuumentunut ja halkeillut. Saunan puolella oli tehty saunaremontti vuonna 2009, jolloin kiukaan taakse oli tehty vanerisuikaleilla koolaus paneeliverhoukselle. Vanerisuikaleet oli kiinnitetty hormin tiiliskiviin muovipropuilla, joiden kohdalta kuumenemisen seurauksena vanerisuikale oli syttynyt tuleen.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut maksavansa myös saunan vahingot hormivahinkojen lisäksi, jos saunaremontin tehnyt urakoitsija ei ota asiaa hoitaakseen. Vakuutusyhtiö on myös ilmoittanut aikaisemman saunaremontin tehneelle edelliselle omistajalle, että hänen tulisi korjata tekemänsä virhe ja aiheuttamansa vahinko. Vakuutusyhtiö on tuolloin ilmoittanut tulevansa korjauttamaan saunan entiselleen ja hakevansa kustannuksia urakoitsijalta.

Vakuutusyhtiö on edelleen ilmoittanut, että saunan aikaisemmin urakoinut firma on luvannut korjata virheensä ja hoitaa saunan vahingon kuntoon. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että asiassa olisi syytä olla yhteydessä edelliseen omistajaan ja mahdollisesti esittää hänelle vaatimus kustannuksista.

Vakuutusyhtiö ei ole antanut varsinaista korvauspäätöstä eikä muutoksenhakuohjetta. Vakuutusyhtiö ei ole myöskään ilmoittanut, että aikaisemmin ilmoitetusta poiketen se ei korvaa saunan kuluja, jos urakoitsija ei korjaa tai korvaa niitä.

Vakuutusyhtiö on siis tilannut urakoitsijan kohteeseen ja pyytänyt asunnon omistajia ottamaan yhteyden saunan osalta virheen tekijään. Vakuutusyhtiö on toimittanut tiedon sähköpostitse valittajille ja urakoitsijalle ja kertonut, että saunan osalta virheen tekijälle on varattava mahdollisuus tutustua kohteeseen ja halunsa mukaan korjata virheensä. Valittajat ovat toimineet asiassa vakuutusyhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut vasta 30.5.2013 annetulla päätöksellä, ettei se tulekaan korvaamaan saunan osuutta ja pyytänyt osoittamaan vaateet saunaosaston vahingosta edelliselle omistajalle. Kirjeessä on myös mainittu, että kotivakuutus ei korvaa rakennus- tai asennusvirheestä johtuvaa vahinkoa.

Valittaja katsoo vakuutusyhtiön päätöksen olevan virheellinen ja viittauksen rakentamismääräyskokoelman osaan E3 puutteellinen. Vakuutusyhtiö on poiminut osasta E3 vain osan eli kyseisessä osassa kerrotaan myös, että verhous voidaan ulottaa myös hormin ulkopintaan, kun laudoituksen paksuus on enintään 30 mm. Myös muun muassa kattolistan saa asentaa suoraan hormin pintaan. Kyseessä on ollut hormipalo, jolloin hormi on haljennut useasta kohtaa ja näin hormin pintalämpötila on päässyt nousemaan erittäin korkeaksi, kokemuksien mukaan jopa 1000 asteeseen asti. Rakentamista koskeva ohjeistus on laadittu siten, että hormin ulkopinnan lämpötila ei saa nousta yli 80 asteen. Kun kyseessä on hormipalo, puhutaan aivan poikkeuksellisista olosuhteista ja tällöin muoviproput tai vaneri syttyvät palamaan, vaikka suojaetäisyydet olisivat suuremmatkin. On siis kyseenalaista, onko suojaetäisyyksiä edes laiminlyöty. Joka tapauksessa hormipalon lämpötila on sitä luokkaa, ettei asennustavalla ole ollut merkitystä palon syttymisessä. Muovi vaatii vähintään 200 astetta syttyäkseen ja myös vaneri syttyy erittäin huonosti. Hormin pinnan lämpötilan on pitänyt joka tapauksessa olla huomattavasti korkeampi kuin tuo sallittu 80 astetta ja se johtuu nimenomaan hormipalosta, jonka vakuutusyhtiö on katsonut korvattavaksi vahingoksi. Vakuutusyhtiön tulisi tämän vuoksi korvata kiinteistövakuutuksen perusteella myös saunan palovahinko.

Valittajat ovat liittäneet valitukseen valokuvia kohteesta, jotka vakuutusyhtiö on ottanut saunasta. Kuvista näkyy muun muassa syttymiskohta saunan puolelta, syttymiskohdan vierestä puretuista paneeleista kohta, josta on havaittavissa taustalta puuttuva palomuuri sekä se, että hormia vasten olevassa seinässä on suurin osa puupaneelia.

Valittajat ovat joutuneet vakuutusyhtiön virheellisen toiminnan johdosta kärsinyt poikkeuksellisen pitkästä asian käsittelyajasta. Asian käsittelyn yhteydessä, kuten ilmenee, on vakuutusyhtiön osalta tehty useampi kyseenalainen päätös, joka ei perustu lakiin tai niihin tai vakuutusehtoihin. Asia kokonaisuutena on ylittänyt kohtuuden sekä inhimillisyyden rajat.

Valittajat toivovat saavansa oikean ja oikeudenmukaisen ratkaisun, jotta voisivat jatkaa elämäänsä normaalisti eteenpäin, ilman että he kohtaisivat asiassa vääryyttä.

Vakuutusyhtiön vastine

Valittajan kotona oli syttynyt hormipalo saunaa lämmitettäessä. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan palojälkien perusteella hormista oli johtunut kiinnityspidikkeiden kautta lämpöä niin, että saunan puolella oleva kiinnitysrima oli syttynyt palamaan. Leivinuuni on ollut rakenteensa ja ikänsä puolesta kestävyytensä loppusuoralla. Uuni on rakenteeltaan vaakavetoineen, mikä on altistanut noen kerääntymiselle ja aiheuttanut riskin nokipalolle, joka nyt oli toteutunut.

Vakuutuksesta on korvattu muuripalon vahingot eli muurin purkaminen, sen uudelleen muuraus sekä aiheutuneet palo- ja savuvahingot. Vakuutuksesta ei ole korvattu saunaosaston savu- ja nokivahinkoja, koska ne johtuivat rakennus- ja asennusvirheestä. Saunaosaston savu- ja nokivauriot johtuivat nimenomaan hormiin kiinnitetyn puurakenteen palosta ja siitä seuranneesta savusta ja noesta.

Ympäristöministeriön rakennusmääräyskokoelman osassa E3 määrätään, että savuhormin sisäpinnasta mitattuna lähin palavasta rakennusaineesta oleva rakenneosa pitää olla minimissään 230 millimetrin etäisyydellä palavasta rakennusosasta. Viranomaisten antaman lausunnon mukaan mainittua suojaetäisyyttä ei ollut noudatettu. Lausunnon mukaan hormia ei saa heikentää kiinnittämällä siihen mitään eikä hormia myöskään saa peittää rakenteellisesti, ettei sen tarkastaminen vaikeutuisi.

Annettujen tietojen pohjalta vakuutusyhtiö on ollut siinä käsityksessä, että saunaremontin tehnyt taho olisi vastuussa vahingosta. Tämän jälkeen rakennusliikkeen vastuu asiassa on kyseenalaistettu. Vastuukysymyksen ollessa epäselvä, vakuutusyhtiö on kehottanut asiakkaitaan kääntymään myyjän puoleen, joka asuntokauppalain mukaan on vastuussa myymässään kohteessa havaituista virheistä.

Saunaosaston vahingot ovat suoraa seurausta rakennus- ja asennusvirheestä, joten niitä ei tule korvata vakuutuksesta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos se voidaan korvata jonkin erityislain tai muun sitoumuksen perusteella. Asuntokauppalain mukaan myyjä vastaa kaupan kohteessa jo kaupantekohetkellä olleista virheistä.

Vakuutusyhtiö pyytää, että lautakunta ei suosita korvausta asiassa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.2 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on

- irti päässyt tuli, noki, savu tai savukaasu

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudella tai esineelle

- suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä

- rakenne-, valmistus- tai aineviasta

- muusta rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta

- korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista

- rakennusvirheestä

- perustamisvirheestä

Ehtojen kohdan 4.19 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa sellaisesta syystä, että se voidaan korvata jonkin erityislain, takuun, muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko valittajan kotona tapahtuneesta tulipalosta saunaosastolle aiheutuneita vahinkoja korvata kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka syynä on irti päässyt tuli, noki, savu tai savukaasu. Vakuutuksesta ei korvata rakennusvirheestä aiheutunutta vahinkoa. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että saunaosaston vahingot ovat aiheutuneet niin kutsutusta hormipalosta, jonka seurauksena palo on levinnyt hormin ulkopuolelle. Hormipalotapauksessa mitkään suojaetäisyydet eivät olisi estäneet palon leviämistä. Palo ei siten ole aiheutunut urakoitsijan mahdollisesta rakennusvirheestä.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa valittajalle myös saunaosaston savu- ja nokivahingot kiinteistövakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia