Haku

VKL 641/08

Tulosta

Asianumero: VKL 641/08 (2009)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 29.01.2009

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Rikkoutuminen Kompressorin vaurioituminen Rajoitusehdot

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjän omakotitalon maalämpöpumppu ei toiminut, koska sen kompressori oli rikkoutunut joulukuussa 2007. LVI-liikkeen laskun 20.1.2008 selitteen mukaan maalämpöpumppu ei toimi, kompressori laukoo lämpösuojaa. Kompressori rikki, vaihdettu uusi kompressori. Laskun loppusumma on 3.028 euroa. 

Vahinkotarkastajan muistion 28.3.2008 mukaan kyseessä on v. 2004 asennettu maalämpöjärjestelmä, jossa on ollut ongelmia alusta alkaen. Useat asiantuntijat ovat tutkineet vikoja. Nyt oli sitten kompressorikin jouduttu uusimaan. 

Lausunnonpyytäjän vaatimus  

Maalämpöpumpun kompressori on rikkoutunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti, joten vahinko pitäisi korvata laajan kotivakuutuksen perusteella viivästyskorkoineen.

Kolmen tuhannen euron hintaisen kompressorin rikkoutuminen ei ole vakuutuksen rajoitusehtojen mukaista huoltokorjausta, kuten myös lausunnonpyytäjän toimittamasta LVI-insinöörin asiantuntijalausunnosta 3.11.2008 ilmenee.

Maalämpöpumppu oli ollut rikki kesällä 2007, jolloin viaksi paljastui vuoto kuumakaasuputkessa. Sen vahingon sama vakuutusyhtiö korvasi moitteettomasti.

Vakuutusyhtiön vastaus 

Lausunnonpyytäjä ei ole esittänyt mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi kompressorin rikkoutumisen syynä. Jotta korvaus voitaisiin maksaa, vian syy pitäisi selvittää. Tämä on korvauksen hakijan velvollisuus.

Kyseisessä melko uudessa maalämpöjärjestelmässä on ollut muitakin vikoja, mikä seikka voi viitata valmistusvirheeseen myös kompressorissa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on 27.11.2008 saapunut kompressorin vaihtaneen LVI-liikkeen edustajan antama selvitys, jonka mukaan maalämpöpumppu poltti sulaketta. Sulakkeen palaminen johtui kompressorin rikkoutuneesta käämistä. Kompressoria ei voinut korjata, vaan piti vaihtaa uusi.

Toisen LVI-liikkeen edustajan antaman 3.11.2008 päivätyn selvityksen mukaan maalämpöpumpun kompressorin rikkoutuminen ja vaihto eivät ole huoltokorjausta.

Vakuutuslautakunnan lausunto 

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 2.8 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet huoltokorjauksesta.

Tapauksessa on riitaa maalämpöpumpun kompressorin rikkoutumisen korvaamisesta laajan kotivakuutuksen perusteella. Selvityksen mukaan kompressorin käämi oli rikkoutunut, eikä sitä voinut korjata.

Laajan kotivakuutuksen perusteella vakiintuneesti korvataan mm. erilaisia rikkoutumisvahinkoja. Vakuutuslautakunta on rikkoutumisvahinkoja koskevassa ratkaisukäytännössään katsonut, että laitteen rikkoutuminen ennen suunnitellun käyttöikänsä päättymistä on lähtökohtaisesti laajan vakuutuksen perusteella korvattavaksi tuleva äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Korvausvastuusta vapautuakseen vakuutusyhtiön tulee näyttää vahingon johtuvan esim. valmistusviasta tai muusta yhtiön korvausvastuun vakuutusehtojen mukaan poistavasta seikasta.

Tässä tapauksessa kompressori on ollut 3-4 vuotta vanha, jolloin se lautakunnan käsityksen mukaan on rikkoutunut ennen suunnitellun käyttöikänsä päättymistä. Näyttöä ei ole siitä, että kompressorissa tai lämmitysjärjestelmässä olisi ollut vakuutusyhtiön epäilemä valmistusvika tai suunnitteluvirhe tai että vahinko johtuisi muusta sellaisesta syystä, ettei sitä olisi pidettävä ennalta arvaamattomana.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta pitää maalämpöpumpun kompressorin rikkoutumista vakuutusehtojen mukaisena äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Lautakunta suosittaa korvaamaan rikkoutumisvahingon ehtojen mukaisesti.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

  

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia