Haku

VKL 638/15

Tulosta

Asianumero: VKL 638/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2016

Toiminnan vastuu. Vakuutusehtojen tulkinta. Kosteusvahinko. Oliko kyseessä vakuutusehtojen mukainen äkillisesti aiheutunut vahinko?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö A Oy:n käyttövesiputket oli uusittu vuonna 2014, jolloin asunnon A1 astianpesukoneen tulovesiputki oli liitetty virheellisellä tavalla vesijohtoverkostoon. Keittiön allaskaapin kohdalta alkaneesta vuodosta aiheutui laaja kosteusvaurio, joka havaittiin 13.3.2015, kun vettä tippui huoneiston alla olevan autotallin katosta. Vahingon aiheuttanut liitos oli asennettu marraskuussa 2014. Korvausta vahingon korjauskuluista on haettu asentajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on päätöksillään 15.5.2015, 24.6.2015 ja 17.9.2015 evännyt korvauksen, koska kysymyksessä oli vähitellen syntynyt vahinko, jota ei vakuutusehtojen nojalla korvattu.

Asiakkaan valitus

A Oy on lausunut valituksessaan, että vakuutusyhtiön tulkinta rajoitusehdosta johti tilanteeseen, jossa urakoitsijalla ei ollut vakuutusturvaa mahdollisen virheen varalta tilanteissa, joissa liitoksia tehtiin sellaisiin putkiin, jotka eivät olleet koko ajan täynnä vettä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että kosteusvaurion laajuus huomioiden oli ilmeistä, että kosteusrasitus oli ollut pitkäaikaista ja toistuvaa ja että vahinko oli syntynyt hitaasti. Vahingon syntyminen oli perustunut toistuviin astianpesukoneen sulkuhanan avaamisiin ja niistä johtuneisiin pieniin vesivuotoihin.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti vai oliko vahinko perustunut hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2.11 (Kosteus ja tulviminen) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta tai sadeveden, sulamisveden, jäteveden, vesialtaan, vesistön tai meren tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on taloteknisen järjestelmän suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.

Asian arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että vahinko on johtunut virheellisesti tehdystä asennustyöstä. Vahingon syynä saattaa siten olla vakuutusehdoissa tarkoitettu satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti. Vakuutusehtojen mukaan korvauksen edellytyksenä on kuitenkin se, että vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti ja odottamattomasti. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan asennustyö oli tehty marraskuussa 2014 ja vahinko oli huomattu maaliskuussa 2015 eli noin neljän kuukauden kuluttua asennustyöstä. Lautakunta katsoo, ettei virheen aiheuttama kosteusvahinko ole syntynyt äkillisesti vaan kyseessä on ollut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla hitaasti ja vähitellen syntynyt vahinko, joka on syntynyt sitä mukaa kun sulkuhanaa on avattu. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta.

Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi, että rajoitusehto, jonka mukaan kosteuden aiheuttamia vahinkoja korvataan rajoitetusti, on yleinen vastuuvakuutusehto, ja katsoo, ettei sen soveltaminen johda tässä tapauksessa kohtuuttomuuteen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia