Haku

VKL 637/15

Tulosta

Asianumero: VKL 637/15 (2016)

Vakuutuslaji: Liikennevakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2016

Lakipykälät: 71

Liikennevakuutuksesta suoritettava korvaus. Vakuutuslautakunnan toimivalta.

Tapahtumatiedot

Liikennevakuutusyhtiön vakuuttama henkilöauto törmäsi 25.7.2015 kadun reunassa pysähtyneenä olleen taksiajoneuvon takakulmaan. Taksiajoneuvon autovakuutusyhtiö suoritti korvauksen taksin vaurion korjauskuluista sen autovakuutuksen perusteella. Autovakuutusyhtiö suoritti korvauksen myös autovakuutukseen sisältyvän keskeytysvakuutuksen mukaisen päiväkohtaisen 160 euron korvaussumman perusteella viideltä päivältä.

Autovakuutusyhtiö oli esittänyt liikennevakuutusyhtiölle takautumisvaatimuksen korjauskuluista ja vaatinut liikennevakuutusyhtiötä suorittamaan sille keskeytysvakuutuksesta suoritettua korvausta vastaavan korvauksen ja ylimenevän osan vahingonkärsineelle. Vaatimus perustui autovakuutuksen sopimusehtoon, jonka mukaan vakuutetun oikeus saada korvausvastuussa olevalta korvausta ajoneuvon menetetyistä käyttöpäivistä siirtyy vakuutusyhtiölle sen suorittamaan korvausmäärään asti.

Liikennevakuutusyhtiö oli maksanut vaaditut korjauskulut autovakuutusyhtiölle mutta suorittanut liikennevakuutuksen mukaisen keskeytyskorvauksen kokonaisuudessaan vahinkoa kärsineelle.

Liikennevakuutusyhtiön valitus

Liikennevakuutusyhtiö on pyytänyt Vakuutuslautakuntaa antamaan ratkaisusuosituksen siitä, voidaanko liikennevakuutuslain mukaisesta todelliseen vahinkoon perustuvasta seisonta-ajan korvauksesta vähentää vapaaehtoisesta autovakuutuksesta maksettu keskeytysvakuutuskorvaus. Liikennevakuutusyhtiön mukaan kyse on summavakuutuksesta, jonka suuruus ei perustu todelliseen vahinkoon.

Liikennevakuutusyhtiön mukaan rikastumiskielto ei koske summavakuutusta ja sen vuoksi se ei ole voinut vähentää keskeytysvakuutuskorvausta liikennevakuutuslain mukaisesta korvauksesta. Samalla se merkitsee, ettei autovakuutusyhtiöllä ole takautumisoikeutta sen maksaman summavakuutuskorvauksen osalta.

Liikennevahinkolautakunta on lausunut täysin samanlaisessa asiassa, ettei sillä ollut toimivaltaa lausunnon antamiseen. Näin ollen ja koska vahinkoa kärsineiden oikeusturva edellyttää, että asiassa annetaan ratkaisusuositus, on Vakuutuslautakunnalla toimivalta käsitellä asiaa.

Autovakuutusyhtiö olisi päässyt haluamaansa lopputulokseen ilmoittamalla vakuutetulle, että liikennevakuutuslain mukainen korvaus ylittää sovitun keskeytysvakuutuskorvauksen määrän, eikä keskeytyskorvausta sen vuoksi makseta.                                     

Vakuutuslautakunta on todennut lausunnossaan VKL 296/13, että keskeytysvakuutus on luonteeltaan summavakuutus, josta maksetaan etukäteen sovittu summa kultakin korvattavalta päivältä.

Autovakuutusyhtiön vastaus

Autovakuutusyhtiö katsoo, että saatavan siirrosta on voitu pätevästi määrätä vakuutusehdoissa keskeytysvakuutuksesta maksettavan korvauksen osalta. Mikään vakuutussopimuslain tai liikennevakuutuslain säännös tai periaate ei estä liikennevakuutuslakiin perustuvan saatavan siirtämistä keskeytysvakuutuksen myöntäneelle vakuutusyhtiölle.

Siltä osin kuin siirretty saatava muodostuu liikennevakuutuksesta korvattavista eristä, eli tässä tapauksesta lähinnä ajoneuvon taksikäytön estymisestä aiheutuneesta liikevaihdon menetyksestä vähennettynä tietyillä muuttuvilla kustannuksilla, liikennevakuutusyhtiön on katsottava olevan korvausvelvollinen autovakuutusyhtiötä kohtaan.

Autovakuutusyhtiö katsoo, että se kysymys, voiko liikennevakuutusyhtiö vähentää maksamastaan korvauksesta keskeytysvakuutuksen maksetun korvauksen (esimerkiksi tilanteessa, jossa liikennevakuutusyhtiön tiedossa on, että keskeytysvakuutuksesta on maksettu korvausta, mutta se ei ole saanut takautumisvaatimusta keskeytysvakuutusyhtiöltä), ei lähtökohtaisesti kuulu Vakuutuslautakunnan toimivaltaan, jos tämä kysymys halutaan nähdä liikennevakuutuslain korvaussäännösten soveltamiseen liittyväksi.

Se seikka, että liikennevakuutusyhtiö oli suorittanut autovakuutusyhtiön takautumisvaatimuksen saatuaan vahingonkärsineelle autovakuutusyhtiön laskelman mukaisen korvauksen, ei poista liikennevakuutusyhtiön velvollisuutta suorittaa korvaus autovakuutusyhtiölle. Perusteeton maksusuoritus oli tehty vain riidan aikaansaamiseksi ja siitä huolimatta, että liikennevakuutusyhtiölle oli selvitetty, että saatava oli siirretty autovakuutusyhtiölle. Autovakuutusyhtiö on vakuutuksenottajansa kanssa tekemänsä sopimuksen ehtojen mukaan vaatinut vakuutusehtojen mukaista korvausta korvausvastuussa olevalta liikennevakuutusyhtiöltä. Vakuutuksenottaja ei ole riitauttanut vaatimusta.

Liikennevakuutusyhtiö ei ole korvausta suorittaessaan noudattanut vakuutussopimuslain 71 §:n tarkoittamaa olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta ja siksi sen tulee maksaa autovakuutusyhtiölle sen vaatima korvaus vahingon kärsineelle suoritetusta korvauksesta huolimatta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, oliko liikennevakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus keskeytymiskorvauksesta, jonka autovakuutusyhtiö oli maksanut asiakkaalleen.

Vakuutuslautakunnan ohjesääntö

Vakuutuslautakunnan ohjesäännön 6 §:n 2 momentin mukaan Vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia vakuutuksenottajan, vakuutetun, vahingonkärsineen, edunsaajan tai asianomaisen vakuutusyhtiön lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä. Liikennevakuutusta koskevia asioita lautakunta käsittelee vain, milloin kyse on yksityisoikeudellisesta riidasta, jota liikennevahinkolautakunta tai muu vastaava elin ei ole toimivaltainen käsittelemään.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan toimivalta

Ohjesääntönsä mukaan Vakuutuslautakunta käsittelee liikennevakuutusta koskevia asioita vain, milloin kyse on yksityisoikeudellisesta riidasta, jota liikennevahinkolautakunta tai muu vastaava elin ei ole toimivaltainen käsittelemään.

Asian riitakysymyksenä on se, tuleeko liikennevakuutusyhtiön maksaa autovakuutusyhtiölle keskeytysvakuutuksesta suoritettua korvausta vastaava korvaus.

Oikeudellisesti tässä asiassa on siten kyse siitä, mitä liikennevakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan myöntämänsä liikennevakuutuksen perusteella. Vakuutuslautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään tätä kysymystä. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta ei anna ratkaisusuositusta asiassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei anna ratkaisusuositusta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia