Haku

VKL 637/11

Tulosta

Asianumero: VKL 637/11 (2012)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2012

Työnhakuun liittyvä riita Riidan koskeminen työ- tai virkasopimusta

Lausunnonpyytäjä haki kuntayhtymän hankejohtajan tehtävää. Hän ei tullut valituksi ja katsoi, että hankejohtajan tosiasiallinen valinta oli tehty jo ennen lausunnonpyytäjän haastattelua. Tämän vuoksi lausunnonpyytäjä on vaatinut kuntayhtymää korvaamaan hakemiseen ja haastatteluun liittyneen tulonmenetyksen. Kuntayhtymä on kiistänyt vaatimuksen 3.8.2011.

Oikeusturvaetua tähän riitaan haetaan lausunnonpyytäjän ammattiyhdistyksen jäsenilleen ottamasta oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksessa vakuutettuja ovat toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet työssä tai viran tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta. Tässä tapauksessa asia ei koske lausunnonpyytäjän omaa työ- tai virkasuhdetta, minkä vuoksi vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan rekrytointiprosessi on edellytys työsuhteen syntymiselle. Tämän vuoksi riita, joka koskee työntekijän valintaa avoimeen tehtävään koskee epäilemättä tämän työsuhdetta. Vakuutusehdoissa käytetyn ilmaisun ”omaa työsuhdetta” tarkoitus lienee se, ettei työntekijä voi hakea oikeusturvaetua jonkun muun riitaan.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan lausunnonpyytäjällä ei ole missään vaiheessa ollut työsuhdetta kuntayhtymän kanssa. Työnhakua ja virantäyttöä koskevat asiat eivät liity vakuutukseen.

 

Valitus

Lausuntopyynnön mukaan rekrytointiprosessi ja työntekijän valinta avoimeen tehtävään on työtä hakevan henkilön työsuhdetta koskeva asia. Vakuutusehtojen sanamuoto ”työsuhdetta edellyttävissä asioissa” ei edellytä, että työsuhteen tulisi olla voimassa vakuutustapahtuman hetkellä. Esimerkiksi työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevissa riidoissa työntekijän vaatimuksen kiistetään yleensä työsuhteen päättymisen jälkeen. Silti tällaiset riidat korvataan vakuutuksesta.

Vakuutusehdoissa ei ole rajattu pois rekrytointiprosessia koskevia riitoja. Jos tällaiset riidat olisi tarkoitettu rajata vakuutuksen ulkopuolelle, tämä olisi voitu kirjata vakuutusehtoihin. Tulkinnanvaraista vakuutusehtoa tulee tulkita ne laatineen vakuutusyhtiön vahingoksi.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutetut henkilöt on määritelty vakuutussopimuksessa. Sopimuksen mukaan henkilön täytyy olla toisen palveluksessa oleva liiton jäsen. Lisäksi vakuutus on voimassa jäsenen osalta ainoastaan työssä tai viran tai toimen haltijana vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta koskevassa asiassa.

Oikeusturvavakuutuksen käyttäminen omaa työsuhdetta koskevaan asiaan edellyttää, että vakuutetulla on olemassa oma työsuhde, jota asia koskee. Työsuhdetta ei ole olemassa ennen sen solmimista. Tätä vaihetta koskeva riita ei koske hakijan työsuhdetta. Työsuhteen päättymisen jälkeen syntyneet riidat liittyvät voimassa olleeseen työsuhteeseen, joka siis on ollut oma työsuhde.

Tässä tapauksessa lausunnonpyytäjälle ei ole hakuprosessin aikana ollut työsuhdetta eikä työsuhdetta ole myöhemmin syntynytkään. Tämän vuoksi asiassa ei ole kyse vakuutetun omaa työsuhdetta koskevasta riidasta.

Vakuutusehdoissa on selkeyden vuoksi rajoitettu virantäyttöä koskevat riidat nimenomaisesti pois vakuutuksen korvauspiiristä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työnhakua koskevat riidat olisivat vakuutuksesta korvattavia.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutettuina ovat järjestön ja vakuutusyhtiön välillä tehdyssä vakuutussopimuksessa mainitut henkilöt vakuutetun omaa työ- ja virkasuhdetta koskevassa asiassa.

Vakuutussopimuksen mukaan vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet työssä tai viran tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutus koskee vakuutettua vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta koskevissa asioissa.

Kohdan 4.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia asiassa, jossa on kysymys virantäyttöä koskevasta valituksesta.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämisestä rekrytointiprosessiin liittyvään valitukseen.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ovat vakuutettuina toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet viran tai toimen haltijana asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.

Nyt käsillä oleva riita on syntynyt rekrytointiprosessissa ennen työsopimuksen solmimista, eikä lausunnonpyytäjän ja kuntayhtymän välille ole syntynyt työsuhdetta. Tämän vuoksi lausunnonpyytäjä ei ole ollut asiassa vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla viran tai toimen haltijana. Asiassa ei myöskään ole syntynyt työ- tai virkasuhdetta, jota asia voisi koskea. Tästä syystä kyse ei ole ollut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla asiasta, joka koskee työ- tai virkasuhdetta. Asiassa ei ole kyse virantäyttöä koskevasta valituksesta, joten sitä koskeva rajoitusehto ei tapaukseen sovellu.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia