Haku

VKL 636/15

Tulosta

Asianumero: VKL 636/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2016

Lakipykälät: 73

Korvausvaatimuksen vanhentuminen. Kirjanpidossa tapahtuneet virheet. Kysymys siitä, milloin tilitoimisto oli saanut tiedon sitä kohtaan esitetystä vahingonkorvausvaatimuksesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevaa tilitoimisto A Oy:tä kohtaan oli esitetty reklamaatio kirjanpitopalveluissa ilmenneen virheen vuoksi 7.9.2011.

A Oy on hakenut korvausta vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessään 19.12.2012, että korvausoikeus oli menetetty vanhentumisen perusteella. A Oy oli saanut tiedon asiakkaiden reklamaatiosta 7.9.2011 päivätyllä kirjeellä. Kun A Oy oli esittänyt korvausvaatimuksen vakuutusyhtiölle vasta joulukuussa 2012, korvausvaatimus oli esitetty yli vuoden kuluttua siitä, kun vakuutuksenottaja sai tiedon oikeudestaan saada korvausta vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A Oy on lausunut valituksessaan, että se sai tiedon vahingosta vasta 7.3.2012, kun sille esitettiin yksilöity vahingonkorvausvaatimus. A Oy:n mukaan 7.9.2011 päivätystä kirjeestä ei voinut päätellä, kenelle, miksi ja millä perusteella vahingonkorvausvaatimus oli osoitettu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei vakuutuksenottajan tietoisuutta arvioitaessa ollut olennaista, oliko vahingonkorvausvaatimuksen tarkka rahamäärä tiedossa. Riittävää oli, että vakuutuksenottaja tiesi, että se joutui vahingonkorvausvelvolliseksi. Tätä tuki myös se seikka, että vakuutusehdoissa korvausvaatimuksen esittämiseen on rinnastettu vahinkoilmoituksen tekeminen. Vahinkoilmoitus oli mahdollista tehdä, vaikkei vahingon tarkka määrä olisikaan vielä tiedossa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottaja menettänyt korvausoikeuden vanhentumisen johdosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 73 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Vakuutussopimuslain 73 §:n 2 momentin mukaan, jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Vakuutusehtojen kohdan 10.2, Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §), mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutussopimuslain 73 §:n mukainen vanhentumisaika alkaa kulua vastuuvakuutuksessa siitä, kun vakuutettu tai muu vakuutuskorvaukseen oikeutettu on saanut olennaiset tiedot vahinkoseuraamuksesta ja vahingonkorvausvastuun perusteista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että hänelle esitetään riittävän yksilöity selvitys siitä, millainen vahinko on ollut kyseessä ja millainen korvausvastuu siitä hänelle on mahdollisesti aiheutumassa. Tietoisuuden edellytyksenä ei ole tarkka tieto korvausvaatimuksen rahamäärästä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että reklamaatiokirjeessä 7.9.2011 A Oy oli listattu yhtenä niistä yrityksistä, joille vahinkoa kärsineet yritykset olivat osoittaneet ilmoituksensa kirjanpitovirheistä aiheutuneista vahingoista. Näin ollen lautakunta katsoo, että A Oy oli tullut 7.9.2011 tietoiseksi siihen kohdistetusta, mahdollisia ylimääräisiä veroja koskevasta vahingonkorvausvaatimuksesta, vaikka kirjeestä ei ilmennytkään vahingonkorvausvaatimuksen rahamäärä. Kirjeessä vahinkoa kärsineet yhtiöt ilmoittivat esittävänsä yksilöidyt vaatimuksensa asiassa vahingon määrän selvittyä. Koska korvausvaatimus oli tehty yli vuoden kuluttua siitä, kun vakuutuksenottaja tuli tietoiseksi vahingonkorvausvastuustaan, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta korvausoikeuden vanhentumista koskevan ehtokohdan perusteella. Vakuutuslautakunta pitää edellä mainituin perustein vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia