Haku

VKL 635/14

Tulosta

Asianumero: VKL 635/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2015

Kiinteistönomistajan tuottamus. Henkilövahingon sattuminen. Käden jääminen oven väliin. Liikuntarajoitteisuus.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A (s. 1934) loukkaantui 22.5.2014 tilanteessa, jossa hän oli poistumassa apteekista. Pyörätuolilla liikkuva A ei jaksanut pitää raskasta ovea auki seurauksin, että hänen kätensä jäi oven ja pyörätuolin väliin. A haki korvausta kärsimästään henkilövahingosta kiinteistönomistaja X Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen. jonka mukaan asiassa ei ole näytetty, että X Oy olisi menetellyt huolimattomasti taikka laiminlyönyt velvollisuutensa kiinteistönomistajana. Päätöksen mukaan kyseinen ovi on toiminut normaalisti vahinkohetkellä. Kiinteistön ovet asennettu vuosina 1978 - 1979, jolloin kiinteistö on valmistunut. Ovien kunto tarkastetaan kerran vuodessa eikä ovien kanssa ole ollut ongelmia aiemmin. Päätöksen mukaan vahinko on aiheutunut pääasiassa siitä syystä, että A:n edellä kulkenut henkilö ei pitänytkään ovea auki, jolloin A:n käsi jäi oven väliin. Näin ollen A:n henkilövahinkoa ei voida korvata vastuuvakuutuksesta vaan kyseessä on tapaturmainen vahinko.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan asiassa tulisi erityisesti huomioida se seikka, että raskas apteekin ovi ei ole riittävän turvallinen liikuntarajoitteiselle henkilölle, joka liikkuu pyörätuolilla. Ovi on hankala saada ylipäätänsä avattua ja avautumisen jälkeen siinä ei ole mitään mekanismia, joka estäisi oven päälle tulemisen. Lähtökohtana apteekin kaltaisessa liiketilassa on, että kulkemisen tulisi olla esteetöntä.

A toteaa vielä, ettei korvauksen epäämisen perusteena voida pitää yhtiön esittämiä seikkoja siitä, ettei edellä kulkenut henkilö jäänyt pitämään A:lle ovea auki taikka sitä, ettei vastaavaa ole tapahtunut aiemmin.

Valituksessaan A viittaa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 1 §:ään, jonka mukaan lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Edellä selostetuin perustein A toistaa vaatimuksensa henkilövahinkonsa korvaamista kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa antamaansa korvauspäätökseen.

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei asiassa näytetty, että A:lle aiheutunut vahinko johtuisi kiinteistönomistajan laiminlyönnistä taikka huolimattomuudesta. Yhtiö toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan kiinteistönomistaja vastaa kiinteistön turvallisuudesta. Kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön kunnosta ja turvallisuudesta. Huolellisuusvelvollisuuden mukaan kiinteistönomistajan tulee pitää huolta siitä, että kiinteistöllä voidaan liikkua ja asioida turvallisesti. Kiinteistönomistajalta edellytettävä vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta. Vastineessaan yhtiö toistaa tähän liittyen korvauspäätöksessä lausutun siitä, miten ovien kuntoa ja turvallisuutta valvotaan. Lisäksi yhtiö toteaa, että kyseissä kiinteistössä on yhdeksän vastaavaa ovea, joiden käytössä ei ole koskaan havaittu ongelmia.

Selvyyden vuoksi vakuutusyhtiö toteaa vielä, ettei valituksessa viitattu säädös ei sovellu tapaukseen, koska tapauksessa ei ole kysymys siitä, millaiset ovet apteekeissa tulisi yleisellä tasolla olla, vaan siitä onko vakuutuksenottajan ollut kiinteistöyhtiö toiminut asiassa huolellisesti.

Vastineen mukaan A on loukannut kätensä sen jäädessä apteekin oven ja hänen pyörätuolinsa väliin. Asiassa ei ole osoitettu vakuutuksenottaja Kiinteistö Oy

X:n toimineen asiassa kiinteistönomistajana huolimattomasti, virheellisesti tai velvollisuutensa laiminlyöden, sillä se on asianmukaisesti huolehtinut kiinteistön ovien turvallisuudesta ja huollosta. Yhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja on tässä tapauksessa osoittanut täyttäneensä huolellisuusvelvoitteensa eikä sille ole siten syntynyt vahingonkorvausvelvollisuutta voimassa olevan oikeuden mukaan.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana olevalla kiinteistöosakeyhtiö X Oy:llä ei ollut asiassa muuta kommentoitavaa kuin, että se pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutuksenottajan oleva kiinteistöyhtiö laiminlyönyt huolellisuusvelvollisuutensa ja näin ollen aiheuttanut A:lle henkilövahingon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Asian arviointi

Vastuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan korvausvastuun esine- ja henkilövahingoista. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta tai sen alueella ja tiloissa liikkuvien turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että erityisesti liikekiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön rakenteet ja laitteet ovat turvallisia. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennus on varustettava siten, ettei sen käyttöön liity sellaista tapaturman vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Riskin arvioinnissa tulee ottaa huomioon rakennuksen ennakoitu käyttö. Mikäli ennakoitavissa oleva vaara voidaan torjua teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisin toimin, rakennuksen omistajan tulee vastuusta vapautuakseen osoittaa nämä toimet toteuttaneensa. Yleisölle esiintyviä vaaratekijöitä ei voida kuitenkaan täysin poistaa, mutta niiden haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja riskejä rajoittaa.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa Vakuutuslautakunnan arvioitavana on, onko kiinteistönomistaja kyennyt osoittamaan toimineensa huolellisesti ovien toiminnan valvonnassa ja kiinteistöllä liikkuvien henkilöiden turvallisuudesta huolehtimisessa. Selvityksen mukaan ovien kunto tarkastetaan vuosittain sekä aina tarpeen mukaan, mikäli kunnossa havaitaan puutteita. Kysymyksessä ovat rakennuksen alkuperäiset ovet, jotka ovat käytössä vielä vahinkotapahtuman jälkeenkin. Lautakunnan käsityksen mukaan kyseessä on tavanomainen manuaalikäyttöinen ovi, jonka avaaminen on epäilemättä hankalaa sellaiselle henkilölle, jolla on liikuntarajoitteita ja etenkin, jos hän kulkee pyörätuolilla. Selvityksistä ei kuitenkaan ilmene, että oven toiminnassa olisi havaittu minkäänlaisia turvallisuuspuutteita, jotka olisivat vaikuttaneet vahingon syntyyn. Niin ikään kiinteistönomistajan toimilla ei lautakunnan näkemyksen mukaan olisi voinut vaikuttaa vahingon syntymiseen.

Käytettävissään olevan selvityksen perustella lautakunta katsoo vakuutuksenottajan osoittaneen toimineensa huolellisesti kiinteistön ovien turvallisuuden valvonnassa. Yksinomaan sitä seikkaa, ettei kiinteistöllä ole käytössä automaattiovia, ei lautakunnan käsityksen mukaan voida pitää vahingonkorvausvelvollisuuden synnyttävänä laiminlyöntinä. Lautakunnan näkemyksen mukaan A:lle aiheutunut vahinko ei siten ole aiheutunut vakuutuksenottajan syyksiluettavasta moitittavasta menettelystä eikä Kiinteistöyhtiö X Oy:n voida siten katsoa olevan vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Rusanen, puheenjohtaja
Hanén, sihteeri

Jäsenet:

Eskuri
Pesonen
Korpiola

Tulosta