Haku

VKL 635/06

Tulosta

Asianumero: VKL 635/06 (2007)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.03.2007

Auton vaurioituminen Hallussa ollutta ja hyödyksi käytettyä omaisuutta koskeva rajoitusehto

Vahinkoilmoituksen 7.9.2006 mukaan vakuutuksenottaja P.E. oli 7.7.2006 viemässä sisarensa A.V:n Laitilassa remontissa ollutta henkilöautoa Uuteenkaupunkiin. Matkalla hän poikkesi kauppaan ja jätti auton ja siinä mukanaan olleet äitinsä ja neljä lastaan kaupan parkkipaikalle. Vakuutuksenottajan käydessä kaupassa hänen 9-vuotias poikansa kurkotti takapenkiltä saadakseen autoradion päälle. Tällöin hän osui vahingossa automaattivaihteiston vipuun, joka siirtyi vapaa-asentoon, ja auto vieri alhaalla olleeseen järveen. Auto vaurioitui vieriessään puihin ja kastui kattoa lukuun ottamatta kokonaan. 

Korvausta vahingosta haettiin vakuutuksenottajan kotivakuutukseen sisältyvästä vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Päätöksessään 12.9.2006 vakuutusyhdistys toteaa tapahtumatiedot.
 
Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.
 
Vakuutusyhdistys katsoo, ettei kyseessä ole vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Näin ollen vakuutusyhdistys ei voi suorittaa korvausta tästä vahingosta vastuuvakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutuslautakunnalle 20.10.2006 saapuneessa lausuntopyynnössään vakuutuksenottaja P.E. pyytää lautakunnan lausuntoa korvauspäätöksen oikeellisuudesta. Auto oli parkkipaikalla eikä vakuutuksenottaja ollut paikalla, vaan kaupassa sisällä. Vahinkohetkellä auto ei vakuutuksenottajan mielestä ollut hänen hallinnassaan.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vastineessaan 13.11.2006 vakuutusyhdistys kertaa tapahtumatiedot, vakuutusehdot sekä tekemänsä korvauspäätöksen.

Vakuutusyhdistys katsoo edelleen, että tässä vahingossa vahingoittunut henkilöauto on ollut vakuutusehtojen kohdan 4.2.4 rajoitusehdon mukaisesti vahinkohetkellä vakuutuksenottajan hallussa, lainassa ja hyödyksi käytettävänä. Auto on ollut vakuutuksenottajan hallussa ja lainassa myös sillä hetkellä, kun se on ollut pysäköitynä kaupan parkkialueella kaupassakäynnin ajaksi. Samoin vakuutusyhdistys katsoo, että henkilöauto on ollut vahinkohetkellä myös autossa istuneiden ja vakuutuksenottajaa autoon kaupassakäynnin ajaksi odottamaan jääneiden tässä vakuutuksessa vakuutettujen perheenjäsenten hyödyksi käytettävänä ollutta omaisuutta. Edellä mainitun rajoitusehdon kohdan 4.2.4 perusteella kyseessä ei ole myöskään tältä osin vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko.
 
Edellä olevilla perusteilla vakuutusyhdistys katsoo, että sen asiassa antama korvauspäätös on oikea, voimassa olevien vakuutusehtojen ja niiden vakiintuneen tulkinnan mukainen. Lausunnonpyytäjä ei vakuutusyhdistyksen käsityksen mukaan ole esittänyt lausuntopyynnössään mitään sellaista uutta, jonka perusteella yhdistyksen tulisi muuttaa korvauspäätöstään.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kotivakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen ehdot
 
Kohta 2, Vakuutetut
Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja sekä hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt…
 
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Kohta 4.1.1
Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin…
 
Kohta 4.1.2
Vakuutuksesta korvataan lisäksi
Kohta 4.1.2.1
vahinko, jonka aiheuttaa vakuutettu lapsi, jota vahingon sattuessa ei ikänsä puolesta ole pidettävä korvausvelvollisena, siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän…
 
Kohta 4.2, Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset
Kohta 4.2.4, Vahingot käytössä olleelle vieraalle omaisuudelle
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä...
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse auton vaurioitumisesta sekä hallussa ollutta ja hyödyksi käytettyä omaisuutta koskevasta rajoitusehdosta.
 
Tapahtumatietojen mukaan vakuutuksenottaja P.E. on ollut 7.7.2006 kuljettamassa sisarensa A.V:n henkilöautoa Laitilasta Uuteenkaupunkiin. Vakuutuksenottajan poiketessa matkalla kauppaan ja auton ollessa parkkipaikalla on yksi hänen mukanaan olleista neljästä lapsestaan kurkottanut takapenkiltä autoradiota päälle ja samalla vahingossa siirtänyt automaattivaihteiston vivun vapaa-asentoon. Tämän johdosta auto on vierinyt läheiseen järveen vaurioituen matkalla puihin ja kastuen lähes kokonaan.
 
Vahingosta on haettu korvausta vakuutuksenottajan kotivakuutukseen sisältyvästä vastuuvakuutuksesta. Sen ehtojen mukaan vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja sekä hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vahingon aiheuttajan ollessa vakuutettuna oleva lapsi, jota ikänsä puolesta vahingon sattuessa ei ole pidettävä korvausvelvollisena, maksetaan vakuutuskorvaus siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut alimman korvausvelvollisuusiän. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. vahingot omaisuudelle, joka vahingon sattuessa on ollut vakuutetun hallussa tai hänen hyödykseen käytettävänä. Lautakunta toteaa tämän rajoituksen lähtökohtana olevan sen, ettei vastuuvakuutus korvaa sellaista vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun huolenpitovelvollisuuden alaiselle omaisuudelle. Vastuuvakuutuksen tarkoituksena ei ole saattaa hallussapitäjää tai hyödyksikäyttäjää parempaan asemaan kuin omaisuuden omistajaa, kun hallussapitäjä tai hyödyksikäyttäjä käyttää vierasta omaisuutta oman omaisuutensa asemasta. Lautakunta toteaa, että rajoitusehtoa, jota korvauskäytännössä tulkitaan suppeasti, tulee tarkastella vahingon aiheuttaneen vakuutetun kannalta.
 
Esillä olevassa tapauksessa vahinko on aiheutunut P.E:n vakuutettuna olleen 9-vuotiaan pojan menettelyn seurauksena. Näin ollen sillä, että auto on ollut P.E:n hallussa, ei ole merkitystä rajoitusehdon kannalta, koska hän ei ole ollut vahingon aiheuttaja, vaan asiaa arvioidaan pojan menettelyn perusteella. Hänen lautakunta katsoo huolimattomalla menettelyllään aiheuttaneen vahingon. Lautakunta toteaa myös, ettei pojan ikä korvausvelvollisuuden syntymisen osalta ole esteenä vakuutuskorvauksen maksamiselle. Poika on ollut mukana autossa, jota hänen äitinsä P.E. on korjauksen jälkeen ollut viemässä sen omistavalle sisarelleen. Poika ei ole käyttänyt autoa oman omaisuutensa sijasta eikä hän lautakunnan mukaan ikänsä puolesta autossa lähinnä mukana olleena ole ollut auton hyödyksikäyttäjä ehtojen tarkoittamalla tavalla. Tämän perusteella lautakunta katsoo, että P.E:n vakuutettuna olleen pojan A.V:n autolle aiheuttama vahinko tulee korvata vakuutetun vastuuvakuutuksesta.
  
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia