Haku

VKL 633/15

Tulosta

Asianumero: VKL 633/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2016

Asunto-osakeyhtiön osakkaan varaston tyhjentäminen vahingossa. Huoltoyhtiön vastuu.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu kiinteistöhuoltoyritys oli tyhjentänyt isännöitsijäyhtiön pyynnöstä asunto-osakeyhtiön asukkaan varastotilan 23.10.2013. Toimeksianto ja ohjeet tyhjentämiseen tulivat asunto-osakeyhtiöltä. Tarkoituksena oli tyhjentää kellarikerroksessa ollut hammaslääkäriaseman varasto C 23. Kiinteistöhuoltoyhtiölle oli kerrottu, että ovessa on riippulukko, joka tulee katkaista. Isännöitsijä oli pyytänyt huoltoyhtiötä ilmoittamaan, kun he menevät paikalle. Huoltomies soitti isännöitsijälle ollessaan varastotiloissa ja ilmoitti olevansa kyseisen varaston C 23 edessä. Varaston ovessa roikkui kyltti, jossa luki C 23. Huoltomies ja isännöitsijä päättelivät puhelinkeskustelun aikana huoltomiehen kertomuksen ja kuvailun perusteella huoltomiehen olevan oikean varaston kohdalla ja huoltomies ryhtyi avaamaan varastoa. Varastossa oli lauta- ja levytavaraa sekä kattolaattoja, jotka huoltomies toimitti kierrätykseen.

Varaston tyhjentämisen jälkeen on käynyt ilmi, että samalla numerolla varustettuja varastoja oli  kaksi ja että tyhjennetty varasto kuului osakkeenomistaja A:lle, joka on vaatinut korvausta hävitetyistä tavaroista ja myös tulevaisuudessa mahdollisesti uusittavan katon korjauskustannuksista. Korvausta haetaan huoltoyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vahingon kärsineen korvausvaatimus on varsin erikoinen. Korvausvaatimus ei perustu vanhan rakennusmateriaalin arvon korvaamiseen vaan mahdollisesti tulevaisuudessa realisoituvaan asiaan. Vahingonkorvauslaki ei tunne tällaista vahinkoa. Toisaalta vahingonkorvauslaissa on rikastumiskielto eli vahingonkärsinyt ei saisi hyötyä vahingonkorvauksesta. Lautakunnalta pyydetään lausuntoa asiassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Taloyhtiön isännöitsijä on taloyhtiön toimeksiannosta antanut kiinteistöhuoltoyhtiölle seuraavan tehtävän: ”Kellarikerroksessa oleva entinen [hammaslääkäriaseman] varasto pitäisi tyhjentää ja viedä tavarat pois. Ovessa on riippulukko, joka tulee katkaista, koska siihen ei ole avainta. Voitteko ilmoittaa, kun menette, niin tulen itsekin paikalle.” Huoltomies soitti isännöitsijälle ollessaan varastotiloissa ja ilmoitti olevansa kyseisen varaston C 23 edessä. Varaston ovessa roikkui kyltti, jossa luki C 23. Huoltomies ja isännöitsijä päättelivät puhelinkeskustelun aikana huoltomiehen kertomuksen ja kuvailun perusteella huoltomiehen olevan oikean varaston kohdalla ja huoltomies ryhtyi avaamaan varastoa. Varastossa oli vakuutusyhtiölle toimitettujen tietojen mukaan lauta- ja levytavaraa sekä kattolaattoja. Kiinteistöhuollon arvion mukaan varastossa olevat tavarat olivat vanhaa rakennustavaraa. Huoltomies ei näin ollen voinut tavaran laadusta päätellä sen olevan mitenkään arvokasta, vaan kyseessä oli nimenomaan sen laatuinen tavara, jota muuttaneen vuokralaisen voidaan arvella jättävän jälkeensä. Avattuaan varaston oven huoltomies on toimittanut varastosta löytyneet tavarat kierrätykseen.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei kiinteistöhuollon toiminnassa ole havaittavissa mitään sellaista huolimattomuutta tai virhettä, jonka perusteella se voisi olla vaaditusta vahingosta korvausvastuussa. Isännöitsijä on antanut kiinteistöhuollolle toimeksiannon, jonka ohjeita on noudatettu. Huoltomies on ohjeistuksen mukaisesti soittanut isännöitsijälle, ja he ovat yhdessä päätelleet huoltomiehen olevan oikean varaston edessä. Varaston numeromerkinnät täsmäsivät toimeksiannon kanssa, joten mitään syytä epäillä, etteikö oikealla numerolla varustettu varasto olisi ollut nimenomaan taloyhtiön omistuksessa oleva varasto, ei ole ollut. Myöskään varaston sisältö ei ole antanut aihetta epäillä tyhjennyksen oikeellisuutta. Varastossa on ollut lähinnä vanhaa rakennusmateriaalia, jolla ei ole arvioitu olevan arvoa. Kiinteistöhuollolle ei ole toimeksiannossa tai muutoin kerrottu, että A on lupautunut olemaan paikalla tyhjennyksessä entisen vuokralaisen edustajana, eikä huoltomiehellä näin ole ollut aihetta ilmoittaa A:lle tyhjennyksestä. Kiinteistöhuollolla ei myöskään ole voinut olla tietoa, että samalla numerolla varustettuja varastoja onkin yhden sijasta kaksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistöhuoltoyhtiö vastuussa väärän varaston tyhjentämisestä aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuun perusteena on lähtökohtaisesti tuottamus, joka korvauksen hakijan tulee näyttää toteen. Asiassa käytettävissä olevan selvityksen perusteella isännöitsijä on antanut huoltoyhtiölle ohjeet varaston tyhjentämiseen, joita ohjeita huoltomies on noudattanut. Huoltomiehellä ei ole ollut syytä epäillä, että hän ei olisi tyhjentänyt oikeaa varastoa. Huoltoliikkeen toiminnassa ei siten ole todettavissa huolimattomuutta, jonka perustella korvausvastuu voisi syntyä.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Korpiola

Rantala

Rusanen

Toimi

Tulosta