Haku

VKL 63/15

Tulosta

Asianumero: VKL 63/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2015

Lakipykälät: 30, 34

Korvauksen alentaminen. Ajaminen valo-ohjatussa risteyksessä punaisen liikennevalon palaessa. Törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A oli ilmoittanut vahinkoilmoituksessa ajaneensa 21.12.2013 liikennevaloissa punaista päin ja törmännyt oikealta puolelta tulleeseen ajoneuvoon. Molemmat ajoneuvot vaurioituivat ja toisen ajoneuvon kyydissä ollut matkustaja kertoi niskassaan tuntuneen aristusta vahingon jälkeen. A oli tuomittu käräjäoikeudessa 50 päiväsakkoon törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Korvausta A:n ajoneuvolla aiheutuneista vahingoista oli haettu autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen, koska vakuutusyhtiön mukaan A oli aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella.

Asiakkaan valitus

A on kertonut valituksessaan, että hänen keskittymisensä oli heikentynyt hänen vaikean elämäntilanteensa vuoksi eikä hän ollut aiheuttanut vahinkoa tahallaan. A:n isä oli hyvin sairas ja A kertoo olleensa vahinkohetkellä omissa ajatuksissaan. Kyseessä oli vahinko ja A:n mukaan korvauksen epääminen oli kohtuutonta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 6.3.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei A:n menettelyn moitittavuutta vähennä hänen vaikea elämäntilanteensa sillä vakuutuksen suojeluohjeen mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa väsyneenä tai sairaana. A:n vaikea elämäntilanne oli myös käräjäoikeuden tiedossa, mutta siitä huolimatta A:n toimintaa pidettiin törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja siitä katsottiin aiheutuneen vakavaa vaaraa muille tiellä liikkujille.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta oliko vakuutuksenottaja A aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella ja oliko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä korvaus kokonaisuudessaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 30 §:n 1 momentin vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

30 §:n 2 momentin mukaan jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Vakuutusehtojen kohdan 6.4.2 (Henkilön menettelyn vaikutus) mukaan vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai evätä korvauksen kokonaan siltä vakuutetulta tai häneen samastettavalta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtumasta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja A oli ilmoittanut vahinkoilmoituksessa ajaneensa 21.12.2013 liikennevaloissa punaista päin ja törmännyt oikealta puolelta tulleeseen ajoneuvoon. Molemmat ajoneuvot vaurioituivat ja toisen ajoneuvon kyydissä ollut matkustaja kertoi niskassaan tuntuneen aristusta vahingon jälkeen. A oli tuomittu käräjäoikeudessa 50 päiväsakkoon törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Korvausta A:n ajoneuvolla aiheutuneista vahingoista oli haettu autovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen kokonaan, koska sen mukaan vakuutuksenottaja oli aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella.

Vakuutuksenottaja oli kertonut olleensa omissa ajatuksissaan ajaessaan liikennevaloihin. Vakuutuksenottajan isä oli sairastunut vahinkoa edeltäneenä aikana ja vakuutuksenottajan ajatukset olivat muualla vahingon sattumisen hetkellä. Vakuutuksenottaja on kertonut vakuutusyhtiön edustajalle 23.12.2013 käydyn puhelinkeskustelun litteroinnin mukaan, että hänen tarkoituksenaan oli alun perin mennä kotiinsa ja kääntyä oikealle, mutta hän päättikin ajaa suoraan eteenpäin vanhempiensa kotipaikalle. Vakuutuksenottajaan nähden oikealta tuli kaksi autoa, joista toinen ehti väistää vakuutuksenottajan ajoneuvoa. Vakuutuksenottaja oli kertonut sään olleen hyvin pimeä ja sateinen eikä hän aluksi huomannut ajaneensa punaisen valon palaessa.

Vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin. Harkinnassa voidaan ottaa huomioon paitsi vakuutetun menettelyn moitittavuus myös vakuutetun tai muun korvaukseen oikeutetun tarve saada vakuutustapahtumasta korvausta. Hallituksen esityksen mukaan jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan vakuutuksenantajan vastuuta momentin mukaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Törkeä huolimattomuus ei johda poikkeuksetta korvauksen menettämiseen.

Vakuutuslautakunta toteaa vahingon johtuneen siitä, että vakuutuksenottaja ajoi punaisen liikennevalon palaessa risteykseen, jolloin hän törmäsi auton oikealta puolelta tulleeseen ajoneuvoon. Vakuutuksenottaja oli tuomittu 50 päiväsakkoon törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Vakuutuslautakunta katsoo, ottaen huomioon punaisen valon palaessa risteykseen ajamiseen liittyvät vakavan henkilö- ja esinevahingon riskin, vakuutuksenottajan toimineen törkeän huolimattomasti laiminlyötyään riittävän tarkkaavaisuuden noudattamisen valo-ohjauksen seuraamisessa. Vakuutuksenottaja ei ollut kuitenkaan Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan suhtautunut vahingon aiheutumiseen piittaamattomasti.

Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että korvauksen epääminen kokonaan tulee kyseeseen vain kaikkein törkeimmissä tapauksissa. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottajan toiminta tässä tapauksessa ollut niin törkeää, että vakuutusyhtiöllä olisi ollut oikeus evätä korvaus kokonaan. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan vakuutuksenottajalle korvauksen autovakuutuksesta yhden kolmasosan vähennyksellä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen tekemällä yhden kolmasosan alennuksen vakuutuksenottajan törkeän huolimattomuuden perusteella.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia