Haku

VKL 63/14

Tulosta

Asianumero: VKL 63/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2014

Vakuutuksen voimassaolo. Vakuutusehtojen soveltaminen. Riidan peruste. Kahden vuoden sääntö. Kysymys vakuutusehdon kohtuuttomuudesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli huhtikuussa 2012 myynyt X Oy:lle kompressorin. X Oy oli 2.7.2013 kiistänyt kauppahintavaatimuksen. Korvausta asianajajan käytöstä syntyneistä kuluista on haettu oikeusturvavakuutuksesta, joka oli tullut voimaan 27.9.2012.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 7.1.2014 päivätyssä päätöksessä lausunut, että vakuutus oli alkanut 27.9.2012, eikä se siten ollut ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa kahta vuotta. Kun vakuutus on ollut voimassa riidan syntyhetkellä alle kaksi vuotta, tuli myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Riidan peruste, huhtikuussa 2012 tehty kompressorikauppa, oli syntynyt ennen vakuutuksen voimaan tuloa, eikä korvausta voitu tämän vuoksi suorittaa.

Valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut, että kompressorin oli toimitettu vakuutuksen voimassaoloaikana 27.11.2012. Vakuutuksenottajan mukaan riita perustui toimitukseen ja niin sanottuun kahden vuoden sääntöön vetoaminen oli kohtuutonta. Vakuutuksenottaja ei vakuutuksen voimaan tullessa vielä tiennyt riidasta, joka syntyi vasta kesällä 2013.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että oikeusturvaedun myöntäminen tilanteessa, jossa vakuutus ei ole ollut voimassa kahta vuotta ennen vakuutustapahtuman sattumista edellyttää, että riidan perusteen on tullut syntyä vakuutuksen voimassa ollessa. Vakuutusyhtiöön toimitettujen asiakirjojen mukaan riita perustui huhtikuussa 2012 tehtyyn kompressorikauppaan. Riidan peruste oli siis syntynyt ennen oikeusturvavakuutuksen voimaantuloa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.3 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa

riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. …

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus kuitenkin on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Tässä tapauksessa riita on syntynyt 2.7.2013.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus kuitenkin on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuslautakunta toteaa, että kyseessä on sopimusrikkomusta koskeva riita. Vakuutuksenottajan velkomus on perustunut siihen, että vastapuoli ei ollut suorittanut sovittua vastiketta, joten se oli rikkonut osapuolten välisen sopimuksen määräyksiä keskeisimmän velvoitteensa suhteen. Riita perustuu siten ennen vakuutuksen alkamista tehtyyn sopimukseen. Koska vakuutus on ollut riidan syntyessä voimassa alle kaksi vuotta, on vakuutusyhtiön epäävä päätös vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusehdoissa oleva vaatimus vakuutuksen yhtäjaksoisesta kahden vuoden voimassaolosta, jos riita perustuu ennen vakuutuksen voimaantuloa syntyneisiin seikkoihin, on ollut oikeusturvavakuutuksissa niiden myöntämisestä alkaen. Ehtoa on lievennetty sillä, että vakuutuksen yhtäjaksoiseen voimassaoloon luetaan kaikki se aika, jonka vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä. Ehto on otettu vakuutukseen sen vuoksi, ettei vakuutuksenottaja voisi keinotella vakuutuksen ottamisen aikaan nähtävissä olevalla mahdollisella riidalla.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kahden vuoden vaatimusta nyt kyseessä olevassa tapauksessa voida pitää kohtuuttomana vakuutuksenottajan kannalta, sillä vakuutuksenottajalla olisi ollut mahdollisuus ottaa oikeusturvavakuutus jo ennen kompressorikauppaa koskevan sopimuksen tekemistä.

Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula ja Sarpakunnas sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta