Haku

VKL 63/13

Tulosta

Asianumero: VKL 63/13 (2013)

Vakuutuslaji: Lisäeläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 04.12.2013

Lisäeläkkeen rajoittaminen. Kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä. Pohjaosan varhennusvähennys. Työeläkkeen elinaikakerroin. Minkä määräisinä lakisääteiset eläkkeet tuli huomioida lisäeläkettä rajoitettaessa?

Tapahtumatiedot

O.K. (s. 9.3.1948) kuului ajalla 21.11.1976 - 31.12.2005 kestäneen työsuhteensa perusteella työnantajansa eläkesäätiön toimintapiiriin ja oli oikeutettu eläkesäätiön lisäeläkkeeseen. Eläkesäätiön sääntöjen mukainen eläkeikä O.K.:n eläkeryhmässä oli 65 vuotta, mutta työtehtäviensä perusteella O.K.:lla oli oikeus siirtyä eläkkeelle jo tätä aikaisemmin. O.K. hakikin vanhuuseläkettä 1.1.2006 alkavana eli 57 vuoden 9 kk:n iästä.

Eläkesäätiön 18.1.2006 tekemän päätöksen mukaan O.K.:n vanhuuseläkkeen määrä oli 2.115,10 euroa/kk. Päätöksen mukaan, mikäli O.K.:lle myönnetään eläkesäätiön sääntöjen 10 §:n mukaan yhteensovitettava eläke tai korvaus, a-osaston eläke yhteensovitetaan myönnetyn etuuden kanssa. Yhteensovitus työeläkkeen ja kansaneläkkeen pohjaosan kanssa tehdään viimeistään 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta eli 1.4.2011.

Eläkesäätiön päätös ja asian myöhempi käsittely eläkesäätiössä

Päätös lisäeläkkeen yhteensovituksesta

Päätöksellä 22.2.2011 eläkesäätiö ilmoitti O.K.:lle lisäeläkkeen määrän muuttuvan 1.4.2011 alkaen, koska hänelle on myönnetty (hänen täyttäessään 63 vuotta) lakisääteinen eläke. Lisäeläke yhteensovitettiin lakisääteisen työeläkkeen ja laskennallisen kansaneläkkeen pohjaosan kanssa. Yhteensovituksen jälkeen eläkesäätiön lisäeläkettä jäi maksettavaksi 70,90 euroa/kk vuoden 2011 tasossa. A:n työeläkelakien mukainen työeläke oli 2196,64 eur/kk ja lisäeläke 70,90 eur/kk.

O.K.:n valitus

O.K. valitti saamastaan uudesta lisäeläkepäätöksestä, koska eläkkeen määrä oli alentunut 93,23 euroa/kk. Ennen yhteensovittamista hänelle oli maksettu eläkettä 2.361,07 euroa/kk, kun eläkkeen määrä nyt oli 2.267,84 euroa/kk. Valitus ohjattiin Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan käsiteltäväksi.

Eläkesäätiön vastaus Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle

Eläkesäätiö katsoi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle 16.1.2012 osoittamassaan selvityksessä laskeneensa O.K.:n lisäeläkkeen määrän sääntöjensä mukaisesti. Laskenta oli tarkistettu 1.1.2010 lähtien voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti.

Eläkesäätiö viittasi siihen, että 18.1.2006 O.K.:lle annetussa vanhuuseläkepäätöksessä oli todettu, että A-osaston eläke yhteensovitetaan viimeistään 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta eli 1.4.2011. O.K. on täyttänyt 63 vuotta 9.3.2011, joten vanhuuseläke on yhteen sovitettu 1.4.2011 lähtien hänelle samasta ajankohdasta myönnetyn lakisääteisen eläkkeen kanssa.

Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen rajoittamista koskevan 10 §:n lähtökohtana on, että kaikki eläkkeet vähennetään rajoitettaessa säätiön lisäeläkkeen määrää. 1.1.2010 voimassa olleiden sääntöjen 10 §:n mukaan säätiön lisäeläkkeestä vähennetään 1 momentin mukaisesti ensivaiheessa samaan työsuhteeseen perustuva työeläkelakien mukainen ilman TyEL 82 §:n mukaista elinaikakerrointa laskettu eläke sekä momentin 1 mukaisesti vähennettyä eläkkeen määrää rajoitetaan momentin 2 mukaisesti mm. kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrällä sen suuruisena kuin se oli 31.12.1995 (74,84 euroa).

Tämä 10 § mukaisesti rajoitettu säätiön lisäeläke rajoitetaan niin, että säätiön eläke yhdessä muiden eläkkeiden ja korvausten kanssa saa olla enintään 60 % säätiön eläkkeen perusteena olevasta eläkepalkasta. Tässä rajoituksessa huomioidaan kaikki lakisääteiset sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta karttuneet eläkkeet sekä kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä sen suuruisena kuin se oli 31.12.1995.

O.K.:lla säätiön (lisä)eläkettä rajoittavan eläkkeen määrä nousee sen verran suureksi, että hänelle eläkesäätiön sääntöjen 10 §:ssä määritellyllä kokonaiseläkkeen 60 % enimmäismäärällä säätiön eläkkeen osuus jää päätöksellä ilmoitettuun määrään, 1.4.2011 alkaen 70,90 euroa vuoden 2011 indeksitasossa. O.K.:n lisäeläkkeen rajoittamisessa eläkesäätiön eläkettä rajoittavina eläkkeinä on huomioitu TyEL -eläke 2.215,33 euroa sekä laskennallinen kansaneläke 74,84 euroa, yhteensä 2 290,17 euroa.

Säätiön lisäeläkkeen laskennassa käytetty eläkepalkka on 3.935,11 euroa/kk vuoden 2011 indeksitasossa, josta 60 %:n enimmäismäärä on 2.361,07 euroa. Kun tästä 60 %:n enimmäismäärästä vähennetään muut eläkkeet, saadaan lisäeläkkeen määräksi 2.361,07 - 2.290,17 = 70,90 euroa, mikä O.K.:lle on myönnetty. Kokonaiseläkkeen määrä 2.196,64 + 70,90 = 2.267,84 euroa kuukaudessa on eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti enintään 60 % säätiön lisäeläkkeen laskennassa käytetystä eläkepalkasta 3 935,11 euroa kuukaudessa: 3 935,11 euroa x 60/100 = 2 361,07 euroa.

Eläkesäätiön tarkoituksena on täydentää lakisääteistä eläketurvaa niin, että muuten vajaaksi jäävää kokonaiseläkettä täydennetään lisäeläkkeellä, ei kuitenkaan yli säännöissä määritellyn ehdottoman 60 prosentin ylärajan. Eläkesäätiö ei myöskään korvaa lisäeläkkeellä kaikkia niitä heikennyksiä, joita on tehty lakisääteiseen eläketurvaan. Eläkesäätiölain mukaisesti säätiötyönantajia ei velvoiteta kustantamaan lakisääteiseen eläketurvaan tehtyjä heikennyksiä. Kun kansaneläkelain mukaisista eduista 1.1.1996 alkaen asteittain poistettiin kansaneläkkeen pohjaosa, vahvistettiin eläkesäätiön sääntöihin, että tätä heikennystä ei korvata eläkesäätiön vakuutetuille. Vastaavasti eläkesäätiön sääntöihin on kirjattu, että vähennyksessä huomioidaan työeläkelakien mukainen ilman TyEL 82 §:n mukaista elinaikakerrointa laskettu eläke.

Nämä sääntökohdat vaikuttavat O.K.:n kokonaiseläkkeen määrään niin, että kokonaiseläke ei ole 60 prosenttia eläkepalkasta, vaan kuukausieläke jää 74,84 euroa aikanaan tehdyn kansaneläkelain heikennyksen vuoksi ja 18,39 euroa elinaikakertoimen vaikutuksen vuoksi 60 prosentin ylärajan alle.

Valitus

A on tyytymätön eläkesäätiön 22.2.2011 antamaan lisäeläkepäätökseen, koska eläke on pienentynyt 93,23 euroa/kk. Päätöksen mukaan hänen eläkkeensä on yhteen sovitettu lakisääteisen työeläkkeen ja laskennallisen kansaneläkkeen pohjaosan kanssa. Laskennallisena kansaneläkkeenä on huomioitu 74,84 euroa.

Kansaneläkelain mukaan kansaneläkkeenä maksetaan vanhuuseläkettä 65 vuotta täyttäneelle tai varhennettua vanhuuseläkettä 60 vuotta täyttäneelle. Jos eläke myönnetään varhennettuna vanhuuseläkkeenä, pohjaosaa ja lisäosaa vähennetään puoli prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläke siirtyy maksettavaksi aikaisemmin kuin 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

A:n käsityksen mukaan, jos hän olisi ylipäätään hakenut pohjaosaa, sitä olisi maksettu vasta 65 vuoden iästä alkaen. Jos sitä ylipäätään olisi haettu aikaisemmin, pohjaosan määrässä olisi otettu huomioon varhennusvähennys. A vaatii, että jos kansaneläkkeen pohjaosa tulee huomioida 63 ikävuoden täyttämisestä alkaen, sen määrässä tulisi huomioida varhennusvähennys. Kaiken kaikkiaan A haluaa muutoksena, että eläkkeen tulee nousta eikä pienentyä.

Eläkesäätiön vastine

Eläkesäätiö viittaa asiasta 16.1.2012 antamaansa selvitykseen. O.K. vaatii, että jos kansaneläkkeen pohjaosa tulee huomioida 63 ikävuoden täyttämisestä alkaen, sen määrässä tulisi huomioida varhennusvähennys.

Eläkesäätiön sääntöjen 10 §:n 5 momentin mukaan kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä otetaan lisäeläkkeen rajoituksessa huomioon siitä ajankohdasta lähtien, kun työntekijällä olisi ollut oikeus kansaneläkkeen pohjaosaan 31.12.1995 voimassa olleen kansaneläkelain mukaisesti. Kyseisenä ajankohtana työntekijällä oli oikeus saada kansaneläkkeen pohjaosa 65 vuoden iässä, varhennettuna jo 60 vuoden iässä. Varhennusvähennys oli 0,5 prosenttia kutakin varhennuskuukautta kohti.

Eläkesäätiön sääntöjen mukaan kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä olisi siten voitu ottaa O.K.:n lisäeläkkeessä huomioon jo 60 vuoden iässä. Käytännössä näin ei ole menetelty, vaan kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä on otettu rajoituksessa huomioon vasta 63 vuoden iässä yhtä aikaa lakisääteisen työeläkkeen kanssa. Näin menetellen lisäeläkkeeseen on pääsääntöisesti tarpeen tehdä vain yksi uudelleen rajoitus.

Eläkesäätiön eläkeiät ovat 60 vuotta ja 65 vuotta. O.K.:n eläkeikä on 65 vuotta, vaikkakin hänellä oli ammattinsa perusteella oikeus siirtyä eläkkeelle aiemmin. Kansaneläkkeen pohjaosaa vastaavana määränä otetaan huomioon säännöissä mainittu kiinteä määrä 74,84 euroa silloin, kun eläkeikä on 65 vuotta. Tämä vastaa pohjaosan määrää 31.12.1995. Tätä 74,84 euron määrää ei tarkisteta indeksillä. (Kansaneläkeindeksillä tarkistettuna vuoden 2011 tasoon määrä olisi 94,68 euroa.) Pohjaosaa vastaava määrä otetaan huomioon varhennettuna siinä tapauksessa, että eläkeikä on 60 vuotta.

Elinaikakertoimen vaikutuksesta eläkesäätiö toteaa O.K.:n vaativan, että eläke nousee eikä pienene. O.K.:n kokonaiseläkkeen pienenemiseen vuonna 2011 on vaikuttanut paitsi kansaneläkkeen pohjaosaa vastaavan määrän huomioon ottaminen lisäeläkkeen rajoituksessa, myös se, ettei lisäeläkkeellä kompensoida elinaikakertoimen vaikutusta lakisääteiseen eläkkeeseen. Elinaikakertoimella tehty muunto on pienentänyt O.K.:n lakisääteistä eläkettä 18,39 euroa. Lisäeläkkeen rajoituksessa lakisääteinen eläke on eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti otettu huomioon sellaisena kuin se oli ennen elinaikakertoimella muuntamista.

Lisäeläketurvalla ei tarvitse kompensoida lakisääteisen eläketurvan pienentymistä. Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen lakisääteistä eläketurvaa paremman eläketurvan, tämä lisäeläketurva ei korotu sen vuoksi, että laki-sääteinen eläketurva pienenee. Kansaneläkkeen pohjaosaa koskevilta osin tämä on säädetty jo kansaneläkelain 1.1.1996 voimaan tulleessa muutoksessa. Elinaikakertoimen vaikutusta koskevilta osin asiasta on säädetty työntekijäin eläkelain 1.1.2005 voimaan tulleessa muutoksessa. Vastaava yleissäännös on nykyisin myös eläkesäätiölaissa.

Eläkesäätiön sääntöjä on sekä kansaneläkkeen pohjaosan pois jäämisen vuoksi että elinaikakertoimen käyttöönoton vuoksi muutettu niin, ettei näiden syiden vuoksi aiheutuvaa lakisääteisen eläkkeen pienenemistä kompensoida eläkesäätiön lisäeläkkeellä. Eläkesäätiö katsoo laskeneensa O.K.:n eläkkeen oikein.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

1) Ratkaistava kysymys

Asia koskee eläkesäätiön 22.2.2011 O.K.:lle antamaa lisäeläkepäätöstä, jolla eläkesäätiö on yhteensovittanut O.K.:lle myöntämänsä lisäeläkkeen hänen 63 vuoden iästä eli 1.4.2011 alkaneen lakisääteisen työeläkkeensä kanssa. Ennen tätä koko O.K.:n vanhuuseläke on maksettu eläkesäätiöstä. Lisäeläkkeen yhteensovituksen vuoksi O.K.:lle maksettavan kokonaiseläkkeen määrä on alentunut 93,23 eurolla/kk. Kokonaiseläkkeen aleneminen johtuu yhteensovituksessa huomioiduista kansaneläkkeen laskennallisesta pohjaosasta (74,84 euroa/kk) ja O.K.:n lakisääteiseen työeläkkeeseen sovellettavan elinaikakertoimen vaikutuksesta (18,39 euroa/kk). Erimielisyys koskee sitä, onko eläkesäätiöllä ollut oikeus vähentää mainitut erät O.K.:n lisäeläkkeestä vai ei.

2) Sovellettavat eläkesäätiön säännöt

Eläkesäätiön 1.1.2010 lukien sovellettujen sääntöjen 8 §:n 4 momentin mukaan täysi vanhuuseläke on 60 prosenttia 7 §:n mukaisesta eläkepalkasta.

Sääntöjen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen rajoittamista koskevan 10 §:n 1 momentin mukaan näiden sääntöjen 8 §:n mukaisesta vanhuuseläkkeestä ja 9 §:n mukaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä tai työkyvyttömyyseläkkeen sijasta myönnetystä vanhuuseläkkeestä vähennetään 6 §:n 1, 2 ja 4 momenteissa tarkoitettua palvelusaikaa vastaavaan työsuhteeseen perustuva ilman TyEL 92 §:n ja 93 §:n mukaista vähentämistä, ilman TyEL 81 §:n mukaista kertakorotusta ja ilman TyEL 82 §:n mukaista elinaikakerrointa laskettu TEL:n, TyEL:n ja TyELVPL:n mukainen peruseläke. Mikäli edellisessä virkkeessä tarkoitettu vähennettävä eläke on määrätty 31.12.2006 voimassa olleiden säännösten mukaan, eläke vähennetään ilman TEL 8 §:n mukaista yhteensovitusta.

10 §:n 2 momentin mukaan edellä 1 momentin mukaisesti vähennettyä eläkkeen määrää rajoitetaan lisäksi siten, että se (muiden kohdassa tarkemmin lueteltujen eläkkeiden ja korvausten ohella) yhdessä

- ilman TyEL 81 §:n mukaista kertakorotusta ja ilman TyEL 82 §:n mukaista elinaikakerrointa määräytyvän TyEL:n ja TyELVPL:n, TEL:n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelain (jäljempänä LEL) ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelain (jäljempänä TaEL) mukaisen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen

- kansaneläkkeen pohjaosaa vastaavan määrän, sen suuruisena kuin pohjaosa oli 31.12.1995 (74,84 euroa)

kanssa on enintään 60 prosenttia 7 §:n mukaisesta eläkepalkasta.

10 § 5 momentin mukaan edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut eläkkeet ja korvaukset otetaan huomioon eläkkeen myöntämisestä lukien. 5 §:n 3 momentin ryhmiin 3 ja 4 kuuluvilla, eläkeiän 60 vuotta valinneilla TyEL:n mukainen eläke otetaan kuitenkin huomioon 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien riippumatta sen hakemisesta. Kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä otetaan kuitenkin huomioon siitä ajankohdasta lähtien, kun työntekijällä olisi ollut oikeus kansaneläkkeen pohjaosaan 31.12.1995 voimassa olleen kansaneläkelain mukaisesti.

3) Asian arviointi, lähtökohtia

Työntekijän oikeus saada lisäeläkettä eläkesäätiöstä perustuu aina eläkesäätiön sääntöihin. Käsiteltävässä tapauksessa O.K.:n työnantaja on järjestänyt eläkesäätiön kautta työntekijöilleen lakisääteisen työeläkejärjestelmän tuottamaa laajempia eläke-etuja eli täydentänyt työntekijöidensä lakisääteistä vähimmäiseläketurvaa. Eläkesäätiön sääntöjen perusteella lisäeläkkeellä pyritään siihen, että työntekijöiden lakisääteinen eläke ja lisäeläketurva yhdessä muodostaisivat eläkesäätiön säännöissä erikseen määritellyn suuruisen kokonaiseläketurvan.

Kokonaiseläketurvan suuruudeksi on eläkesäätiön sääntöjen 8 §:ssä määritelty 60 prosenttia työntekijän sääntöjen mukaisesta eläkepalkasta. Lisäeläkkeen luonne täydentävänä eläkkeenä ilmenee eläkkeen rajoittamista koskevasta eläkesäätiön sääntöjen 10 §:n 2 momentista, jonka mukaan lisäeläke yhdessä muiden kohdassa lueteltujen työntekijälle maksettavien eläkkeiden ja korvausten kanssa voi olla enintään edellä mainitut 60 prosenttia eläkepalkasta. Näin ollen, jos eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva työntekijä saavuttaa säännöissä määritellyn kokonaiseläketurvan tason jo lakisääteisen työeläkejärjestelmän kautta, hänelle ei jää suoritettavaksi eläkesäätiön lisäeläkettä.

4) Kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä ja sääntöjen soveltaminen

Lisäeläkkeen rajoittamisessa otetaan eläkesäätiön sääntöjen 10 §:n 2 momentin mukaan huomioon myös kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä sen suuruisena kuin pohjaosa on ollut 31.12.1995 eli 74,84 euroa. Lautakunta toteaa määräyksen perustuvan siihen, että kansaneläkelain 1.1.1996 voimaan tulleet muutokset käytännössä merkitsivät kansaneläkkeen pohjaosan poistumista, kun eläkkeensaajan muut eläkkeet alkoivat vähentää myös pohjaosan määrää. Lainmuutoksen yhteydessä lähdettiin siitä, että työnantaja ei ole velvollinen kattamaan lainmuutoksesta johtuvaa työntekijän lakisääteisen eläketurvan alenemista mahdollisella lisäeläkejärjestelyllään.

Asia käy ilmi silloisen työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (18.12.1995/1482) voimaatulosäännöksen 11 momentista, jonka mukaan:

”Jos työntekijä lain voimaan tullessa kuuluu sellaisen eläkejärjestelyn piiriin, jossa hänelle on järjestetty työntekijäin eläkelain 11 §:n mukainen tai muutoin lain vähimmäisehtoja parempi eläketurva, ei sanottu lisäeläketurva korotu sen johdosta, että vähimmäisehtojen mukainen eläketurva alenee tämän lain säännösten perusteella. Lisäeläketurvan ehdot taikka eläkekassan tai eläkesäätiön säännöt voidaan soveltuvin osin muuttaa vastaamaan tätä lakia. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee etuuden tarkistamista myös 1 päivänä tammikuuta 1996 voimaan tulevan kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain (1487/95) johdosta.”

Tämän vuoksi eläkesäätiöllä on ollut oikeus huomioida säännöissä mainittu kansaneläkkeen pohjaosa rajoittaessaan O.K.:n lisäeläkettä 1.4.2011 alkaen. O.K. on kuitenkin valittanut myös siitä, että eläkesäätiö on vähentänyt kansaneläkkeen pohjaosaa vastaavan määrän kokonaiseläkkeestä jo 63 ikävuodesta alkaen eikä vasta 65 ikävuodesta lähtien ja lisäksi näin tehdessään jättänyt ottamatta huomioon pohjaosaa koskeneen kansaneläkelain mukaisen varhennusvähennyksen.

Lautakunta toteaa, että eläkesäätiön sääntöjen 10 §:n 5 momentin mukaan lisäeläkettä rajoitettaessa työntekijän 10 §:n 2 momentissa mainitut muut eläkkeet ja korvaukset otetaan huomioon aina niiden myöntämisestä lukien. Koska nyt riidanalainen kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä on vain laskennallinen, asiaa ei voida ratkaista sanotun pääsäännön perusteella. 10 §:n 5 momentissa todetaankin, että kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä otetaan huomioon siitä ajankohdasta lähtien, kun työntekijällä olisi ollut oikeus kansaneläkkeen pohjaosaan 31.12.1995 voimassa olleen kansaneläkelain mukaisesti. Pohjaosa on voitu tuolloin myöntää kansaneläkelain 25 a §:n mukaisesti varhennettuna jo 60 ikävuodesta alkaen. Kansaneläkkeen pohjaosan osalta sääntökohta on ollut saman sisältöinen myös tätä edeltäneissä 1.1.2005 lukien voimassa olleissa säännöissä.

Eläkesäätiö on selvittämänsä mukaan yleisellä tasolla soveltanut sääntökohtaa niin, että pohjaosaa vastaava määrä on huomioitu kiinteänä silloin, kun työntekijän eläkeikä on 65 vuotta, ja varhennettuna, mikäli työntekijän eläkeikä on 60 vuotta. Tässä tapauksessa O.K.:n eläkeryhmässä eläkeikä on eläkesäätiön sääntöjen mukaan 65 vuotta kuitenkin niin, että työtehtäviensä perusteella O.K.:lla on ollut oikeus ja hän onkin jäänyt eläkkeelle jo alle 60-vuotiaana. Lautakunta toteaa, että eläkesäätiön säännöistä ei ilmene, miten kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä olisi tällaisessa tilanteessa otettava huomioon lisäeläkettä rajoitettaessa. Eläkesäätiö on selvittänyt nyt käsiteltävän kaltaisissa tapauksissa huomioivansa pohjaosaa vastaavan kiinteän määrän 63 vuoden iästä lähtien. Eläkesäätiö on perustellut menettelyä sillä, että huomioiminen tehdään tällöin yhtä aikaa lakisääteisen työeläkkeen kanssa ja, että näin menetellen lisäeläkettä on pääsääntöisesti tarpeen rajoittaa vain kerran.

Edellä todetun vuoksi lautakunta katsoo, että eläkesäätiön O.K.:n lisäeläkettä rajoittaessa noudattaman menettelyn perusteet eivät kansaneläkkeen pohjaosaa vastaavan määrän osalta ilmene eläkesäätiön voimassa olevista säännöistä. Sitä vastoin TyEL-eläkkeen huomioimisesta jo 63 vuoden iästä lukien on sääntökohdassa nimenomaisesti määrätty.

Lautakunnan näkemyksen mukaan eläkesäätiön sääntöjä lähinnä vastaavana olisi pidettävä menettelyä, jossa O.K.:n tilanteessa kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä huomioidaan varhennettuna 60 vuoden iästä lähtien sen vuoksi, että eläketapahtuma on tosiasiallisesti sattunut jo tätä ennen. Sanottu laskentatapa olisi lautakunnan käsityksen mukaan useimmissa tapauksissa myös eläkkeensaajalle edullinen poikkeamatta kuitenkaan olennaisesti siitä vastuusta, joka eläkesäätiöllä on ollut jo ennen edellä selostettua 1.1.1996 voimaan tullutta lainmuutosta. Näin siksi, että ennen kansaneläkelain sanottua muutosta voimassa olleiden eläkesäätiön 23.3.1995 päivättyjen sääntöjen eläkkeiden yhteensovitusta koskeneen 17 §:n 3 momentin mukaan pykälässä mainitut yhteensovitettavat vanhuuseläkkeet on otettu huomioon varhennetun vanhuuseläkkeen suuruisina siitä lähtien, kun työntekijä oli saanut tai hänellä oli ikänsä perusteella ollut oikeus saada varhennettua vanhuuseläkettä, kuitenkin aikaisintaan sääntöjen mukaisen vanhuuseläkkeen myöntämisestä lukien. Kansaneläkkeen pohjaosaan tuolloin sitä myönnettäessä tehty varhennusvähennys on ollut pysyvä.

5) Työeläkkeen elinaikakertoimen vaikutus

O.K.:n lakisääteiseen työeläkkeeseen sovellettavan elinaikakertoimen osalta lautakunta toteaa, että eläkesäätiön sääntöjen 10 §:n 1 momentin mukaan vanhuuseläkkeenä maksettavasta lisäeläkkeestä on vähennettävä työsuhteeseen perustuva TEL:n, TyEL:n ja TyELVPL:n mukainen peruseläke laskettuna ilman tätä eläkettä alentavaa TyEL 82 §:n mukaista elinaikakerrointa. Määräyksen vuoksi lisäeläkettä laskettaessa lisäeläkkeestä on vähennettävä työntekijän lakisääteinen peruseläke ilman elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta, toisin sanoen suurempana kuin peruseläkettä tosiasiassa tulee maksettavaksi.

Sanottu määräys perustuu jo edellä kansaneläkkeen pohjaosan osalta todettuun seikkaan, että myöskään elinaikakertoimen käyttöönoton osalta työnantajaa ei ole velvoitettu kattamaan olemassa olleella lisäeläkejärjestelyllä tästä lainmuutoksesta johtuvaa työntekijän lakisääteisen eläketurvan alenemista. Näin ollen lautakunta pitää eläkesäätiön menettelyä tältä osin eläkesäätiön sääntöjen ja lain mukaisena.

6) Lopputulos

O.K.:n valitus on koskenut eläkesäätiön 22.2.2011 antamaa päätöstä, jolla eläkesäätiö on yhteensovittanut O.K.:lle myöntämänsä lisäeläkkeen hänelle 63 vuoden iästä myönnetyn lakisääteisen eläkkeen kanssa. Edellä selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että eläkesäätiöllä on ollut tuolloin oikeus rajoittaa O.K.:n lisäeläke ainoastaan niin, että kansaneläkkeen pohjaosaa vastaava määrä huomioidaan vain 60 vuoden iästä lasketun varhennusvähennyksen mukaisena. Muilta osin lautakunta pitää eläkesäätiön menettelyä eläkesäätiön sääntöjen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Ahlroth, Kauppila, Kummoinen, Lehti ja Rauhamaa. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia