Haku

VKL 631/04

Tulosta

Asianumero: VKL 631/04 (2004)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.11.2004

Auton moottorivaurio Rajoitusehdot Puutteellinen öljynkierto Vahingon korvattavuus

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja törmäsi autollaan 21.5.2004 100 km:n tuntinopeudella ajokaistalla olleeseen teräslevyyn, joka iskeytyi auton pohjaan. Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja pysäytti autonsa heti kun se oli mahdollista, eli noin 300 metrin päässä tapahtumapaikasta. Autokorjaamolla todettiin ajoneuvon moottorin vaurioituneen.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Yhtiö toteaa korvanneensa ajoneuvon öljypohjan vaurioita koskevat korjauskulut ja maksaneensa tästä johtuvan keskeytysvakuutuskorvauksen.
 
Vahinko­tarkastuksen ja yhtiölle toimitettujen selvitysten mukaan moottorin vaurioituminen on seurausta öljypohjan rikkoutumisesta aiheutuneesta öljyn puuttumisesta, eikä kyseessä ole välittömästi törmäyksestä aiheutunut vahinko. Puutteellista öljynkiertoa koskevan rajoitusehdon perusteella moottorin korjauskulut eivät kuulu vakuutuksesta korvattavaksi, eikä keskeytyskorvaustakaan moottorivaurion korjauksen osalta voida ehtojen mukaan maksaa.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottajan mielestä moottorivaurio on välitöntä seurausta törmäyksestä. Lisäksi vahinko on tutkittu puutteellisesti, koska vahinkotarkastaja ei ole tutkinut moottoria ja se on avaamatta. Autoon jouduttiin vaihtamaan uusi moottori, ja auto saatiin käyttöön 28.6.2004. Lausunnonpyytäjän mielestä on kohtuutonta, että hän joutuu vakuutuksesta huolimatta itse maksamaan moot­torin korjauskulut. Vakuutuksenottaja toteaa vielä olevansa pettynyt vakuutus­yhtiöstä saamaansa huonoon asiakaspalveluun.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan auton moottori on vaurioitunut, kun vakuutuksenottaja on ajanut tiellä olleeseen metalliesineeseen. Yhtiölle vakuutuksenottaja on kertonut, että hän olisi pysäyttänyt autonsa noin 200–300 metrin päähän vahinkopaikasta. Korjaamolle hän on kuitenkin ilmoittanut, että hän olisi ajanut noin viisi minuuttia. Auton öljypohjaan on törmäyksessä tullut vaurio, jonka seurauksena öljynkierto on estynyt.
 
Autokorjaamolla autoon vaihdettiin uusi öljypohja, mutta moottori ei käynyt kunnolla. Merkkiliikkeessä autoon vaihdettiin moottori. Vaurioitunut moottori on nyt purettu, ja siinä on todettu öljynkierron puutteesta aiheutuneita kiinnileikkautumisjälkiä. Moottorista todetuista jäljistä voidaan päätellä, että autolla on ajettu vahingon jälkeen useita kilometrejä, ennen kuin moottori on leikannut kiinni.
 
Selvitykset
 
Autoa korjanneen merkkiliikkeen antamassa selvityksessä on todettu mm., että liike on purkanut ajoneuvosta moottorin öljypohjan, venttiilikopan ja jakopään kopat, jotta asiassa voitaisiin antaa lausunto mahdollisesta moottorivian aiheuttajasta. Moottorin kampiakselissa ei näkynyt ulkoisen tekijän aiheuttamia vaurioita.
 
Moottorin lohko-osasta purettiin kiertokangen laakerit. Ainakin nelossylinterin kiertokangen laakeriliuskassa on naarmuja. Ykkössylinterin laakeriliuska on virheetön. Nelossylinterin naarmut johtuvat luultavasti siitä, että öljyn vähetessä kierto loppuu ensin nelossylinteriltä.
 
Moottorin sylinterikannesta puolestaan havaittiin nokka-akselin kiinnileikkautumisen merkkejä. Jakopään puoleisessa nokka-akselin pukeissa on kiinnileikkautumisen jälkiä, jotka ovat tulleet öljynpuutteesta. Pakoventtiilit ovat osin taittuneet kieroiksi osuessaan mäntien yläosiin. Imuventtiileiden mahdollisia vaurioita ei pääse enempää purkamatta tarkastamaan.
 
Jatkoketjun pakopuolen hammasrattaan kiinnityspultti on mennyt poikki. Myös jakoketju on mennyt poikki, sekä jakoketjua kiristävä ohjain on murtunut alaosasta. Kampiakselin päässä olevasta hammasrattaasta on murtunut hampaita.
 
Merkkiliikkeen näkemys moottorille aiheutuneista vaurioista päätellen on se, että nokka-akseleilta on loppunut voiteleva aine, jonka seurauksena akselit ovat leikanneet kiinni. Kiinnileikkautumisen johdosta jakopään ketju on katkennut ja rikkonut ketjun ohjaimen, venttiilit sekä hammasrattaat.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma.
 
Ehtojen kohdan 3.8 mukaan keskeytysvakuutuksesta korvataan ajoneuvon käyttöpäivien menetys vakuutuskirjaan merkityn suuruisena päiväkorvauksena siltä osin, kuin sitä ei korvata muusta vakuutuksesta, kun syynä on tästä vakuutuksesta korvattavaksi tuleva esinevahinko eikä ajoneuvo ole ajokuntoinen.
 
Ehtojen kohdan 4 alakohdan 9 mukaan autovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn- tai jäähdytysnesteen kierrosta.
Esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksenottaja on ajanut tiellä olleeseen metalli­levyyn, joka rikkoi hänen autonsa öljypohjan. Myös auton moottorissa on todettu vaurioita. Vakuutusyhtiö on korvannut vakuutuksen perusteella öljypohjan korjauskulut ja maksanut keskeytyskorvauksen tämän korjaustyön osalta. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut moottorin vaihtoa eikä ole maksanut keskeytyskorvausta tältä ajalta.
 
Autoa korjanneen merkkiliikkeen antaman selvityksen mukaan ajoneuvon moottorin vauriot johtuvat siitä, että autolla on ajettu öljypohjan rikkoutumisen jälkeen, jolloin moottori ei ole saanut riittävää voitelua. Vakuutuksen rajoitusehdoissa tällainen puutteellisesta öljynkierrosta moottorille aiheutuva vaurio on suljettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Tämän vuoksi moottorin korjauskulut eivät tässä tapauksessa tule korvattavaksi autovakuutuksen perusteella. Lautakunta katsoo, ettei tämä rajoitusehto ole kohtuuton eikä sen soveltaminen johda tässä tapauksessa kohtuuttomuuteen.
 
Keskeytyskorvauksen maksaminen edellyttää ehtojen mukaan sitä, että kyseessä on vakuutuksesta korvattavaksi tuleva esinevahinko. Tässä tapauksessa moottorin vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan keskeytyskorvausta auton moottorin korjauksen ajalta.
 
Lautakunta toteaa vielä, ettei se voi suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan sattunutta vahinkoa sillä perusteella, että lausunnonpyytäjä on kertomansa mukaan saanut tapausta hoidettaessa huonoa asiakaspalvelua.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä lain ja vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Laukkanen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia